Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari de març (07/03/2024)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari de març (07/03/2024)

El Ple ordinari del mes de març va comptar amb una primera part d’aprovació d’aspectes de tràmit en els àmbits de Secretaria General, Gestió Econòmica i del Servei d’Ingressos i en altres matèries es va avançar en el nou equipament de barri més habitatges dotacionals al barri de Cirera. A nivell cultural, es van aprovar unes bases per consolidar festivals que ja es fan a la ciutat i també es van aprovar les ajudes al transport per alumnes d’educació infantil i primària. En el debat va ser present el tractament del Jaciment de Ca la Madrona, tant al Ple com a l’Audiència Prèvia.

El Ple ordinari del mes de març va comptar amb una primera part d’aprovació d’aspectes de tràmit en els àmbits de Secretaria General, Gestió Econòmica i del Servei d’Ingressos i en altres matèries es va avançar en el nou equipament de barri més habitatges dotacionals al barri de Cirera. A nivell cultural, es van aprovar unes bases per consolidar festivals que ja es fan a la ciutat i també es van aprovar les ajudes al transport per alumnes d’educació infantil i primària. En el debat va ser present el tractament del Jaciment de Ca la Madrona, tant al Ple com a l’Audiència Prèvia.

La primera i única de les intervencions de l’Audiència Prèvia al Ple de Mataró la va fer Esperança Garcia en nom de l’Associació per la defensa del patrimoni cultural de Mataró i el Maresme per defensar els béns culturals, històrics i actuals de la comarca sobre el jaciment de Ca La Madrona.

El Ple va començar de forma puntual amb un minut de silenci en record a la dona d’Olot, víctima de violència masclista, la cinquena a Catalunya en el que portem d’any 2024. A continuació es van aprovar les actes anteriors i es va donar compte del permís per maternitat de la regidora Eli Ruiz, fet que provoca la delegació de les seves competències, via un decret d’alcaldia, en d’altres regidores i regidors del seu grup municipal. Del 17 de gener al 26 de març, les competències de Gent Gran Activa són per Laura Seijo, les d’Espai Públic i Equipaments Municipals per Xesco Gomar i les de Planificació Territorial i Urbanisme per Núria Moreno.

A continuació, el Ple de Mataró va aprovar esmenar i rectificar les dades del registre sobre la superfície de la finca que l’Ajuntament de Mataró va cedir al Servei Català de la Salut per a la construcció del nou CAP Cirera-Molins. En concret es tracta d’una modificació en els metres quadrats, essent la correcta de 1590 m².

Es va donar compte al Ple de Mataró de l’informe de morositat del quart trimestre de 2023. El període mig de pagament de factures a proveïdors del Grup Ajuntament és de 20,24 dies des de la data de conformitat de les factures.

Els regidors i regidores també van aprovar el primer contracte programa entre l’Ajuntament i la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró per al període 2024-2027. Entre els objectius hi ha el d’impulsar l’economia social, el Cafè de Mar com a centre de referència i gestionar el patrimoni de la Fundació Unió de Cooperadors de la ciutat.

El Ple de Mataró va aprovar estimar parcialment la sol·licitud d’Aigües de Mataró d’anul·lar el cànon anual de diferents pous adscrits a l’empresa municipal per al subministrament d’aigua potable a Mataró.

En l’apartat del servei d’ingressos, les modificacions de l’Ordenança fiscal de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) es van aprovar provisionalment amb una actualització dels quadre dels coeficients. També en la temàtica de les plusvàlues, es va aprovar la denegació de la petició de declaració de nul·litat de ple dret presentada per E.A.D. contra la liquidació (1.446,59 €) de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Pel que fa a Intervenció General, es va donar compte dels informes de la Sindicatura de Comptes sobre el compte general, la informació del control intern i sobre el seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general.

Es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits (REC) per un import de 13.839,45€. Procediment que permet la imputació al pressupost en vigor d’obligacions generades en exercicis anteriors.

També es va aprovar rectificar l’import a liquidar a Fomento de Construcciones y Contratas SA, per la finalització de mutu acord del contracte de la gestió de la neteja el 2019. El resultat sóns uns 500.000 € a favor de l’Ajuntament. 

A nivell de planejament urbanístic, es va fer l’aprovació provisional al Ple de Mataró de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació d’allotjaments dotacionals públics i un equipament de barri al carrer de la Muntanya de Cirera.

El Ple de Mataró va aprovar definitivament l’estudi de detall per a l’ordenació volumètrica del final del passeig del Dic perquè una empresa concessionària del Port de Mataró disposi d’un espai per a usos nàutics.

En l’apartat de Ciutat Saludable i Inclusiva es va aprovar el nomenament dels representants dels grups municipals com a vocals al Consell Escolar Municipal i es van aprovar les bases generals reguladores del procediment de concessió d’ajuts per al transport escolar per alumnes d’educació infantil i primària.

Pel que fa a Cultura, es van aprovar les bases i la convocatòria dels ajuts per a l’organització de festivals d’interès cultural a Mataró amb un pressupost de 40.000 €.

L’apartat d’impuls i control del govern va debatre cinc Propostes de resolució presentades pels grups municipals a l’oposició, de les quals es van aprovar quatre i que són les següents:
-Per crear un directori de comerços i serveis professionals de Mataró, presentada per Junts per Mataró, es va aprovar per unanimitat.
-Per la transparència en els processos judicials, presentada per ERC, es va aprovar per unanimitat.
-Per limitar els habitatges d’ús no residencial i impulsar polítiques públiques d’habitatge, presentada per la CUP, es va aprovar amb els vots favorables del PSC, En Comú Podem, ERC, Junts i la CUP, i els vots en contra del PP i de VOX.
-A favor d'iniciar el tràmit per catalogar la Setmana Santa amb la distinció d’interès turístic de Catalunya, presentada pel Partit Popular, es va aprovar amb els vots favorables del PSC, En Comú Podem, ERC, PP i VOX, l’abstenció de Junts per Mataró i el vot en contra de la CUP.

En el torn dels precs i preguntes, n’hi havia 13 a l’ordre del dia. Després del debat, la sessió es va aixecar a les 23.15h.