Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juny (06/06/2016)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juny (06/06/2016)

Decret
4321/2016 de 6 de juny
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 9 de juny de 2016
Òrgan: Secretaria General

 

 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 9 de juny de 2016, a les 18 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
                                                              ORDRE DEL DIA
 
 
        Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària de 5 de maig de 2016 i extraordinària de 30 de maig de 2016.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           JUNTA DE PORTAVEUS
 
2.1       Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 6-6-2016, presentada pels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i VOLEMataró en defensa de les polítiques de lluita contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional.
 
2.2       Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 6-6-2016 presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre el dret a vot als 16 anys.
 
2.3       Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 6-6-2016 presentada pel grup municipal de Partit Popular de Catalunya per l’adopció dels acords de la Declaració Universal sobre els Arxius.
 
2.4       Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 6-6-2016 presentada pels grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular I d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres en defensa de la llei catalana contra el Fracking.
 
2.5       Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 6-6-2016 presentada pel grup municipal Socialista amb el suport dels grups municipals de CiU, ERC-MES, C’s, VOLEMataró, CUP i ICV-EUIA en commemoració del 28 de juny, Dia de l’alliberament o l’orgull LGBT.
 
2.6       Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 6-6-2016 presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya condemnant els fets ocorreguts a una alumna de l’Institut Miquel Biada. 
 
2.7       Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 6-6-2016 presentada pels grups municipals de Convergència i Unió i Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per canvis legislatius i judicials degut a l’actual inseguretat jurídica que viuen les víctimes de les negligències i/o imprudències o males praxis medico- sanitàries.
 
 
 
           DICTAMENS
 
           Alcaldia
 
3         Nomenament nous membres del Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.
 
 
           COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ
 
        Modificació del model de Declaració de Béns dels regidors i regidores
 
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 
           Direcció de Serveis Econòmics
           Servei de Gestió Econòmica
 
5         Adscripció de la Nau Gaudí a favor del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró i delegació al seu favor de la facultat de fixar els preus públics relacionats amb la Nau Gaudí.
 
6         Aprovació de l'addenda al conveni de data 16 d'abril de 2015, formalitzat entre l'Ajuntament de Mataró, el Patronat de la Sagrada Família, el President del Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors. 
 
 
           Servei d’Ingressos
 
7         Aprovació de les modificacions dels preus públics de cultura, educació i del centre cívic Espai Gatassa per al curs 2016-2017
 
 
 
 
           Servei de Compres i Contractacions
 
8         Aprovació de la liquidació del servei Mataró Bus per a l’exercici 2015.
 
 
           Direcció de Recursos Humans
 
9         Ratificació del Decret d’Alcaldia 3883/2016, de 24 de maig relatiu a l’abonament, dins l’exercici 2016 i per una sola vegada, de la part restant de la paga extraordinària de desembre 2012 en els termes establerts a la D.A 12ª de la LPGE 2016.
 
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
 
           Urbanisme, Patrimoni i Habitatge
 
10        Aprovació definitiva de l’Estudi de detall d’ordenació de volums de les parcel•les entre rda. Alfons X el savi, c. Floridablanca, c. Josep Sabater i Sust i ptge. d’en Matas.
 
11        Aprovació provisional del Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de l'illa 2 de l'Eix Herrera, carrers Herrera, Floridablanca, A. Viladomat i J.F. Pacheco.
 
12        Aprovació del Text refós del Pla especial Centre de Natació de Mataró
 
 
           Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats
 
13        Aprovar els plecs de clàusules tècniques i administratives particular que han de regir la concessió demanial de l’ús privatiu de dos guinguetes a la plaça Santa Anna, i sotmetre-la a informació pública.
 
 
 
           CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
 
           Servei d’Espais Públics        
 
14        Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 17-5-2016 relatiu al Pla de Manteniment d’Escultures.
 
 
           Servei d’Equipaments Municipals
 
 15       Aprovar l’avantprojecte de reforma de l’edifici “El Cafè Nou”.
 
 
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
 
           Direcció d’Ensenyament
 
 16       Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell de la Formació Professional de Mataró.
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
17        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre el Pla inicial d’Ordenació de la Carretera de Cirera.
 
18        Proposta de Resolució que presenta la regidora no adscrita per establir mecanismes de seguiment i control de l’execució de les propostes de resolució aprovades al Ple.
                      
19        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a favor d’aconseguir que Mataró tingui parcs que integren gronxadors amb un disseny i complexitat superior a l’habitual, així com que també siguin accessibles i adaptats a nens amb diversitat funcional.
          
20        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la celebració de la Festa al Cel a la nostra ciutat.
 
21        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres per la continuïtat de les iniciatives i accions municipals que permet la Llei 24/2015.
          
22        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a la supressió de les barreres arquitectòniques.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
23        Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per tal que l’ajuntament de Mataró congeli les seves aportacions a l’Associació Catalana de Municipis mentre no s’esclareixin les informacions aparegudes a la premsa sobre l’adjudicació poc transparent d’un contracte de 749.000 euros a una empresa controlada per dues persones vinculades a Convergència Democràtica de Catalunya. .
 
24        Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per deficiències importants en un mur al camp esportiu de futbol Cerdanyola. 
 
25        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la zona d’aparcaments del Sorrall.
26        Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre els contractes menors.
 
27        Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres relativa a la situació de la nau Gordils i Dalmau.
 
28        Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró en relació a utilització de l’esplanada davant del col•legi Thos i Codina, localització entre Riera de Cirera, Riera Figuera Major i Frederic Mistral.
 
29        Prec que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per impedir la contractació d’empreses que usen paradisos fiscals.
 
30        Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre el procés de confluència dels mitjans públics de comunicació locals.
 
31        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estada de tres dies a la Garrotxa dels comandaments de la Policia Local de Mataró.
 
32        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre com revertir una suposada indemnització pel camp Ronda-Abril a la millora d’instal•lacions esportives a Mataró.
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres relativa als conflictes de mobilitat estivals a l’àrea del Passeig Marítim.
          
34        Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la tinença d’animals domèstics.
 
35        Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè no es faci propaganda de la Festa al Cel a les escoles i instituts.
 
36        Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els projectes de cooperació culturals i d’empresa iniciats amb la ciutat de Fort Lauderdale, ciutat agermanada amb Mataró.
 
37        Prec que presenta la regidora no adscrita en relació als productes tèxtils que s’ofereixen des de l’Ajuntament.
 
38        Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre les mesures i el seguiment que està realitzant l’Ajuntament envers la crisi sanitària causada per enterovirus.
 

L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

 

Lloc: Saló de sessions de l'Ajuntament

Organisme: Ajuntament de Mataró