Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de novembre (07/11/2019)

Escoltar

Ple municipal ordinari de novembre (07/11/2019)

 

Decret núm. 8621/2019 de 4 de novembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 7 de novembre de 2019

Òrgan: Alcaldia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 de novembre de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària del dia 3-10-2019 i dos extraordinàries de 15-10-2019 i de 23-10-2019.

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Canvi representant municipal en el Consorci LOCALRET

4 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 8372/2019 de 25 d’octubre, de delegació de competències en matèria de Seguretat Pública.

5 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 8562/2019 de 31 d’octubre, de designació de representants municipals en la Fundació Iluro.

6 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm.8563//2019 de 31 d’octubre, de modificar retribució regidora de la Corporació.

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

Secretaria General

7 Aprovar el contracte de donació del fons documental de caràcter històric de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

8 Aprovar el contracte de donació d’un fons documental de filmacions del Sr. Joaquim Illa Juandó

 

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Direcció d’Ensenyament

9 Cessament i nous nomenaments de vocals del Consell Escolar Municipal en representació de la Corporació Municipal.

Servei de Mobilitat

10 Aprovar inicialment l’Estudi Ambiental Estratègic del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró.

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

11 Adhesió a l’Associació Barcelona clúster nàutic.

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en relació als suposats comentaris fets en un xat per part de certs membres de la Policia Local.

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el model comercial de Mataró.

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la promoció turística de la ciutat de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

15 Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per tal que es protegeixin les dunes de Mataró i es comprometin a no fer més activitats lúdic recreatives a sobre d’elles.

16 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró relativa al Port de Mataró.

17 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el Servei d’Atenció Domiciliària.

18 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la deixalleria.

19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estat del projecte al carrer Gibraltar.

20 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la memòria Històrica.

21 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre alguns aspectes de gestió de la Policia Local.

22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la retirada de simbologia feixista a l’espai públic de Mataró.

23 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a l’eficiència de la delegació de competències.

24 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a un acord del Ple de novembre de 2016.

 

L'Alcalde

David Bote Paz

En dono fe,

El Secretari General

Manuel Monfort Pastor