Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

29/03/2003

Escoltar

29/03/2003

dissabte 29 març 2003, 00:00h

ACTA NÚM. 13/2003 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2003.
=================================================================


Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-nou d’octubre de dos mil tres, essent les sis hores i cinc minuts de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència de la Sra. PILAR GONZALEZ AGAPITO, Alcaldessa Accidental,

Hi concorren els Senyors:

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO    TINENT D’ALCALDE          (PSC)
JOAN ANTONI BARON ESPINAR    TINENT D’ALCALDE                 (PSC)
CONSUELO PRADOS MARTINEZ    TINENT D’ALCALDE    (PSC)
S’incorpora a la sessió a l’inici del punt núm. 4
ESTEVE TERRADAS YUS    CONSELLER DELEGAT                (PSC)
RAMON BASSAS SEGURA    TINENT D’ALCALDE                 (PSC)
ARCADI VILERT SOLER    TINENT D’ALCALDE                 (PSC)
FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO    CONSELLER DELEGAT                (PSC)
ORIOL BATISTA GÀZQUEZ    CONSELLER DELEGAT                (PSC)
ALÍCIA ROMERO LLANO    CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO    CONSELLER DELEGAT                (PSC)
JOAQUIM ESPERALBA IGLESIAS    REGIDOR    (CIU)
MARÍA JOSÉ RECODER I SELLARÉS    REGIDORA          (CIU)
JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ    REGIDOR          (CIU)
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER    REGIDOR          (CIU)
ANTONI VALLS I POU    REGIDOR          (CIU)
JOSEP VICENÇ GARCÍA I CAURÍN    REGIDOR          (CIU)
JOAN LÓPEZ ALEGRE    REGIDOR          (PP)
DAVID ROVIRA I SUÑÉ    REGIDOR          (PP)
PAULÍ MOJEDANO SINGLA    REGIDOR          (PP)
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ    REGIDOR          (PP)
ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ    REGIDORA          (PP)
JAUME GRAUPERA VILANOVA    TINENT D’ALCALDE                 (ICV-EUiA)
QUITERIA GUIRAO ABELLÁN        CONSELLERA DELEGADA  (ICV-EUiA)
JOSEP COMAS VALLS    CONSELLER DELEGAT      ICV-EUiA)
ANTONI CIVIT I REY    TINENT D’ALCALDE                 (ERC)
GENÍS BARGALLÓ I CHECA    CONSELLER DELEGAT                (ERC)

Dóna fe de l’acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

Excusa la seva assistència el Sr. Manuel Mas Estela, Alcalde President, per malaltia.

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA i la Lletrada Assessora Sra. M. PAU ORTILLÉS I CADENA.

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L’Il.lma. Sra. Presidenta obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’ordre del dia. Informa que tal com es va acordar a la Junta de portaveus, degut a la previsible durada de la present sessió, on s’ha de debatre i votar el Programa d’Actuació Municipal, el pressupost i les Ordenances Fiscals, es deixaran sobre la taula tots els punts que s’havien previst a l’apartat de Control del Govern Municipal. Aquests punts de l’ordre del dia es deixen per tant per formar part de l’ordre del dia del Ple ordinari que es celebrarà a primers de desembre.


1.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2003.

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    Unanimitat. (25).
 
2.- DESPATX OFICIAL.

En relació a l’acord del Ple ordinari del mes de setembre, el senyor Secretari explica que la Junta de Portaveus ha examinat la moció relativa al projecte sobre la nova Constitució Europea. Aquest acord es va comunicar als representants del parlament europeu, i el Sr. Gil Robles el dia 8 d’octubre ha enviat un fax en el que es respon a la moció de l’Ajuntament, comunicant que s’ha dictat una resolució sobre el projecte de Nova Constitució aprovat pel Parlament Europeu el dia 24 de setembre, el qual va ser lliurat al grups municipals en la Junta de Portaveus.

ALCALDIA

3 -  NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA.

La senyora Pilar González, Alcaldessa Accidental, presenta la següent Proposta :

“El Ple extraordinari celebrat el passat dia 1 de juliol va establir el nou cartipàs municipal, dintre del qual és peça destacada la designació dels membres dels diferents òrgans plenaris dels Organismes Autònoms Municipals, en representació dels grups municipals de l’Ajuntament.

Pel que fa a aquesta representació va quedar pendent el nomenament del representant del grup  municipal del Partit Popular al Patronat Municipal de Cultura.
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel grup municipal del Partit Popular, es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord :

Únic.-  Designar com a representant del grup municipal del Partit Popular al Patronat Municipal de Cultura al Sr. Miquel Spà i Serra.”


VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    Unanimitat. (25).
 

S’incorpora a la sessió la senyora Consol Prados, Tinent d’Alcalde i regidora del grup municipal Socialista.
 
4 -        NOMENAMENT DEL TINENT D'ALCALDE SR. RAMON BASSAS SEGURA COM A PRESIDENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ.

La senyora Pilar González, Alcaldessa Accidental, presenta la següent Proposta :

“La senyora Consol Prados Martínez, consellera delegada d’Interior i Hisenda, és baixa per maternitat, i per decret 7538/2003 de 13 d'octubre, el senyor Alcalde advocó les seves competències en matèria de Serveis Centrals i es va concedir de forma provisional al senyor Ramon Bassas Segura.

Resulta previsible que la baixa de maternitat de la Sra. Prados tindrà una durada de varis mesos i per tant cal salvar aquesta absència amb nous nomenaments respecte als càrrecs que la Sra. Prados ocupava com a conseqüència dels acords de Cartipàs aprovats pel Ple de 1 de juliol de 2003.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :

Primer.-  Nomenar al Sr. Ramon Bassas Segura com a President de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals.

Segon.- Nomenar al Sr. Ramon Bassas Segura com a President de la Comissió Especial de Comptes.

Tercer.- Nomenar al Sr. Ramon Bassas Segura com a President de la Mesa de Contractació.

Quart.- Notificar als interessats, als membres dels òrgans col.legiats afectats per aquest acord. Així mateix s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.”

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que en aquest punt votarien una abstenció, perquè l’organització del govern és cosa del govern i no de l’oposició però, en aquest cas, han decidit votar en contra perquè o bé no es refien del vice-president d’aquesta comissió municipal informativa, o bé perquè si s’examinen les actes de les reunions en la meitat d’aquestes falta un membre del govern municipal; només cal observar l’acta de la comissió municipal informativa de Serveis Centrals de dilluns passat per veure que el pressupost municipal es va aprovar amb el vot de qualitat del seu president i amb un regidor - que no té dedicació exclusiva- i que va haver de ser-hi present.

El senyor Joan López, regidor i portaveu del grup municipal Partit Popular, recorda que en anteriors sessions ja van criticar el nou model de funcionament del govern municipal i que ja van manifestar que el model que es proposava no era el model del Partit Popular. Per això el voten en contra.

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    15,  corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:    11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).
Abstencions:    Cap.

5 -   RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM. 7761/2003 DE 21 D'OCTUBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LES ENTITATS ESPORTIVES I DE LES ESCOLES AL CONSELL PLENARI DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.

La senyora Alicia Romero, consellera delegada de Joventut i Esports, presenta a ratificar el següent Decret :

“DECRET  
7761/2003 de 21 d'octubre

Assumpte:    Nomenament representants de les entitats esportives i de les escoles al Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2003  - AL

Vist l'informe del Director del Patronat Municipal d'Esports sobre la necessitat de fer el nomenament dels representants de les entitats esportives i de les escoles al Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports.
Tenint en compte les atribucions que en son conferides a l'article 21 de la llei Bases de règim local i 53 de la Llei Municipal de Catalunya per les quals aquesta presidència per raons de màxima urgència,
RESOLC :  
1. Nomenar als senyors Francisco Cortés, Francisco Gonzalo, Oriol Solà i Joan Ventura, com a membres del Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports, en representació dels clubs, entitats i associacions esportives de Mataró, segons elecció efectuada en l'assemblea de 20 d'octubre de 2003.
2. Nomenar als senyors Jordi Planas, Xavier Salvador, José Antonio Ricis i la senyora Isabel Serra, com a membres del Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports, en representació dels centres d'educació, segons elecció efectuada en l'assemblea de 16 d'octubre de 2003.
3. Portar-lo a ratificació plenària a la primera sessió que es celebrarà.”

La senyora Alícia Romero, consellera delegada de Joventut i Esports, informa que els dies 16 i 20 d’octubre van realitzar-se, respectivament, les assemblees de les escoles i de les entitats i que els seus representants es van designar per decret per poder alleugerir els tràmits pel debat plenari.

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    Unanimitat. (26).

6 -      DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 7538/2003 DE 13 D'OCTUBRE, RELATIU A LA MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE COMPETÈNCIES DELEGADES EN MATÈRIA D'INTERIOR I HISENDA.

La senyora Pilar González, Alcaldessa Accidental, dóna compte del següent Decret :

“DECRET  
7538/2003 de 13 d'octubre

Assumpte:    Modificació provisional de competències delegades en matèria d'Interior i Hisenda.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2003  - AL

Per Decret 4972/2003 de 30 de juny d'aquesta Alcaldia, es va delegar a la cinquè Tinent d'Alcalde Sra. Consol Prados,  les competències en matèria d'Interior i Hisenda (Secretaria General, Sotsdirecció Econòmica, Compres i Contractacions, Recursos Humans, Informació de Base, Atenció Ciutadana).
Davant la pròxima maternitat de la Tinent d'Alcalde Sra. Consol Prados Martínez, a qui correspondrà per tant llicència de maternitat, és evident que en els propers mesos, tant fins al infantament com en el període immediat posterior,  no podrà continuar exercint la delegació de competències que aquesta Alcaldia li va encomanar per Decret 4972/2003 de 30 de juny.
Cal doncs resoldre la situació d'interinatge que el seu estat provoca, tot esperant que un cop normalitzada pugui tornar a assumir el seu comès, en el benentès  que mentrestant continuarà exercint els seus drets i deures com a Regidora i Tinent d'Alcalde, sense cap Delegació específica.
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local,  
RESOLC :

Primer.-  Advocar les competències assignades a la Sra. Consol Prados Martínez per Decret 4972/2003 de 30 de juny,  durant el temps necessari per tal que pugui assumir les seves noves responsabilitats personals. Aquesta Alcaldia d'acord amb la interessada establirà com i de quina manera podrà tornar a fer-se càrrec de les mateixes.  
Segon.-  En tant duri aquesta situació, i de forma provisional, vinc en Delegar les competències que corresponien fins ara a la Sra. Prados, al Sr. Ramón Bassas Segura. Aquesta delegació provisional tindrà efectes des del dia 14 d'octubre d'enguany.
Tercer.-  Notificar la present resolució als consellers delegats, així com als serveis afectats.
Quart.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.”

7 - DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA NÚM.7805/2003, 7806/2003 I 7807/2003 DE 23 D'OCTUBRE, RELATIUS A DELEGAR ESPECIFICAMENT ATRIBUCIONS DE GESTIÓ I RESOLUCIÓ SOBRE ELS PLANS INTEGRALS DE ROCAFONDA, CERDANYOLA I CENTRE-EIXAMPLE.

La senyora Pilar González, Alcaldessa Accidental, dóna compte dels següents Decrets :

“DECRET  
7805/2003 de 23 d'octubre

Assumpte:    Delegació de competències a favor del Sr. Oriol Batista Gázquez, en relació al Pla Integral de Rocafonda.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2003 256 - AL

L'Ajuntament de Mataró en el marc del programa d'actuació municipal de 2004 defineix com a prioritat, dins del eix 2. la sostenibilitat, el desenvolupament del pla integral de Rocafonda.
La Comissió de Govern, en data 4 de febrer de 2002, va aprovar el pla integral de Rocafonda-El Palau el qual es configura com un projecte participatiu i obert que defineix uns grans objectius, concreta unes línies estratègiques i planteja una sèrie de mesures que han de permetre treballar per la cohesió social i territorial dels barris de Rocafonda i el Palau i, per extensió, de la ciutat en general.
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  
RESOLC:
Primer.- Efectuar a favor del conseller delegat, Sr. Oriol Batista Gázquez, la delegació específica d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a les competències en matèria del Pla Integral de Rocafonda-El Palau.  
Segon.- Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència originària i, en conseqüència esgotaran la via administrativa.
Tercer.- Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació  per si de l'òrgan delegant.
Quart.- Els acords adoptats pel conseller delegat, Sr. Oriol Batista Gázquez, en relació a la matèria delegada tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat.
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, insertant al final de la part expositiva el següent text: " en virtut  de les competències delegades per resolució d'alcaldia de data…., resolc".
Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que tingui lloc. Així mateix, s'haurà de publicar al  Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.”

“DECRET  
7806/2003 de 23 d'octubre

Assumpte:    Delegació de competències a favor de la Sra. Quiteria Guirao Abellán, en relació al Pla Integral de Cerdanyola.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2003 257 - AL

L'Ajuntament de Mataró en el marc del programa d'actuació municipal de 2004 defineix com a prioritat, dins del eix 2. la sostenibilitat, el desenvolupament del pla integral de Cerdanyola.
Enguany s'han iniciat els treballs corresponents al pla integral de Cerdanyola els quals estableixen les bases per configurar un projecte participatiu i obert que defineixi uns grans objectius, concreti unes línies estratègiques i plantegi una sèrie de mesures que han de permetre treballar per la cohesió social i territorial del barri de Cerdanyola  i, per extensió, de la ciutat en general.
en virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  
RESOLC:
Primer.- Efectuar a favor del consellera delegada, Sra. Quitera Guirao Abellan, la delegació específica d'atribucions d'impuls i definició del pla participatiu així com la delegació de la gestió i la resolució dels assumptes en matèria del Pla Integral de Cerdanyola.  
Segon.- Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència originària i, en conseqüència esgotaran la via administrativa.
Tercer.- Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació  per si de l'òrgan delegant.
Quart.- Els acords adoptats per la consellera delegada, Sra. Quitera Guirao Abellan, en relació a la matèria delegada tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat.
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, insertant al final de la part expositiva el següent text: " en virtut  de les competències delegades per resolució d'alcaldia de data…., resolc".
Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que tingui lloc. Així mateix, s'haurà de publicar al  Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.”

“DECRET  
7807/2003 de 23 d'octubre

Assumpte:    Delegació de competències a favor de la Sra. Pilar González Agápito en relació al Pla Integral del Centre-Eixample.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2003 258 - AL

L'Ajuntament de Mataró en el marc del programa d'actuació municipal de 2004 defineix com a prioritat, dins del eix 2. la sostenibilitat, el desenvolupament del pla integral del Centre-Eixample.
El pla integral del Centre-Eixample es configura com un projecte participatiu i obert que defineix uns grans objectius, concreta unes línies estratègiques i planteja una sèrie de mesures que han de permetre treballar per la cohesió social i territorial dels barris del Centre-Eixample i, per extensió, de la ciutat en general.
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  
RESOLC:
Primer.- Efectuar a favor del consellera delegada, Sra. Pilar González Agàpito, la delegació específica d'atribucions d'impuls i definició del pla participatiu així com la delegació de la gestió i la resolució dels assumptes en matèria  del Pla Integral del  Centre-Eixample.  
Segon.- Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència originària i, en conseqüència esgotaran la via administrativa.
Tercer.- Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació  per si de l'òrgan delegant.
Quart.- Els acords adoptats pel consellera delegada, Sra. Pilar González Agàpito, en relació a la matèria delegada tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat.
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, insertant al final de la part expositiva el següent text: " en virtut  de les competències delegades per resolució d'alcaldia de data…., resolc".
Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que tingui lloc. Així mateix, s'haurà de publicar al  Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.”

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA -Servei de Gestió Econòmica-
S’acorda tractar conjuntament els punts 8, 9, 10 i 11.

L’alcaldessa accidental, senyora Pilar González, realitza unes consideracions prèvies a la presentació Programa d’Actuació Municipal, pressupost i ordenances fiscals per al 2004.

En primer lloc, aquest és un nou govern, amb nous criteris i noves propostes; no és un pressupost de continuïtat. El pressupost té per objectiu fer front el creixement físic i humà de la ciutat amb polítiques de desenvolupament sostenible i igual en el seu conjunt. Els pressupost s’ha elaborat en un marc polític i financer desfavorable per al municipalisme. Aquest és el primer pressupost que s’emmarca en la modificació de la Llei d’Hisendes Locals, que ha provocat que l’Ajuntament de Mataró tingui una pèrdua d’ingressos superior a 1.500.000 euros, al voltant d’uns 250 milions de les antigues pessetes.

Qui és l’estat de la ciutat en aquest moment?. Mataró és una ciutat que creix físicament en nous espais urbans que requereixen unes noves actuacions i amb un augment de la  població que demanden nous serveis; el darrer informe de conjuntura econòmica ens detalla un marc de desacceleració econòmica en el conjunt del país i també en la nostra ciutat;  vivim un moment de canvi econòmic amb una terciarització de l’activitat i de reconversió dels sectors més tradicionals de la producció a Mataró.

En aquest marc hem determinat les nostres prioritats polítiques i també el pressupost del 2004. Mantenir la bona marxa de les finances municipals en la nostra ciutat, tenir un pressupost que es pugui complir i que sigui adequat per l’estat  sòcio-econòmic de Mataró i mantenir l’equilibri econòmic i financer han estat també criteris del govern municipal. Per tant, aquest pressupost es presenta equilibrat, amb una variació del 5,8% de les despeses corrents i un augment del 21% de les inversions respecte l’any passat. Això permet la prestació d’uns serveis públics de qualitat i una inversió quina finalitat és fer una ciutat preparada per als reptes que tenim plantejats; les prioritats del pacte de govern que es va signar - entre el PSC, ICV-EUiA i ERC- ha determinat uns eixos d’actuació que han d’informar l’actuació del Programa d’Actuació Municipal i del Pressupost del 2004.

Aquests eixos són:
a) La participació ciutadana.
b) La presa de decisions.
c) La proximitat com a forma d’entendre i d’exercir la política local amb una gestió moderna i transparent dels recursos municipals.
d) La sostenibilitat com a eix fonamental per al desenvolupament de la ciutat que volem, ambientalment compromesa, territorialment equilibrada i activa en els àmbits comarcals, metropolità i nacional.
e) La cohesió social des de l’exercici dels principis democràtics.
f) La igualtat dels drets i els deures.
g) La solidaritat com a eina compensadora de les igualtats socials.
h) El progrés econòmic i social que permeti la diversificació productiva.
i) L’ocupació estable i de qualitat.
j) La igualtat d’oportunitats en l’accés al coneixement.

Aquests 4 eixos es desenvolupen en les següents prioritats:
a) Revisar i debatre el reglament de participació ciutadana per implementar noves eines i processos de participació en el pressupost i els consells territorials.
b) Fer realitat la finestreta única (cat365, Diputació etc.) i la descentralització virtual amb identificació a través d’un pin per accedir a dades i obtenir dades pròpies, com per exemple l’obtenció dels volants del padró o llicències.
c) Desenvolupar els plans integrals territorials Rocafona–El Palau, Cerdanyola i Centre-Eixample.
d) Elaborar del pla de seguretat de Mataró per atendre els riscos de manera global, desenvolupar els programes de seguretat ciutadana, seguretat viària, seguretat sanitària, riscos socials i asistencials.
e) Posar en funcionament la segona fase del pla d’aparcaments de Can Xammar amb 148 places; executar un 80% de l’aparcament de la Pl. Gatassa (82 places) i iniciar la construcció de la segona fase de l’aparcament del carrer Solís (37 places).
f) Impulsar el pla de civisme com a eina per afavorir una bona convivència ciutadana; en el marc d’aquest pla s’aprovarà i impulsarà el compliment de l’Ordenança del Civisme.
g) Desenvolupar els programes de rehabilitació dels habitatges en la ciutat, amb especial atenció a Rocafonda, El Palau i El Centre.
h) Redactar un nou Programa d’Actuació Urbanística del municipi.
i) Aprovar provisionalment la modificació del Pla General i del Pla Especial de les Cinc Sènies i programar les actuacions que cal fer en l’arranjament dels diversos camins.
j) Desenvolupar urbanísticament els sectors de Ronda Barceló i Renfe.
k) Establir els elements necessaris per la posada en funcionament dels Centres Cívics del Pla d’en Boet, Peremas i Esmandies.
l) Implementar accions del Pla d’Habitatge, amb projectes d’habitatge tutelat per a la gent gran; posar a disposició dels joves la creació de 26 habitatges al carrer València.
m) Actualitzar el mapa escolar de Mataró i redactar un projecte per a la nova Escola Bressol a la Via Europa.
n) Iniciar les obres del Poliesportiu de Cirera.
o) Impulsar el pla de normalització lingüística i la qualitat de la mateixa.
p) Endegar el nou Pacte Local per l’Ocupació que contempli el anys 2004-2006 i, sobre tot, atendre els nous canvis productius de la ciutat.
q) Consolidar el Mataró Ciutat Digital, projecte Tecnocampus.
r) Realitzar un seguiment del POE i la creació del seu instruments.
s) Elaborar del Pla d’Actuació per a la formació de la ciutat.

Aquestes actuacions s’han concretat en 121 objectius i 471 accions que són les que conformen el Programa d’Actuació Municipal.

En segon lloc, i pel que fa al pressupost consolidat de l’Ajuntament, Organismes Autònoms i empreses municipals, l’import total és de 151 milions d’euros aproximadament, que representa un augment del pressupost consolidat per al 2003 d’un 17%. El programa d’inversions té un augment del voltant del 20% que, a títol enunciatiu, significa invertir en l’execució de les actuacions de gestió previstes en el Pla General i altres operacions urbanístiques com són:

1. Actuacions de reforma urbana i plans de manteniment i serveis comunitaris.
2. Equipaments cívics culturals i esportius.
3. Actuacions per a la seguretat de la comunitat i l’habitatge públic.
4. Millora de l’administració municipal amb l’atenció del ciutadà o ciutadana.

En relació als mecanismes de participació ciutadana, el nou govern municipal té la voluntat de refer els processos i sistemes de participació de la ciutat en l’elaboració dels pressupostos municipals. Enguany no ha estat possible pel calendari, fruit de la campanya electoral, ja que no s’ha volgut barrejar l’activitat municipal amb el rol polític. Vol destacar, també, que el 48,6% del pressupost municipal ha estat presentat ja en els organismes descentralitzats.

El Servei de Participació Ciutadana té l’encàrrec de posar en marxa els dispositius per fer públic el pressupost i els canals de participació i comunicació oberts a la ciutat. Assenyalà que l’audiència pública pel pressupost es convocarà pel proper dia 20 de novembre, després del procés electoral. Així doncs, s’obre  el debat sobre els pressupostos del 2004 per als grups municipals que vulguin formular les seves alternatives, aportacions o al•legacions que s’estudiaran dels del govern municipal. Abans d’acabar, agrair als funcionaris i tècnics que han treballat en la proposta que avui s’aporta per a la seva discussió.

El senyor Ramon Bassas, regidor del grup municipal del PSC i Tinent d’Alcalde, explica que -de conformitat amb les noves actuacions que s’han exposat en els punt anterior – es presenta aquesta proposta de pressupost que ha estat realitzada per la senyora Consol Prados i que ve a complir amb els objectius del Programa d’Actuació Municipal als quals dona resposta. Mataró és una ciutat amb un creixement de la població del 2,7% anual; això es tradueix en un augment de les demandes dels ciutadans i del territori urbanitzat;  per posar un exemple, respecte l’any passat hi ha 2,4 Km més de vies públiques que escombrar, netejar i il•luminar; també hi ha 4,12 Ha mes de zones ajardinades que cal regar i hi ha 430 punts de llums més que l’any passat. Estem en una ciutat que creix i en un context macroeconòmic que cal tenir en compte; s’ha produït un creixement del PIB al voltant del 2% i un augment de l’IPC al voltant del 3%. Aquestes dades tenen a veure amb la proposta del pressupost de l’Ajuntament que té una provada estabilitat financera.

Es tracte d’un pressupost madur; d’un pressupost que dona solvència al Programa d’Actuació Municipal perquè a cada idea o acció hi ha la conseqüent partida pressupostària. Estem en un marc d’incertesa en el finançament públic dels ajuntaments; la Llei d’Hisendes Locals no ha estat mai bona pels ajuntaments i, en la seva aplicació, ha segut un fracàs rotund ja que no resol els problemes de finançament, sinó que els incrementa, amb un dèficit, com s’ha dit abans, de 250 milions de les antigues pessetes i que obra nous fronts per a la pressió fiscal. Un recent estudi de les organitzacions empresarials ha demostrat que els actuals subjectes passius de l’IAE són microempreses. Per tant, parlem d’un impost que continua gravant més intensament aquest teixit econòmic de la nostra societat i el govern que l’ha impulsat és un govern que ha reconegut el seu fracàs i que n’ha proposat la seva modificació. Ja es va dir, en el seu dia, que es tracte d’una realitat econòmica de la que avui ens fem ressò de les seves conseqüències.

Les característiques del pressupost que es presenta es poden resumir en les següents:
Es tracte d’un pressupost que, amb els recursos disponibles i sense utilitzar com a mecanisme d’augment de la pressió fiscal, incrementa un 5,20% el pressupost ordinari i un 21% les seves inversions.

1. Detallant la part d’ingressos, aquest nou marc legislatiu - que no compensa el 100% de les pèrdues d’ingressos - es plasma en un 21% de les inversions en la infrastructura. El seu finançament s’obté de la millora de la gestió patrimonial, millora de les possibilitats de subvenció i l’endeutament és igual que el de l’any 2000, és a dir, 9 milions d’euros. El pressupost consolidat encara és lluny dels límits que estableix la llei per a l’endeutament.

Aquests ingressos s’obtenen, també, de les ordenances fiscals que avui es porten a aprovació i que incrementen els tributs al voltant de la inflació - que és la norma de l’Ajuntament durant els darrers últims 10 anys - i que ha portat que, a la llarga, hi hagi un diferencial al voltant de 5 punts entre l’increment de l’IPC i l’increment real ponderat en les ordenances fiscal i que s’hagi rebaixat la pressió dels tributs locals sobre les finances de les famílies.

Aquestes ordenances fiscals inclouen noves bonificacions per la sostenibilitat en un 50% per l’IAE, per aquells que incloguin energies renovables; un 30% de bonificació en les llicències d’obres que inclou un 50% de bonificació en l’IAE per la creació d’ocupació; i una bonificació del 50% per aquelles empreses que impulsin plans de transport col•lectiu.

Un altre element important per les ordenances fiscals és que s’incrementen  les taxes per compensar els serveis que presta i, en aquest sentit s’ha augmentat la taxa de la grua perquè estava en el límit del seu cost. L’increment de la taxa de la brossa, feta en el seu dia, és conseqüència de l’augment dels resultats de la recollida selectiva o el rendiment d’instruments nous com són les deixalleries que suposen més despesa.

S’introdueixen criteris antiespeculatius en els increments de la plusvàlua, introduint diferències sobre la transmissió i posant un tipus de 1 al 10% en l’IBI, segons la nova Llei d’Hisendes Locals, en immobles no residencials que tinguin els valors més alts; s’augmenta l’impost de construccions i obres, que és un dels tributs mes baixos, i s’introdueix una nova taxa pels operadors de la telefonia mòbil per tal d’aconseguir que aquests operadors tributin de forma similar com la resta empreses elèctriques o les altres empreses de serveis.

Quin efecte tindran aquests augments de les Ordenances Fiscals sobre els ciutadans?. S’il•lustra amb tes exemples de rebuts dels contribuents amb import mig.

a) Un contribuent privat que és titular d’un vehicle, amb Brossa, IBI i Taxa del Cementiri tindrà un augment de la seva factura fiscal en un 3,39%.
b) L’impacte sobre la petita i mitjana empresa amb un vehicle i un local es rebaixaria un 39,9% de la factura fiscal.
c) En canvi, sobre les empreses mes grans creixeria un 34%.

2. En relació a les despeses, en el Programa d’Actuació Municipal per al 2004 es reflecteixen i s’expliquen les prioritats. Una tercera part de la despesa del pressupost ordinari es destina a infrastructures; un altre terç, es dedica a Serveis Personals; i el terç restant a les altres funcions.

Respecte la despesa amb infrastructures que gestiona l’empresa PUMSA, es denota que és del 54,5% del pressupost, el que representa que hi ha modificacions importants en el desenvolupament urbanístic de la nostra ciutat. Així s’inverteixen:

a) 14 milions d’euros en despeses d’IVECO-Renfe.
b) 17,7 milions d’euros en  reordenació de les noves zones.
c) 2,13 milions d’euros del Pla Director del Clavegueram.
d) 7 milions d’euros per habitatges.
e) 4 milions per naus industrials.
f) 2,3 milions per aparcaments.

En definitiva, la despesa va destinada a la millora de l’estructura de la ciutat i el seu benestar, de forma que es dona un impuls de la ciutat en un món en canvi i transformació. En conclusió, hi ha un pressupost consolidat amb un total de 152 milions d’euros, un 17% més que l’any passat, el que representa 25.000 milions de pessetes; segurament, és el pressupost més alt que mai s’ha presentat en aquest Ajuntament.

En relació al dictamen sobre les ordenances fiscals, les tarifes dels servei d’aigua augmenten un 2,5% de mitjana. S’ha de tenir present l’increment de la taxa del clavegueram al voltant de mig euro al mes, que es tradueix en un augment total mensual de 0,79 euros. Aquest increment, permetrà executar un ambiciós Pla de Clavegueram que, en el seu volum global, ascendeix a 37 milions d’euros i que en aquesta fase importa 9 milions d’euros. Aquest pla s’abordarà amb endeutament però també amb la contribució de la taxa del clavegueram atès que el preu de l’aigua està en la banda baixa en el conjunt de les tarifes de tot Catalunya. Estem oberts a que les inversions que es facin en el clavegueram es puguin fer front via subvenció i amb aportacions d’altres administracions; els increments mitjos de les tarifes, inclouen diferencies segons el volum del consum i mantenen les bonificacions per les famílies que ja en gaudeixen.            

En relació al dictamen de la plantilla del personal, després de dos anys de contenció, hi ha un creixement que reforça les polítiques dels Plans Integrals i d’Atenció Ciutadana; les polítiques de Joventut i el Civisme; la normalització lingüística i l’educació etc. Durant l’any 2003 s’han extingit 13 places, l’Ajuntament s’ha subrogat en 4 places de l’IMPEM i s’ha creat una plaça eventual. Per a l’any 2004, es creen 11 places per al compliment dels objectius definits i es decrementen 8 places; en el total del consolidat s’incrementen 16 places i es disminueixen 17; per tant, tampoc és un increment de la plantilla en termes absoluts si no de contenció i reestructuració de la plantilla.

Aquest seria el conjunt de qüestions que es porten a aprovació i que queden a exposició pública per que presentin al•legacions els grups municipals i, a través dels mecanismes de participació, els ciutadans, que esperem amb molta il•lusió.

El senyor Antoni Civit, regidor del grup municipal ERC i Tinent d’Alcalde, diu que és un bon pressupost i respon ajustadament a les necessitats detectades que actualment te de la ciutat. Aquest pressupost permet respondre als reptes establerts en l’acord del govern municipal del mes de juny de 2003 i que s’executarà durant l’any 2004. El pressupost està estructurat prenent en consideració els 4 eixos del pacte:


1. Transparència i participació.
2. Cohesió social.
3. Sostenibilitat.
4. Progrés econòmic i social.

El plantejament del pressupost municipal, respon a les prioritats d’ERC - que comparteix amb els socis del govern municipal- en el sentit de ser un pacte de govern progressista i catalanista. El més destacat del pressupost és:

a) La previsió de l’augment de les inversions en un 21,83%, esforç important i necessari en la ciutat. Aquest increment de la despesa corrent respon als plans, programes i actuacions d’un govern i a les actuacions que s’han d’afrontar en el territori, com és la cohesió social de la ciutat.

b) El ciutadà fa un esforç amb la seva contribució però l’Ajuntament li retorna aquest esforç amb uns serveis que altres ciutats envegen: transport públic; escoles bressols municipals; manteniment de la via pública; equipaments; zones verdes, atenció social i sanitària etc., que de vegades, són competència d’administracions superiors (govern central i Generalitat). Paradoxalment, administracions tan petites com la municipal han d’assumir la responsabilitat de preservar l’estat del benestar amb un esforç superior al que correspon per que és l’administració mes propera i la mes conscient de les necessitats reals de les ciutadanes i dels ciutadans. Indirectament, això és un reflex evident dels pocs esforços que realitzen altres administracions; per posar un exemple, hi ha una retallada en el Pacte Local per a l’Ocupació atès que, enguany, la Generalitat de Catalunya ha dedicats menys diners que l’any passat per ajudar a les persones a cercar feina o a millorar la formació. Això passa en un moment, precisament, en que l’atur augmenta i l’ocupació disminueix; de fet, no en va Catalunya és a la cua d’Europa en quan inversió en polítiques socials. Podem parlar d’altres temes com són l’augment acumulat per l’Ajuntament de Mataró per fer front a la despesa sanitària i el conveni signat amb la Generalitat que ha pogut trobar finalment una solució.

c) El pressupost també pateix l’incompliment del compromís del Govern Central de compensar la pèrdua d’ingressos motivat per la reforma de l’IAE, que és de molt poca importància per la majoria d’empreses, però que és una pèrdua d’ingressos municipals molt elevada, en concret, de 1,28 milions d’euros. El govern central té una obsessió per la retallada dels impostos i, en definitiva, de les inversions en matèria social.

En conclusió, el pressupost de l’Ajuntament de Mataró és progressista i catalanista i té com a base una política la normalització lingüística a la ciutat.

El senyor Jaume Graupera, regidor del grup municipal ICV-EUiA i Tinent d’Alcalde, expressa la seva satisfacció perquè el dia 14 de juny d’aquest any s’ha donat la confiança a un govern tripartit i els compromisos demanats per ICV-EUiA han estat incorporats en el Programa d’Actuació Municipal. Les propostes d’aquest grup municipal són:
1. Desenvolupament dels equipaments culturals.
2. Model de pressupostos participatius.
3. Posta en marxa dels Plans Integrals.
4. Projecte de la primera de les dues Escoles Bressols en la Via Europa.
5. Compromís de desenvolupar la segona Escola Bressol a la Via Europa.
6. Programa d’activitats culturals.
7. Programa d’actuació urbanística amb economies d’habitatges i sostenibles.
8. Aprovació del Pla Especial de les Cinc Sènies.
També està satisfet perquè el 21% de la inversió és un nivell òptim per la ciutat i estan orgullosos d’haver pogut participar, el que els porta a votar-ho afirmativament.

El senyor Joan Antoni Barón, regidor del grup municipal PSC i Tinent d’Alcalde, manifesta que també estan satisfets pel treball realitzat en el document que es porta a la seva aprovació; estan contents per una feina intensa i ben feta i per haver assolit els objectius i haver pogut enllestir la feina després de l’acord de 14 juny. En aquest sentit, s’han pogut preveure moltes actuacions municipals dins del Programa d’Actuació Municipal i el nou pressupost sense deixar de banda el dia a dia del treball en la ciutat. En aquest sentit es dona resposta a projectes del govern municipal anteriors a la constitució del nou govern municipal com són:

1. El nou accés al port;
2. La plaça Can Xammar  i la plaça Xica.
3. La Residència Sant Josep.
4. L’aparcament de la plaça Granollers.
5. El nou accés al Mataró Oest.

S’han constituït les empreses i patronats municipals que han començat a funcionar i aprovar els pressupostos; s’han constituït també els consells de participació; s’han impulsat nous projectes que ja s’han començat com són: aparcament de la Pl. Gatassa; reurbanització del carrer Sant Francesc d’Assis; reurbanització de la plaça davant de la nova escola bressol Tabalet; rotonda de la carretera de Mata i soterrament de les línies elèctriques; can Xalant i illa educativa de La Llantia. També s’ha iniciat la tramitació administrativa de projectes tant ambiciosos com l’organització del tram del carrer de La Riera des de la Muralla de la Presó fins el carrer de la Palma.

Tot això amb 4 mesos, escassos, amb la Festa de Les Santes i les vacances pel mig i amb unes eleccions recent finalitzades, el que fa que tinguem un pressupost mes que satisfactori. Aquest pressupost s’ha vist afectat per la Llei del Govern Central i està elaborat per un govern amb idees progressistes i catalanistes.

Els aspectes més importants s’articulen en 4 grans eixos sobre el quals es situa el Programa d’Actuació Municipal, d’acord amb les idees socialistes:  

a) Qualitat de l’espai públic: Quina gestió és primordial ja que és el lloc idoni per al desenvolupament de la convivència i per a la percepció del nivell del funcionament de la ciutat que demana qualitat en els serveis municipals de neteja i manteniment; seguretat ciutadana; mobilitat de les persones i els vehicles i renovació urbana i millora del parc d’habitatges.
b) Polítiques de cohesió i atenció a les persones: Per tal de fer una ciutat cohesionada es manifesten com una preocupació pel treball integral i en xarxa en el territori a través dels Plans Integrals; la revitalització de l’activitat econòmica; la millora de l’espai públic; la seguretat ciutadana i el civisme; la millora del servei a les persones i la gestió de l’impacte de la immigració.
c) Estratègies de futur per ser més competitius i estar preparats pels reptes de futur: Des d’un punt de vista econòmic es materialitza amb el desenvolupament del Tecnocampus i del Pacte Local per l’ocupació, la terciarització de la ciutat i el futur del tèxtil. Des del punt de vista urbanístic, ha d’haver consens en el creixement urbanístic de la ciutat i una importància del front de mar durant el desenvolupament d’aquest mandat.
d) Posta en marxa dels mecanismes de participació existents i la recerca i disseny de nous mecanismes que permetin treballar des del nou consens i la corresponsabilitat dels ciutadans.

Aquests son els criteris bàsics del Programa d’Actuació Municipal i del pressupost que, evidentment, es votaran a favor.

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de CiU, pren la paraula i explica que en els darrers 4 anys les coses han canviat perquè, abans intervenia l’alcalde i després el regidors de l’Àrea i, actualment, exposen el pressupost 5 regidors. El Sr. Esperalba recorda al senyor Graupera que el seu antecessor va votar favorablement una proposta de CiU sobre el Pla de les Cinc Sènies en el que s’hi dedicaven 300.000 euros i avui es conformen en dedicar-hi 18.000 euros per fer tres estudis. Respecte el que manifesta el Sr. Bassas sobre l’eficàcia en la gestió i les finances sanejades va en contra de manifestacions del govern quan diuen que en cultura no poden fer mes actuacions per que no hi ha diners, etc.

Sense entrar en les discussions entre el Partit Popular i els partits del govern municipal respecte la modificació de l’Impost d’Activitat Econòmiques considera que aquest pressupost no és realista amb les necessitats de la ciutat. El pressupost defineix com serà la ciutat per l’any 2004 i, si analitzem la memòria d’alcaldia i el pressupost municipal, veiem que hi ha un nou projecte de ciutat. El pressupost que es presenta no és res mes que la reiteració del que ha passat en els últims 25 anys, realitzant les mateixes actuacions que han fet que Mataró sigui una de les ciutats mes cares de Catalunya, on els ciutadans paguen a canvi de serveis de poca qualitat. A més la situació financera és delicada i tot el que es proposa no es fa per que sempre es diu que no hi ha diners. Al mateix temps s’ha esgotat pràcticament la possibilitat de gestionar plusvàlues a l’hora de generar sol urbà, i en definitiva, és fa una mala gestió dels diners dels ciutadans, tant recaptats per l’Ajuntament com aquells que l’Estat ens destina.

En quant al personal, no te cap sentit una augment del 12% de la plantilla perquè això es produeix en una empresa en expansió i l’Ajuntament ha d’estar en una fase de contenció.

Respecte les inversions, la majoria es destinen a edificis municipals per la gestió del govern municipal i no per equipaments públics; la inversió més gran que es fa a Mataró és la de l’edifici de via pública que és el que es destinarà a oficines municipals; o bé col•locar finestres a l’edifici de La Riera, o lluitar contra les barreres arquitectòniques.

En resum, el govern gestiona malament i no dóna resposta a les necessitats de la ciutat; la majoria de les propostes del Programa d’Actuació Municipal són incompliments de promeses dels anteriors períodes. Hi ha promeses reiteratives, una mateixa acció s’explica en diverses accions reforçades; està farcit d’estudis, molts d’ells ja fets, que s’han guardat dins del calaix - per exemple, estudis dels plans d’equipaments – i es gasten més de 100 milions de pessetes amb estudis i propagandes que després que no tenen cap aplicació i serveixen d’excusa per no portar a terme actuacions per les que no hi ha diners. Les baralles entre l’alcaldia de Mataró i el Ministeri pel Passeig Marítim o amb la Consellera d’Ensenyament i l’anterior Regidor d’Ensenyament donen mostra que es segueix una política d’enfrontament amb les administracions, malgrat que financerament l’Ajuntament no va bé.

Des del punt de vista econòmic, destaca vàries qüestions :
a) Amb un retrat adequat de la ciutat, no farien aquest Programa d’Actuació Municipal. En relació al tema de l’habitatge, dels 52 nous habitatges, 38 provenen de l’anterior legislatura i la resta són de nou redactat. Respecte els ascensors a Mataró, hi ha una dotació pressupostària de 4 milions de les antigues pessetes destinada a subvencions per a ascensors, i de 5 milions de pessetes per a l’habitatge. Respecte l’Institut Municipal per la Gent Gran, en el seu dia no es van voler fer perquè era una proposta de l’oposició i, en definitiva, no n’hi ha prou de posar una partida pressupostaria pel tema de l’envelliment.
b) Respecte l’empresa IVECO-PEGASO, aquesta empresa ha decidit marxar de Mataró i el consistori no fa res, perquè la política municipal va en contra de la indústria i l’ocupació.
c) Respecte la participació, tenen molt poca credibilitat, atès que fa poc es van presentar unes propostes del Pla Integral de Cerdanyola i Centre i es van votar negativament perquè era una proposta del grup municipal que es troba en l’oposició. No es pot parlar de participació perquè quan es proposa una cosa, el govern diu que no; però després les torna a estudiar i creen una comissió perquè el tema quedi aturat definitivament per sempre.
d) Respecte el tema de l’endeutament, la ciutat de Mataró no té unes finances bones. Es deuen 122 milions d’euros. La càrrega financera que està pagant és de més de 600 milions de les antigues pessetes l’any; s’abonen quasi 2 milions de pessetes diàries i s’han de retornar al banc mes de 2 mil milions de pessetes. La situació financera no és bona.

Per últim fer 6 comentaris:
- Les al·legacions al pressupost es presentaran dins el termini legal i seran serioses.
- S’ha de plantejar un pla de sanejament de les finances locals i caminar cap a la reducció de l’endeutament i la despesa corrent. Es demana una gestió correcta amb càrregues adequades i reduir la despesa supèrflua.
- S’ha de convocar a la ciutadania i els grups municipals per tirar endavant un Pla Integral de la Ciutat, citant la comarca i Catalunya; no només la província.
- S’han d’aprofitar els recursos i les iniciatives humanes i socials, individuals i col•lectives, per endegar un nou procés (nou auditori, Can Marfà; nau Gaudi etc.) Seria interessant formalitzar convenis amb altres administracions públiques per assolir instal•lacions mes dignes.
- S’ha de fer una política amb la participació dels ciutadans.
- En quan a les ordenances fiscals, cal disminuir els impostos pels ciutadans.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, explica que s’havia preparat un guió per fer l’exposició però que ha sentit intervencions que, en primer lloc, mereixen contesta. Així, per exemple, el Sr. Civit desconeix que Espanya, juntament amb Irlanda i Holanda, té el millor marc per crear empreses. En relació a l’IAE, sembla que als grups del govern municipal els sap greu que no paguin aquest impost els empresaris més petits perquè, recordem, que hom sap que els grans el continuen pagant; en canvi, pel Partit Popular aquesta modificació de l’IAE és un orgull.

Anant al tema dels pressupostos i de les ordenances fiscals consideren que estan davant d’un increment esgarrifós de despesa municipal. A més a més, la proposta d’ordenances fiscals és un flagrant incompliment del pacte del govern municipal. Recorden que, en aquest pacte es va prometre que es simplificarien les gestions dels ciutadans; s’optimitzarien els recursos de la ciutadania i, en definitiva, van prometre una fiscalitzat d’acord amb la inflació. Doncs bé, res d’això es compleix. Així l’augment sobre l’IBI és del 4%, segons les dades que vostès ens donen. Respecte l’Impost d’ obres i instal•lacions, que és un impost potestatiu i voluntari, enguany augmenta un 13%. Quan l’augment de la inflació és del 2,8%. Respecte la taxa de llicències urbanístiques, augmenten un 20%.

La part que queda de l’IAE (grans empreses) augmenten un 4,5% i, en us de la normativa estatal, fan algunes bonificacions com són conciliació de la via familiar i laboral; energies renovables etc. El famós impost de la plusvàlua augmenta un 4,7%. Respecte la taxa de la grua, enguany augmenta un 10% de més: l’any 2000 si algú se li emportava el cotxe la grua pagava 6.500 PTA i en el 2004 pagarà 80 euros, es a dir 13.000 de les antigues PTA. Respecte les zones blaves pugen un 6,9% i a més pressuposten uns ingressos per multes en un milió d’euros de més que el pressupost 2003 (3,5 milions d’euros). Vostès diuen que les multes han de tenir una finalitat educativa però, a la practica les multes tenen només una finalitat recaptatòria.

I encara ho veiem pitjor en actuacions clarament antisocials com són els augments fiscals següents que afecta a la població més desfavorida. Així,

a) Augment de la taxa de la brossa en un 7%.
b) Tarifes de l’aigua i el clavegueram (augment global mig del 9%; però hi ha trams en els que els increments són del 33%). La companyia d’aigües té superàvit i no s’entenen aquests increments.
c) Tarifes d’autobusos (12,11%)
d) Taxa de cementiris (increment mitja del 5,2% en serveis individuals; 3% en manteniment; i un 20% en concessions).
e) Tarifes esportives augmenten un 100%

Contra tota lògica econòmica el govern proposa unes ordenances fiscals antisocials, en definitiva amb augments que superen l’Índex del Preu al Consum, contra els compromisos assolits en el pacte de govern.

El senyor Joan López Alegre, portaveu del grup municipal Partit Popular, acte seguit diu que, des de les eleccions del mes de maig, es viuen uns moments en els que el govern municipal no s’ha apropat a l’oposició més enllà de les reunions que es fan d’acord amb l’obligació establerta a la llei de Bases de Règim Local. És època en que l’immobilisme s’ha basat en les culpes mútues i on no hi ha cap voluntat de consens ni d’apropar-se as grups de l’oposició.

Quins són els grans temes de la Campanya electoral i què és el que ara es farà en el Programa d’Actuació Municipal?.
- Respecte de les Escoles Bressol, l’únic que hi ha és un estudi sobre la possible implantació d’una escola a la Via Europa.
- Respecte el pla d’equipaments culturals de la ciutat, que va centrar una part important de la campanya electoral els equipaments, especialment en l’àmbit del futbol, a la ciutat. Què és el que hi ha del que es volia fer en el Sorrall?
- Respecte de l’habitatge, tot plegat d’aquí al 2005, 86 habitatges.

En definitiva, en lloc de crear carteres polítiques de doble competència i de redistribuir regidors que tenen competències juntes tan curioses com territori i relacions institucionals, la pregunta és: Què han fet vostès des del maig fins avui?.

La resposta es que no se sap, perquè es van proclamar per a la practica d’una política transformadora i resulta que son l’immobilisme pur. Hem guanyat a Mataró 3000 habitants i hem perdut 3 places d’escola bressol; hem passat a Mataró de pagar 1.311 euros metres quadrats en habitatge a pagar-ne 1.563; el nostre atur està 1,5 punts per sobre de l’Hospitalet i 1 punt per sobre de Sant Boi. Quan es donen aquestes circumstàncies estem davant d’un govern que senzillament arregla el seu futur però que no fa res de res. No es busquen elements de diferenciació municipal com a Terrassa.

Que és el que s’ha fet en els darrers anys perquè Mataró sigui una ciutat de les més competitives?. La resposta és que no s’ha fet res.

Respecte el capítol VI del pressupost, relatiu a les inversions, hi ha un 12,52% del total del pressupost pel 2004; aquest capítol VI, no obstant, pesa menys que l’anterior any. La despesa que es proposa gestionar en matèria d’inversió baixa i, en canvi, puja el capítol de l’endeutament. En definitiva, fem menys coses però resulta que estem més endeutats; els tipus d’interès continuen baixant i, per tant, les amortitzacions són mes baixes el que impossibilita donar-ne la culpa a la conjuntura.
La situació és esfereïdora: cada vegada hi ha més endeutament i no sabem quin és el rol que hem de jugar per ser una ciutat atractiva a l’entorn de l’Àrea Metropolitana; D’altra banda només dediquen els diners a material de reposició (maquinaria, llums, etc.). No hi ha cap compliment de les promeses electorals: continuem sense donar resposta al debat de les estructures fèrries; al pla d’infrastructures amb el Vallés; les variants de les autopistes; la façana litoral; el futur dels equipaments esportius. Volem que tornin a començar i acompleixin amb el mínim que cal que faci un Ajuntament com el de Mataró, perquè el que ens proposen vostès és una política que no te en compte el futur de la ciutat de Mataró el que produeix un desencís important.

En el torn de rèplica, el senyor Ramon Bassas, regidor del grup municipal PSC i Tinent d’Alcalde, pren la paraula i, acte seguit, respon a les intervencions dels portaveus dels grups municipals que acaben d’intervenir. Respecte l’explicació feta pel senyor Esperalba, que ha posat en dubte la capacitat financera de l’Ajuntament respon en el sentit que les finances municipals poden suportar aquest endeutament per donar compliment als problemes i reptes que té la ciutat de Mataró. Per veure que això és així, només cal examinar el Programa d’Actuació Municipal; per tant,  estem dins els límits de l’endeutament al qual s’està fent front i es pot pagar. Respecte la crítica de la reforma de l’edifici de la Casa Gran, aquesta reforma és clau per la millora de la seguretat; respecte l’augment de les zones blaves, es va aprovar abans de la seva delegació a PUMSA; en relació als estudis de costos de la grua, indiquen que estan per sota les taxes pel que la resta de ciutadans subvencionin als infractors de la grua; respecte la carestia de la ciutat de Mataró en quan a càrrega fiscal, hem de dir que, comparativament, no és excessiva. Els ingressos tributaris són un -3,95% que l’any 2003 i el seu impacte per sobre els ciutadans és d’un -3,48%. En definitiva, hi ha menys tributs locals a pagar. El Sr. Esperalba parla de 800.000 euros destinats a estudis; la posició del govern és que és important que persones externes i expertes els realitzin. Aquests estudis estan a l’abast de tothom i no guardats en un calaix. Respecte les polítiques urbanístiques, es faran millores per que hi hagi més habitatge social i jove. Respecte la critica al programa de la gen gran, l’Ajuntament es pioner en la prestació d’aquest servei atès que s’han augmentat les telealarmes; hi ha més menjadors per a la gen gran i a més s’ha endegat el xec servei.

Respecte l’augment de la pressió fiscal manifestat pel Sr. Rovira, només indicar que ha presentat un espectacle dantesc amb el que el govern municipal no hi està d’acord. La reforma de l’IAE ja va ser proposada fa anys; amb el que s’està en desacord és en l’actual reforma perquè amb la promesa de la compensació de les pèrdues la realitat és que el 83% de l’IAE actua sobre microempreses el que ha fet que el govern estatal hagi de reconèixer que s’ha de modificar.

Respecte l’IBI, està bonificat en un marc espanyol on hi ha una elevació de la pressió fiscal. En relació a les multes, es vol augmentar la capacitat de gestió del seu cobrament i no un augment de les denuncies.

Respecte la tarifa de l’aigua l’augment és de 0,75 euros del rebut sobre la taxa de l’aigua més la del clavegueram.

Hi ha una contradicció també en relació a les tarifes del Mataró Bus atès que hi ha un acord amb l’ATM que incentiva la utilització del transport públic de forma que les tarifes no s’augmenten en el futur. Els efectes són un 3,9 d’augment i 3,5% pels ciutadans de la ciutat.

En quan a la intervenció del Sr. Joan López, li recorda que l’acord de govern municipal s’ha pogut fer sense aturar l’Ajuntament, de forma que es compleix el Programa d’Actuació Municipal que posa les bases per complir els grans objectius d’aquest any vinent amb molta solvència.

Acte seguit, intervé el senyor Civit, del grup municipal ERC, qui respon que el Sr. Rovira s’equivoca per que les polítiques econòmiques del govern central incentiven la localització de les indústries fora del nostre país, es a dir, fora de Catalunya. En relació a les taxes d’atur, la de Mataró està per sota de Barcelona i d’Espanya, concretament en un 2% pel que caldria veure si el govern central en té alguna cosa a veure.

Quina és l’aportació que fan els petits grups municipals?. Per posar exemples, la política dels habitatges per joves, transport públic, de política lingüística; pla per la nova ciutadania; plans integrals etc.

El senyor Graupera, del grup municipal ICV-EuiA, afegeix als punts de satisfacció expressats en la intervenció anterior un punt cinquè que dona resposta a les qüestions plantejades pel Sr. Esperalba. El compromís amb la ciutadania és constant perquè dels 12 punts, 9 estan recollits en el Programa d’Actuació Municipal situació que els omple d’orgull. Es constata que és un nou govern amb un perfil diferent i es destaca que davant d’un gran govern hi ha una oposició rondinaira.

El senyor Joan Antoni Baron, regidor del grup municipal PSC, seguint amb el fil del Sr. Graupera, indica que qui no ha canviat és, precisament, l’oposició perquè aquest discurs ja fa anys que l’oposició el fa. Per exemple, la nau Gaudí està en marxa i s’està treballant amb els grans temes del futur de la ciutat que té un gran i ambiciós pla; s’està treballant en els accessos nord de la ciutat etc. Avui el govern municipal té una gran salut.

El senyor Joan López, portaveu del grup municipal PP, dona resposta manifestant que l’espectacle que ofereix el govern municipal és lamentable i el resultat és el seu pressupost, les ordenances fiscals i del Programa d’Actuació Municipal. No és el Partit Popular el que proposa l’augment de l’IBI en un 4,8%; tampoc que l’impost d’instal•lacions, construccions i obres pugi un 13%. No és el Partit Popular el que proposa que les taxes de llicencies urbanístiques pugin un 20%. Aquest grup municipal està preocupat perquè el preu del metre quadrat a Mataró puja un 1.563 euros degut a la política de subhasta de sòl que ha fet PUMSA i que ha marcat que els compradors valorin el sòl segons aquesta política de taxació de sòls, el que determina l’encariment de l’habitatge per que hi ha també un disminució del sòl disponible amb el perjudici dels ciutadans que pateixen aquesta especulació.

L’esquerra municipal complica la vida a aquells que menys possibilitats tenen. El Partit Popular fa de notari, lamentablement, d’una realitat que no li agrada. Que el senyor Bassas vingui a manifestar que qui va proposar l’impost de l’IAE, substituint els antics mòduls, és qui ha proposat treure-ho no ho creu ningú. El senyor Esperalba diu que ell no vol entrar en el debat de l’IAE, situació que sap greu per que el seu company, el Sr. Martí, presenta un grapat de propostes en benefici del govern pel que val la pena que facin una mica de cas al debat. Si el Sr. Ramon Bassas vol apujar els impostos, si us plau que ho digui i no cal que li doni la culpa al Partit Popular.

Per concretar aquesta qüestió només s’aporten unes dades: en la liquidació de l’any 2002, es pressuposta una Transferència de l’Estat pel concepte “Participación en Ingressos del Estado” de 15,6 milions d’euros; la realitat és que l’Estat els va liquidar 17,4 milions d’euros; l’any 2003 en van pressupostar 17,9 milions d’euros i l’any 2004 han pressupostat 22,1 milions d’euros, quantitat que compensa euro per euro el que es perd de la recaptació de l’IAE de les petites activitats. Per tant, si apugen els impostos no poden intentar que sigui per culpa del Partit Popular; no està bé fer de l’Ajuntament una plataforma dirigida a llençar pedres a tothom. Aquesta no és la missió per que la missió del govern municipal és la de governar.

Respecte l’afirmació del Sr. Barón, Mataró ocupa el numero 9 del ranking de més fiscalitat, front el número 32 de Madrid, pel que el debat resulta del tot ridícul.
Per acabar, respecte els comentaris del Sr. Civit, ell si que viu en un país diferent que els ciutadans de Mataró. El Partit Popular no està en contra dels rètols en català però no com una excusa per augmentar la pressió fiscal.

Pren la paraula el senyor Joaquim Esperaba del grup municipal CiU qui manifesta que no és veritat que aquest grup municipal no vulgui parlar de l’IAE. Respecte aquest tema, el grup municipal CiU ja va manifestar que estava en contra perquè consideraven insostenible que el govern central convidés a cava pagant els altres. Després hi ha hagut unes transferències corrents de l’Estat que han compensat amb escreix les deficiències de l’IAE. Realment no s’ha pretès fer catastrofisme per que seria incoherent amb el que s’ha estat explicant i amb les xifres analitzades. No obstant, la despesa corrent està desmadrada i l’endeutament municipal ha augmentat i estem al 97% de possibilitats segons indica l’informe d’Intervencio.

El senyor Ramon Bassas diu que els impostos pugen i que pagarem menys. És difícil d’entendre i m’agradaria que m’ho expliquessin. El Sr. Graupera diu que ha col•locat amb tres mesos 9 de 12 propostes del seu grup… això que vol dir que plegarà ben aviat?…. La realitat és una altra per que la gent del carrer es pregunta per la Nau Gaudí, Can Marfà, Camp d´Esports etc. i s’han de fer oficines municipals i equipaments per la ciutat. Els pressupostos augmenten per que hi ha una previsió de multes d’un 40% que ho maquillen dient que es recaptarà més; un 40% més d’eficiència en la recaptació?… Vol dir que fins ara recaptaven molt malament; respecte la grua, un augment del 34% què vol dir?… Vol dir anar per feina i en contra del ciutadà que agafa el cotxe per anar a treballar. Aquest govern municipal ho fa tot en contra del mon i per no assumir una realitat com és que 20.000 milions de pessetes de deute és molt i que gastar 11.8 punts més que l’any passat en personal és massa. Però, de tot això, que és el que no fan?…El Programa d’Actuació Municipal recull tot això que no van fer en l’anterior legislatura i, per tirar en endavant, la nova ciutat ha de fer les coses en positiu, buscar l’ajuda dels ciutadans i obrir-se fora de la seva torre de marfil per evitar que la ciutat envelleixi amb aquest govern.

El senyor Ramon Bassas replica que no és veritat que els ingressos dels beneficis de PUMSA no tinguin correspondència amb la seva despeses per que es destinen a fer més reinversió, més sòl, més equipaments i més política social; no  és veritat que el PSOE no fes una proposta en el IAE, només cal mirar les actes del Congrés dels Diputats, ni tampoc es veritat que les transferències de l’Estat hagin millorat des de la modificació de la Llei d’Hisendes Locals. Va millorar mentre estava vigent l’anterior llei que va fer un govern progressista, però des que s’aplica la Llei d’Hisendes Locals hi ha un dèficit de 250 milions que està comptabilitzat en el pressupost municipal; el que fa que el rebut mitja d’un contribuent és del 3,9%; i que tots els ingressos tributaris dividits pel número d’habitants any rera any faci que baixin un 3,5%. Respecte l’apartat de multes, el que és millora és l’eficiència i l’informe d’intervenció diu que el deute es del 83% de la capacitat d’endeutament. Respecte la inversió, només deixar constància de l’equipament esportiu que es farà a Cirera sense cap subvenció.

La senyora Pilar González, alcaldessa accidental, conclou aquests punts de l’ordre del dia manifestant que els debats dels pressupostos ens permet veure quines son les diferents opcions polítiques de cada un dels grups representats a la Corporació. També ens permet veure quines son els problemes i solucions polítiques en la nostra ciutat. És evident que hi ha diferents formes de veure l’acció pública que l’Ajuntament desenvoluparà al llarg de l’any 2004; el govern ho fa a través del Programa d’Actuació Municipal i  l’oposició d’acord amb les seves propostes i critiques. El consens que proposa el Partit Popular s’estudiarà per materialitzar-lo amb alguna cosa. Vol destacar la capacitat del govern municipal que és un govern plural per desenvolupar els acords polítics del govern, amb prioritats, propostes de programa i línies de gestió. En aquest sentit s’obre un procés de participació més directe dels ciutadans i ciutadanes per recollir les propostes. Mataró és una ciutat que té una bona posició en relació a Catalunya i Espanya; és cert que hi ha problemes damunt la taula, tal i com s’ha posat de manifest durant el debat, però estem convençuts que els pressupostos i el programa que es presenta consolidarà el paper d’aquesta ciutat millor en el conjunt del país amb garanties de futur.


8 -       APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST MUNICIPAL 2004.  

La senyora Pilar Gonzàlez, Alcaldessa Accidental, presenta la següent Proposta :

“Relació de fets

L'art. 145.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les bases de règim local, estableix que les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost general, en el qual s’integraran el Pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents d’aquesta i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils amb capital social íntegre de l’entitat local.
 
En data 10 d’octubre del 2003, d’acord amb l’art. 73 del ROM, va ser aprovat per decret de la consellera delegada d’Interior i Hisenda, l’avantprojecte del pressupost de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2004.

Per tot el què s'ha exposat proposo al Ple l’adopció dels següents  ACORDS :

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’exercici 2004 integrat per:

1.1 Pressupost Municipal de l’exercici 2004, amb el següent desglossament per capítols:

Despeses        
Capítol I    Despeses de personal    21.211.687,16
Capítol II     Despeses de béns corrents i serveis    20.834.247,15
Capítol III    Despeses financeres    2.254.700,00
Capítol IV    Transferències corrents    18.859.413,71
Capítol VI    Inversions reals    11.447.073,30
Capítol VII    Transferències de capital    460.019,44
Capítol VIII    Actius financers    1.120.272,00
Capítol IX    Passius financers    8.119.200,00
    Total despeses    84.306.612,76
        
        
Ingressos        
Capítol I    Impostos directes    26.905.014,56
Capítol II    Impostos indirectes    2.176.633,30
Capítol III    Taxes i altres ingressos    13.267.686,62
Capítol IV    Transferències corrents    27.699.610,85
Capítol V    Ingressos patrimonials    1.981.314,80
Capítol VI    Alienació d’inversions reals    678.840,66
Capítol VII    Transferències de capital    1.616.000,00
Capítol VIII    Actius financers    150.000,00
Capítol IX    Passius financers    9.831.511,97
    Total ingressos    84.306.612,761.2 dels Organismes Autònoms amb els següent desglossament per capítols:


Pressupost de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró:

Despeses        
Capítol I    Despeses de personal    2.381.767,33
Capítol II     Despeses de béns corrents i serveis    481.129,96
Capítol III    Despeses financeres    3.371,68
Capítol IV    Transferències corrents    86.921,29
Capítol VI    Inversions reals    97.479,26
Capítol VIII    Actius financers    6.000,00
    Total despeses    3.056.669,52
        
        
Ingressos        
Capítol III    Taxes i altres ingressos    2.022.893,27
Capítol IV    Transferències corrents    915.526,99
Capítol V    Ingressos patrimonials    14.770,00
Capítol VII    Transferències de capital    97.479,26
Capítol VIII    Actius financers    6.000,00
    Total ingressos    3.056.669,52Pressupost de l’Institut Municipal d’Educació:


Despeses        
Capítol I    Despeses de personal    7.215.863,36
Capítol II     Despeses de béns corrents i serveis    1.138.137,87
Capítol III    Despeses financeres    1.202,00
Capítol IV    Transferències corrents    238.581,23
Capítol VI    Inversions reals    127.539,79
Capítol VIII    Actius financers    18.400,00
    Total despeses    8.739.724,25
        
        
        
        
Ingressos        
Capítol III    Taxes i altres ingressos    974.085,28
Capítol IV    Transferències corrents    7.608.993,61
Capítol V    Ingressos patrimonials    10.705,57
Capítol VII    Transferències de capital    127.539,79
Capítol VIII    Actius financers    18.400,00
    Total ingressos    8.739.724,25Pressupost del Patronat Municipal de Cultura:


Despeses        
Capítol I    Despeses de personal    1.600.000,00
Capítol II     Despeses de béns corrents i serveis    1.858.298,00
Capítol III    Despeses financeres    3.000,00
Capítol IV    Transferències corrents    219.897,55
Capítol VI    Inversions reals    69.223,14
Capítol VIII    Actius financers    3.005,00
    Total despeses    3.753.423,69
        
        
Ingressos        
Capítol III    Taxes i altres ingressos    300.200,00
Capítol IV    Transferències corrents    3.363.495,55
Capítol V    Ingressos patrimonials    17.500,00
Capítol VII    Transferències de capital    69.223,14
Capítol VIII    Actius financers    3.005,00
    Total ingressos    3.753.423,69
Pressupost del Patronat Municipal d’Esports:

Despeses        
Capítol I    Despeses de personal    1.259.910,31
Capítol II     Despeses de béns corrents i serveis    723.331,47
Capítol III    Despeses financeres    360,60
Capítol IV    Transferències corrents    440.198,91
Capítol VI    Inversions reals    72.358,19
Capítol VIII    Actius financers    15.025,30
    Total despeses    2.511.184,78
        
        
Ingressos        
Capítol III    Taxes i altres ingressos    694.109,73
Capítol IV    Transferències corrents    1.716.062,19
Capítol V    Ingressos patrimonials    13.629,37
Capítol VII    Transferències de capital    72.358,19
Capítol VIII    Actius financers    15.025,30
    Total ingressos    2.511.184,78


Pressupost de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica:

Despeses        
Capítol I    Despeses de personal    1.885.400,52
Capítol II     Despeses de béns corrents i serveis    686.016,13
Capítol III    Despeses financeres    2.434,10
Capítol IV    Transferències corrents    162.691,48
Capítol VI    Inversions reals    48.531,73
Capítol VII    Transferències de capital    30.917,69
Capítol VIII    Actius financers    1.803,04
    Total despeses    2.817.794,69
        
        
Ingressos        
Capítol III    Taxes i altres ingressos    318.004,21
Capítol IV    Transferències corrents    2.413.729,92
Capítol V    Ingressos patrimonials    4.808,10
Capítol VII    Transferències de capital    79.449,42
Capítol VIII    Actius financers    1.803,04
    Total ingressos    2.817.794,691.3 Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils:

Aigües de Mataró, S.A.

Despeses:    11.165.902,00    Ingressos:    12.390.029,00


Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.

Despeses:    45.462.198,81    Ingressos:    45.481.668,98


Gestió Integral del Trànsit, SA

Despeses:    1.835.618,86    Ingressos:    1.244.779,99


Prohabitage Mataró, SL

Despeses:    330.488,83    Ingressos    343.319,79


Segon.-  Exposar al públic el Pressupost General aprovat inicialment durant el termini de quinze dies, segons determina l’article 150 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquest pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant aquest període no es presenta cap reclamació tal com disposa l’article anteriorment esmentat.

Tercer.- Remetre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 150 de la Llei reguladora de les hisendes locals.”


VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    15,  corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:    11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).
Abstencions:    Cap.


-Servei d’Ingressos-
9  -    APROVACIÓ INICIAL ORDENANCES FISCALS 2004
La senyora Pilar Gonzàlez, Alcaldessa Accidental, presenta la següent Proposta :

“Per decret de la consellera delegada de Serveis Centrals de data 10 d’octubre de 2003, es va aprovar l’avantprojecte de modificació d’Ordenances Fiscals per a l’exercici 2004.

D’acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal, es va donar compte als diferents grups municipals pèrquè realitzessin les al.legacions que consideressin oportunes.

El Conseller delegat de Serveis Centrals, que subscriu proposa al Ple Municipal, l’adopció del següent ACORD :

Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2004, segons el text contingut en el decret de 10 d’octubre de 2003 de la consellera delegada de Serveis Centrals.”


Avantprojecte modificació Ordenances Fiscals 2004:

La Llei 51/2002 de 27 de desembre, de reforma de la llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes locals, va modificar substancialment el sistema impositiu local.

Com a conseqüència d’aquesta modificació s’ha creat incertesa en els ingressos municipals derivats de impostos com l’IAE, ja que el cens d’aquest impost ha sofert una disminució important en quedar exclosos de tributació molts dels fins ara subjectes passius.

Al mateix temps, i per compensar aquesta disminució d’ingressos per aquest concepte, la llei dona possibilitat als Ajuntaments d’incrementar els tipus impositius d’altres impostos com ara l’IBI i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Així doncs, la modificació de les ordenances fiscals que es presenta per a l'exercici 2004 té com a objectius bàsics els següents:

1)    Complir amb el principi d'autonomia financera dels ens locals, situant els tipus impositius dels impostos municipals als nivells necessaris per a cobrir el conjunt dels serveis a prestar als nostres ciutadans. Aquest objectiu ens porta a fixar uns increments en els impostos que tendeixen en la majoria dels casos, a cobrir l'increment de costos derivat de l'increment de l'índex de preus al consum, recuperant en un cert grau el diferencial negatiu entre l'increment impositiu i l'IPC que hem mantingut en els darrers exercicis.
Amb les dades actuals d’inflació, estimem l’IPC a finals d’any al 3%, que serà l’increment que aplicarem en aquells tributs i preus públics on es proposi un  increment d’IPC

2)    Aplicar criteris redistributius en alguns impostos com l'IBI aplicant un tipus major per als immobles no residencials amb major valor cadastral.

3)    Afavorir polítiques d'ocupació, d'utilització d'energies renovables i de mobilitat als impostos que graven l'activitat econòmica. I de rehabilitació immobiliària.

4)    Una política de cofinançament dels serveis públics demanats i/o utilitzats  directament pel ciutadà que tendeixi a repercutir el cost que per a l'administració tenen aquests serveis, i que per tant, que qui en fa ús prengui consciència del cost d'aquesta activitat. En aquest sentit, proposem una millora en els marges de cobertura del finançament privat per al conjunt de taxes i preus públics.

5)    La creixent implantació de la telefonia mòbil, i la exclusió que la modificació a la LLRHL ha fet de la aplicació del règim del 1.5% dels ingressos bruts en el cas de la telefonia mòbil fa necessària una nova tarificació d'aquests serveis, en aquesta línia es proposa una nova tarifa  per la ocupació del sòl i subsòl municipal perla telefonia mòbil, tarifa que vol situar els ingressos tributaris per aquest concepte en els mateixos imports que els assignats a la resta d'operadores de serveis.

6)    En l'apartat de zones blaves, en la línia d'assegurar una convergència entre les tarifes de zona blava i l'aparcament en subsòl, i com a eina de finançament de la política d'aparcaments, proposem increments entre el 14.285% i el 6%

7)    Per últim, proposem nous preus per activitats que realitza el servei de manteniment.

Fonaments de dret

- Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local,
- RD legislatiu 781/86 de 18 d’abril que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim local
- la Llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de Règim local de Catalunya,
- el Decret d’Alcaldia de data 30 de juny de 2003, de delegació i el Reglament Orgànic municipal

RESOLC

Aprovar l’avantprojecte de modificació de les ordenances fiscals de l’exercici 2004, amb les modificacions de l’annex.

ANNEX

1.    Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Modificació de l’article 23.1 suprimint el que fa referència al valor en pessetes.

Article 23. Peticions
1. Els òrgans competents per concedir l'ajornament o fraccionament seran els següents:
– El Tresorer per a aquells deutes que no superin la quantitat de 9.015,18 euros i/o per un termini inferior a un any.
– El Conseller-delegat de Serveis Centrals, respecte a les sol•licituds que superin els límits esmentats de quantia i/o termini.
– Periòdicament, els òrgans esmentats donaran compte a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals de les resolucions adoptades sobre les sol•licituds d'ajornament o fraccionament.
En la recaptació que efectuï l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària en virtut de la delegació de recaptació realitzada per l’Ajuntament, serà aquest Organisme que resoldrà les sol•licituds de fraccionament.

Modificació de l’article 25   suprimint el que fa referència al valor en pessetes.

Article 25. Criteris de concessió i denegació d'ajornaments o fraccionaments
1. S'ajornarà o fraccionarà el pagament dels deutes d'import superior a 150,25 euros. Només excepcionalment es concediran per imports inferiors.
2. S'ajornaran o fraccionaran els deutes per un termini màxim de sis mesos, en un altre cas s'estarà subjecte a allò que disposa l'apartat següent.
3. Es dispensa de garantia el pagament fraccionat o ajornat per termini inferior a sis mesos i/o per quantia inferior a 1.502,53 euros
4. En els supòsits que, per causes imputables a l’Administració, es liquidin de cop rebuts corresponents a més d’un exercici, el fraccionament es realitzarà de la següent manera:
El termini màxim serà de sis mesos. Els tres primers mesos seran sense interessos. Els altres tres seran amb interessos.
5. En cas de diverses sol•licituds, dintre del període voluntari, s'acumularan a efectes d'aplicar els punts anteriors.
6. A l'efecte d'aplicar aquestes normes, el càlcul de l'import del deute inclou el principal (sense recàrrec). Els imports i períodes restaran per fraccions iguals.
7. No es concedirà el fraccionament o l'ajornament a aquells que tinguin deutes pendents de pagament en executiva, llevat que siguin l'objecte de la sol•licitud d'ajornament o, excepcionalment, s'acordi el contrari.
En tot cas, es requereix que en l'expedient consti l'informe del tresorer sobre l'esmentat extrem.
8. Excepcionalment, els criteris relacionats en els apartats anteriors poden ser modificats justificadament per l'òrgan competent en la resolució del fraccionament o ajornament.
9. La justificació de la situació de tresoreria del sol•licitant haurà de ser acreditada a requeriment de l’òrgan competent, i sempre que l'interessat no pugui complir els termes de les condicions generals previstes en els apartats anteriors. En el primer cas la justificació documental haurà de presentar-se en el període de prova que s'obrirà a l'efecte; i en el segon supòsit la documentació s'haurà de presentar juntament amb la sol•licitud.
10. La prova sobre la situació de tresoreria del sol•licitant podrà consistir en qualsevol prova admesa en dret, i en tot cas haurà d'aportar la següent documentació:
Persones físiques:
–    Còpia de l'última declaració de l'IRPF de la unitat familiar o la de cadascuna dels
cònjuges.
– En el cas que no tinguin obligació de formular aquella declaració, segons normes de l'IRPF, es presentarà declaració signada dels ingressos anuals del sol•licitant i, en el seu cas, del cònjuge.
– Còpia de l'última declaració de l'IVA, en el seu cas.
 Persones jurídiques:
– Còpia de l'última declaració de l'Impost de Societats.
– Còpia de l'última declaració anual de l'IVA.
En l'expedient haurà de constar l'informe de Gestió Tributària sobre els conceptes pels quals tributa el sol•licitant i membres de la unitat familiar, i el certificat de Padró d'habitants sobre les persones que conviuen amb el sol•licitant, en el supòsit de persones físiques.
Incorporació de la regulació dels recàrrecs d’extemporaneïtat.

CAPÍTOL IX. RECÀRRECS D’EXTEMPORANEITAT
Article 28
Si l’ingrés o la presentació de la declaració s’efectua dins dels tres, sis o dotze mesos següents al final del termini voluntari de presentació d’ingrés, s’aplicarà un recàrrec únic del 5,10 o 15 per cent respectivament amb exclusió d’interès de demora i de les sancions.
Si l’ingrés o la  presentació de la declaració s’efectua desprès del 12 mesos següents al venciment del termini legal per a fer-ho, s’exigirà el recàrrec del 20 per cent i els interessos de demora.
Constitueix infracció greu deixar d’ingressar o no presentar la declaració dins els terminis assenyalats.

Modificació de l’article 34 en el sentit de fixar correctament les quanties de les sancions.
Criteris de graduació
Augments mínims:
1. Si l'infractor hagués estat sancionat mitjançant resolució ferma en via administrativa dins el termini dels cinc anys anteriors a la comissió de la infracció objecte de l'expedient, per infracció tributària simple de la mateixa naturalesa, la sanció mínima s'incrementarà, segons l'article 15.1 a) del RRST, en:
- 225,38  euros, si es tracta de l’incompliment de la mateixa obligació.
- 135,23 euros., si es tracta d'un altre tipus però, de la mateixa naturalesa.
2. Pel retard en la presentació de les declaracions, la sanció mínima s'incrementarà, segons l'article 15.1.c) del RRST, en:
- 45,08 euros, si el retard no hagués excedit de tres mesos.
- 90,15 euros, si el retard fos de tres a sis mesos.
- 135,23 euros, si el retard fos superior a sis mesos.
Infracció tipificada a l'article 78.1.b) de la LGT.
Incompliment total o compliment extemporani dels deures de subministrar dades, informes o antecedents amb transcedència tributària per a la gestió, inspecció i recaptació dels tributs locals.
Sanció mínima: 6,01 euros (article 9.1. RRST) per cada dada omesa, falsejada o incompleta.
Criteris de graduació
Augments mínims:
1. Si l'infractor hagués estat sancionat mitjançant resolució ferma en via administrativa en els darrers cinc anys per aquesta mateixa infracció, la sanció s'incrementarà en 24 euros. per cada dada omesa, falsejada o incompleta (article 15.1.a) RRST).
En la petició d'informació a les entitats bancàries sobre comptes de dipòsit de les que siguin titulars contribuents involucrats en un procediment de constrenyiment, es considera "dada omesa" la identificació de cada un dels comptes que poguessin estar oberts en l’entitat a la que es requereix informació.
2. Pel retard en la presentació de les dades requerides, la sanció s'incrementarà, segons l'article 15.1.c) del RRST, en:
- 6,01 euros, si el retard és inferior a tres mesos.
- 12,02 euros, si el retard és de tres a sis mesos.
- 18,03 euros, si el retard és superior a sis mesos.
a) Infracció tipificada a l'article 78.1.f) de la LGT
Resistència, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària, ja sigui en fase de gestió, inspecció o recaptació.
A aquests efectes, s'entén que existeix reiteració en la desatenció de requeriments quan dos d'ells, successius i d'idèntic contingut, han estat desatesos.
1. En cas de desatenció reiterada dels requeriments formulats per l'Administració tributària municipal, els criteris de graduació assenyalats en l'article 15.1.d) del RRST queden fixats de la manera següent:
a) En requeriments efectuats en fase de gestió: 150,25 euros.
b) En requeriments efectuats en fase d'inspecció o recaptació: 300,51 euros.
2. Si l'infractor hagués estat sancionat mitjançant resolució ferma en via administrativa, en el termini dels cinc anys anteriors a la comissió de la infracció objecte de l'expedient, per infracció tributària simple de la mateixa naturalesa, la sanció prevista a l'apartat anterior s'incrementarà, segons l'article 15.1.a) del RRST, en:
- 135,23 euros. per cada antecedent en el que concorrin les circumstàncies assenyalades, si es tracta de procediments de gestió tributària.
-    1500,53 euros. per cada antecedent al qual concorrin les circumstàncies assenyalades, si es tracta de procediments d’inspecció o recaptació tributària.
Incorporació del criteri d’eficiència en la liquidació de sancions, pel qual no es liquidaran sancions la quantia de les quals no sigui superior a 55 euros.
Article 39. Criteris d’eficiència.
No es liquidaran sancions el import de les quals no superi els 55 euros.
Introducció d’una disposició addicional amb motiu de l’entrada en vigor de la nova llei general tributària que pot modificar la reglamentació actual.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
ÚNICA. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.

Incorporació de nous carrers al carrerer municipal i assignació de categories fiscals.

Categories fiscals dels nous carrers:

CODI    NOM    DEL
NÚM.    AL
NÚM.    CATEGORIA PARELLS    CATEGORIA SENARS
931    C. DE LA PAGESIA    1    9999    5    5
932    C. DELS RABASSAIRES    1    9999    5    5
933    C. DELS REMENCES    1    9999    5    5
934    C. DE VALLVERIC    1    9999    5    5
936    PTGE. DE SANTA CECÍLIA    1    9999    5    5
939    PL. DE LA VEREMA    1    9999    5    5

1085    PTGE. DE LA FRAGATA DE MATARO    
1    
9999    
4    
4

2161    PL. D’ANTONI GAUDI I CORNET    
1    
9999    
4    
4
2922    PTGE. LLUIS GALLIFA    1    9999    4    4
3474    PTGE. ANGELETA FERRER    1    9999    3    3
4241    PL. DE CAN LLINAS    1    9999    4    4
5111    PP EL SORRALL    1    9999    4    4

2.    Ordenança fiscal reguladora de l’IAE

. Modificació de l’article 3 per adaptar-lo a la normativa vigent

Són subjectes passius d'aquest Impost les persones físiques, les jurídiques i les entitats referides en l'article 33 de la Llei general tributària, sempre que exerceixin en el terme municipal qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

. Modificació de l’apartat e) de l’article 8 per adequar-lo a la normativa vigent

e)Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats i monts de pietat constituïts d'acord amb  el que preveu la llei 30/1995 de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

.  Modificació dels coeficients de situació

Article 6

1. A l'empara de l'article 88 de l'expressada Llei s'estableix sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient de ponderació esmentat en l'article precedent, una escala de coeficients que pondera la situació física de l’establiment dins d'aquest terme municipal, atenent la categoria del carrer on radica l'activitat, segons el detall següent:

Categoria via pública:  1a    2a      3a     4a   5a     6a   7a
Coeficient situació:      2,5  2,34  2,01   1,7  1,5   1,17  1

.   Establiment de tres bonificacions que la llei estableix de caràcter voluntari pels Ajuntaments, la de utilització d’energies renovables que passa a ser d’un 50, la de creació d’ocupació i la d’establiment de plans pel transport col•lectiu per als treballadors.

Article 12
Bonificacions de caràcter voluntari.

1)    L’Ajuntament bonificarà fis a un  50% de la quota als subjectes passius que utilitzin en l’exercici de les seves activitats a Mataró,  l’energia solar o altres energies renovables.

El subjecte passiu haurà de sol•licitar-la i disposar de la posta en marxa de la instal•lació havent aportat a l’expedient de llicència d’activitat l’estudi justificatiu de l’ús d’aquest tipus d’energies.

La bonificació es concedirà en funció de l’incidència de l’ús d’aquestes energies en el total de l’energia utilitzada pel subjecte passiu en la seva activitat econòmica en el centre productiu situat a Mataró.

2)    Bonificació per creació d’ocupació. S’aplicarà una bonificació de fins el 25% als subjectes passius que contractin treballadors creant més llocs de treball, d’acord amb l’increment promig de treballadors de la plantilla en el centre de treball de Mataró, i d’acord amb el següent escalat:

Increment promig anyal    % de bonificació
100 %    25 %
Del 75 al 99 %    20 %
Del 50 al 74,99 %    15 %
Del 25 al 49,99 %    10 %
Del 1 al 24,99 %    5 %

Per tal de gaudir d'aquesta bonificació el subjecte passiu l'haurà de demanar abans de l'inici del període impositiu, adjuntant còpia dels TC1 dels dos exercicis anteriors, pel que fa als centres de treball de Mataró.
L'increment mitjà es prendrà per diferencia entre el promig d’ambdós exercicis.
En cap cas es tindrà en consideració un increment de plantilla produït fora del terme municipal de Mataró.

3)    Del 50 % per establir plans de transport col•lectiu per als treballadors. A aquests efectes s’aplicarà la bonificació a aquells subjectes passius que estableixin plans de transport col•lectiu per facilitar l’accés dels treballadors als centres establerts a la ciutat de Mataró.

3.    Ordenança fiscal reguladora de l’IBI

Modificació de l’apartat 5 de l’article 6 per incrementar els límits de renda als efectes de la sol•licitud de bonificació de l’IBI per família nombrosa.

                             Fills                     Límit imposable
                                             3                            31.200,00 euros
                                             4                            43.680,00 euros
                                             5                            56.160,00 euros
                                             6                            68.640,00 euros
                                             7                            81.120,00 euros
                                             8                            93.600,00 euros
                                             9                          106.080,00 euros
                                            10                         118.560,00 euros
                                            11                         131.040,00 euros

Els subjectes passius hauran de sol•licitar la bonificació mitjançant instància a la que acompanyaran la següent documentació:

-    Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent
-    Certificat de convivència
-    Fotocòpia de la declaració de renda dels membres de la unitat familiar.

Les sol•licituds de bonificació de l’IBI per família nombrosa s’hauran de sol•licitar fins la data de finalització del període voluntari de pagament, acompanyant la documentació requerida en aquest article.  Les sol•licituds que es formalitzin desprès d’aquest termini es tramitaran per l’exercici següent.

El rebut s’haurà de pagar en aquest termini, i si s’accepta la sol•licitud es procedirà al retorn de la quantitat que correspongui en aplicar la bonificació.
 
Modificació de l’article 9 introduint tipus diferenciats per usos.

Article 9

El tipus de gravamen serà el 0,79 % quan es tracti de béns de naturalesa rústica.

Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el tipus de gravamen serà:

•    Per ús residencial            0,701%
•    Per finques de usos:
A: magatzems i estacionaments 1%
C: comercial            1%
G: oci i hostaleria            1%
I: indústria                1%
M: Solar                1%
O: oficines                1%
P: edificis singulars        1%

El tipus incrementat per els immobles d’ús no residencial assenyalats, s’aplicarà a partir del següent valor cadastral:

A: magatzems i estacionaments        
C: Comercial
G: Oci i hostaleria
I: industrial
M: solar
O: oficines

    
Tipus de gravamen  de l’IBI en funció de l’ús:

ÚS    DESCRIPCIÓ    LLINDAR DEL VALOR
A    MAGATZEM ESTACIONAMENT    14.960,00 €
C    COMERCIAL    69.300,00 €
G    OCI I HOSTELERIA    709.200.00 €
I    INDUSTRIAL    170.250,00 €
M    SOLAR    218.700,00 €
O    OFICINES    183.600,00 €

La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
    
    El tipus de gravamen serà del 1,23 % per immobles de característiques especials per tipologia autopistes.
    
    Introducció d’una disposició addicional per preveure les modificacions que es puguin produir amb l’aprovació del Reglament del cadastre.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
ÚNICA. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.

4.    Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Modificació de l’article 7 pel que fa a la sol•licitud d’exempció de l’impost per minusvalidesa del titular, incorporant com a requisit en la presentació de la documentació la declaració jurada del destí del vehicle.
3.1 En els casos de l’exempció de la lletra d) de l’apartat 1:
• Còpia del carnet de conduir del titular per ambdues cares
• Còpia del permís de circulació del vehicle
• Còpia del full de característiques tècniques del vehicle
• Certificat de minusvalidesa  del titular
Declaració jurada que el vehicle està destinat al seu ús exclusiu
5.    Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Modificació de l’article 2 adaptant el text a la nova regulació introduïda per la llei 51/2002 de 27 de desembre de modificació de la llei reguladora de les hisendes locals.
Article 2- Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la seva propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini, sobre els esmentats béns.
. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic mortis causa.
b) Negoci jurídic inter vivos, sigui de caràcter onerós o gratuït.
c) Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució forçosa
d) Expropiació forçosa.

Modificació de l’apartat 1 de l’article 4 per la mateixa raó.

Article 4

No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de l'Impost sobre Béns Immobles. En conseqüència hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans a efectes de l’esmentat Impost sobre Béns Immobles, amb independència que estiguin o no considerats com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell. Als efectes d’aquest impost, estarà també subjecte al mateix l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost sobre Béns immobles


Modificació de l’apartat 1b) de l’article per facilitar la presentació de documentació als efectes de la sol•licitud de bonificació de l’impost.Article 7
1 - Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost, les transmissions de terrenys i la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort, a favor dels descendents i adoptats, cònjuges i els ascendents i adoptants en els següents supòsits:
1 a)  Quan la finca que es transmet és l’habitatge habitual del causant i de les persones a favor de les quals es produeix la transmissió i el valor de la finca suposa més d’un 80% del capital relicte.
Aquestes dues condicions s’han de donar conjuntament.
1 b) Quan la finca que es transmet és l’habitatge habitual del causant o de les persones a favor de les quals es produeix la transmissió i els hereus no disposen de cap immoble a nom seu.
La finca no es pot transmetre de forma onerosa per actes inter vius en el termini de tres anys des que es va realitzar la transmissió per causa de mort.
En aquests casos l’Ajuntament o l’interessat realitzaran liquidació o autoliquidació provisional contemplant la bonificació. Passat el termini de tres anys, si no s’ha realitzat cap transmissió onerosa per actes inter vius, la liquidació esdevindrà definitiva.  Si s’ha realitzat transmissió onerosa per actes inter vius, l’Ajuntament realitzarà liquidació definitiva, considerant la quantitat ingressada com ingrés a compte.
Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació hauran de sol•licitar-la aportant còpia del testament o de la declaració d’hereus, i de l’escriptura d’acceptació d’herència.
En el cas del supòsit b) els interessats hauran de presentar a més, la declaració de patrimoni i/o certificat del Registre de la propietat conforme no és titular de cap altre bé immoble a l’Estat espanyol


Modificació de l’article 8 en adaptació a la normativa reguladora de les operacions societàries.

Article 8
No s’acreditarà aquest impost en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que preveu l’article 108 de la llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost sobre societats, quan no estiguin integrats en una branca d’activitat
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s’entendrà que el nombre d’anys a través dels quals s’ha posat de manifest l’increment de valor no s’ha interromput per causa de la transmissió de les operacions citades.
Modificació dels tipus de gravamen . Article 18

Article 18
        Tipus de gravamen i quota

D’acord amb el que preveu l’article 108.4 de la Llei reguladora de les hisendes locals, per determinar l’import d’increment real s’aplicarà sobre el valor dels terreny en el moment de l’acreditament el percentatge que resulti del quadre següent:
Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys: 3,6
Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre cinc i deu anys: 3,4
Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre deu i quinze anys: 3
Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre quinze i vint anys: 2.9

Introducció del règim de sancions i recàrrec d’extemporaneitat en la presentació de les declaracions

Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions
Article 23
Si l’ingrés o la presentació de la declaració s’efectua dins dels tres, sis o dotze mesos següents al final del termini voluntari de presentació d’ingrés, s’aplicarà un recàrrec únic del 5,10 o 15 per cent respectivament amb exclusió d’interès de demora i de les sancions.

Si l’ingrés o la  presentació de la declaració s’efectua desprès del 12 mesos següents al venciment del termini legal per a fer-ho, s’exigirà el recàrrec del 20 per cent i els interessos de demora.

Constitueix infracció greu deixar d’ingressar o no presentar la declaració dins els terminis assenyalats, llevat dels supòsits contemplats als punts 1 i 2

6.  Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres

Modificació del tipus de gravamen que passa a ser del 3%.

Article 6

1.La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal•lació o obra. I s’entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquesta.
No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor afegit i la resta d’impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, els preus públics i la resta de prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, si escau, amb la construcció, instal•lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució.
2.El tipus de gravamen serà de 3%.
3.La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base imposable.
4.L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal•lació o obra, encara que no s’hagi obtingut la corresponent llicència municipal.

Modificació del capítol VII

CAPÍTOL VII  GESTIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 7
En els casos en que s’ha sol•licitat la llicència corresponent, l’impost s’ingressarà en règim d’autoliquidació quan sigui comunicada la concessió de la llicència i abans de que aquesta sigui retirada.
        L’autoliquidació tindrà el caràcter d’ingrés a compte.

Article 8
Quan la base de l’autolliquidació a compte es determini mitjançant l’aplicació dels mòduls de l’article  9 d’aquesta Ordenança, o quan resulti del pressupost visat amb valors iguals o superiors als resultants dels mòduls, els subjectes passius, un cop acabades les obres, no hauran  que presentar cap declaració, ni es procedirà a la corresponent comprovació administrataiva, excepte que es produeixin modificacions en el decurs de la construcció, la obra o la instal.lació. En qualsevol altre cas, un cop finalitzades les obres, construccions i/o instal.lacions, i en el termini d’un mes des de la seva finalització, el subjecte passiu haurà de declarar el cost real final de les construccions, obres i/o instal.lacions.
.
Article 9 Comprovació
L’Ajuntament, un cop finalitzades les obres, podrà efectuar les comprovacions e investigacions necessàries per verificar el cost real i efectiu de les construccions, instal.lacions i obres realitzades que constitueix la base imposable de l’impost i practicar, si s’escau, les liquidacions per regularitzar la situació tributària que tindrà caràcter de liquidació definitiva

Per la comprovació del cost real i efectiu de les obres a que fa referència l’apartat anterior, el subjecte passiu està obligat a presentar, a requeriment de l’Administració, la documentació en que quedi reflectit aquest cost, com el pressupost definitiu, les certificacions d’obra, els contractes de execució, la comptabilitat de l’obra, la declaració d’obra nova i la resta de documents que, a judici de la Inspecció, puguin considerar-se com a vàlids per la determinació del cost real. Quan no s’aporti aquesta documentació o la presentada no sigui complerta o no es pugui deduir llur cost, la comprovació administrativa es podrà realitzar per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 52 de la llei general tributària.

En els casos en que no s’hagi sol•licitat la llicència i s’hagin realitzat les obres, l’Ajuntament realitzarà liquidació provisional un cop tingui coneixement de les obres o instal•lacions iniciades, a la que serà d’aplicació els terminis d’ingrés establerts al Reglament General de Recaptació i la Llei General Tributària.

La base imposable es determinarà d’acord amb la major de les quantitats determinades segons els procediments següents:

1.    Segons el pressupost presentat pels interessats, sempre que aquest estigui visat pel col.legi oficial corresponent quan sigui requisit necessari el visat.
2.    Segons els següents móduls  determinats, segons el tipus d’actuació:

a) Actuacions subjectes a llicència d’obres, el producte de P x T x R x m2  afectats per l’actuació, essent:

-    P, el valor de construcció estimat, incrementat cada any en el percentatge d’augment de l’IPC interanual al mes de gener.
Els valors corresponents a l’any 2003 són els següents:
-    P = 489,86 euros/m2 per a usos predefinits, sobre i sota rasant, excepte l’ús industrial i l’aparcament col•lectiu.
-    P = 256,35 euros/m2 per a usos no predefinits, l’industrial i l’aparcament col•lectiu, tots ells sobre rasant.
-    P = 296,63 euros/m2 per a soterranis d’ús industrial i aparcament col•lectiu.

-    T, coeficient corrector, segons tipologia, amb els següents valors fixos:
-    T = 1, en edificis entre mitgeres,
-    T = 1,1 en edificis en cantonada,
-    T = 1,2 en edificis aïllats.

-    R, coeficient corrector, no aplicable a les obres de nova planta, segons la tipologia de la reforma o rehabilitació, amb els següents valors fixos:
-    R = 0,90, per a rehabilitacions o reformes integrals, conservant exclusivament les façanes.
-    R = 0,70, per a reformes o rehabilitacions que afectin elements estructurals.
-    R = 0,50, per a reformes i rehabilitacions que no afectin elements estructurals, però sí instal•lacions.
-    R = 0,30, per a reformes i rehabilitacions que no afectin ni elements estructurals ni instal•lacions.


b) Actuacions subjectes a llicència d’enderroc, el producte de P x m2 afectats per l’actuació, essent:

-    P, el valor d’enderroc estimat, incrementable cada any en el percentatge d’augment de l’IPC interanual al mes de gener.

Els valors corresponents a l’any 2003 són P = 29.96 euros/m2


c) Actuacions subjectes a llicència per alteració del medi rural, el producte de P x m3 de terres afectats per l’actuació, essent:

-    P, el valor de manipulació del metre cúbic de terres estimat, incrementable cada any en el percentatge d’augment de l’IPC interanual al mes de gener.
Els valors corresponents a l’any 2003 són de P = 2.99 euros/m3.


7.    Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de sòl, subsòl i vol de la via pública.

Modificació tarifes: A la tarifa final en aquells casos on s'ha d'aplicar l'índex de categoria fiscal serà el resultat de multiplicar la tarifa per l'índex de la categoria fiscal del carrer on s'ubica la ocupació.


TIPUS D'OCUPACIÓ    APLICAR INDEX CATEGORIA?    TARIFAFA
A.1. TAULES I CADIRES        
Activitat anual per m2 i any    Si    14,96 €
Activitat temporal per m2 i mes    Si    1,87 €
Activitat eventual per m2 i dia    Si    2,00 €
A.2. TAULELLS VENDA FORA ESTABLIMENT        
A.2.1. ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, TEMPORAL (tarifa per m2 i mes)    Si    1,87 €
A.2.2. ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, ANUAL (tarifa per m2)    Si    14,96 €
A.2.3. NO ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, TEMPORAL (tarifa / m lineal mes)    Si    1,22 €
A.2.4. NO ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, ANUAL (tarifa /m lineal)    Si    9,73 €
A.3. TENDALS I PARAVENTS (per m2)    Si    3,74 €
A.4. APARELLS AUTOMÀTICS SOBRE V.P.(m2)        
A.4.1. VOLADA A.4.2. VOLADA > 0,5 m (tarifa per m lineal)    Si    56,12 €
A.4.3. LÍNIA DE FAÇANA (tarifa per lineal)    Si    48,63 €
A,4,4, APARELLS SOBRE VIA PÚBLICA (per m2 i mes)    Si    6,24 €
A.5. VITRINES I APARADORS        
A.5.1. QUE SURTIN A.5.2. QUE SURTIN > 1 M FAÇANA (tarifa per m lineal)    Si    28,06 €
A.6. APARELLS D’AIRE CONDICIONAT (tarifa per aparell)    No    14,03 €
A.7. RÈTOLS-BANDERA ( per m)    Si    14,03 €
A,8, ELEMENTS PUBLICITARIS A LA VIA PÚBLICA        
CARTELLERES (ANY i m2)    Si    43,04 €
RETOLS I SUPORTS PERMANENTS    Si    53,09 €
BANDEROLES (DIA/unitat)    No    10,02 €
LONES PUBLICITARIES (m2 i any)    Si    9,29 €
SUPORTS PUBLICITARIS IL.LUMINATS        + 50%
A.9. QUIOSCOS    Si    
A.9.1. GELATS i similars (m2/mes) TEMPORALS    Si    9,35 €
A.9.2. CASTANYES( m2/mes) TEMPORALS    Si    9,35 €
A.9.3. PERMANENTS (Venda premsa, flors…tarifa/m2)    Si    74,82 €
A.9,4, PERMANENTS (ONCE) 1,10 M2/ ANY    Si    82,30 €
A.9,5,PARADES VENDA FIRES,MERCATS OCASIONALS (M2/dia)    Si    0,83 €
        
B. OCUPACIONS TRANSITÒRIES        
B.1. Recintes o tanques (tarifa / m2 / mes)    No    6,24 €
B.2. Bastides (tarifa / m2 / mes)    No    6,24 €
B.3. Grues (tarifa per dia)    No    2,61 €
B.4. Contenidors (tarifa per dies)    No    2,61 €
B.5. Materials d'enderroc, construcció, arena.. (tarifa /dia)    No    2,61 €
B.6. Casetes de venda immobiliària. Fins a 8 metres quadrats (tarifa / mes)    Si    60,40 €
Per 16 m2 (tarifa per mes)    Si    120,80 €
B.8. Talls de transit (tarifa per hora)    No    1,60 €
B.9. Ocupació d'un vial (tarifa per hora)    No    0,75 €
B.10. Taquilles que donin a la via pública on s’expedeixen entrades per a espectacles, per taquilla i mes     No    2,30 €
B.11. Apuntalament de façanes en edificis en situació urbanística regular, el primer any per metre lineal    No    1,60 €
B.12. Apuntalament de façanes en edificis en situació urbanística regular,  els quatre anys següents, per metre lineal    No    0,75 €
B.13. Apuntalament de  façanes en edificis subjectes a nova alineació, el primer any, per metre lineal    No    3,15 €
B.14. Apuntalament de  façanes en edificis subjectes a nova alineació, els quatre anys següents, per metre lineal    No    2,30 €
B.15. Mostres, figurins, mercaderies o qualssevol altres objectes col•locats a les voravies, façanes o en qualsevol altre lloc visible des de la via pública, per cada m2 o fracció, i any    Sí    9,25 €
b.16. Això mateix, però que no sobresurti de la línia de la façana, o que estigui a menys de 0,20 m de distància d'aquesta, si estan en comunicació directa amb la via pública    Sí    1,55 €
C. ALTRES OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA        
C.2. ESPECTACLES        
Carpes, envelats i similars(per cada 1000m2o fracció /dia)    No    42,95 €
Circs i espectacles similars (1000m2o fracció /dia)    No    44,85 €
Per cada 500 m2 excés i dia    No    22,43 €
C.4. PARADES        
Jocs de destresa o força,casetes de tir    No    16,20 €
Tómboles i similars (m2/dia)    No    16,20 €
Altres parades (m2/dia)    No    16,20 €
C.5. CASETES        
Assimilat a parades venda fires, mercats  (cada 10m2/dia)    No    24,25 €
C.6. ALTRES OCUPACIONS NO CLASSIFICADES EN CAP ALTRE ORDENANÇA        
Anuals, Preu per m2 i any    Sí    74,82 €
De temporada, Preu per m2 i mes    Si    9,35 €
Ocasionals, Preu per m2 i dia    Si    0,83 €
        
        
C.7. TRANSFORMADORS INSTAL•LATS EN EL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS COMUNALS
Fins a 25 KVA, per any    No    79,40 €
De 25 KVA, fins a 100 KVA, per any    No    119,11 €
Més de 100 KVA fins a 200 KVA, per any    No    158,80 €
Més de 200 KVA, per any    No    198,50 €
        
C.8. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES DE         
BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 CONDUCTORS I SENSE EXCEDIR         
DE 550 VOLTS DE TENSIÓ        
Tributaran anyalment i per metre lineal.    No    
Fins a 4 mm2 de secció, per cada cable    No    0,01 €
De 5 a 10 mm2 de secció, per cada cable    No    0,01 €
De 10 a 50 mm2 de secció, per cada cable    No    0,02 €
De 50 a 120 mm2 de secció, per cada cable    No    0,02 €
De 120 a 240 mm2 de secció, per cada cable    No    0,02 €
De 240 a 500 mm2 de secció, per cada cable    No    0,04 €
De 500 a 1.000 mm2 de secció, per cada cable    No    0,06 €
De més de 1.000 mm2 de secció, per cada cable    No    0,07 €
Aquestes conduccions elèctriques excedint de 500 volts, pagaran a raó de les tarifes esmentades afectades del coeficient multiplicador 2.
Per cada metre lineal de canonada, fins a 1 polzada de xarxa de distribució d'aigües, per any    No    0,03
Per cada metre lineal de canonada, superior a 1 polzada de xarxa de distribució d'aigües, per any    No    0,07 €
C.9. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS COMUNALS AMB ALTRES CONSTRUCCIONS O INSTAL•LACIONS
Pagaran per m3 i any:    No    3,95 €
En carrers de 1a categoria    No    1,95 €
En carrers de 2a categoria    No    0,75 €
En carrers de 3a cat. i resta de categories    No    
C.10. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL AMB CABLE DE FIBRA ÒPTICA        
Per cada connexió entre dos punts amb fibra òptica pròpia, (totes les categories)        
a) Per cada connexió amb ample de banda de 34 Mbps anualment: (Totes les categories)    No    21.615,00  €
b) Per cada connexió amb ample de banda de 2 Mbps anualment:: (Totes les categories)    No    2.495,00  €
C.11. TRANSFORMADORS INSTAL•LATS A LA VIA PÚBLICA OCUPANT-NE VOL I SÒL    
Fins a 25 KVA, per any    No    119,11 €
De 25 KVA a 100 KVA, per any    No    158,80 €
Més de 100 KVA, fins a 200 KVA, per any    No    198,50 €
Més de 200 KVA, per any    No    238,20 €
C.12. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 CONDUCTORS I SENSE PASSAR DE 50.000 VOLTS
Pagaran anyalment i per metre lineal:    No    
Fins a 4 mm2 de secció, per cada cable    No    0,01 €
De 5 a 10 mm2 de secció, per cada cable    No    0,01 €
De 10 fins a 50 mm2 de secció, per cada cable    No    0,02 €
De 50 a 120 mm2 de secció, per cada cable    No    0,02 €
De 120 a 240 mm2 de secció, per cada cable    No    0,02 €
De 240 a 500 mm2 de secció, per cada cable    No    0,04 €
De 500 a 1.000 mm2 de secció, per cada cable    No    0,06 €
De més de 1.000 mm2 de secció, per cada cable    No    0,07 €
Aquestes mateixes conduccions elèctriques des de 500 volts pagaran a raó de la tarifa esmentada afectada del coeficient multiplicador 2.
C.13. CAIXES D'ENLLAÇ O DE DERIVACIONS, QUADRES O ARMARIS DE CONTROL, COMANDAMENT I PROTECCIÓ, PER A TENSIONS
Fins a 500 volts, per any    No    19,80 €
Més de 500 volts, per any    No    39,70 €
Per cada per mòdul o aïllador, per any    No    0,01 €
Per cada suport, porta aïllador, fins a 10 per mòduls, per any    No    0,35 €
Per cada suport, porta aïllador, de més de 10 per mòduls, per any    No    0,75 €
Per cada pal, o columna, de qualsevol material, per any    No    0,32 €
Per cada cavallet de ferro, per any    No    0,40 €
Per cada aixeta, vàlvula o clau de pas, per any    No    0,03 €
Per cada tapa de tancament de claus de pas, per any    No    0,09 €
De volum fins a 5 decímetres cúbics, a l'any    No    1,15 €
De volum superior a 5 decímetres cúbics, a l'any    No    3,95 €
LA CATEGORIA FISCAL SERÀ LA ASSIGNADA A EFECTES DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.    


•    Modificació de l’article 5 que regula les quotes suprimint la tarifa per les empreses de telefonia mòbil, que, d’acord amb la regulació de la llei 51/2002 de 27 de desembre, deixen  de tributar en concepte de taxa per aprofitament especial a favor d’empreses explotadores de subministraments. S’incorpora la regulació pel que fa a aquestes empreses.

CAPÍTOL VI. EMPRESES DE TELEFONIA MÒBIL

        Article 6
        
1.. Per les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, la quota tributària és el resultat de multiplicar el nombre de clients que tinguin el seu domicili en el terme municipal de Mataró corresponents a l’empresa prestadora de serveis de telefonia mòbil, per el 1,5 per 100 dels  ingressos mitjans per operacions

2. Als efectes d’allò que disposa l’apartat anterior, son ingressos mitjans per operacions els resultants de dividir la xifra de ingressos per operacions dels operadors de comunicacions mòbils, pel nombre de clients d’aquestes comunicacions mòbils, segons les dades que ofereix per cada exercici l’Informe de la Comissió del mercat de les Telecomunicacions.
És a dir, la fórmula de càlcul és la següent:

QT= nombre de clients empresa x 0,015 x IMO

IMO= IO/ Nombre de clients mòbils
QT=  Quota tributària
Nombre clients empresa= nombre de clients, de contracte i prepagament, de l’empresa amb domicili en el terme municipal.
IMO són ingressos mitjans per operacions de comunicacions mòbils
IO són ingressos per operacions de comunicacions mòbils
Nombre de clients mòbils és el nombre total de clients de comunicacions mòbils.

Article 7 Declaració-liquidació

1.    Les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil contribuents a la taxa han de presentar en l’Ajuntament, abans del 30 d’abril de cada any, en el model que s’aprovi en el desenvolupament de la present Ordenança, declaració-liquidació corresponent a l’exercici immediatament anterior.

2.    La quantitat a ingressar, de forma simultània a la presentació de la declaració-liquidació, per dites empreses, serà el resultat de minorar la quota tributària en l’import dels pagaments a compte realitzats pel contribuent en l’exercici al que faci referència.

3.    En el supòsit en que els pagaments a compte realitzats excedeixin de la quantia de la quota de la taxa, l’import de l’excés es compensarà en el primer pagament a compte que correspongui efectuar després la presentació de la declaració-liquidació.

        Article 8 Pagaments a compte

1.    Les empreses explotadores de serveis de comunicacions mòbils contribuients per la taxa han d’autoliquidar e ingressar, cada trimestre, en els models que s’aprovin en desenvolupament d’aquesta Ordenança, en concepte de pagament a compte de la taxa, la quantitat que resulti d’aplicar el tipus del 1,5 per 100 a la quarta part dels ingressos mitjans per operacions en el terme municipal, calculats segons les dades de l’últim informe anual publicat per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.

