Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari. Sessió de febrer (06/02/2020)

Escoltar

Ple municipal ordinari. Sessió de febrer (06/02/2020)


Decret  núm. 790/2020 de 3 febrer

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de  6 de febrer de 2020

Òrgan: Alcaldia

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de febrer de 2020, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària del dia 16-1-2020 i extraordinària de 22-1-2020.

2         DESPATX  OFICIAL

DICTAMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Compres i Contractacions

 

3          Aprovació de la pròrroga del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, PUMSA, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.

           

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ


4          Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per l’elaboració d’un Pla d’Equipaments Esportius.

5          Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per aprofundir en els mecanismes de democràcia directa.

6          Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía perquè s'habiliti l'entrada de determinades famílies a les zones de vianants de la ciutat a deixar i recollir els nens de l'escola.

 

 

PRECS I PREGUNTES

7         Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els solars de propietat de l’Ajuntament per habitatge dotacional.

8         Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES derivades de l’experiència del Glòria.


9         Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el Pla d’Usos de la pista polivalent de Cerdanyola.

10       Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES respecte a la davallada en algunes partides de la Direcció de Cultura.

11       Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les investigacions del xat de la policia local de Mataró

12       Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’enllumenat públic a la ciutat.

13       Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a l'ús de les xarxes socials propietat de l'Ajuntament de Mataró

14       Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació al projecte Gavius de Gavà i en el qual participa l'Ajuntament de Mataró.

 

 

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona