Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de desembre (22/12/2017)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de desembre (22/12/2017)

DECRET
11041/2017 de 19 de desembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 22 de desembre de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper divendres 22 de desembre de 2017, a les 18,30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

DICTAMENS


CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovar la minuta del conveni entre l’EPE Mataró Audiovisual i l’Ajuntament de Mataró per la formalització d’un préstec a llarg termini de 416.000€.

2 Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar dues operacions de crèdit a llarg termini, d’import màxim total 6M € , amb destí a finançar les inversions previstes en el Pressupost 2018.

3 Aprovació inicial del pressupost 2018 de l’Ajuntament de Mataró, les seves Societats Mercantils, els seus Ens Empresarials i els seus Consorcis

 

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació de la pròrroga i pressupost de l’ aportació municipal per l’ any 2018 del servei Mataró Bus.

 

 

-Servei d’Ingressos-

5 Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 (ordenança general, de tributs, de taxes, preus públics i tarifes).

6 Aprovació definitiva de les bases de subvencions per a l'exercici 2018 de foment de l’activitat econòmica, ajuts de caràcter social per a l’ habitatge, patrimoni arquitectònic, borsa de lloguer social, i eficiència energètica, amb imports relacionats amb la fiscalitat municipal


Direcció de Recursos Humans

7 Aprovació de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró any 2018.

 


L'Alcalde
David Bote Paz

 

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró