Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de gener (12/01/2023)

Escoltar

Ple municipal ordinari de gener (12/01/2023)

Ordre del dia

 

Decret  núm. 129/2023 de 9 de gener

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 12 de gener de 2023

Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 12 de gener de 2023, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1.-        Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 1 de desembre de 2022 i extraordinària del dia 22 de desembre de 2022.-  

2.-        DESPATX  OFICIAL.-  

DICTAMENS

 CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

 Presidència

 3.-        Atorgament a títol pòstum del reconeixement de Medalla de la Ciutat al Sr. Manuel Cuyàs i Gibert.-

 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica                                

 4.-        Aprovar una modificació de crèdit de l’exercici 2023.-

 5.-        Aprovació dels contractes programes entre l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró SA, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, per al període 2023-2026.-

Servei d’Ingressos

 6.-        Aprovar l’Esmena d'errors materials de l'article 6 del text refós de l'Ordenança fiscal de la Taxa per cementiris municipals 2023.-

 Intervenció

 7.-        Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total 1.071.147,20 €.-

 

 CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

 DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

8.-        Aprovació provisional de la Modificació segona del Pla de millora urbana PMU 04d Riera de Cirera Rocafonda.-


DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

9.-        Aprovar la separació i baixa de Mataró de l’Associació Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC).-

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Àrea Serveis a la Ciutadania

10.-      Aprovació de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a l’anualitat 2023.-

 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ     

11.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per enfortir la llengua catalana a Mataró (Pacte Nacional per la Llengua).-  

12.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró de recuperació i redefinició de l’aposta de l’ajuntament en el Pla de projecció exterior de la ciutat de Mataró.-

PRECS I PREGUNTES

13.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a l’adhesió del municipi de Mataró a la Red de Ciudades Interculturales RECI.-   

14.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació als dies festius en els mercats de venda no sedentària.-

15.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a les activitats del Casal de la Gent Gran de Pla d’en Boet.-

16.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per la millora dels criteris de sostenibilitat en projectes d’obres, aplicable a projectes d’espai públic i edificis municipals.-

17.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estat del Pla d’oci nocturn de Mataró.-

18.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per millorar la integració de les carpes exteriors d’algunes terrasses amb el paisatge urbà.-

19.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les obres de la Torre Barceló.-

20.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per mantenir operatiu el dispositiu de suport a la tramitació digital.-

21.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per impulsar un gegant adaptat a Mataró.- 

22.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació a les mesures de control i campanyes de sensibilització per l’escassetat de pluges i l’activació del Pla d’Emergències per Sequera.-