2    L’autoliquidació e ingrés dels pagaments a compte es realitzarà en els deu últims dies de cada mes.

8.    Taxa per enganxament de vehicles.

Modificació tarifes

TARIFES    EUROS
a) Automòbils o furgonetes (per hora o fracció a partir de la quarta hora d'entrada)    0,29 €
b) Motocicletes i vehicles de dure rodes, motocarros i efectes diversos (per hora o fracció a partir de la quarta hora d'entrada)    0,17 €
c) Camions, autocars, camionetes, "plataformes" i similars (per hora o fracció a partir de la quarta hora d'entrada)    0,41 €
d) Trasllat de vehicles que es trobin en les circumstàncies esmentades a l'article 2 d'aquesta Ordenança, al dipòsit municipal    
d.1) Des de qualsevol punt    80,00 €
d.2) Enganxament del vehicle per la grua sense que efectuï l'ingrés al dipòsit municipal, efectuant l'ingrés dins del 5 dies següents a l'enganxament    40,00 €
d.2) Enganxament del vehicle per la grua sense que efectuï l'ingrés al dipòsit municipal, efectuant l'ingrés posteriorment als  5 dies següents a l'enganxament i abans dels terminis de recaptació voluntaria establerts al Reglament General de Recaptació    60,00 €

9.    Ordenança reguladora de la taxa per atorgament de llicències i autoritzacions administratives d’autotaxis

Modificació de l’article 4 pel que fa a les tarifes.
TARIFES    €
1. Atorgament de llicència per a l'exercici del servei d'autotaxis, amb taxímetre dins del terme municipal (classe A)    505,00
2. Atorgament de llicència per l'exercici del servei d'automòbils de prestacions especials i d'abonament (classe C)    842,00
3. Traspassos autoritzats:    
Inter vivos: el 40% de la llicència,    
classe A    202,00
classe C    336,65
Mortis causa: el 15% de la llicència,    
classe A     75,75
classe C     126,20
4. Llicències de substitució de vehicles en qualsevol de les modalitats esmentades    35,05
5. Expedició del permís municipal de conductor d'autotaxi    7,26
6. Revisions:    
Ordinària i reglamentària    3,60
Especial per canvi o traspàs    7,25

10.    Ordenança reguladora de la taxa pels documents que expedeixi o que estengui l’Administració o les Autoritats municipals a instància de part.

Modificació de les tarifes. Incorporació de dues noves tarifes que fan referència als informes de mobilitat i de protecció civil i supressió de les que feien referència a certificacions de contribució al tresor públic.

TARIFES    
1) Documentació gràfica del terme municipal, còpia    38,00 €
2) Llicències no especificades en ordenances específiques    1,95 €
3) Certificacions d'actes i acords municipals i de documents que es troben a les dependències municipals    
3.1) Si es tracta de certificacions d'expedients o documentació que es trobi en els departaments municipals    1,08 €
3.2) Si es tracta de certificacions d'expedients que es trobin a l'Arxiu Municipal    3,80 €
3.3) Certificacions de padró d'habitants    
3.3.1) Certificacions de residència i convivència, a partir del padró 1996    3,80 €
3.3.2) Certificacions de residència i convivència, dels padrons entre 1981 i 1995    3,80 €
3.3.3) Certificacions de residència i convivència, dels padrons anteriors a 1981    10,35 €
3.3.4) Certificacions de residència i convivència, per a persones amb carnet blau    0,00 €
4) Tramitacions i certificacions urbanístiques    
4.1) Informes urbanístics    40,00 €
4.2) Certificats de qualificació urbanística    60,00 €
4.3) Certificats d'alineacions i rasants    60,00 €
4.4) Certificat de compatibilitat amb el planejament d'un projecte d'obres o activitats    60,00 €
4.5) Altres certificacions de documents urbanístics    20,00 €
4.6) Tramitació d'estudis de detall de no obligat compliment pel planejament urbanístic    265,00 €
5) Tramitacions i certificacions de llicències    
5.1) Certificacions de llicència i expedients de disciplina urbanística    22,00 €
5.2) Informes tècnics d'activitats atorgats a sol•licitud de particular    40,00 €
5.3) Expedients de declaració de ruïna    255,00 €
6) Convalidació de poders    15,20 €
7) Compulses    
7.1) Per cada compulsa    1,50 €
7.2) Compulses per a persones amb carnet blau    0,00 €
8) Incorporació d'un certificat específic per a certificacions a interès dels contractistes per la seva classificació    52,00 €
9) Per drets d'examen (oposicions, concursos i altres òrgans encarregats de la selecció)    
9.1) Categoria primera  (titulació Grup A)    17,50 €
9.2) Categoria segona (titulació Grup B)    14,00 €
9.3) Categoria tercera (titulació Grup C)    10,50 €
9.4) Categoria quarta (titulació Grup D)    7,00 €
9.5) Categoria cinquena (titulació Grup E)    3,50 €
10) Tarja d'armes    10,35 €
11) El•laboració i confecció informes de la Policia Municipal    62,00 €
12) Llicència de guals    100,00 €
13) Llicència de guals obtinguda sense prèvia petició    120,00 €
14) Informes de protecció civil    62,00 €
15) Informes de mobilitat    62,00 €11.    Ordenança reguladora de la taxa per l’autorització de l’ús de l’escut de la ciutat, concessions de plaques i altres distintius.

Modificació de l’article 5, suprimint les tarifes que feien referència als serveis de Sanitat que passen a la seva Ordenança pròpia.

Article 5
Les quotes es liquidaran anyalment per cada autorització, renovació o pròrroga, i seran irreductibles. La liquidació de les quotes es practicarà d'acord amb la següent tarifació:
TARIFES    EUROS
a) Escut de la ciutat. Els concessionaris de serveis públics, comerciants, indústries, empreses de transport, activitats de lucre, i en general les persones físiques o jurídiques i col•lectivitats que l'utilitzin en capçaleres, marques de fàbrica, etiquetes.    7,00
b) Les societats d'esbarjo, les esportives, les agrupacions artístiques i culturals i els establiments docents, pagaran també anyalment i d'un sol cop.    5,2

12.    Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

Modificació article 5 pel que fa a les tarifes i l’agrupació d’acord amb la normativa de llicències.

TARIFES    
1) Llicències d'obres.    
Inclosa en sectors de desenvolupament pendent d'urbanització    1.438,00
a) Llicència  municipal d'obra major. Nova planta    105,00
Ampliació    52,00
b) Llicència i modificació de llicència municipal d'obra major d’obres que fomentin l’estalvi i l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables.    42,00
c) Llicència municipal d’obra menor.    50,00
d) Llicència  municipal d'obra menor per a la realització d’obres que fomentin l’estalvi i l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables.    20,00
e) Llicència municipal d'obra major iniciada sense haver presentat la documentació de legalització al Registre general.    530,00
f) Llicència municipal d'obra menor iniciada sense haver presentat la documentació de legalització al Registre general.    398,00
g) Llicència municipal d’obra major iniciada sense haver-se obtingut encara aquesta.    250,00
h) Llicència municipal d’obra menor, iniciada sense haver obtingut encara aquesta.    125,00
2) Llicència  de canvi d'ús.    50,00
3) Llicència d'enderroc    50,00
4) Llicència per alteració del medi rural.    50,00
5) Llicència  d'instal•lació de grues torre i aparells elevadors provisionals d'obres.    50,00
6) Llicència  d'instal•lació de rètols, tendalls, aparells d'aire condicionat i altres elements visibles des de la via pública.    50,00
7) Llicència i de parcel•lació.    50,00
8) Llicència de primera ocupació (per a establiment).    33,00
9) Canvi de nom de la llicència concedida.    24,00
10) Pròrroga de la llicència concedida.    24,00
11) Autoritzacions d'ocupació de la via pública complementàries a la llicència d'obres.    50,00
12) Tramitació de llicència en la que es comuniquen discrepàncies en el projecte tècnic: Increment sobre la tarifa corresponent    25%
13) Modificacions de la llicencia: increment sobre la tarifa corresponent    50%

13.    Ordenança reguladora de la taxa per obertura de clots o rases en terrenys d’ús públic
Modificació de l’article 5 pel que fa a les tarifes.
Article 5
La quantia de la taxa es determinarà de la següent forma:

TARIFES       EUROS
OBERTURA DE RASES EN GENERAL    
Es cobrarà per cada metre lineal    
• Sobre voreres pavimentades:    
      Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies     3,50
      Per cada dia de més    1,75
• Sobre voreres no pavimentades però provistes  de la vorada corresponent:
      Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies    2,10
      Per cada dia de més    1,05
• Sobre calçades en carrers pavimentats amb llambordes damunt de sorra, o qualsevol altra mena de pavimentació
      Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies    4,25
      Per cada dia de més    2,15
• En calçades de carrers no pavimentats:    
      Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies    1,75
      Per cada dia de més.    1,35
L'import dels drets per cada obertura de rasa, serà com a mínim, de     3,95
EXCAVACIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CAMBRES SUBTERRÀNIES
DESTINADES A LA INSTAL•LACIÓ DE SERVEIS
• En voreres pavimentades (per m3).    3,45
• En voreres no pavimentades (per m3).    2,10
• En calçades pavimentades (per m3).    4,40
• En calçades no pavimentades (per m3).    1,75

Els preus de la tarifa anterior s'incrementaran en un 50% quan les rases travessin carrers amb voreres de tres metres o més, quan s'obrin en llocs que no siguin d'encreuament amb altres carrers o amb els seus xamfrans.
14.    Ordenança reguladora de la taxa per les llicències de tall i ocupació de la via pública.
Modificació de l’article 5
Article 5
a) Ocupació parcial de via pública de xarxa no bàsica    18,80 euros
b) Tall de carrer de vial xarxa no bàsica    45,00 euros
c) Ocupació parcial de via pública de xarxa bàsica    30,20 euros
d) Tall de carrer de vial de xarxa bàsica    81,00 euros

En els casos en què la llicència es sol•liciti per part d'entitats que promouen el foment de la vida cultural, social i lúdica al carrer, per a la realització d'activitats de caire cultural i de foment d'activitats esportives, lúdiques, culturals i de foment de valors festius que es desenvolupin a la via pública, la quota a pagar serà zero
Tarifa per a concessió administrativa d'usuari habitual i freqüent de la via pública
a)    Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls fins a 24 a l'any
a.1) 63,50 € per xarxa no bàsica
a.2) 126,90 € per xarxa  bàsica

b)    Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 25 i 48 a l'any
b.1) 126,90 € per xarxa no bàsica
b.2) 253,85 € per xarxa bàsica

c)    Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 49 i 96 a l'any
b.1) 253,85 € per xarxa no bàsica
b.2) 507,75 € per xarxa bàsica

d)    Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 97 i 192 a l'any
b.1) 507,75 € per xarxa no  bàsica
b.2) 1015,50 € per xarxa bàsica.

e)    Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls superior a 192 a l'any
b.1) 1015,50 € per xarxa no  bàsica
b.2) 2030,95 € per xarxa bàsica

Aquesta condició no eximirà el titular de la necessitat de sol•licitar en cada tall la llicencia corresponent, no obstant això, aquesta es liquidarà d'acord amb el següent escalat:
Tarifes de tall i ocupació de la via pública per contribuents que tinguin atorgada la condició d'usuari habitual i freqüent de la via pública
a) Ocupació parcial de via pública de xarxa no bàsica    3,75 euros
b) Tall de carrer de vial xarxa no bàsica    9,00 euros
c) Ocupació parcial de via pública de xarxa bàsica    6,00 euros
d) Tall de carrer de vial de xarxa bàsica    16,20 euros

La condició d'usuari habitual i freqüent de la via pública correspon a aquells usuaris que per raons professionals o personals tallen  o ocupen en condicions de similitud, de forma habitual i freqüent en temps, els mateixos espais de la via pública, en franges horàries predeterminades i conegudes amb antelació.

15.    Ordenança de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques.

Modificació de l’article 4 pel que fa a les tarifes.

Article 4
TARIFA    EUROS
A LA VIA PÚBLICA

½     HORA    0,40
1      HORA    0,80
1 ½  HORA    1,25
EN SOLARS MUNICIPALS

½     HORA    0,37
1      HORA    0,80
1 ½  HORA    1,25
2 HORES    1,70
2 ½  HORES    2,00
3 HORES     2.40
3 ½ HORES    2,85
4 HORES    3.20
ANUL•LACIÓ DENUNCIA    4,10

16.    Ordenança de la taxa per la prestació de serveis de mercats i cambra frigorífica.

Modificació del títol:
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE  MERCATS , CAMBRA FRIGORÍCA I MAGATZEM

De l’article 1

Article 1
De conformitat amb allò que disposa l'article 58 i 20.4 u) de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix la taxa pels serveis de mercats, cambra frigorífica i magatzem
Article 5
La quantia de la taxa es determinarà de la següent forma:
OCUPACIÓ DE PARADES MERCATS FIXES    TAXA
    
Plaça Gran    
    
Parades fixes al Rengle, al mes    
  Petites    18,85
  Grosses    28,20
    
    
Plaça de Cuba    
    
Parades del 1r grup, per unitat, al mes    35,00
Parades del 2n grup, per unitat, al mes    24,80
Parades del 3r grup, per unitat, al mes    21,60
Parades del 4t grup, per unitat, al mes    17,25
Parades del 5è.a) grup, per unitat, al mes    15,10
Parades del 5è.b) grup, per unitat, al mes    11,85
    
Per aprofitament de magatzems, per m2, al mes    3,90
    
Les parades d'aquest mercat pagaran una tarifa fixa, i una altra de variable en funció del consum elèctric de cada parada. En la liquidació s'establirà per separat cada concepte.
    
TRASPÀS DE PARADES    
    
Parades fixes dels mercats municipals (plaça de Cuba i plaça Gran), el 10 % del preu del traspàs amb un mínim a pagar de:
  1r grup    469,30
  2n grup    312,50
  3r grup    270,60
  4t grup 1    237,85
  4t grup 2    192,40
  5è grup    154,25
    
    
    
CAMBRA FRIGORÍCA    
    
Per la cambra de peix, de la carn, del congelat, pesca salada i fruita i verdura, per m3 d'espai ocupat i mes    2,85
    
MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA    
    
Parades de mercats de venda no sedentària, per metre lineal i mes    5,90
Ocupació eventual de parades de mercats de venda no sedentària, per metre lineal i mes    5,90
Parades de mercats de venda no sedentària de la Plaça gran, per metre lineal i mes    3,90

Modificació de l’article 6 per adequar-lo a la normativa reguladora del mercat

Article 6
De conformitat amb la distribució regulada pel reglament del mercat de la Plaça de Cuba, pel qual es regeix aquest mercat, les parades es classifiquen en cinc grups, que són:
Grup 1r - Les taules especials assenyalades amb les lletres A, B, C, i D.
Grup 2n - Els llocs assenyalats amb els números 1, 15,  24, 25, 37, 38, 46, 47, 61, i les lletres E i F.
Grup 3r - Els llocs assenyalats amb els números 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, i lletres G, H, I.
Els llocs assenyalats amb els números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 i 60.
Grup 4t
    1) Parades números 198, 199, 216 i 217.
    2 Parades de la 190 a la 197, de la 200 a la 215 i de la 218 a la 225.
Grup 5è – Parades assenyalades amb els números 62 a 135

17.    Ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis de vigilància especial
Modificació de l’article 5 pel que fa a les tarifes.
TARIFES    EUROS
    
ELS PROPIETARIS d'hotels, fondes, tavernes, bars, restaurants
i establiments similars, pagaran per hora i per guàrdia dels serveis prestats    22,00
    
SALES DE FESTA, boîtes, nightclubs, pubs, whiskeries i similars per hora
i guàrdia de servei prestat    22,00
    
BINGOS i sales de joc per hora i guàrdia de servei prestat    22,00
    
CAMP DE FUTBOL, bàsquet, etc., per prestació de serveis especials de vigilància d'ordre públic, per cada guàrdia, per hora    22,00
    
La tarifa del preu públic relativa al servei de vigilància especial pel sistema d'alarma connectada, serà, per any: COMERÇOS, indústries i despatxos professionals    182,00

18.    Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis de sanitat.
Derogació de l’actual Ordenança.
Aprovar una nova ordenança amb el següent redactat:
3.19 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT
CAPÍTOL I FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1
De conformitat amb allò que disposen l'article 58 i 20.4 m) de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'estableix la taxa pels serveis de sanitat preventiva i destrucció de qualsevol matèria i producte contaminants i propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública.
CAPÍTOL II  OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 2
L’obligació de contribuir neix per la utilització o prestació dels serveis esmentats a l’article anterior.
CAPÍTOL III SUBJECTES PASSIUS
Article 3
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què fa referència l’article 33 de la Llei general tributària, beneficiàries dels serveis.
CAPÍTOL IV RESPONSABLES
Article 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària.
CAPÍTOL V QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 5
La quantia de la taxa es determinarà de la següent forma:

TARIFES    EUROS
    
1) L'esbrossada i la neteja superficial del terreny per a la destrucció de qualsevol classe de matèries o productes contaminants o propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública, acreditaran (inclòs el transport fins a l'abocador), per cada 10 metres quadrats o fracció    40,00
    
2) El moviment i l'extracció de runa o qualsevol classe de matèries o productes contaminants i/o propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública, prestats a domicili en habitatges, locals o solars de la ciutat, acreditaran, inclòs el transport fins a l'abocador, per cada 5 metres cúbics o fracció    60,00
    
3) La desinfecció, desinsectació i desratització en habitatges, locals o solars de la ciutat, per cada 10 metres quadrats o fracció    40,00
    
4) Retirada domiciliària d’un animal de companyia    35,00
    
5) Reconeixement sanitari d’un animal de companyia, en cas de renuncia del propietari    10,00
    
6) Identificació amb microxip d’un animal de companyia, en cas de renuncia del propietari    20,00
    
7) Esterilització d’un animal de companyia, en cas de renuncia del propietari    20,00
    
8) Estada, manutenció i custòdia d’animals de companyia en el centre municipal d’atenció als animals de companyia, per dia o fracció    5,00
    
9) Esterilització d’un animal de companyia en cas d’adopció    32,00
    
10) Control veterinari en cas d’agressió d’un gos a persones o altres animals, en el cas que no quedi ingressat en el centre municipal d’atenció als animals de companyia    79,00
    
11) Control veterinari en cas d’agressió d’un gos a persones o altres animals, en el cas que quedi ingressat en el centre    205,00
    
12) Eutanàsia gos    26,00
    
13) Eutanàsia gat    20,00
    
14) Incineració animal de companyia    20,00
    
15) Tinença animals de companyia (anyals)    7,00
    
16) Visita veterinària i tractament antiparasitari      16,00
    
17) Expedient de llicència per tinença i conducció d’animals perillosos,         
    125,00
    
18) Expedició tarja acreditativa de la inscripció d’un animal en el cens d’animals de companyia    12,00
    
19) Expedició tarja acreditativa de llicència per tinença i conducció d’un animal potencialment perillós    12,00
    
20) Renovació de tarja acreditativa de la inscripció d’un gos en el cens d’animals de companyia    29,00
    
21) Renovació de tarja acreditativa de llicència per tinença i conducció d’un animal potencialment perillós    29,00
    
22) Emissió d’informe tècnic de salut pública    40,00

Article 6
1. L’obligació de contribuir neix pel fet de la prestació del servei.
2. Pel que fa a la tinença d’animals de companyia naixerà l’obligació de contribuir amb la incorporació al cens d’animals
CAPÍTOL VI INFRACCIONS I SANCIONS

Article 7
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposen la Llei general tributària, el RD 1930/1998, d'11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim sancionador tributari, i l’Ordenança fiscal general.
CAPÍTOL VII  DISPOSICIONS FINALS

Article 8
En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, s'aplicarà l'Ordenança fiscal general.
Article 9
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el 1 de gener de 2004.

19.    Ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis de senyalització i manteniment de guals.
Modificació de l’article 5 pel que fa a la tarifa.
Article 5
La quantia de la taxa es determinarà de la següent forma:
0,21 euros per metre i hora/dia

20.    Ordenança reguladora de la taxa per cementiris.
Modificació de l’article 5 pel que a les tarifes i a la realitat dels diferents tipus de nínxols, tombes etc.
Article 5 Tarifes
La quota tributària es determinarà per aplicació de la següent tarifa:
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL    
DRETS D'ENTERRAMENT, TRASLLAT I DIPÒSIT DE CADÀVERS    
Drets d'enterrament a nínxol ocupat    81,00 €
Drets d'enterrament a nínxol buit    37,00 €
Drets d'enterrament en tombes i panteons    142,00 €
Exhumació de cadàvers per a trasllat a una altra població    75,00 €
Trasllat de restes a un altre cementiri    79,00 €
Exhumació de cadàvers per a trasllat dins el mateix cementiri    62,00 €
Trasllat de restes dins del mateix cementiri    62,00 €
Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, en nínxol    39,00 €
Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat (en beneficència)    0,00 €
Drets de dipòsit a la sala d'autòpsies, per dia o fracció    25,30 €
Drets de dipòsit al frigorífic, per dia o fracció    25,30 €
PERMISOS I COL.LOCACIONS    
Làpida sola    39,00 €
Laterals (cos complet)    12,00 €
Arrebossat façana    54,00 €
Marc-vidriera    25,30 €
Boques-aplacats de façanes    62,00 €
Marbre ampit nínxol (Les Valls)    13,86 €
Canvi de titularitat de nínxols (títol nou de propietat), expedició de títol de propietat i expedició de duplicat del títol en cas de pèrdua i altres casos anàlegs. (En aquest darrer cas el sol•licitant haurà de satisfer una quantitat equivalent a l'import.)    21,00 €
DRETS DE CONSERVACIÓ GENERAL DEL CEMENTIRI    
Per nínxols: anualment    10
Per tomba i panteó: anualment    60ASSIGNACIÓ DE SEPULTURES    
Nínxols frontals    
Concessió 1r pis amb ossera    2.258,79
Concessió per un any 1r pis amb ossera    166,22
Concessió 1r pis sense ossera    1.895,77
Concessió per un any 1r pis sense ossera    139,49
Concessió 2n pis     2.178,12
Concessió per un any 2n pis     160,27
Concessió 3r pis     1.895,77
Concessió per un any 3r pis     139,49
Concessió 4t pis     1.210,07
Concessió per un any 4t pis     89.04
Concessió 5è pis     1.048,72
Concessió per un any 5è pis     77,17
Concessió ossera    622,20
Concessió 6è pis     748,72
Concessió per un any 6è pis     55,09
Concessió 7è pis     448,72
Concessió per un any 7è pis     33,02
Concessió 8è pis     148,72
Concessió per un any 8è pis     10,94
Nínxols laterals    
Concessió 1r pis amb ossera    2.984,83
Concessió per un any 1r pis amb ossera    219,63
Concessió 1r pis sense ossera    2.670,23
Concessió per un any 1r pis sense ossera    196,48
Concessió 2n pis     2.904,16
Concessió per un any 2n pis     213,69
Concessió 3r pis     2.823,49
Concessió per un any 3r pis     207,76
    
    
Tombes    1715,25
    
Columbari    583,48
    


21.    Ordenança reguladora de la taxa per la utilització d’aparells immobilitzadors de vehicles.
Modificació de l’article 4
Article 4
TARIFES
Per l'aplicació dels aparells immobilitzadors als vehicles que es trobin en les circumstàncies que s'expressen en l'article 1, en qualsevol lloc del nucli urbà

    13.80
22.    Ordenança reguladora de la taxa per serveis especials per espectacles o transports
Modificació de l’article 6
TARIFES
a) Circs, teatres i altres instal•lacions destinades a espectacles i similars de qualsevol mena
 Per cada hora de servei, en dissabte, diumenge o dia festiu     38,50
 Per cada hora de servei, en dia feiner     23,00
 Dies d'actuació durant la Festa Major de la ciutat, o dels barris, per cada dia     77,00
b) Les llicències o permisos pel pas de caravanes, grans transports, etc., pagaran:
 Per cada hora de servei, en dia festiu     38,50
 Per cada hora de servei, en dia feiner     23,00
c) En els supòsits de l'article 2.1.b), la tarifa es fixarà, quan les característiques de la taxa ho permetin, d'acord amb la capacitat econòmica de les persones que hauran de satisfer-la.    

23.    Ordenança reguladora de la taxa per les llicències i autoritzacions d’establiments
Modificació de l’article 8 de les tarifes per adequar les diferents activitats a la normativa reguladora
Article 8 tarifes
Les tarifes d’aplicació són les següents, d’acord amb el que estableix la Llei 3/1998 d’Intervenció Integral de l’Administració ambiental, el decret 136/99 pel qual s’aprova el reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 i el Reglament d’Activitats de Mataró
A)    Activitats Específiques

Bars musicals                    2.037,82 €
Cafés-teatre i cafés-concert            2.717,10 €
Salons recreatius i esportius            2.717,10 €
Gimnasos de més de 500 m2            2.717,10 €
Discoteques, sales de festa amb espectacle, sales de
ball, cinemes i teatres     
aforament inferior a 500 persones                3.396,38 €
           aforament superior a 500 persones                 6.792,76 €

Comerços
Superfície entre 700 i 1000 m2                 1.698,19 €
Superfície entre 1000 i 2500 m2                3.396,38 €
Superfície més gran de 2500 m2              13.585,52 €


              
Estacions de servei                3.396,38 €
Estacions de servei amb activitats annexes 6.792,76 €


Hotels i residències
    fins a 50 habitacions                    3.396,38 €
    de més de 50 habitacions                6.792,38 €
Aparcaments
    de 700 a 1000 m2                    2.615,21 €
    de 1000 a 2500 m2                    3.396,38 €
    de 2500 a 5000 m2                    6.792,76 €
    de més de 5000 m2                          10.189,14 €
Magatzems
    de 100 a 300 m2                                    509,46 €
    de 300 a 600 m2                               1.018,91 €
    de 600 a 1000 m2                       1.698,19 €
    de 1000 a 5000 m2                              3.396,38 €
    de més de 5000 m2                     6.792,76 €
Tallers familiars annex IV.2                        101,89 €
GLP per a ús domèstic                 509,46 €

B) Activitats no compreses a l’apartat A

Activitats incloses en l’annex I        1.052,87 €
Activitats incloses en l’annex II.1        2.037,82 €
Activitats incloses en l’annex II.2        1.698,19 €
Activitats incloses en l’annex III        1.358,56 €
Activitats incloses en l’annex IV.1           443,21 €
Activitats incloses en l’annex IV.2           325,02 €

C) Càlcul de la taxa quan es desenvolupi més d'una activitat:
Quan es realitzen 2 activitats: 150% de la taxa corresponent a la superior.
Quan es realitzen 3 activitats: 200% de la taxa corresponent a la superior.
Quan es realitzen 4 activitats: 250% de la taxa corresponent a la superior.
Quan es realitzen 5 activitats: 300% de la taxa corresponent a la superior.

D) Canvis de nom

El 15% de la tarifa que els correspondria pagar en cas de primera instal•lació.

E) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS O REDUCCIONS

Per les ampliacions, modificacions o adaptacions que suposin modificació de les mesures correctores, imposades a l’interessat en el moment que li va ser concedida la llicència d’instal•lació, la taxa serà d’un 50% de l'annex vigent que li correspongui.

Per les ampliacions, modificacions o adaptació que no suposin modificació de les mesures correctores, imposades a l’interessat en el moment que li va ser concedida la llicència d’instal•lació, la taxa serà d’un 25% de l'annex vigent que li correspongui.
Per les reduccions la taxa serà d’un 15% de la tarifa de l’annex vigent que li correspongui.

Per aquelles activitats en les que es notifiquin discrepàncies en el projecte presentat, es cobrarà una taxa superior en un 25% a la que els correspondria pagar si el projecte fos correcte.
    
