Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari d'abril (06/04/2017)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari d'abril (06/04/2017)

Decret
2954/2017 de 3 d'abril
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 6 d’abril de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 d’abril de 2017, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària de1 16 de febrer de 2017 i ordinària del 2 de març de 2017.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS


 

2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 3-4-2017, presentada pel grup municipal VOLEMataró a petició de la Plataforma per la Honestidad. 

2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 3-4-2017, conjunta de tots els grups municipals per sol•licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu de Sant Jordi al Sr. Rafael Juncadella i Urpinas

2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 3-4-2017, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en matèria de traspàs de beques i ajudes a l’estudi a la Generalitat de Catalunya i per exigir el pagament immediat de les beques als estudiants de Catalunya.

2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 3-4-2017, presentada pel grup municipal Socialista en favor que s’implementin els recursos i instruments en la lluita contra la usurpació de béns immobles indiscriminada i injustificada que està minvant el parc d’habitatges públics de lloguer social.

2.5 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 3-4-2017, conjunta de tots els grups municipals sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques.

2.6 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 3-4-2017, presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa en suport a la creació d’un marc legislatiu pel respecte dels drets humans dels treballadors de les empreses catalanes que operen a l’exterior.

2.7 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 3-4-2017, presentada pel grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía de suport a la necessitat d’una llei que reculli el dret a una mort digna.

 

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Canvi representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya en el Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.

4 Canvi representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Servei de Secretaria General

5 Acceptar la donació gratuïta de la documentació històrica de l’extint Orfeó Mataroní, cedida pel Foment Mataroní.

6 Acceptar la donació gratuïta de la documentació sobre guions radiofònics de l’esport mataroní escrits pel senyor Josep Gomà i Carol, cedida pels seus fills Srs. Antoni i Josep Gomà Nassarre.


Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica

7 Licitació de la concessió administrativa de la parada núm. 19 del mercat municipal de la Plaça de CubaDirecció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica


8 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 1778/2017 de 28 de febrer, d’aprovació de la Liquidació Pressupostària de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2016.


9 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2016.

10 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2016.

11 Cessió d’ús a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d’una porció de 3.500 m2 de la finca municipal, qualificada d’equipament educatiu (Eed), situada a la Ronda Rafael Estrany núm. 52 per a la implantació d’un centre d’educació secundària. 


Servei de Compres i Contractacions

12 Aprovar la liquidació del servei Mataró Bus per a l’any 2016.

13 Adjudicació de la subscripció d’un acord marc amb tres empreses, del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

14 Aprovació provisional de l’Ampliació del catàleg de masies i cases rurals i modificació del Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.

15 Donar compte de l’aprovació del Programa d’inspeccions d’habitatges buits de 2017 (article 6 de l’Ordenança verificació habitatges buits).


CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Direcció de Cultura

16 Aprovació inicial del Reglament de les Colles Institucionals.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES, Convergència i Unió i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per a l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que s’acondicioni el solar de les antigues pistes d’examen de conduir per tal de millorar el seu estat i es converteixin en un aparcament gratuït. 

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sol•licitant la implantació d’un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació (SAAC) a través de símbols en el municipi de Mataró i la celebració del dia mundial per a la conscienciació sobre l’autisme.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’ajuntament de Mataró s’adhereixi a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per eliminar la segregació escolar a la nostra ciutat. 


PRECS I PREGUNTES

22 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la xarxa de tràfic d’armes de guerra que operava des de Mataró

23 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per reclamar el compliment de la proposta de resolució aprovada per unanimitat el passat 8-9-2016 en el Ple municipal.

24 Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa perquè els festius en què la platja acull esdeveniments de gran afluència de gent es reforci el servei del transport públic.

25 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per reclamar es reconegui i acompanyi les pistes d’eskate construïdes pels joves del barri al sector de Cirera Nord.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre l’adjudicació d’un contracte de serveis de vigilants i controladors d’accés.

27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es faci un manteniment adequat i es millorin els accessos al Tecnocampus des de l’estació de Mataró.

28 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la coordinació dels diferents cossos d’emergència durant un gran esdeveniment.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a fi de sol•licitar explicacions sobre les accions de coordinació que realitzarà aquest Ajuntament en el programa “escolanova21”. I el cost que representarà per a la ciutat de Mataró dita coordinació, així com les competències que té aquest Ajuntament sobre l’esmentada àrea.

30 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’ampliació de Mataró Parc.

31 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’actualització de la normativa municipal de tinença d’animals domèstics.

32 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el nou institut. 

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’adjudicació del Monument a l’Alcalde Josep Abril i Argemí

34 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre l’edifici de la Presó. 

35 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per informar de com es pot fer la declaració de renda a través de l’Agència Tributària de Catalunya.

36 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per constituir una taula mixta al barri de Rocafonda.

37 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estat de l’antiga seu de Caixa Laietana.

L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor


 

Lloc: Secretaria General

Organisme: Ajuntament de Mataró