Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de gener (16/01/2020)

Escoltar

Ple municipal ordinari de gener (16/01/2020)

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària del dia 5-12-2019 i extraordinària de 23-12-2019.

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 10470/2019 de 30 de desembre de 2019, relatiu al recurs de reposició contra l’acord del Ple de la Corporació de data 24 d’octubre de 2019, relatiu a l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2019.

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

4 Modificació dels acord de cessió de domini de la finca municipal situada a la Rda. Rafael Estrany núm. 52 a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un edifici destinat a acollir l’Institut de les Cinc Sènies i la prestació del servei públic educatiu.

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei de Benestar Social

5 Presentació de l'Ajuntament de Mataró a la convocatòria 2020 de reconeixement com a ciutat amiga de la infància.

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

6 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía perquè la fira de Mataró reservi unes hores sense sorolls ni llums per facilitar la participació de nens, adolescents, joves i adults amb trastorn de l'espectre autista.

7 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per fer de Mataró capital de l’esport femení a Catalunya.

PRECS I PREGUNTES

8 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en referència als “Guardons Cultura Mataró” i la “Nit de la Cultura”.

9 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a l'onada de robatoris en les escoles de Mataró.

10 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la contractació a favor de l'empresa Digalix, SL, pel servei de consulta i assistència tècnica per a l'obtenció d'una proposta tecnològica i de disseny de l'espai de la nova Oficina de turisme situada a l'equipament Cafè Nou.

11 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’onada de robatoris als centres educatius de la nostra ciutat.

12 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el ROM (Audiència Prèvia).

13 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre espècies vegetals invasores a Mataró.

14 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el Pla d’Usos de la pista polivalent de Cerdanyola.

15 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’emancipació juvenil.

16 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per una interpretació moderna del Reglament de Protocol, Honors i Distincions de l’Ajuntament de Mataró.