Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans de Govern

Escoltar

Òrgans de Govern

Regidors i regidores delegats/des

Els regidors/es delegats/des estaran en funcions fins a la composició del nou consistori. La funció dels regidors/es delegats/des és la de gestionar i prendre les decisions corresponents a l’àmbit de la delegació. Els regidors delegats poden rebre la totalitat de potestats que corresponen a l’alcalde en una matèria determinada i emetre actes administratius que afectin tercers.

Tinents/es d'alcalde

Els tinents/es d’alcalde substitueixen l’alcalde en cas de vacant, absència o malatia d’aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i sent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.

Comissions informatives municipals

Les comissions informatives són òrgans municipals col·legiats complementaris dels òrgans de govern creats amb l'objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb funcions d’estudi, informe i consulta.