Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari de desembre (14/12/2017)

Escoltar

Ple Municipal ordinari de desembre (14/12/2017)

DECRET
10739/2017 d'11 de desembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 14 de desembre de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 14 de desembre de 2017, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions. ordinària del dia 16-11-2017 i extraordinària del dia 22-11-2017.


2 DESPATX OFICIAL
 

DICTAMENS

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

3 Aprovar la minuta del Conveni entre la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena i l’Ajuntament de Mataró d’ajut de caixa a retornar per import de 2.492.225,79 euros

4 Adquisició de diversos immobles a la societat municipal PUMSA en contraprestació a les aportacions realitzades durant el 2017 i en pagament de deutes.

5 Aprovar l’operació de préstec a llarg termini, d’import màxim 9.817.072,79 euros, amb el Banc de Sabadell (dins el Programa de Crèdit Local ), amb destí a finançar diverses inversions del pressupost 2017.

 

Servei de Compres i Contractacions

6 Subrogació dels drets i obligacions derivats de l’acord marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona per part de l’empresa CLECE, SA a l’empresa Accent Social, SL.

7 Pròrroga de la concessió demanial de la masia “Cal Sastre” del polígon “Les Hortes el Camí Ral”

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

8 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per una implantació progressiva de sistemes de seguretat amb geolocalitzador tant pels nens com per a persones amb diversitat funcional que puguin requerir d’aquest servei.

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per garantir el servei de toilette ubicats als espais públics a Mataró quan es realitzen esdeveniments.

10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per l’adhesió de Mataró al projecte per a la promoció del Turisme Cultural a Catalunya.

11 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal que l’ajuntament avaluï la situació generada a les entitats socials després de l’aplicació del 155 i estableixi els mecanismes d’ajuda necessaris per garantir la seva viabilitat i la seva tasca.

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per impulsar una Taula Social pel Consum Responsable.


PRECS I PREGUNTES

13 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per a revisar els menús escolar dels centres educatius públics de Mataró.

14 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’aplicació de l’Ordenança Municipal de la Publicitat Exterior a Mataró.

15 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el calendari firal de Mataró.

16 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les conseqüències per la ciutat de la resolució del conflicte sobre l’illa de Can Fàbregas i de Caralt.

17 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA sobre el Pla de Mobilitat.

18 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per exercir un control preventiu i eficaç sobre gestió de Residus sanitaris en els voltants del Cap d’Àrea Bàsica de la Ronda Prim.

19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA sobre el nivell recaptatori de les sancions per gossos perillosos.

20 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el progrés dels pactes polítics del PAM 2016 en relació a serveis bàsics a prestar a la ciutadania per realitzar enteraments d’altres confessions.

21 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la deixalleria municipal de Mataró (fixa i mòbils).

22 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les restriccions de trànsit dels vehicles més contaminants durant els episodis de contaminació atmosfèrica.

23 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per l’organització d’un acte públic pel Dia Nacional de l’Exili i la Deportació.

24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el progrés del procés per assignar 500.000€ en inversions proposades pels ciutadans.

25 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre revisió de la web municipal i implementació d’un Butlletí Digital.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els actes institucionals celebrats el dia 6-12-2017, data en la que es commemora el referèndum en el qual es va aprovar la Constitució Espanyola. (Dia festiu regulat pel Reial Decret 2964/1983, de 30 de novembre).

27 Pregunta que presenta la regidora no adscrita sobre l’eliminació de les barreres arquitectòniques.

28 Prec que presenta la regidora no adscrita perquè el cartell de Les Santes surti a concurs públic.

 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Saló de sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró