Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de desembre (23/12/2020)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de desembre (23/12/2020)

Decret

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 23 de desembre de 2020

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres 23 de desembre de 2020, a les 19:00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de represa al territori de Catalunya.


De conformitat amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.


Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent:

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei d’Ingressos

1. Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021

2. Aprovació definitiva de les bases reguladores d’ajuts per a l'exercici 2021

Servei de Compres i Contractacions

3. Aprovació de la indemnització amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 del contracte  del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.

4. Aprovació de la pròrroga i del pressupost de l’aportació municipal del servei urbà de transport Mataró Bus de l’exercici 2021.

5. Aprovació de la liquidació provisional del servei urbà de transport Mataró Bus de l’exercici 2020

6. Aprovació de la liquidació definitiva del servei urbà de transport Mataró Bus de l’exercici 2019

7. Pròrroga dels dos lots del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró.

    

                 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona