Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes d’abril (07/04/2022)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes d’abril (07/04/2022)

El Ple del mes d’abril va estar marcat per l’aprovació de punts relacionats amb el pressupost municipal, tant de l’exercici del 2021 en tant que liquidació tant com per modificacions de l’actual, de l’any 2022. El nom de la tercera Biblioteca de la ciutat com a “Biblioteca Popular” va ser el punt amb més debat en un Ple marcat per qüestions administratives.

Abans del Ple ordinari del mes d’abril, se celebra l’Audiència Prèvia al Ple i també una junta extraordinària de l’empresa Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA). Les qüestions de l’Audiència Prèvia al Ple han estat les següents:

-El NEM (Negoci, Empresa Mataró) ha preguntat sobre l’economia de la ciutat.
-La ciutadana Angeles Boto ha expressat el seu malestar per canvis en el Servei d’Atenció Domiciliària de Mataró.
-Dos treballadors de l’INS Miquel Biada han demanat sobre l’estat del traspàs d’aquest equipament educatiu a la xarxa de centres del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
-El ciutadà José Casado ha preguntat sobre els Fons Next Generation.

Pel que fa a la junta extraordinària de PUMSA, aquesta ha servit per nomenar a la regidora Anna Villarreal com a presidenta del consell d’administració en substitució del regidor Juan Carlos Jérez. Aquest canvi es deriva de la reorganització del cartipàs municipal en matèria de seguretat, administració, recursos humans i participació.

El Ple del mes d’abril comença malauradament, una vegada més, amb un minut de silenci per la darrera víctima de violència de gènere.
Els primers punts de l’ordre del dia són sobre gestió econòmica, en concret sobre la liquidació del Pressupost de l’exercici 2021 i sobre una aprovació de modificació de crèdit per al Pressupost de l’exercici 2022. Ciutadans es queixa en aquest punt de què l’Ajuntament actua de banc cap a les empreses municipals, en aquest cas fa referència a Aigües de Mataró, SA (AMSA). Per la seva banda, Junts per Mataró, el nivell de despesa és adequat però que queda pendent saber la inversió real d’aquest mandat i que aquesta inversió s’ha guardat pel final del mandat, fet que no és transparent. ERC Mataró explica que hi ha defectes en la forma de molts informes relatius a aquests punts econòmics.

El Pressupost2021 es liquida amb 10,45 milions d’euros de romanent un cop incorporats 3 milions d’euros provinents de l’exercici anterior. Es retindran 4 milions per solvència i 6,45 milions es destinaran a despesa. Pel que fa a la modificació de crèdits del Pressupost 2022, es destinen 3 milions d’euros per crèdit extraordinari (partides noves) i 1,3 milions per suplement de crèdit (partides que creixen). Es finança amb 2,4 milions del romanent de tresoreria i amb 1,96 milions de baixes de partides.

A nivell pressupostari, el Ple aprova atorgar a l’empresa municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA) un préstec a llarg termini per import de 2,4 milions d’euros. Finançarà inversions de millora dels serveis d’aigua a la ciutat.

Després d’aquests temes relatius al pressupost, el Ple deixa sense efectes la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya de la finca del carrer Narcís Monturiol amb l’avinguda d’Ernest Lluch, que s’havia de destinar a centre de formació professional. Es torna a qualificar com a bé de domini públic per a servei públic educatiu.

Del servei d’ingressos s’aproven dos punts: les modificacions en els preus públics del centre municipal d’esports El Sorrall per crear reduccions a diferents quotes i també per creació de nous abonaments; i es torna a aprovar l’acord complementari de delegació de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT de la Diputació de Barcelona que permetrà disposar de les seves eines informàtiques i gestionar la plusvàlua per autoliquidació.

A nivell de recursos humans, passen dos punts sobre modificacions en la relació de llocs de treball i també s’especifiquen aspectes de les bases generals que regulen els processos selectius per cobrir places a l’Ajuntament, les bases de la borsa oberta i els criteris de creació de llistes d’espera.
El contracta per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i de part del mobiliari urbà del municipi de Mataró es prorroga un any més.

El Ple Mataró aprova comunicar a l’empresa Accent Social SLU l’obligació de continuar prestant el Servei d’Atenció a la Llar i Atenció a la Persona així com la compensació econòmica corresponent que li correspon.

El següent punt de l’ordre del dia va ser la denominació específica de “Biblioteca Popular” per a la 3a Biblioteca de la Xarxa Pública de Biblioteques de Mataró, situada al carrer del Palau, respectant els orígens i mantenint la memòria històrica dels mataronins i mataronines.
Aquest va ser el darrer punt de l’ordre del dia que es va aprovar perquè la única Proposta de resolució, presentada per ERC, per a acollir-se al programa de concessió d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública publicat recentment al BOE va decaure.