G) SEGONA INSPECCIÓ O INSPECCIÓ EXTRAORDINÀRIA

1) Activitats en què per motius no justificats de l'interessat es requereixi realitzar més d'una inspecció de comprovació i verificació de mesures correctores de la llicència autorització. (Per cada inspecció addicional)    43,54

2) Inspeccions sol•licitades pel denunciat en expedients de denúncia, en les quals es comprovi que no s’han adoptat les mesures correctores ( en concepte d’inspecció tècnica municipal)    43,54

3) Inspeccions de control periòdic. Quan aquesta generi més d’una inspecció motivada per causes imputables a l’interessat, cada inspecció exclosa la primera    43,54

Realització d’activitats temporals que no comporten ocupació de via pública (excepte pirotècnia).
Aquest apartat inclou activitats, espectacles, festes i vendes de temporada en locals, que no comportin ocupació de la via pública:

    d'un a set dies     48,52
    tota una setmana o fracció d’excés fins a un màxim de tres mesos (import per setmana)    24,26

H) PIROTÈCNIA EN LOCALS

Pirotècnia en locals que no comportin ocupació de via pública i de caràcter temporal 454,09

I) Vivers municipals
Per les activitats que s’instal•lin en vivers municipals, la taxa municipal serà:
Per les activitats incloses en l’annex IV s’aplicarà una bonificació del 50% de la taxa que els correspongui.
Per les activitats incloses en els annexos diferents al IV s’aplicarà una bonificació del 30% de la taxa que els correspongui.

j) Activitats en galeries o centres comercials
Les activitats que se situïn dins d’unes galeries o centre comercial i que suposin un nou punt de venda per a un establiment ja existent a Mataró i establert legalment, disposaran d’una bonificació a la taxa de:
a) El 50% de la taxa que els correspongui per les activitats de l'annex IV.
b) El 30% de la taxa que els correspongui per les activitats incloses en els altres annexos que no siguin el IV.

k) Trasllat d’indústria
Les indústries legalment establertes a Mataró i que es traslladin a un polígon industrial, qualificat com a tal d’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró, disposaran d’una bonificació d’un 30% de la taxa que els correspongui.
l) Mesures d’estalvi i eficiència energètica
Aquelles activitats que incorporin en els seus projectes mesures d’estalvi i eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, la utilització d’energies renovables i la implantació de sistemes de minimització de residus degudament justificades i quantificades en el projecte, disposaran d’una bonificació del 60% de la taxa que els correspongui.
Per justificar aquests aspectes s’haurà de presentar juntament amb la documentació per sol•licitar la llicència o autorització municipal:
• la memòria tècnica on quedi reflectida la instal•lació proposada, juntament amb els estudis o auditories que justifiquin els canvis del procés o de tecnologies, indicant quantitativament les millores obtingudes;
• el cost de les inversions realitzades;
• si procedeix, documentació que acrediti l’assessorament del Departament d’Indústria i Energia o del Centre d’Iniciatives per a la Producció Neta del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix podran accedir a la subvenció de la taxa aquelles activitats:
• que tinguin implantat un sistema de gestió mediambiental certificada d’acord amb el Reglament CCEE núm. 1836/92
ISO 14000,
• els productes de les quals tinguin concedida:
l’etiqueta ecològica europea (Reglament CCEE núm. 880/92),
el distintiu de garantia de qualitat ambiental (Decret 314/94).
Aquests programes han d’estar gestionats per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
La documentació presentada serà valorada per la Secció d’Activitats de l’Ajuntament que determinarà la procedència de la subvenció.
m) Les entitats privades sense ànim de lucre pagaran un 10% de la tarifa que els correspondria pagar si tota l’activitat que realitzessin tingues caràcter econòmic
n) L’Ajuntament subvencionarà el 100% de la taxa d’obertura d’establiments a les cooperatives i tallers, en l’àmbit del desenvolupament del treball social i/o que promogui la reinserció social i laboral, que ocupin entre 3 i 10 treballadors amb contracte laboral iniciat dins del termini dels 30 dies posteriors a la posta en marxa de l’activitat.
o) Tarifa per llicencies atorgades a activitats que no han sol•licitat llicència abans de l’inici de l’activitat i que la sol•liciten prèvia denúncia: Tarifa superior en un 20% a aquella que els correspondria pagar si haguessin sol•licitat la llicència prèviament.
24.    Ordenança reguladora de la taxa per recollida de la brossa
Modificació de les tarifes

SUPERFÍCIE    40    60    120    400    1000    2.500    100.000
GRUP 1    73,62 €    73,62 €    73,62 €    73,62 €    73,62 €    73,62 €    73,62 €
GRUP 2    75,36 €    75,36 €    75,36 €    75,36 €    93,44 €    108,51 €    123,60 €
GRUP 3    84,37 €    109,10 €    135,65 €    170,93 €    280,03 €    280,03 €    280,03 €
GRUP 4    137,44 €    158,35 €    216,72 €    345,45 €    345,45 €    436,38 €    436,38 €
SUPERFÍCIE    40    60    120    400    1000    2.500    100.000
GRUP 5 A    137,44 €    158,35 €    216,19 €    282,77 €    443,61 €    443,61 €    534,50 €
GRUP 5 B    111,40 €    150,55 €    192,75 €    243,66 €    352,75 €    352,75 €    352,75 €
GRUP 6    180,02 €    189,10 €    199,98 €    250,89 €    359,99 €    450,88 €    541,82 €
GRUP 7 A    75,36 €    75,36 €    75,36 €    75,36 €    75,36 €    75,36 €    75,36 €
GRUP 7 B    81,20 €    81,20 €    81,20 €    81,20 €    81,20 €    81,20 €    81,20 €


25.    Preus públics del Patronat municipal d’esports
    
PREUS PÚBLICS PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS    
    
    
    
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS    673,88
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET    331,90
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE    331,90
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA    331,90
CAMP MPAL. FUTBOL CAL PILÉ    331,90
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA    331,90
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA    331,90
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG    673,88
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL    331,90
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT    331,90
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA    331,90
POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA    1.195,39
PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA    331,90
CAMP MPAL. FUTBOL A7 PALAU    331,90
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA    1.195,39
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN                           1.626,40
TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN    331,90
PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN                              331,90
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM    331,90
PISTA CICLISME VELÒDROM    536,34
GIMNÀS VELÒDROM    113,48
ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME    1.244,80
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI    331,90
GIMNÀS CASAL DE JOVES    622,40
PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES    331,90
PISCINA MUNICIPAL     728,76
    
PREU MÀXIM ENTITATS ACOLLIDES AL PLA DE MILLORA                              777,72

    
    
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS    1,00
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET    0,52
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE    0,52
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA    0,52
CAMP MPAL. FUTBOL CAL PILÉ    0,52
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA    0,52
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA    0,52
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG    1,00
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL    0,52
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT    0,52
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA    0,52
POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA    2,00
PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA    0,52
CAMP MPAL. FUTBOL A7 PALAU    0,52
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA    2,00
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN                                  2,00
TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN    0,52
PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN                                  0,52
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM    0,52
PISTA CICLISME VELÒDROM    0,82
GIMNÀS VELÒDROM    0,22
ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME    1,56
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI    0,52
GIMNÀS CASAL DE JOVES    0,82
PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES    0,52
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS    38,60
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET    20,79
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE    20,79
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA    20,79
CAMP MPAL. FUTBOL CAL PILÉ    20,79
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA    20,79
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA    20,79
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG    38,60
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL    20,79
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT    20,79
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA    20,79
POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA    46,71
PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA    20,79
CAMP MPAL. FUTBOL A7 PALAU    20,79
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA    46,71
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN                                  46,71
TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN    15,91
PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN                                20,79
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM    20,79
PISTA CICLISME VELÒDROM    38,43
GIMNÀS VELÒDROM    8,61
ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME    41,53
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI    20,79
GIMNÀS CASAL DE JOVES    23,89
PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES    20,79
    
     
B. CENTRES D’EDUCACIÓ (preu/hora)    
CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS    7,72
CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET    4,16
CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE    4,16
CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA    4,16
CAMP MPAL. FUTBOL CAL PILÉ    4,16
CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA    4,16
CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA    4,16
CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG    7,72
CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL    4,16
CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT    4,16
CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA    4,16
POLISPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA    9,34
PISTA POLISPORTIVA ROCAFONDA    4,16
CAMP MPAL. FUTBOL A7 PALAU    4,16
PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA    9,34
POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN                                  9,34
TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN    3,18
PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN                                  4,16
PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM    4,16
PISTA CICLISME VELÒDROM    7,69
GIMNÀS VELÒDROM    1,72
ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME    8,31
CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI    4,16
GIMNÀS CASAL DE JOVES    4,78
PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES    4,16
    
    
SERVEI PER ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI     PROPOSTA
EN QUALSEVOL INSTAL.LACIÓ ESPORTIVA    
    
PER ENTITATS ESPORTIVES (acte)    573,92
PER ENTITATS NO ESPORTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE (acte)                              957,96
PER ENTITATS NO ESPORTIVES AMB ÀNIM DE LUCRE (acte)                           1.898,68
    
    
SERVEI ESPORTIU ESCOLAR    
A.- NATACIÓ    
     Escola Pública (mes/nen)    0,00
     Escola Concertada (mes/nen)    4,22
     Escola Concertada (sessió/nen)    1,07
B.- ATLETISME    
     Escola Pública (torn/nen)    0,00
     Escola Concertada (torn/nen)    3,42
C.- CICLISME    
     Escola Pública (torn/nen)    0,00
     Escola Concertada (torn/nen)    5,18
D.- GIMNÀSTICA    
     Escola Pública (torn/nen)    0,00
     Escola Concertada (torn/nen)    2,99
    
    
    
PROGRAMES D’INICIACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ESPORT    
A.- NATACIÓ    
     A.1. CENTRES D´EDUCACIÓ    
             mes/nen    4,50
             sessió/nen    1,13
     A.2. PARVULARI I ALTRES GRUPS    
            mes/nen    7,88
            sessió/nen    1,97
    
B.- CURSETS DE NATACIÓ (preu / mes)    
     B.1. INFANTILS     
            - Matrícula (cursets no intensius)    10,00
            - 1-3 anys     
               *preu / mes    16,60
               *preu / mes (carnet blau)    8,30
            - 3-13 anys:    
               *alterns (mes)    24,55
               *alterns (mes) carnet blau    12,27
               *perfeccionament (45 minuts/setmana)                                12,10
               *perfeccionament (45 minuts/setmana) carnet blau                                  6,05
               *intensiu (mes de juliol)    49,00
               *intensiu (mes de juliol) carnet blau                                24,50
               *intensiu ( mig mes de setembre)    24,50
               *intensiu ( mig mes de setembre) carnet blau                                12,25
    
     B.2. ADULTS    
            - Matrícula    10,00
            - Matrícula (carnet blau)    5,00
            - 3 hores 45 minuts / setmana    49,40
            - 3 hores 45 minuts / setmana (carnet blau)                                24,70
            - 3 hores/setmana    39,30
            - 3 hores/setmana (carnet blau)    19,65
            - 2 hores 30 minuts / setmana    33,00
            - 2 hores 30 minuts / setmana (carnet blau)                                16,50
            - 2 hores 15 minuts / setmana    31,89
            - 2 hores 15 minuts / setmana (carnet blau)                                15,95
            - 2 hores/setmana    27,72
            - 2 hores/setmana (carnet blau)    13,86
            - 1 hora 30 minuts / setmana    21,30
            - 1 hora 30 minuts / setmana (carnet blau)    10,65
            - 1 hora/setmana    13,90
            - 1 hora/setmana (carnet blau)    6,95
            - 45 minuts / setmana    10,50
            - 45 minuts / setmana (carnet blau)    5,25
    
    
    
PROGRAMES D’ESPORT LLEURE    
    
A.- ROCÒDROM (preu / trimestre)    
     - Preu / semestre    36,68
     - Preu / anual    73,36
    
B.- GIMNÀSTICA MANTENIMENT    
     - 3 dies setmana / mes    27,67
     - 2 dies setmana / mes    21,29
    
C.- AERÒBIC    
     - 2 dies setmana / mes    21,29
    
    
    
PROGRAMES D’ESPORT LLEURE    
    
D.- NATACIÓ    
      - abonats (menys de 15 anys)    
        * diaris    3,20
        * diaris (carnet blau)    1,60
        * mensuals    17,82
        * mensuals (carnet blau)    8,91
        * trimestrals     30,00
        * trimestrals (carnet blau)    15,00
    
      - abonats (més de 15 anys)    
        * diaris    4,80
        * diaris (carnet blau)    2,40
        * mensuals    23,10
        * mensuals (carnet blau)    11,55
        * trimestrals    37,20
        * trimestrals (carnet blau)    18,60
    
      - matrícula    
        * 1r. membre familiar    28,00
        * 2n. membre familiar    25,00
        * 3r. membre familiar    21,00
        * 4rt. i següents membres    18,00
    
    
E.- GIMNÀSTICA MANTENIMENT GENT GRAN    
     - preu / mes (carnet blau)    7,70
     - preu / mes    10,78
    
F.- ESTADI MUNICIPAL ATLETISME     
     - socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any)                                  31,80
     - no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any)                                47,56
     - altres (preu/any)    71,34
     - socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre)                                15,90
     - no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre)                                  23,80
     - altres (preu/semestre)    35,70
    
G.- DUPLICAT CARNET/PASSIS     1,00
    
    
SERVEI PISCINA MUNICIPAL    
    
    
A.- Utilització instal•lació en horari de funcionament (preu/hora)                              123,50
B.- Utilització instal•lació fora horari de funcionament preu/hora)                 141,54             
C.- Utilització d´un carrer de la piscina    18,00
E.- Gimnàs (grups-hora)    12,37
F.- Duplicat de carnet    1,00
G.- Lloguer d´armari (preu/mes)    3,00
H.- Lloguer d´armari (preu/mes) carnet blau                                              1,50                     

    
26.    Preus públics del Servei de manteniment.
TARIFES SERVEI MANTENIMENT    
    
PREU TANSPORT DE PLANTES    9
    
PREU LLOGUER PLANTA (per unitat)    
THUJA ESMERALDA    16
KENTIA    37
FICUS     31
CUPRESSUS    16
BUXUS PYRAMIDAL    36
BUXUS BOLA    31
BAMBU    26
AUCUBA    13
ASPIDISTRA    26
ABELIA    19
SHEFLERA    19
POLIGELA    15
PINUS 240    51
PINUS 210    46
PICEA    41
NEPHROLEPIS    31
LAURUS PYRAMIDAL    38
LAURUS BOLA    36
    
    
 PREU VENDA TRITURAT PODA ( per M3)    2
 PREU VENDA LLAMBORDES SENSE CÀRREGA (per M2)    6
 PREU VENDA LLAMBORDES AMB CÀRREGA (per M2)    7
    
PREU TRANSPORT TANQUES PER VIATGE    9
PREU LLOGUER PER TANCA I DIA    0.13
    
    
al liquidar s'haurà d'afegir l'IVA
    
27.    Preus públics del Servei d’Informació de BaseDOCUMENTACIÓ EXPEDIDA PEL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA    
Preu hora cap de projecte    33,00
Preu hora analista    28,00
Preu hora programador    25,00
Preu hora operador    16,00
MATERIAL    
Llistats de paper estàndard  p/full    0,04
Etiquetes  p/uni    0,02
Paper especial cost de compra    
Altres fungibles cost de compra    
Distribució segons mètode emprat    
DOCUMENTACIÓ EXPEDIDA PEL DEPARTAMENT DE    
PLÀNOL DE LA CIUTAT    
CD del plànol d'illes de la ciutat amb nom dels carrers    2,50
Plànols temàtics 1/5000    2,50
Fotocòpia de plànols històrics    2,50
Fotografies digitals del territori
En paper
En CD    
  6,00
10,00
CARTOGRÀFICA DE PRECISIÓ:    
Sòl urbà fulls E 1:500    
en paper  full    9,29
en disquets  Ha    115,33
E 1:1.000    
en paper  full    17,30
en disquets  Ha    115,33
E 1:2.000     
en paper  full    20,51
en disquets  Ha    115,33
Rodalies fulls E 1:1.000    
en paper  full    17,30
en disquets  Ha    82,38
E 1:2.000     
en paper  full    20,51
en disquets  Ha    82,38
Tot el terme escala 1:5.000    
en paper    45,56
PREUS ESPECIALS PER L'ADQUISICIÓ DE LA TOTALITAT DE LA CARTOGRAFIA    
Parcel•lar de tot el terme municipal E 1:2.000    240,00
Sòl urbà a escala 1:500, 1:1.000, 1:2.000    
en paper    429,21
Sòl urbà + rústic a escala 1:1.000 i 1:2.000    
en paper    1060,00
Mataró escala 1:5.000 en CD    13,92

Supressió dels preus públics corresponents a:
•    Documentació expedida pel Departament d’Informàtica:
Tots els treballs, quantitat fixa        19.28 euros
Preu hora analista/programador        26,37 euros
•    Llistats . Es suprimeixen tots.
•    Preus especials per l’adquisició de la totalitat de la cartografia.
Es suprimeix el de preu hora invertida pel programador.”

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    15,  corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:    11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).
Abstencions:    Cap.


10  -  APROVACIÓ TARIFES AIGUA I CLAVEGUERAM 2004
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Interior i Hisenda, presenta la següent Proposta :

“AIGÜES DE MATARÓ  SA ha presentat proposta de preus dels Serveis, Treballs i Subministraments complementaris a la venda d’aigua, d’acord amb el que disposa el Reglament del Servei d’aigua potable a Mataró per a l’exercici de 2004:

El Conseller delegat que subscriu PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció del següent

ACORD :

Aprovar els preus dels Serveis, Treballs i Subministraments complementaris a la venda d’aigua, d’acord amb el que disposa el Reglament del Servei d’aigua potable a Mataró per a l’exercici de 2004:

DRETS DE CONNEXIO RAMAL

Drets de connexió a ramals d’edificis en funció del nombre de locals o habitatges a connectar, segons el tipus d’instal•lació, Ø del comptador a instal•lar i cabal màxim a contractar:

- Per cada unitat de subministrament tipus A, B i C, amb comptador de Ø ≤ 13 mm i cabal màxim a contractar de 2.000 l/dia    150 €
- Per cada unitat de subministrament tipus D, amb comptador de Ø ≤ 15 mm i cabal màxim a contractar de 3.000 l/dia    225 €
- Per cada unitat de subministrament tipus E, amb comptador de Ø ≤ 20 mm i cabal màxim a contractar de 4.000 l/dia    300 €

Drets de connexió a ramals per a subministraments amb comptador de Ø igual o superior a 20 mm, a Indústries, Serveis o grans consumidors amb cabals contractats superiors a 4000 l/dia:
-    per cada 1.000 l/dia contractats: 75 €

Drets de connexió a ramals per a subministraments a boques d’incendi interiors:

- per cada boca de Ø25 mm    300 €
- per cada boca de Ø45 mm    450 €
- per cada 20 Sprinklers o fracció    450 €


RAMALS D’ESCOMESA

Inclou els treballs de paleta i lampista, així com els materials necessaris i mitjans auxiliars, per la construcció de les noves escomeses, fins a una longitud màxima de 5 m.

Ø  25 mm en façana    490,49 €
Ø  25 mm    426,07 €
Ø  30 mm    460,71 €
Ø  40 mm    643,96 €
Ø  50 mm    935,99 €
Ø  60 mm    1.421,23 €
Ø  80 mm    1.667,38 €
Ramal per obres    423,64 €
Ramal amb arqueta Ø25    495,28 €
Ramal amb arqueta Ø30    514,48 €
Ramal amb arqueta Ø40     702,54 €

JOCS DE CLAUS I PRECINTE

Ø  13 i 15 mm    21,01 €
Ø  20 mm    26,98 €
Ø  25 mm    44,14 €
Ø  30 mm    56,20 €
Ø  40 mm    74,52 €
    


INSTAL•LACIÓ APARELLS DE MESURA I ALTA SUBMINISTRAMENT

Instal•lació aforament i mesura de cabal    26,97 €
Instal•lació comptador Ø7, 13, 15, i 20    23,45 €
Instal•lació comptador Ø25, 30 i 40    38,91 €
Instal•lació comptador Ø50, 60, 80 i 100    72,81 €
    
Inspecció i precinte per alta servei contra incendis fins a un màxim de 4 boques    26,97 €
Suplement per cada boca addicional en la inspecció i precinte per alta servei contra incendis    3,31 €


DESPESES IMPAGATS

Despeses gestió d’impagats:
  El 5% de l’import adeudat amb un mínim de    
3,62 €
  Despeses reobertura per tancament    22,39 €


CANON ANUAL DE SUBMINISTRAMENT CONTRA INCENDIS

Quota fixa de servei per ramal    26,50 €
Per cada boca Ø25    10,56 €
Per cada boca Ø45    30,74 €

- Cada 20 aparells “Sprinklers” o fracció equivalen a una boca Ø45.
TRANSFORMACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS PER AFORAMENT A COMPTADOR.

Per tal de fomentar la supressió dels subministraments per aforament i facilitar el canvi pel sistema de comptador, s’aplicaran els següents preus especials:

Canvi del sistema de subministrament per aforament a comptador que inclou les despeses de condicionament del ramal, preu per habitatge:

En ramals amb arqueta a façana    90,20 €
En ramals amb bateria interior    18,10 €


Aquest preu no és d’aplicació en els casos de transformació d’aforament a subministrament per obres, reformes per obres majors ni enderrocs.”“AIGÜES DE MATARÓ  SA ha presentat proposta de tarifes pel subministrament d’aigua potable a Mataró per a l’exercici de 2004:

El Conseller delegat que subscriu PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció del següent

ACORD :

Aprovar les següents tarifes:

Tarifes per al subministrament d’aigua

        Euros    
SUBMINISTRAMENTS EN ALTA        0,3156     per m3
            
SUBMINISTRAMENTS MUNICIPALS        0,1825     per m3
            
SUBMINISTRAMENTS NO DOMÈSTICS            
Subministraments per aforament:            
Quota fixa de servei:        15,4400     abonat/mes
Tarifa de subministrament:        1,1661     per m3
Subministraments per comptador:            
Quota fixa de servei:                                    diàmetre comptador        
De 5, 10 i 13 mm        6,7580     abonat/mes
De 15 mm        8,6680     abonat/mes
De 20 mm        13,5900     abonat/mes
De 25 mm        16,0420     abonat/mes
De 30 mm        25,9950     abonat/mes
De 40 mm        51,0000     abonat/mes
De 50 mm         130,6000     abonat/mes
De 80 mm         243,2000     abonat/mes
De 100 mm         488,9600     abonat/mes
Tarifa de subministrament:            
            
 Industrials, comercials i obres        0,5135     per m3
Serveis col•lectius de caràcter social        0,4822     per m3
            
SUBMINISTRAMENT DOMÈSTIC             
Subministrament per aforament:            
Quota fixa de servei:        3,5300     habitatge/mes

  Tarifa de subministrament:                                  m3/habitatge/mes        
            
Fins a 6         0,3911     per m3
De 7 a 12        0,5861     per m3
Excés de 12        1,1661     per m3
Subministrament per comptador:            
  Quota fixa de servei:                                         diàmetre comptador        
De 5, 10 i 13 mm        2,5840     abonat/mes
De 15 mm        3,3720     abonat/mes
De 20 mm        4,5370     abonat/mes
Comptadors comunitaris        2,5840     habitatge/mes
  Tarifa de subministrament:                                  m3/habitatge/mes        
Fins a 6        0,1825     per m3
De 7 a 12        0,3471     per m3
Excés de 12        0,9458     per m3
Subministrament familiar: Tant per aforament com per comptador, el límit del segon bloc de consum, s’ampliarà a raó de 4 m3/mes per cada resident empadronat que excedeixi de 4, en vivendes amb contractació individual.

Remetre l’expedient a la Comissió de preus de Catalunya per llur aprovació definitiva.”


“AIGÜES DE MATARÓ  SA ha presentat proposta de tarifes del servei de clavegueram per a l’exercici de 2004:

El Conseller delegat que subscriu PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció del següent ACORD :

Aprovar els preus de les tarifes del servei de clavegueram d’Aigües de Mataró, SA fixant-ne el seu import per a l’exercici de 2004, com segueix:


BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

  - La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d’aigua subministrada, de totes les procedències, és a dir, tant de subministrament directe com d’aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies o d’instal•lacions de recollida de les aigües pluvials que efectuïn els mateixos subjectes passius.
 

- En aquelles indústries el procés de producció de les quals comporta consum d’aigua, la base per a l’aplicació de la tarifa estarà rectificada per aquest consum, de manera que vindrà constituïda pel volum d’aigües residuals efectivament abocat a la xarxa de clavegueram, sempre que aportin la declaració oficial presentada davant l’Agència Catalana de l’Aigua de  la Generalitat de Catalunya.


-  Queden excloses de l’aplicació de la tarifa els consums corresponents als usos següents:

-    La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a neteja de carrers, per al reg de parcs i jardins i camps esportius públics, per a l’alimentació de fonts públiques i monumentals, de boques de reg i d’extinció d’incendis per al servei públic.
-    La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu.
-    Els corresponents als subministraments que no disposin de servei de clavegueram per manca d’implantació en el seu territori.


DETERMINACIÓ DE LA BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

La base de la tarifa està expressada per volum en metres cúbics, amb un mínim de facturació mensual de 6 m3 per vivenda o local,  i d’acord amb les següents regles:

- Amb caràcter general mitjançant comptadors i per tant el volum directament facturat en el cas que sigui subministrat per la companyia d’aigües municipal, inclòs el subministrament per aforament.

- En el cas de captacions superficials o subterrànies d’aigua no mesurables per comptador; instal•lacions de recollida d’aigües pluvials, o de subministrament mitjançant contractes d’aforament en els casos que el volum no pugui ésser mesurat directament, s’aplicaran les normes d’estimació de consum contingudes en l’article 14 i normes concordants del Decret 103/2000 de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

- Quan hi hagués disconformitat dels abonats amb les bases fixades d’acord amb les normes de l’apartat anterior, s’establiran, al seu càrrec, uns registres permanents que podran ser limnígrafs o comptadors de cabals.

- En el cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua i que no sigui notificada a AMSA, la base de l’exacció que correspongui als temps de no funcionament del comptador es determinarà en funció del consum registrat per l’última lectura anotada en la llibreta del comptador, o bé d’acord amb les normes del paràgraf segon anterior.

- Pel càlcul del volum abocat a la xarxa de clavegueram mitjançant cabalímetre-comptador i, en el seu defecte, per raó del volum declarat davant l’Agència Catalana de l’Aigua.


Import de la tarifa del servei de clavegueram


•    Subministraments domèstics
Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador
     - Quota fixa mensual: 6 m3 x 0,130 €/m3    0,780 €./vivenda/mes
     - Sobreconsum:    
       2n bloc, excés de 6 m3/vivenda fins a 14 m3/vivenda/mes    0,190 €./m3
       3r bloc, excés de 14 m3/vivenda/mes    0,260 €/m3
     - Subministraments domèstics familiars:
Per als subministraments domèstics familiars, el límit del segon bloc de consum, s’ampliarà a raó de 4 m3/mes per cada resident que excedeixi de 4, en vivendes amb contractació individual.
•    Subministraments No domèstics
Per als subministraments industrials, comercials, obres, i serveis col•lectius de caràcter social.
     - Quota fixa mensual: 6 m3 x 0,190 €/m3    1,140 €./local/mes
     - Sobreconsum, excés de 6 m3/mes    0,190 €./m3

•    Subministraments Municipals
En els edificis que disposen de connexió al clavegueram
     - Quota fixa mensual: 6 m3 x 0,100 € /m3    0,600 €./abonat/mes
     - Sobreconsum, excés de 6 m3/mes    0,100 €./m3


Import de la tarifa de les altes de clavegueram.

Previ a la connexió dels nous edificis, que vulguin aprofitar els claveguerons existents, cal procedir a la seva inspecció i homologació. En cas de no conformitat, serà necessària la construcció de l’escomesa segons els preus vigents de claveguerons, i en aquest cas no procedirà el cobrament de la inspecció segons el preu que es proposa:
•    Inspecció prèvia a la connexió d’edificis de nova construcció, a escomeses de clavegueram existents: 197,41 €.


Import de la tarifa de construcció d’escomeses de clavegueram.

Es preveu la construcció de sis tipus d’escomesa, segons el diàmetre i profunditat de la canonada, per ser els més usuals.
•    Clavegueró DN200-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a una fondària màxima d’1,5 m., i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.069,15 €. En longituds superiors es cobrarà 170,42 € per metre lineal addicional.
•    Clavegueró DN200-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.155,52 €. En longituds superiors es cobrarà 204,50 € per metre lineal addicional.
•    Clavegueró DN300-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a una fondària màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.500,13 €.En longituds superiors es cobrarà 251,23 € per metre lineal addicional.
•    Clavegueró DN300-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.654,36 €. En longituds superiors es cobrarà 314,04 € per metre lineal addicional.
•    Clavegueró DN400-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 400mm de diàmetre, a una fondària màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.779,38 €.En longituds superiors es cobrarà 353,19 € per metre lineal addicional.
•    Clavegueró DN400-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 400 mm de diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.029,96 €. En longituds superiors es cobrarà 459,15 € per metre lineal addicional.

En els supòsits no contemplats anteriorment, caldrà el càlcul d’un pressupost personalitzat.”


VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    15,  corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:    11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).
Abstencions:    Cap.


-Servei de Recursos Humans-
11  -    APROVACIÓ PLANTILLA MUNICIPAL 2004
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Interior i Hisenda, presenta la següent Proposta :

“L´article 26 de del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals especifica que l´entitat local ha d'aprovar anyalment la plantilla en la mateixa sessió en que s'aprovi el pressupost.

L´article 25 d´aquest esmentat Decret, estableix que la Plantilla del Personal de les entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en que s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual agrupades, indicant la denominació d'aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a que pertanyin d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés (A, B, C, D, E,)  

Durant l’any 2003, es van produir tota una sèrie de modificacions a la plantilla aprovada per aquell any, però totes aquestes modificacions es van tramitar de forma pertinent i van ser aprovades pel ple de la Corporació.

La plantilla que avui es presenta a aprovació presenta sobre l’existent en aquest moment les següents modificacions:

Increments plantilla de funcionaris:
-    7 places d’auxiliar administratiu (grup D), 1 sergent de la policia local (grup C), 1 tècnic superior (grup A)

Increments plantilla personal laboral:
-    1 tècnic mig de serveis personals (grup B)
-    1 peó de manteniment (grup E).

Amortitzacions plantilla de funcionaris:
-    2 places de caporal (grup D)
-    1 plaça d’economista (grup A)
-    1 plaça de tècnic mig de gestió (grup B)

Amortitzacions plantilla de personal laboral:
-    1 plaça de telefonista (grup E)
-    1 plaça d’oficial primera (grup C)
-    1 plaça de treballadora familiar (grup E)
-    1 plaça d’auxiliar de joventut (grup D)


D´acord amb l'art. 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d´abril, és competència del Ple de la Corporació l'aprovació de la Plantilla del Personal al servei de l'ens local, i és per això que proposo  l´adopció dels següents
 
ACORDS :

Primer.-  Aprovar la Plantilla del personal de l´Ajuntament de Mataró per l´any 2004, que s’adjunta amb Annexos, i que no presenta cap modificació sobre l’existent en aquests moments.

Segon.- La plantilla que es presenta a aprovació està integrada per la relació detallada del conjunt de les places en què s´integren els funcionaris, el personal laboral i l´eventual, relació que queda reflectida en el conjunt d´annexes que s´incorporen i que s´aproven.

Aquests annexes son:

a) Plantilla de personal funcionari:

* Annex I: Plantilla de Funcionaris ordenats per Escales, Subescales, Classes i Categories.

* Annex II: Relació de la Plantilla de Funcionaris segons denominació i grups de titulació.

* Annex III: Quadre plantilla de funcionaris amb relació de persones que ocupen plaça.

b)  Plantilla de personal laboral:

* Annex I: Plantilla de personal laboral ordenats per grups de titulació i categoria laboral.

* Annex II: Quadre plantilla de personal laboral amb relació de persones que ocupen llocs de treball.

c) Plantilla de personal eventual:

* Annex I: Plantilla personal eventual.

* Annex II: Relació de persones que ocupen els llocs de funcionari  eventual.

Tercer.- Publicar l'annex I de la plantilla de funcionaris; l'annex I de la plantilla de laborals i l'annex I de la plantilla del personal eventual al B.O.P. i al D.O.G.C. i trametre'n copia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”


Institut Municipal d’Educació
“L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, especifica que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost.

L’article 25 del mateix Decret estableix que la Plantilla de personal de les entitats locals estarà formada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en que s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual, agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés (A,B,C,D i E).

En la plantilla de personal laboral es preveu la creació de 1 plaça d’educadora, grup B, amb jornada parcial del 50 % per a les Escoles Bressol, el motiu d’aquesta creació ha estat la concessió d’una reducció del 50% de la  jornada de forma indefinida a la titular de la plaça.

Per altra banda es preveu la creació d’una plaça de professor titular A, motivada per l’oferta de cursos per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària 2 i 3 del CFA Can Noè.

També es preveu la creació d’una plaça de tècnic superior, grup A, motivada per la necessitat de reforçar els programes de dinàmica educativa.

En la plantilla de personal es preveu la supressió de 4 places d’experts docents del servei d’educació social, comunitària i adults, grup B/C, tres d’elles per fi dels contractes temporals i l’altre una vacant que no ha estat coberta, motivada per la supressió dels cursos de formació en el lleure que impartien per baixa matrícula.

Cal suprimir una plaça vacant de cuinera de les Escoles Bressol, grup E, per l’externalització del servei de cuina de l’EB Cerdanyola.

Cal suprimir una plaça vacant de netejadora de les Escoles Bressol, grup E, per l’externalització del servei de neteja de l’EB La Riereta.

També cal suprimir 2 places vacants d’auxiliar de menjador de les Escoles Bressol, grup D, per l’externalització del servei de menjador de l’EB Tabalet.


D’acord amb el disposat en l’article 6, j) dels Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació (IME), el Consell Plenari aprovarà inicialment la plantilla de personal, sotmentent-lo al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació.

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11 /1999, de 21 d’abril, és competència del Ple de la Corporació l’aprovació de la plantilla de personal al servei de l’ens local.

La creació d’aquestes 3 places a la plantilla de l’IME no suposa increment pressupostari per a l’exercici 2004.

Per tot això, elevo a la consideració del l’Excm Ajuntament en Ple l’adopció dels següents A C O R D S :

Primer.- Aprovar inicialment la plantilla de l’IME per l’any 2004,  que respecte a l’any anterior incorpora les següents modificacions:

1.    Crear en la plantilla de personal laboral les següents places:

•    1 plaça d’educadora infantil 1r cicle, (Grup B)
•    1 plaça de professor titular secundària A, (Grup A)
•    1 plaça de tècnic superior, (Grup A)

2.  Suprimir de la plantilla de personal laboral les següents places:

•    1 plaça de cuinera, (Grup E)
•    1 plaça de netejadora, (Grup E)
•    2 places d’auxiliar de menjador, (Grup D)
•    4 places d’experts docents, (Grup B/C)


Segon.-  La plantilla que es presenta a aprovació està integrada per la relació detallada del conjunt de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual, relació que queda reflectida en l’annex que s’adjunta per la seva aprovació.

Tercer.- Publicar-ho juntament amb l’annex al BOP i al DOGC i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”


Patronat Municipal d’Esports
“L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals especifica que l’entitat local ha d’aprovar anyalment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost.

L’article 25 d’aquest esmentat Decret, estableix que la plantilla del Personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en que s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a que pertanyin d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés (A, B, C, D, E,)
D’acord amb l’article 6.i) dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports de Mataró correspondrà al Consell Plenari del Patronat aprovar inicialment la plantilla del personal.

D’acord amb l’art. 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladors de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, és competència del Ple de la Corporació l’aprovació de la Plantilla del Personal al servei de l’ens local, i és per això que proposo l’adopció dels següents ACORDS:

1.    Aprovar la plantilla de personal del Patronat Municipal d’Esports per l’exercici 2004, que respecte a la de l’any anterior no incorpora cap modificació.

2.    La plantilla que es presenta a aprovació està integrada per la relació detallada del conjunt de les places en que s’integren el personal funcionari, el personal laboral i el personal eventual, relació que queda reflectida en el conjunt d’annexes que s’incorporen i que s’aproven:

a)    Plantilla de personal funcionari: No n’hi ha cap
b)    Plantilla de personal laboral:

•    Annex I: Plantilla de personal laboral ordenats per grups de titulació i categoria laboral.
•    Annex II: Quadre de plantilla de personal laboral amb relació de persones que ocupen llocs de treball.
c)    Plantilla de personal eventual: No n’hi cap.

3.    Elevar els anteriors acords al Ple de l’Ajuntament de Mataró per a la seva aprovació definitiva, si s’escau.

4.    Publicar l’annex I de la plantilla de laborals al B.O.P. i al D.O.G.C. i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat. “


Patronat de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró

“Antecedents:
Vist l’informe d’assessoria jurídica relatiu a l’aprovació de la plantilla de l’EUP de Mataró, de l’exercici 2004, d’acord amb el qual s’indiquen les següents consideracions jurídiques:

L’art.  25 del Decret 214 disposa que la Plantilla del Personal de les entitats locals ha d'estar integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en que s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual agrupades, tot indicant el nombre, la denominació, les vacants i el grup de pertinença, ordenats de superior a inferior. L’art. 26 afegeix que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost, i que un exemplar d’aquesta amb el total de retribucions serà un dels documents que integren el pressupost.

Així mateix, la llei de bases, a més d’atribuir competències en la matèria als diferents òrgans corporatius, art. 22.2.i determina en l’art. 90 “corresponde a cada Corporación local aprovar anualmente, a través del pressupuesto, la plantilla que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.- Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficacia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con caràcter general. “

Finalment la llei municipal catalana, text refós aprovat pel decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, també insisteix en el seu art. 283 en que els ens locals han d’aprovar anualment, mitjançant llur pressupost les plantilles, les quals han de comprendre els llocs de treballs reservats a cada classe de personal. Finalment, l’art. 112 de la llei de bases del règim local disposa que el pressupost està integrat pel de l’entitat local i el de tots els organismes i empreses municipals.

Segons es detalla a l’informe econòmic i financer del gerent del Patronat de l’EUP de Mataró, la plantilla del personal de l’EUP de Mataró de l’any 2004 recull les limitacions retributives previstes a la Llei de Pressupostos de l’Estat, relatives a increments salarials del 2% i els resultats d’accions realitzades en aquest àmbit durant l’any 2003 amb l’objectiu d’assegurar la sostenibilitat econòmica de l’EUPMT, referents a la consolidació del nou model d’activitat (POA-AA) per a tot el personal docent, l’augment del nivell de cobertura d’assignatures per part dels professors titulars a temps complert i la racionalització d’alguns llocs de treball.  

Aquestes accions queden reflectides a la plantilla de personal de 2004 amb les següents implicacions:

Personal indefinit
Personal docent:
Pel que respecta al personal docent la plantilla de personal de l’any 2004 amb contractacions indefinides consten 35 places de professors titulars a temps complert i 8 places de professors titulars a temps parcial, amb la particularitat de que 2 places d’aquest personal corresponen a situacions de reserva per suspensions de contracte.

Personal d’administració i serveis:
Pel que fa al personal d’administració i serveis consten 18 places indefinides, per les diferents categories del personal adscrit als serveis administratius i tècnics de l’EUPM.

Variacions:
Tant del personal docent com del personal d’administració i serveis no es preveu cap vacant per l’exercici 2004, i la variació respecte a l’exercici anterior (2003) és de reducció d’una plaça de professor titular a temps complert.

Personal temporal
Personal docent:
Com a contractacions temporals de personal docent a temps complert, es preveu 2 places de professors titulars, per un període aproximat de 3 mesos, i per tant a extingir en el mateix any 2004, amb l’objectiu de poder preveure la necessitat de professorat que pugui necessitar l’EUPMT derivades de:

-    L’evolució d’alumnes matriculats i previsions d’increments
-    Les asimetries creades per la implantació de l’itinerari part-time que preveu puntes en algunes assignatures, principalment en el segon quadrimestre del curs 2003-04.
-    Els possibles desdoblament de grups per l’aplicació del pla de qualitat en la docència que limita el número d’alumnes per aula.

Personal d’administració i serveis:
No es preveu cap contractació temporal de personal d’administració i serveis durant l’exercici 2004, tot hi haver reduït la plantilla al corrent exercici 2003 respecte al 2002 en 6 places d’aquest personal. Finalment es constata com a personal temporal la plaça de gerència.

En virtut de les competències delegades per Resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2003, la presidència del Patronat de l’EUP de Mataró proposa al Consell Rector i al Ple de l’Ajuntament el següent ACORD:

Primer.- Aprovar la Plantilla del personal laboral del Patronat Municipal de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró per l’any 2004, que s’adjunta amb Annexos.  

Segon.- La plantilla que es presenta a aprovació està integrada per la relació detallada del conjunt de les places en què s’integren el personal laboral, relació que queda reflectida en el conjunt d’annexes que s’incorporen i que s’aproven.

Aquests annexes son:

I. Plantilla de personal laboral:
* Annex I: Plantilla de personal laboral ordenats per tipus de contractació i categoria laboral.
* Annex II: Quadre plantilla de personal laboral amb relació de persones que ocupen aquestes places, ordenats per categories laborals

Tercer.- Publicar l'annex I de la plantilla de laborals del personal de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró al B.O.P. i al D.O.G.C. i trametre'n copia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”

Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró

“Vist l’informe del Director de l’IMPEM.

Vist el que disposa l’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals.

En virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent, PROPOSO al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la plantilla de l’IMPEM per a l’any 2004 amb les modificacions següents:

- Una plaça d’auxiliar administrativa passa de ser personal funcionari a personal laboral, prèvia compareixença i acceptació per part de la persona que ocupa la plaça.

- Es declaren a extingir dues places de la plantilla: agent de comerç i tècnic mig de gestió i es creen dues de noves: tècnic mig de comerç i tècnic superior jurista, sense dotació pressupostària, fins que s’extingeixin les primeres.

- Es creen dues places: Tècnic mig d’empresa i tècnic mig de control de costos i gestió pressupostària.”Patronat Municipal de Cultura

“L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’entitat local ha d’aprovar anyalment la plantilla en la mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost.

L’article 25 d’aquest mateix Decret estableix que la plantilla del personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada de classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquestes, el nombre de places que les constitueixen i el nombre de les que es trobin vacants.

El director del Patronat Municipal de Cultura emet informe el dia 16 d’octubre de 2003, en el que proposa aprovar unes modificacions puntuals de la plantilla per necessitats dels serveis públics que es realitzen.

L’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 2 d’abril, disposa que és competència del Ple de la Corporació l’aprovació de la plantilla del personal al servei dels ens locals i dels seus organismes autònoms. És per això que proposo a la Junta del Patronat l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.    Aprovar inicialment la Plantilla del personal del Patronat Municipal de Cultura per l’any 2004, que respecte a l’any anterior inclou les principals modificacions següents:
- Incorporar les places de tècnic de patrimoni natural (temps parcial) i tècnic de cultura (temps parcial) a la plantilla del personal permanent.
- Reconvertir la plaça de cap de dinamització cultura en una nova plaça de tècnic de cultura.

Segon.    La plantilla que es presenta a aprovació està integrada per la relació detallada del conjunt de les places en què s’integren el personal laboral i l’eventual, relació que queda reflectida en els dos documents annexos que s’incorporen i que s’aproven:
- Annex I. Plantilla del personal laboral permanent, personal laboral temporal i personal eventual, ordenats per grups i categories laborals.
- Annex II. Quadre plantilla de personal laboral i personal eventual amb relació de persones que ocupen llocs de treball.

Tercer.    Remetre tota aquesta documentació al Ple de l’Ajuntament per la seva aprovació definitiva.

Quart.    Publicar l’annex I al B.O.P. i al D.O.G. i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    15,  corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:    11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).
Abstencions:    Cap.12 - RATIFICAR LA CONTRACTACIÓ DEL GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ.
La senyora Pilar Gonzàlez, Alcaldessa Accidental, presenta a ratificació el següent Decret :

“DECRET
7245/2003 de 30 de setembre

Assumpte:     Contractació del Sr. Ricardo Bonastre Verdaguer com a gerent del Patronat Municipal de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró.

Servei de: ALCALDIA
Expedient: 2003 - AL

Antecedent:

L’article 13 dels Estatuts de l’EUP de Mataró defineix que el gerent serà assessor tècnic del Patronat, el qual serà nomenat per l’Ajuntament Ple a proposta del Consell Rector del Patronat i així mateix defineix les competències que li son atribuïdes.

El Sr. Ricardo Bonastre i Verdaguer va ser nomenat gerent de l’EUP de Mataró per Decret d’Alcaldia de data 29 de maig de 2001, ratificat per l’Excm. Ajuntament Ple en data 7 de juny del mateix, i contractat en la modalitat d’obra i servei determinat, contractació que finalitza el proper 30 de setembre del 2003.

Vist l’informe d’auditoria realitzat a l’EUP de Mataró, d’acord amb el qual es recomana que per la plaça de gerent, en virtut de la seva naturalesa, no és adient el contracte d’obra i servei determinat. Vist així mateix l’informe d’assessoria jurídica i del departament de RRHH relatius a la modalitat de contractació, i la fiscalització del servei d’intervenció.  

Vista la proposta de la Presidència de l’EUP de Mataró a l’Ajuntament Ple relativa a la contractació i nomenament del Sr. Ricardo Bonastre i Verdaguer com a gerent d’aquest centre, per un període de 4 anys, donat que les funcions objecte d’aquesta contractació han estat desenvolupades avinentment i són necessàries per la continuïtat de les activitats de l’EUP de Mataró.

Per tant, RESOLC:  

Primer.- Autoritzar la contractació i nomenament del Sr. Ricardo Bonastre i Verdaguer com a gerent del Patronat Municipal de l’EUP de Mataró per al govern i administració de l’esmentat centre.   

Segon.- Formalitzar amb el Sr. Bonastre contracte de treball d’alta direcció, amb retribució bruta anual de 59.403 euros, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2003 i durada de quatre anys.

Tercer.-  Presentar la present resolució per la seva ratificació al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que realitzi. “

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    15,  corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:    5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.
Abstencions:    6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.
 

-Servei de Gestió Econòmica-
13  - APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2003: AJUNTAMENT I INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE MATARÓ (IMPEM).
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Interior i Hisenda, presenta la següent Proposta :

“Relació de fets

En la comissió informativa del dia 25 de setembre es va aprovar  el conveni entre l'Ajuntament de Mataró, el Servei Català de la Salut, el PASS, el Consorci Sanitari del Maresme i el Consorci Sanitari de Mataró, per al desenvolupament de les actuacions necessàries per a l'aplicació del Pla d'empresa del PASS. Aquest conveni es troba  pendent de la seva aprovació en el Ple del dia 2 d'octubre. Entre els punts de l'acord a adoptar pel Ple hi consta la concertació per part de l'Ajuntament  d'una operació de préstec a ll/t d'import 7.104.217,83 Euros.

El pressupost del 2003 es va confeccionar amb les premisses conegudes en aquell moment i des d’aleshores s’han produït fets i necessitats diferents als previstos segons informes presentats pels serveis gestors, el que implica la necessitat de dotar de crèdit pressupostari determinades partides segons les necessitats exposades. El seu finançament prové de baixes de crèdits que s'estimen reductibles o anul•lables sense pertorbació del servei d'acord amb l'article 11è de les bases d'execució del pressupost

D’acord amb els informes presentats pels diferents serveis i analitzades les  necessitats de crèdit per actuacions específiques a realitzar en l’exercici 2003, el Govern Municipal ha decidit que s’incoï el present expedient de modificació de crèdit del pressupost de 2003.

Fonaments de dret

1.    Article 158 de la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals.
2.    Articles 34 a 38 de l’R.D. 500/1990
3.    Bases d’execució del pressupost municipal.
4.    Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
5.    RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Per tot el que s'ha exposat el sotasignant proposa al Ple que adopti el següent acord:

1.    Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit en els termes que es detallen a continuació:

1.1. Crèdit extraordinari, segons el detall següent:

Partides a augmentar:                
Org.    Func.    Econ.    Descripció partida    Import €
                
71000    552    13000    Servei d’estudis i planificació    23.255,99
71000    552    14100    Altre personsl servei d’estudis i planificació    6.465,99
71000    311    16000    Servei d’estudis i planificació    9.252,24
34100    463    22000    Materials diversos c.civics i casal jov.    2.900,00
35000    111    22601    Atencions protocolàries jornades càrrecs electes    2.200,00
65000    313    46500    Transf.Consell Comarcal del Maresme    20.000,00
30000    451    48901    Subvenció entitats ciutadanes    5.250,81
30000    121    62500    Inversió nova mobiliari serv.generals    982,65
30000    121    64000    Inversió de caràcter immaterial    4.548,55
30000    412    85300    Participació Consorci PASS    7.104.217,60
                
            TOTAL    7.179.073,83


Finançament:                
Baixes per anul.lació                
                
10000    121    22602    Divulgació i difusió imatge ciutat    2.200,00
13000    121    22602    Publicacions i difusió programes serv.gen.    5.531,20
65000    622    22602    Divulgació informació consum    6.010,12
13000    445    22602    Public.i dif.prog.mediambient "Ciutat Sost"    2.008,83
65000    622    22707    Prestació de serveis consum    6.010,12
65000    413    22707    Prestació de serveis sanitat    6.010,12
32100    11    31001    Interessos préstecs de l'interior    5.250,81
30000    800    41003    Aportació IMPEM    38.974,22
65000    313    48000    Ajudes individualitzades    1.969,64
34100    463    62510    Equips oficina centres cívics    891,17

Concepte d’ingrés
                
                
32100        91701    Préstec d’Ens fora sector públic    7.104.217,60
                
            TOTAL    7.179.073,83

1.2.    Suplement de crèdit, segons el següent detall:

Partides a augmentar:

Org.    Func.    Econ.    Descripció partida    Import €
22000    222    12100    Policia Municipal    30.000,00
51000    511    12100    Manteniment    6.000,00
65000    413    12100    Sanitat i Serveis Socials    30.000,00
61000    463    13000    Relacions ciutadanes    13.686,38
35000    121    14100    Suplències personal laboral i funcionari    95.327,51
39100    121    14100    Altre personal servei d'ingressos    14.000,00
63000    313    14100    Igualtat i solidaritat    6.300,00
35000    121    15100    Gratificacions funcionaris    1.856,19
22000    311    16000    Policia Municipal    102.215,00
61000    311    16000    Relacions ciutadanes    2.544,21
39100    311    16000    Ingressos    6.000,00
35000    311    16000    Recursos Humans    171,10
63000    311    16000    Igualtat i solidaritat    2.100,00
38100    121    20200    Lloguer edificis serveis generals    32.175,41
38100    463    20200    Lloguer edificis relacions ciutadanes    7.000,00
51000    121    21200    Conservació i manteniment edificis municipals    882,23
34100    121    21502    Reparació mobiliari edificis    432,15
36000    121    21600    Manteniment hardware i software serveis generals    4.607,78
34100    222    22100    Consum elèctric policia local    9.000,00
34100    433    22100    Consum enllumenat públic    57.700,00
34100    121    22101    Consum aigua serveis generals    4.900,00
34100    434    22101    Consum aigua parcs i jardins    17.400,00
22000    222    22104    Vestuari Policia Local    9.000,00
10000    122    22602    Divulgació Web    6.428,00
52000    442    22700    Recollida escombraries    160.000,00
21000    513    22706    Estudis i projectes mobilitat    12.000,00
30000    800    41004    Aportació IME    98.573,03
65000    313    48002    Subvenció usuaris recollida escombraries    14.297,40
35000    422    48100    Col.laboració alumnes pràctiques    1.368,00
10000    111    48900    Aportació funcionament grups municipals    17.336,25
30000    121    62300    Inversió en instal.lacions diverses    14.117,77
51000    463    62300    Inv.nova maq.,instal.i utillatge C.Civis i Casal Joventut    60.000,00
34100    121    62400    Vehicles Serveis Centrals    17.000,00
34100    121    62510    Inversió equips oficina serveis generals    8.855,82
36000    121    62600    Adquisició material informàtic    4.500,00
42000    121    63200    Inversió reposició edificis serveis generals    69.000,00
                
            TOTAL    936.774,23

Finançament:
Baixes per anul.lació

Org.    Func.    Econ.    Descripció partida    Import €
38100    222    20200    Lloguer edificis Policia Local    46.170,41
38100    313    20200    Lloguer edificis serveis socials    8.005,00
34100    121    21501    Mant. fotocopiadores fax i altres serv. Generals    5.000,00
34100    121    22000    Mant. Oficina no inventariable serv. Generals    5.000,00
36000    121    22001    Revistes i manuals servei informacio base    282,00
34100    511    22103    Combustible obres i serveis    2.000,00
34100    511    22104    Vestuari servei manteniment    13.000,00
22000    222    22110    Subministraments diversos P.Local    928,00
34100    121    22200    Consum telèfon serveis generals    20.000,00
34100    121    22201    Tramesa de correspondència    6.000,00
34100    121    22301    Missatgeria Serveis generals    2.027,29
36000    551    22602    Despeses de divulgació cens estadístic    1.086,00
52000    511    22700    Neteja via pública    160.000,00
34100    121    22700    Neteja edificis municipals    38.000,00
39100    611    22706    Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos    20.000,00
60000    541    22706    Cont.serveis Serv.Personals    12.934,28
43000    453    22706    Estudis i treballs patrimoni històric artistic    6.000,00
40000    511    22706    Assistència tècnica urbanisme i obres    8.000,00
32100    11    31001    Interessos préstecs de l'interior    344.749,19
30000    800    41000    Aportació Escola Universitària    70.000,00
30000    800    41003    Aportació IMPEM    16.230,59
36000    521    46700    Aportació Consorci Localret    1.673,50
63000    313    46700    Aportació al Consorci CRID    4.212,15
63000    313    48000    Subvencions i convenis Igualtat i Solidaritat    4.187,85
41000    432    60000    Compra de terrenys    50.000,00
42000    443    62200    Inversió nova cementiri    22.432,15
51000    121    62300    Inv.nova maq.,instal.i utillatge Serv.Generals    60.000,00
34100    313    62500    Mobiliari divers usos acció social    4.698,00
34100    313    62510    Inversió equipaments socials    4.157,82
                
            TOTAL    936.774,23


2. Ratificar el Decret d'Alcaldia 6011/2003, de 31 de juliol, pel qual es concedeix aportació d'import 12.000€ a la Fundació Tecnocampus mitjançant previsió singular al pressupost a la partida 61000 463 48900.

3. Modificació de les bases d’execució del pressupost vigent en els següents termes:

Incorporar les subvencions nominatives següents:

Entitat    Import en €    Partida
Patronat Circulo Católico    3.418,09    30000 451 48901
Patronat Sagrada Família    1.832,72    30000 451 48901
Federació d'associacions de veïns     733,50    62000 445 48900
Fons Català de Cooperació al desenvolupament    339.571,94
    63000 460 48900
Consell Comarcal del Maresme    20.000,00    65000 313 46500
AMIC    16.017,00    65000 313 48900
CITE    16.017,00    65000 313 48900


Article 25è.- Tramitació d’aportacions i subvencions.

