Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'abril (04/04/2019)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'abril (04/04/2019)

DECRET
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 4 d’abril de 2019
Òrgan: Alcaldia


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 d’abril de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1
Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del 7 de març de 2019

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Presentació informe anual 2018 del Defensor del Ciutadà de Mataró.

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

4 Donar compte del Decret número 1289, de data 28 de febrer 2019, relatiu l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2018 de l’Ajuntament.

Servei de Compres i Contractacions

5 Aprovar la modificació i pròrroga de l’acord marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró.

6 Acordar la resolució de mutu acord del contracte del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del Passeig Marítim i les platges adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas, SA.

Direcció de Recursos Humans

7 Modificació de l’article 25.n del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari i l’article 26.b.3) del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral, de l’Ajuntament de Mataró.

8 Aprovació de la primera borsa de treball amb termini permanent d’inscripció i creació de llistes d’espera i aprovació del document de gestió d’aquestes llistes d’espera per contractacions temporals i nomenaments interins que s’annexarà a les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró.

Servei d’Estratègia i Governança

9 Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 11-3-2019 relatiu a l’aprovació del Protocol d’elaboració de carta de serveis de l’Ajuntament de Mataró i Carta de Serveis del Servei Públic de Consum.

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

10 Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les Bases d’atorgament de subvencions per a la realització d’obres de restauració, conservació i millora en béns inclosos a l’Inventari d’establiments i elements emblemàtics i en establiments situats en edificis catalogats al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic.

11 Aprovació provisional del nou Pla de millora urbana PMU-05 Illa 1a. Torre Barceló.

12 Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall del carrer Altafulla, 62-64.

CIM DE SERVEIS A LES PERSONES
Direcció d’Ensenyament

13 Aprovar el nou nomenament de representant del grup municipal VOLEMataró al Consell Escolar Municipal.

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que de manera conjunta entre l’ajuntament de Mataró i la Comissió de la Setmana Santa de Mataró s’iniciïn els tràmits per demanar a la Generalitat de Catalunya la distinció d’interès turístic català.

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per reconèixer i millorar la situació de les treballadores del SAD (servei d’atenció domiciliària).

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i la regidora no adscrita Sarai Martínez Vega, per a l’assignació del 0,5% de l’Impost de Béns Immobles Municipals a projectes de conservació de la natura.

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES pel reconeixement i suport a la tasca de l’associacionisme educatiu.

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per adaptar la web de les diferents empreses municipals en el seu portal de transparència.

PRECS I PREGUNTES

19 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre cedir un espai públic als nois/es joves que estan creant un “espai-projecte per patinar amb diverses col·laboracions de la ciutat.

20 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’ajuntament impulsi activitats de difusió de l’obra de Joan Brossa i de Teresa Pàmies en el Centenari dels seus naixements.

21 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el compromís d’incrementar el nombre de cartelleres municipals.

22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les obres al solar d’equipament ubicat a Figuera Major.

23 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el desnonament d’un immoble al barri de l’Escorxador.

24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els contractes de manteniment dels semàfors i càmeres.

25 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l'obstinació dels governs locals en prendre petites decisions que afecten la majoria de ciutadans en contra de la seva voluntat.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el temps mitjà de residència a Mataró de les persones que pateixen un desnonament.

27 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les reunions que ha mantingut l’Alcalde amb responsables de El Corte Inglés durant les últimes setmanes.

28 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre el nombre d’edificis municipals que tenen instal·lat un sistema de plaques fotovoltaiques.

29 Pregunta que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la manca d’informació promesa pel govern en relació a la PdR que preveia el 30% dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions de venda o de lloguer, a l’habitatge de protecció oficial.

30 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per eliminar la publicitat en les empreses públiques o subcontractades amb l’ajuntament d’espais que promoguin els jocs.

31 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el funcionament de la nova web municipal.

32 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la instància que vam entrar al novembre’18 sobre les persones que havien estat donades d’alta en el padró municipal sense domicili fix.

 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor