Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

11/02/2008

Escoltar

11/02/2008

dilluns 11 febrer 2008, 00:00h

Decret

1158/2008 de 6 de febrer

Assumpte: Convocatòria Ple extraordinari 11 de febrer de 2008.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 11 de febrer de 2008,  a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                          ORDRE DEL DIA

1          Formació de les meses electorals per a les Eleccions a Corts Generals de 9 de març de 2008.

2         Donar compte del decret d'Alcaldia núm. 1157/2008 de 6 de febrer de delegació de competències de Via Pública.

3         Moció d'Alcaldia de modificació composició Comissió Informativa Municipal de Via Pública.

4         Moció d'Alcaldia de canvi de representant en l'Associació Municipal del Transport Urbà i en l'Agrupació Defensa Forestal Serra de Marina.

ACTA NÚM. 03/2008 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 11 DE FEBRER DE 2008.

=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia onze de febrer de dos mil vuit, essent les 9 hores del matí, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. Ramon Bassas Segura, Alcalde Accidental,

Hi concorren els Senyors:

RAMON BASSAS SEGURA                          TINENT D'ALCALDE                      (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS                           TINENT D'ALCALDE                      (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO                              TINENT D'ALCALDE                      (PSC)

MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA             TINENT D'ALCALDE                      (PSC)

ORIOL BATISTA GÁZQUEZ                          TINENT D'ALCALDE                      (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO                CONSELLER DELEGAT               (PSC)

IVAN PERA ITXART                                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)

CARME ESTEBAN SANCHEZ                      CONSELLERA DELEGADA          (PSC)

ANA MARIA BARRERA SALCEDO               CONSELLERA DELEGADA          (PSC)

CARLOS FERNANDEZ BAEZ                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER                 REGIDOR                                        (CIU)

MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA                REGIDOR                                        (CIU)

ISABEL MARTINEZ CID                                 REGIDORA                                      (CIU)

FRANCESC MASRIERA ABELLA                 REGIDOR                                        (CIU)

JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN              REGIDOR                                        (CIU)

PAU MOJEDANO SINGLA                             REGIDOR                                         (PP)

M LUISA COROMINAS LOZAR                     REGIDORA                                       (PP)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN                      TINENT D'ALCALDE               (ICV-EUiA)

CONXITA CALVO LOMERO                          CONSELLERA DELEGADA  (ICV-EUiA)

SERGI PENEDES I PASTOR                       CONSELLER DELEGAT               (ERC)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON                 REGIDOR                                       (CUP)

Excusen la seva assistència els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR                 ALCALDE                                       (PSC)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT                       TINENT D'ALCALDE                      (ERC)

JOAN MORA I BOSCH                                  REGIDOR                                        (CIU)

CAROLINA SOLER SOTO                           REGIDORA                                      (CIU)

JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA   REGIDOR                                                     (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ             REGIDOR                                         (PP)

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l'acte.

També hi assisteix pel Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicació de l'Ajuntament de Mataró, el Sr. Alex Esplugues, Cap del Servei.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President accidental obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1 -  FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS DE 9 DE MARÇ DE 2008.

El senyor Ramon Bassas, alcalde accidental, presenta la proposta següent :

"Convocades per Reial Decret 33/2008, de 14 de gener, eleccions a Corts Generals, a celebrar el proper dia, diumenge 9 de març de 2008. Segons el calendari electoral i la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny, art. 26, és competència dels Ajuntaments la formació de les Meses, mitjançant sorteig, que pertoca aquesta vegada fer entre els dies 9 i 13 de febrer, com a termini per a la formació d'aquestes meses, i segons el programa informàtic tradicional, PROPOSO a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent acord:

Primer.-  Aprovar les llistes inicials o bàsiques que contenen la relació d'electors idonis per ser designats com a membres de les meses electorals, tant per a Presidents com per a Vocals, que hauran d'ésser distribuïts entre les diferents seccions electorals del municipi de Mataró, així com els corresponents suplents. Les llistes s'inclouen en l'expedient.

Segon.- Aprovar el programa informàtic per realitzar el sorteig, que s'adjunta a l'expedient.

Tercer.- Procedir a l'extracció, per insaculació, dels números que s'esmenten en el programa informàtic.

Quart.-              Aprovar, una vegada efectuades les operacions d'insaculació i verificada l'extracció mitjançant sorteig informàtic, les llistes nominals dels membres de cada mesa electoral de Mataró, d'acord amb la correcta aplicació del programa, és a dir, les que corresponguin a 139 meses, de 3 membres cada una i altres tants suplents, que equivalen a un total de 1.251 designacions.

Cinquè.-  Aprovar també, en principi, la designació per a cada un dels càrrecs esmentats d'un membre de Mesa, per al cas de què fos acceptada la petició d'excusa per la Junta Electoral. El nomenament recaurà en l'elector que aparegui el següent en la llista a que es refereix el núm. primer d'aquest acord."

El Sr. Alcalde accidental explica que aquest Ple extraordinari s'ha convocat d'acord amb el que disposa l'art. 26.1 de la Llei Orgànica  de Règim Electoral General  que atribueix al Ple de l'Ajuntament la competència per realitzar el sorteig per a la formació de les Meses Electorals que han d'actuar en les pròximes Eleccions a Corts Generals que han de tenir lloc el proper 9 de març de 2008.

Explica que el sorteig de les persones que formaran les Meses Electorals es realitzarà en aquest mateix acte a través d'un programa informàtic de combinacions aleatòries.

Aquest sorteig es farà sobre el cens dels electors que tenen la titulació adequada per ser Presidents de Mesa i Vocals i es projectarà el resultat del sorteig sobre una pantalla gran que està situada al mateix Saló de Sessions de la Casa Consistorial. L'operativa consistirà en polsar la tecla corresponent que genera la combinació de números aleatoris i en el moment que es determini, es torna a polsar per aturar la combinació moment en el que sortiran a la pantalla els números definitius de sorteig, els quals s'aplicaran pel propi programa informàtic a totes les Meses per determinar les persones que formaran part d'elles.

Els números obtinguts per sorteig seran quatre:

v      El primer és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a President de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l'1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.

v      El segon és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a 1r Vocal de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l'1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.

v      El tercer és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a 2n Vocal de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l'1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.

v      El quart número és el de l'interval que ha d'haver entre un candidat i el següent, prenent l'ordre correlatiu del número de candidats obtingut a partir del cens electoral de cada Mesa. Aquest número serà igual per a tots els tres casos anteriors.

A continuació l'Alcalde accidental dóna començament al procés de generació de la combinació de números aleatoris i al cap d'uns segons determina que s'aturi aquesta generació, amb la qual cosa queda realitzat el sorteig. La numeració obtinguda és la següent:

- Presidents de Mesa :           264

- Vocals 1er                    :         68

- Vocals 2n                 :             17

- L'interval per tots tres números anteriors és el de  176

El programa informàtic  connectat amb el cens electoral elabora immediatament el llistat definitiu de membres de Mesa d'acord amb les instruccions numèriques anteriors. Els dos suplents de President, de Vocal 1er i de Vocal 2n s'obtindran aplicant al número sortejat de cada categoria l'interval de 176 persones segons l'ordre establert al cens electoral de cada Mesa, entre les persones que tenen la titulació adequada per ser Presidents de Mesa o Vocals.

El llistat definitiu de Membres de Meses Electorals i suplents figurarà a l'expedient com a annex diligenciat pel Secretari de la Corporació i en aquest sentit es lliurarà en el dia d'avui certificació d'aquest acord plenari i de la llista de les persones triades per configurar les Meses Electorals a la Junta Electoral de Zona de Mataró, d'acord amb el que disposa l'article 26 de la LOREG.

2 -  DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1157/2008 DE 6 DE FEBRER DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE VIA PÚBLICA.

El senyor Ramon Bassas, alcalde accidental, dóna compte del següent decret:

"Decret

1157/2008 de 6 de febrer

Assumpte: Delegació de competències de Via Pública.

Òrgan: ALCALDIA

Per Decret 5433/2007 de 16 de juny, vaig disposar les delegacions de competències de l'alcaldia a favor de consellers delegats, entre elles la de Via Pública al regidor Sr. Oriol Batista Gázquez.

El Sr. Batista va ser intervingut quirúrgicament, i per Decret 5438/2007 de 18 de juny se li van advocar les competències assignades durant el temps necessari per restablir la seva salut.

Un cop normalitzada la situació amb l'alta mèdica del Sr. Batista, és convenient retornar l'ordre de delegació de competències en els termes establerts al Decret 5433/2007.

Per aquesta raó vinc en resoldre el següent :

Primer.-  Revocar el Decret 5438/2007 de 18 de juny de modificació provisional de la delegació de competències atribuïdes al conseller delegat de Via Pública.

Segon.-  Delegar les atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a les competències en matèria de Via Pública (Policia Local, Protecció Civil,  Mobilitat)  en favor del regidor Oriol Batista Gázquez.

Tercer.-  Els acords adoptats pel Conseller-Delegat en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran resoltes pel mateix conseller delegat. 

Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, inserint  al final de la part expositiva el següent text:

"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 6 de febrer de 2008, RESOLC:"

Quart.-  A efectes de coordinació el Sr. Oriol Batista Gázquez serà el President de l'Àrea de Via Pública i la Sra. Quiteria Guirao Abellán será la vicepresidenta..

Cinquè.-  La competència general per a concedir llicències d'obres i ocupació de via pública per a guals correspondrà al regidor d'Urbanisme, sense perjudici del pertinent informe del servei de Mobilitat.

Sisè.-  Notificar la present resolució als consellers delegats, així com als serveis afectats.

Setè-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement."

3  - MOCIÓ D'ALCALDIA DE MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE VIA PÚBLICA.

El senyor Ramon Bassas, alcalde accidental, presenta la proposta següent :

"Per acord plenari de 28 de juny de 2007 es va aprovar la composició de les  Comissions Informatives Municipals.

El Decret d'Alcaldia núm. 1157/2008 de 6 de febrer, delega les competències relatives a Via Pública al conseller delegat Sr. Oriol Batista Gázquez, per la qual cosa és convenient modificar la presidència de la Comissió Informativa Municipal de Via Pública.

Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent acord:

Únic.-   Modificar la composició de la Comissió Informativa Municipal de Via Pública que quedarà integrada de la següent manera :

§         VIA PÚBLICA

President:             Oriol Batista Gáquez  (PSC)

Vicepresident :     Quiteria Guirao Abellán  (ICV-EUiA)

Vocals:                 Francesc Melero Collado (PSC)

                             Carlos Fernández Báez (PSC)

                             Isabel Martínez Cid (CiU)

                             J. Vicent Garcia Caurin (CiU)

                             José  Manuel López González (PPC)

                             Francesc Teixidó i Pont (ERC)

                             Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)"

4  - MOCIÓ D'ALCALDIA DE CANVI DE REPRESENTANT EN L'ASSOCIACIÓ MUNICIPAL DEL TRANSPORT URBÀ I EN L'AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL SERRA DE MARINA.

El senyor Ramon Bassas, alcalde accidental, presenta la proposta següent :

"El Ple extraordinari celebrat el dia 28 de juny de 2007 va establir el nou cartipàs municipal, dintre del qual és peça destacada la designació de representants municipals en entitats públiques o privades en les quals l'Ajuntament participa en els seus òrgans de govern.

Per Decret núm. 1157/2008 de 6 de febrer, el Sr. Alcalde delega les competències relatives a la Via Pública al conseller delegat Sr. Oriol Batista Gázquez, per la qual cosa és convenient canviar el representant de l'Ajuntament de Mataró en l'Associació Municipal del Transport Urbà i en l'Agrupació Defensa Forestal Serra de Marina.

A la vista de l'exposat, es proposa per aquesta Alcaldia a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords :

Primer.-  Designar com a representant de l'Ajuntament de Mataró en l'Associació Municipal del Transport Urbà al Sr. Oriol Batista Gázquez en substitució del Sr. Francesc Melero Collado.

Segon.-   Designar com a representant de l'Ajuntament de Mataró en l'Agrupació Defensa Forestal Serra de Marina al Sr. Oriol Batista Gázquez en substitució del Sr. Ramon Bassas Segura.

Tercer.-   Comunicar el present acord a les entitats esmentades."

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia l'abstenció del seu grup i dóna la benvinguda al Sr. Oriol Batista.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, intervé per donar la benvinguda al Sr. Oriol Batista.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular, dóna també la benvinguda al Sr. Oriol Batista.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:        14,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (2), corresponent al grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (1) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular (1) .

Vots en contra:          Cap.

Abstencions:             7, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (5).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President accidental aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi. Certifico.