30000 451 48901 SUBVENCIÓ A ENTITATS CIUTADANES        5.250,81
Patronat Círculo Católico    3.418,09    
Patronat Sagrada Família    1.832,72    


62000 445 48900 SUBVENCIONS I CONVENIS FOMENT CIUTAT SOSTENIBLE        733,50
Federació d’Associacions de veïns de Mataró    733,50    


63000 460 49000 APORTACIÓ PAÏSOS SUBDESENVOLUPATS        341.671,94
Fons Català de Cooperació al  Desenvolupament (quota)    2.100,00    
Fons Català de Cooperació al  Desenvolupament    339.571,94    


65000 313 48900 SUBVENCIONS I CONVENIS SERVEIS SOCIALS        408.024,05
Fundació Privada El Maresme    87.023,72    
Centre de Formació i Prevenció    92.995,86    
Associació infantil i juvenil casal Xerinola    42.060,73    
Associació de lleure i cultura Enlleura’t    44.464,73    
GIMM (Grup d’Invàlids de Mataró)    27.252,23    
Llar Sant Emili    3.065,16    
Fundació Suport    2.145,61    
Fundació Sant Joaquim    13.467,03    
Càrites Interparroquial de Mataró    8.072,60    
Centro de Sordos del Maresme    3.280,81    
Salesians Sant Jordi    6.562,88    
Creu Roja    30.651,62    
Germanes de la Caritat Sant Vicenç de Paul    6.130,32    
Associació Casal Gent Gran del Parc    8.420,76    
Associació de Gent Gran de Cirera    9.365,82    
Llar Santa Maria Assumpta    3.065,16    
AMIC    16.017,00    
CITE    16.017,00    


A sol•licitud dels grups municipals aquest punt es votarà per separat.


Es sotmet a votació la modificació del pressupost 2003 de l’Ajuntament de Mataró :

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    12,  corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10) i corresponent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:    Cap.
Abstencions:    14, corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5).

Es sotmet a votació la modificació del pressupost 2003 de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró :

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    15,  corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:    6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.
Abstencions:    5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.


En aquests moments s’absenta de la sessió el senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular.

-Servei de Compres i Contractacions-
14 - APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE TARIFES DE L'APARCAMENT DE LA PLAÇA SANTA ANNA.    
El senyor Fermín Manchado, conseller delegat de Mobilitat, presenta la següent Proposta :

“Atès l’escrit de data 17/09/2003, presentat pel Sr. Xavier Martínez Casasín en representació de l’empresa concessionària de l’explotació de l’aparcament subterrani situat a la Plaça de Santa Anna, de Mataró, “Saba Aparcamientos, SA. (SABA)”, escrit en el que es sol•licita la revisió de les tarifes aplicades a l’esmentada explotació.

Vist l’informe efectuat per l’enginyer i el Cap del Servei de Mobilitat d’aquesta Corporació, en la data de 01/10/2003, en el que es proposa acordar de conformitat amb el sol•licitat per l'entitat concessionària de l’explotació de l’estacionament subterrani de la Pl. Santa Anna, de Mataró.

Tenint en compte l’acord de l’Ajuntament Ple de data 20 de desembre de 1991, en el qual es feia referència expressa a la tarifa horària que hauria de regir a l’aparcament, a partir de la seva posada en funcionament.

Atès que l’Ajuntament Ple, per acord de data 2 de novembre de 1995, va aprovar prendre com a referència per a futures revisions de preus l’IPC interanual juliol-juliol.

Tenint en compte que el resultat de la sol•licitud s’ajusta a l’oferta escollida per la Corporació en el seu dia i que va servir de base per a l’adjudicació, així com a l’acord del Ple esmentat anteriorment, tal i com recull l’informe de la Intervenció de Fons Municipal de data 16/10/2003.

Atès que l’augment experimentat per l’IPC des del mes d’agost del 2002 (darrer valor d’IPC aplicat a la revisió de les tarifes) al mes de juliol del 2003 ascendeix a l’import de 2’5 %, d’acord amb el que al respecte consta fixat per l’Institut Nacional d’Estadística.

Qui subscriu, Conseller Delegat d’Interior i Hisenda de l’Ajuntament de Mataró, PROPOSA a l’Exm. Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:

1.    Aprovar la revisió de les tarifes de l’aparcament de la Plaça de Santa Anna, mitjançant l’aplicació als preus vigents de l’augment experimentat per l’IPC del mes d’agost del 2002 al mes de juliol del 2003, equivalent al 2’5%, en base a les previsions de l’acord de l’Ajuntament Ple de data 2 de novembre de 1995.

2.    Aprovar les tarifes màximes a aplicar, a partir de la seva aprovació, per l’empresa “Saba Aparcamientos, SA (SABA)”, següents:

•    Primera hora o fracció        1’65.-EUR, IVA. inclòs.

•    Cadascuna de les següents hores:

- Fins a ½ hora        0’85.-EUR., IVA. inclòs.
- Més de ½ hora        1’65.-EUR., IVA. inclòs.”


VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    Unanimitat. (25).


-Servei d’Informació de Base-
15 -  RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM. 7409/2003 DE 6 D'OCTUBRE, RELATIU A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ AL CONVENI DE COOPERACIÓ AMB L'AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ.
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Interior i Hisenda, presenta a ratificar el següent Decret :

“DECRET
7409/2003 de 6 d’octubre

Relació de fets

El Consorci de l'AOC, en la sessió de 29 d'abril de 2002, va formalitzar la creació de l'Agència Catalana de Certificació - CATCert, com a organisme autònom de caràcter comercial, els Estatuts de la qual es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3895, de 30 de maig de 2003.

L'Ajuntament de Mataró s'ha adherit a l'Extranet de les Administracions Catalanes eaCat.net, per accedir als serveis que s'hi ofereixen.

Aquesta Extranet es una plataforma de comunicació entre administracions fent ús de la signatura electrònica, per la qual cosa es necessari adherir-se al conveni de col•laboració amb la Àgencia Catalana de Certificació, que te per objecte encarregar a CATCert la gestió dels serveis següents:

A) Servei de certificació digital de classe1.
B) Servei de verificació de certificats.
C) Servei de registre delegat a CATCert.

Fonaments de dret

Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim local,
RD legislatiu 781/86 de 18 d'abril que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim local
Llei 8/87 de 15 d'abril, municipal i de Règim local de Catalunya,
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local.

En virtut de tot això, RESOLC

Primer.- Formalitzar l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró al conveni de cooperació amb l'Agència Catalana de Certificació per a la prestació dels serveis de certificació i serveis complementaris als que s'ha fet referència a la part expositiva.

Segon.- Facultar al senyor Alcalde President, Manuel Mas Estela, per a la seva signatura.

Tercer.- Ratificar aquest decret en el proper Ple municipal.”


VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    Unanimitat. (25).


CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Urbanisme-
16 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS D'EXPROPIACIÓ DE LA BAIXADA D'ESPENYES NÚM. 8.
El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d’Urbanisme, presenta la següent Proposta :

“Per Decret de data 5 de setembre de 2003 es van iniciar els tràmits d’expropiació de la finca situada en el carrer Baixada de les Espenyes núm. 8, situada en l’àmbit de la Unitat d’Actuació UA-26 Can Xammar, el sistema d’execució del qual és el d’expropiació. També es va aprovar inicialment la relació de bens i drets afectats per aquesta expropiació.

Notificat l’acord als interessats i sotmès a un període d’informació pública de 15 dies, resulta que s’ha presentat al•legacions per part dels propietaris de l’immoble objecte d’expropiació, els germans Torné Labalsa.

L’escrit d’al•legacions, presentat en data 24 de setembre de 2003, planteja les següents qüestions:

a.    La improcedència  d’utilitzar el procediment  de taxació conjunta per expropiar una sola finca.
b.    Manca de motivació de la urgència
c.    La necessitat de tramitar prèviament el projecte d’expropiació
d.    Falta complementar la descripció dels béns afectats

Aquestes qüestions que es plantegen tenen naturalesa diferent tota vegada que les tres primeres fan referència al procediment de taxació conjunta que encara no s’ha iniciat, i la darrera es refereix exclusivament a la descripció de la relació de béns i drets.

A l’expedient consta l’informe jurídic del Servei d’Urbanisme i dos informes aportats per l’empresa municipal PUMSA que donen resposta, a les qüestions plantejades.

Com sigui que la present Proposta te per objecte l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets i encara no s’ha iniciat el procediment de taxació del be expropiat, correspondrà resoldre les qüestions plantejades sobre el procediment de taxació conjunta en el moment que s’iniciï tal procediment.
 
Resolució de l’al•legació plantejada en l’apartat d):  a la vista de l’informe de l’arquitecte de PUMSA, Montserrat Dalmases, que consta per còpia a l’expedient, es proposa estimar l’al•legació en el sentit d’incorporar la descripció de la finca que fa la propietat, inclòs la documentació gràfica aportada (documents n 1 i 2 de l’escrit d’al•legacions) i procedir a l’aixecament de la corresponent acta on es reflecteixi els elements i mobiliari que siguin objecte de trasllat, als efectes de poder valorar-ho.

En conseqüència el Conseller-Delegat d’Ubanisme PROPOSA AL PLE DE L’AJUNTAMENT l’adopció dels següents A C O R D S :

PRIMER.- Aprovar definitivament la relació de bens i drets afectats pel present expedient expropiatori, que es descriuen a continuació:

• Finca núm.1 :
Propietat: Pertany a parts iguals a Octavi, Marcel, Maria Elena, Maria del Carmen, David, Eva, Moisés, Dúnia Torné Labalsa
 Descripció registral: URBANA: Casa d'un cos, de planta baixa i un pis d'altura, situada a Mataró, Baixada de les Espenyes, 8. De superfície segons recent medició de 143 m2, dels quals 96m2. corresponen a la part edificada en planta baixa i la resta al pati situat al darrera. El solar  té forma irregular.
-    Extensió a expropiar: la totalitat de la finca
-    Dades cadastrals: 40904-48
-    Inscripció: Està inscrita al Registre de la Propietat núm.2 de Mataró, Volum 3058, llibre 95 de Mataró, foli 174, finca 5445
-    Títol: Els pertany per herència, segons resulta de l'escriptura pública autoritzada pel notari de Mataró, Sr. Rafael Bonete Bertolín, en data 17 de desembre de 1990.
-    Càrregues i gravàmens: Servitud consistent en permetre el pas de les aigües brutes i pluvials procedents de la casa núm. 14 del carrer de la Palma.
El titular registral del predi dominant és Salvador Floriach Pallarolas. L'execució de la Unitat d'Actuació 26 "Can Xammar" comporta el soterrament i canalització dels serveis de tot el sector i per tant aquesta servitud s'extingirà.

-     Situació
L’immoble es troba situat al centre de la ciutat de Mataró, en un entorn urbà totalment edificat i consolidat, amb un ús residencial i comercial. La zona on es troba l’edifici compta, en grau suficient, amb equipaments sanitaris, comercials, escolars i hotelers, i servei de transport públic.

-    Situació urbanística:
    Finca urbana inclosa dins la Unitat d’Actuació 26 “Can Xammar” de la que s’adjunta fitxa normativa amb els paràmetres urbanístics en l’Annex final. Aquesta UA va ser definida en la Modificació Puntual de Pla General “Can Xammar” aprovada definitivament el 13 de novembre de 2002. Es tracta doncs, d’una finca situada en sòl urbà consolidat per la urbanització amb modificació de planejament inclòs dins d’un àmbit de gestió que té per objecte la millora urbana, i pel que està definit el sistema d’actuació per expropiació.

-    Infrastructures i serveis urbanístics:
-    proveïment d’aigua per xarxa general
-    sanejament mitjançant xarxa de clavegueram general
-    subministrament elèctric
-    accés rodat
-    carrer pavimentat i encintat de voreres
-    enllumenat públic
-    subministrament de gas i telèfon

-    Tipus d’ordenació en illa tancada
    
Superfície de la parcel•la:
-    Segons cadastre: 152 m2.
-    Segons recent medició: 128 m2.
-    Longitud de façana: 5,77 m
-    Tipus d’edificació: casa de cos que consta de planta soterrani que serveis de magatzem i una edificació amb accès des de l’exterior, planta baixa, planta pis i golfes.
-    Superfície construïda

    Segons cadastre
                        categ.    
    ord        1: 96m2    1226
                2: 60m2    1226
                3: 32        1236
                4: 18m2    1236
    __________________________
    TOTAL        206 m2

    Segons recent medició
                147 m2
    terrassa 10m2
    soterrani         49 m2
                _________
    TOTAL        206 m2

-    Any de construcció: 1.925
-    Els fonaments de l’edifici són de fàbrica de mamposteria, l’estructura i els tancaments de murs, alternant tàpia, ceràmica i pedra i els tancaments interiors són de fusta. En bon estat de conservació.
-    Ús: habitatge familiar, constitueix l’habitatge habitual dels seus propietaris.

SEGON.- Resoldre les al•legacions presentades durant el període d’informació pública, d’acord amb el que s’indica en la part expositiva de la present proposta i, en conseqüència, estimar l’al•legació sobre la descripció de la finca en el sentit d’incorporar la descripció que en fa la propietat, inclòs la documentació gràfica aportada (documents nº1 1 i 2 de l’escrit d’al•legacions) i procedir a l’aixecament de la corresponent acta on es reflecteixi els elements i mobiliari que siguin objecte de trasllat, als efectes de poder valorar-ho.

TERCER.- Reiterar que l’acord de necessitat d’ocupació, està inclòs en l’aprovació definitiva de la Revisió del Pla General d’Ordenació Municipal de 1996, conforme el que preveu l’article 103 de la Llei 2/2002, d’Urbanisme.

QUART.- Publicar els anteriors acords en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d’edictes municipals.

CINQUÈ.- Assabentar als interessats que durant la tramitació de l’expedient, d’acord amb el que preveu l’article 24 de la LEF, es pot convenir per MUTU ACORD,  l’adquisició dels bens objecte d’expropiació, amb el que es donaria per conclòs el mateix.

SISÈ.- Notificar els presents acords a la Societat Municipal PUMSA, als propietaris de la finca expropiada i titulars de drets sobre la mateixa.”
El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, explica que voten a favor d’aquest punt però que deixen constància que la interpretació de quin sistema és millor correspon a una interpretació purament jurídica dels articles 107 de la Llei d’Urbanisme i articles 34 i 36 del reglament. No estan conformes amb que PUMSA derivi a uns juristes aliens al Consistori una consulta jurídica que podia haver obtingut resposta per part dels propis professionals de l’Ajuntament i de PUMSA, que li consta que són bons professionals. En properes sessions, aquest grup municipal farà una pregunta de perquè s’ha recorregut a aquests advocats externs i quan ha costat.

S’estan gastant diners d’una forma molt esglaonada que va produint despeses que formen una muntanya. Aquesta qüestió és fonamental tant en la forma com en el procediment perquè és donar una resposta a una al•legació que genera una despesa desmesurada i que finalment l’acaba pagant el ciutadà.

El senyor Arcardi Vilert explica que la despesa l’ha de fer PUMSA per que és l’administració actuant i des del punt de vista de l’endeutament es pot  facturar i incorporar en les despeses del propi sector.


VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    21,  corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).
Vots en contra:    Cap.
Abstencions:    4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.17  -     APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA FONDÀRIA EDIFICABLES DE LES FINQUES 32, 34, 36 I 38 DEL CARRER CASTAÑOS.
El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d’Urbanisme, presenta la següent Proposta :

“Per acord de la Comissió de Govern de data 2 de juny  de 2003 es va aprovar inicialment l’estudi de detall de “regularització de la profunditat edificable de la finca núm. 32,34,36 i 38 del carrer Castaños” presentat per la societat  SANT BRU,SL.

La regularització que conté l’estudi de detall es fa per tal d’esmenar l’errada detectada en la definició parcel•laria.

L’aprovació inicial va condicionar l’aprovació definitiva de l’estudi de detall a la prèvia presentació, per part de la propietat, del document en suport informàtic.

Segons l’informe jurídic del servei d’Urbanisme, s’ha complert per part de la propietat aquesta condició. L’acord d’aprovació inicial s’ha notificat directament a la societat interessada i als veïns de les finques que confinen amb les finques agrupades en qüestió; s’ha sotmès l’estudi de detall a una informació pública de 20 dies, prèvia publicació per edictes en el Butlletí Oficial de la Província i en el diari La Vanguardia i en els taulers d’edictes municipals.

No consta que s’hagi presentat al•legacions ni suggeriments en el període d’informació pública de l’aprovació inicial de l’estudi de detall.

A la vista d’aquests antecedents i dels informes que es troben a l’expedient, favorables a l’aprovació definitiva de l’estudi de detall, i en virtut de la normativa aplicable, (articles  78.3 de les NNUU del Pla General d’Ordenació Municipal 1996,  87 26, 66, 64, 65 i 70 del Text Refós Urbanístic Català -D. L. 1/90 de 12 de juliol- arts. 21, 22 i 47.3 de la Llei de Bases de Règim Local,  PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.-  Aprovar definitivament l’estudi de detall de “regularització de la profunditat edificable de la finca 32,34,36 i 38 del carrer Castaños”, presentat per SANT BRU,SL.

Segon.-  Notificar el present acord als interessats i  publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Trametre còpia del document tècnic i fotocòpia de l’expedient administratiu a la COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA, per tal de que es tramiti l’assabentament.”


VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    Unanimitat. (25).-Serveis Municipals-
18 -      APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS FUNERARIS.
El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment, presenta la següent Proposta :

“Vist el decret de data 23 de setembre de 2003 on s’aprovava l’avantprojecte de l’Ordenança Reguladora de la Prestació de Serveis Funeraris de l’Ajuntament de Mataró.

Vist que a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials del dia 21 d’octubre els grups municipals no han presentat cap esmena a l’avantprojecte de la Ordenança.

El conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa al PLE MUNICIPAL  l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora de la Prestació de Serveis Funeraris de l’Ajuntament de Mataró amb el benentès de no presentar-se cap al•legació esdevindrà aprovada definitivament.
Segon.- Obrir un termini d'informació pública, per un període de trenta dies, perquè els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments.

Tercer.- Considerar aprovada definitivament l’Ordenança Reguladora de la Prestació de Serveis Funeraris de l’Ajuntament de Mataró si no es produeixen reclamacions en el termini indicat.

Quart.- Publicar el text íntegre de l’Ordenança Reguladora de la Prestació de Serveis Funeraris de l’Ajuntament de Mataró al BOP. “


VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    21,  corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).
Vots en contra:    Cap.
Abstencions:    4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

19 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA.
El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment, presenta la següent Proposta :

“Vist el decret de data 23 de setembre de 2003 on s’aprovava l’avantprojecte de modificació de l’Ordenança General de Residus Urbans i Neteja Viària de l’Ajuntament de Mataró.

Vist que a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials del dia 21 d’octubre els grups municipals no han presentat cap esmena a l’avantprojecte de modificació de la Ordenança.

El conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa al PLE MUNICIPAL  l'adopció dels següents ACORDS:
 Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General de Residus Urbans i Neteja Viària de l’Ajuntament de Mataró amb el benentès de no presentar-se cap al•legació esdevindrà aprovada definitivament.
Segon.- Obrir un termini d'informació pública, per un període de trenta dies, perquè els interessats puguin presentar reclamacions i suggeriments.

Tercer.- Considerar aprovada definitivament la modificació de l’Ordenança General de Residus Urbans i Neteja Viària de l’Ajuntament de Mataró si no es produeixen reclamacions en el termini indicat.

Quart.- Publicar el text íntegre de la modificació de l’Ordenança General de Residus Urbans i Neteja Viària de l’Ajuntament de Mataró al BOP. “


VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    21,  corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).
Vots en contra:    Cap.
Abstencions:    4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.


CMI DE SERVEIS PERSONALS
Patronat Municipal d’Esports

20  -     APROVACIÓ MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS PER CANVI DE DOMICILI.     La senyora Pilar González, Alcaldessa accidental, presenta la següent Proposta :

“Vist que per tal de millorar els serveis que presta el Patronat Municipal d’Esports de Mataró s’ha traslladat la seu de les seves oficines al carrer Prat de la Riba, 110 bis de Mataró.

Vist que a l’article 17è dels estatuts del Patronat Municipal d’Esports estableix el seu domicili.

Vist el que disposen els articles 201 del ROAS, i 237 de la llei 8/1987.

Tenint en compte que a l’article 6.q dels citats Estatuts diu que correspon al Consell Plenari l’atribució de sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de Mataró la proposta de modificació dels estatuts.

Tenint en compte que el Consell Plenari del Patronat Municipal d’esports reunit en sessió ordinària el passat dia 8 d’octubre va aprovar, per unanimitat, el proposar al Ple de l’Ajuntament la modificació dels esmentats estatuts

Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  A C O R D:

1.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 17è dels estatuts del Patronat Municipal d’Esports, en els següents termes:

On posava:
“Article 17è.-...
El domicili del PME està situat al c/ Cuba, 45 de la ciutat de Mataró”

Ha de posar:
“Article 17è.-...
El domicili del PME està situat al c/ Prat de la Riba, 110 bis de la ciutat de Mataró.

2.- Sotmetre a informació pública la citada modificació dels estatuts del Patronat Municipal d’Esports, per un període de 30 dies hàbils a comptar de l’endemà de la  publicació de l’anunci al butlletí oficial de la província, per tal  que sigui examinada i, si escau, perquè es puguin formular les reclamacions i al•legacions que es considerin pertinents. La modificació s’entendrà aprovada definitivament si en aquests termini no es formulen ni reclamacions ni al•legacions.”

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    Unanimitat. (25).


CMI DE VIA PÚBLICA
-Servei de Mobilitat-
21  -     APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE TARIFACIÓ DEL SERVEI D'AUTOBÚS URBÀ 2004.
El senyor Fermín Manchado, conseller delegat de Mobilitat, presenta la següent Proposta :

“Vist el contingut de l’expedient relatiu a la contractació del servei públic de transport urbà col•lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró, mitjançant gestió interessada, essent l’empresa gestora del servei CTSA MATARÓ BUS, així com els plecs tècnics que regeixen la contractació, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la data de 18/09/97.

Vist l’informe efectuat per l’enginyer del Servei de Mobilitat amb el vist i plau del Cap de l’expressat servei, de data 10/10/2003, en els que es preveu l’actualització de les tarifes del servei urbà Mataró Bus per al proper exercici 2004 en base a una previsió del compte de resultats a obtenir per la prestació del servei per a l’exercici 2004.

Atès que la clàusula 30a. del plec abans esmentat manifesta que la política tarifària i els títols de viatge vindran fixats en tot moment per l’Ajuntament de Mataró, essent obligació d’aquesta Corporació la seva actualització.

Qui subscriu, Conseller Delegat de Mobilitat, PROPOSA a l’Ajuntament Ple l’aprovació dels acords següents:

1.- Aprovar la modificació de les tarifes del Servei de transport urbà Mataró Bus a aplicar durant l’exercici 2004, modificació la qual comporta l’increment de les tarifes d’acord amb la següent taula, IVA. inclòs.

    2002 Mat Bus    Proposta    Augment
Bitllet senzill                  0’90.EUR.                 1,00.-EUR.                     11’11 %
T-10                 4’45.-EUR.                 4’85.-EUR.                       8,99 %
T-30               25,00.-EUR.               27,45.-EUR.                       9’80 %

2.- Donar trasllat a la Comissió de Preus de Catalunya, adjuntant informe justificatiu de la proposta.”


VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    Unanimitat. (25).


22  -  APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE TARIFACIÓ DEL SERVEI DEL TAXI 2004.
El senyor Fermín Manchado, conseller delegat de Mobilitat, presenta la següent Proposta :

“Vista la sol•licitud d’augment de tarifes del Servei d’Auto Taxis de Mataró per a l’exercici 2004, presentada en data 19 de setembre de 2003 pel senyor Miguel García Cabrera, en representació del Sindicat del Taxi de Catalunya, on es demana un increment de les tarifes d’un 4,04%  respecte a l’any anterior.

Vist l’informe emès pel Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Mataró, en el qual es considera que l’augment sol•licitat sobrevalora en un 1,07 % l’increment global experimentat pel conjunt de costos previsible.

Atès que del mateix informe tècnic es desprèn que l’índex d’increment global òptim es pot fixar en el 2,97 % per sota de l’increment proposat pel Sindicat de Taxistes, però semblant si s’adoptés la mesura de ponderació.

S’estima com a més convenient pels usuaris d’aquest servei acceptar la proposta del Servei de Mobilitat.

Atès que en aquesta línia de tarifes, el Sindicat del Taxi de Catalunya ha modificat la seva sol.licitud, presentant una altra en data 7 d’octubre de 2003.


PROPOSO, com a Conseller Delegat de Mobilitat, siguin adoptats els següents acords:

Primer.- Informar per a l’any 2004, les següents tarifes pel servei d’auto-taxis en el terme municipal de Mataró:

TARIFES    Tarifa 1(*)    Tarifa 2        
Concepte:    Proposta    Increment    Proposta    Increment    Proposta    Increment
Baixada de bandera    2,25 €    2,27 %    1,50 €    3,45 %        
Quilòmetre recorregut    0,87 €    3,57 %    0,83 €    3,75 %        
Hora d’espera    16,00 €    3,23 %    15,75 €    3,28 %        
Avís telefònic (**)                    1,00 €    5,26 %
Servei a urbanitzacions (***)                    1,60 €    3,23 %
Tarifa mínima (**)                    3,15 €    


Amb les següents consideracions:

(*)  Tarifa 1 – Feiners de 22 a 6 hores, dissabtes, diumenges i festius, i els dies 26, 28 i 29 de juliol.

 (**)  Amb l’excepció següent: el suplement de sol.licitud telefònica de recollida a domicili  no es aplicable als usuaris minusvàlids ni als serveis sol•licitats des de les urbanitzacions on existeix suplement.

(***) Suplement per servei a les urbanitzacions Can Quirze, La Fornenca, Can Marquès, Les Sureres, Santa Maria de Cirera, Can Vilardell, La Cornisa i el sector Riera de Mata situat a partir del PK 649,6 de la carretera N-II i fins el final del terme municipal de Mataró.”


VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables:    Unanimitat. (25).


A continuació es relacionen els punts de l’ordre del dia que formen part de l’apartat de Control del Govern Municipal, i que es deixen sobre la taula per tal d’integrar-los en l’ordre del dia del Ple ordinari que es celebrarà en el mes de desembre.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 -     PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA CREACIÓ DE CASALS DE BARRI I REORGANITZACIÓ DE CENTRES CÍVICS.

24  -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L'APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.


PRECS I PREGUNTES
25  -    PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIU A L'AMPLIACIÓ D'HORARIS DE LA BIBLIOTECA POMPEU FABRA.
26  -      PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LES QUEIXES DELS VEÏNS DE LA PLAÇA DE CAN XAMMAR.
27  -    PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL FUTUR DEL CARRER ROSSELLÓ.
28  -    PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE CERDANYOLA.
29   -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LES ACTUACIONS QUE S'HAVIEN DE DUR A TERME EN EL POLÍGON INDUSTRIAL DE MATA-ROCAFONDA.  
30 -      PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN REGISTRE CENTRALITZAT D'INFORMES I ESTUDIS.
31 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL MANTENIMENT DELS CENTRES D'ENSENYAMENTS PÚBLICS.
32 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA CREACIÓ DE NOVES PLACES D'ESCOLA BRESSOL.I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i cinc minuts de la nit, la  Sra. Presidenta aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.