Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari (19/10/2017)

Escoltar

Ple municipal extraordinari (19/10/2017)

Decret
8991/2017 de 16 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 19 d’octubre de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 19 d’octubre de 2017, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

1 Aprovar el compte general de l’exercici 2016, integrat pels comptes de l’Ajuntament, els seus Ens Empresarials, les seves Societats Mercantils, i els seus Consorcis.


CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

2 Actualització de l'inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Mataró referida a 31/12/2016. 


-Servei d’Ingressos- 

3 Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2018 (ordenança general, de tributs, de taxes, preus públics i tarifes)

4 Aprovació provisional de les bases de subvencions de foment de l’activitat econòmica, ajuts de caràcter social per a l’ habitatge, patrimoni arquitectònic, borsa de lloguer social, i eficiència energètica, amb imports relacionats amb la fiscalitat municipal.L'Alcalde
David Bote Paz 
En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor


 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró