Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari. Sessió de març (05/03/2020)

Escoltar

Ple municipal ordinari. Sessió de març (05/03/2020)

Decret  

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de  5 de març de 2020

Òrgan: Alcaldia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de març de 2020, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 6 de febrer de 2020

2         DESPATX  OFICIAL  

DICTAMENS     

ALCALDIA

3         Canvi representant en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

4          Donar compte de l’informe de seguiment 4rt trimestre 2019 del Pla d’Ajust.

5          Donar compte de l'informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al quart trimestre del 2019.

6          Acceptar desistiment cessió finca municipal antiga escola Menéndez Pelayo

7          Desafectar un immoble situat a l’antic edifici de mestres.

8          Aprovació de l’expedient de modificació del pressupost de l’exercici 2020 per despeses previstes pels danys a l’espai públic i als equipaments municipals derivats dels efectes del temporal “Glòria”

Servei de Compres i Contractacions

9         Aprovar la continuïtat de la gestió, en règim de concessió, del servei públic de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats, adjudicats a favor de la Societat Protectora d’Animals de Mataró.

Servei de Secretaria General

 10       Acceptar la cessió en dipòsit del fons documental de la fàbrica de Gènere de Punt Can Marfà.

Direcció de Recursos Humans

11        Aprovació de l’acord assolit a la Mesa general negociadora de la Policia Local de 18 de desembre de 2019, relatiu al calendari de torns de vacances del Servei de la Policia Local.

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la promoció del comerç a la ciutat a través del Festival "Il·lumina Mataró"

13        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per declarar Mataró lliure de racisme.

PRECS I PREGUNTES

14       Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per aconseguir la capitalitat del basquet femení per Mataró i per declarar Mataró ciutat feminista.

15       Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el camp municipal de Cirera.

16       Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre informació publicada sobre màfies d’ocupacions de pisos que operen a Mataró.

17       Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la compra de tres kits tàser.

18       Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’ús de solars sense edificar i espais públics en desús.

19       Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el procés de pacificació del centre.

 20       Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació al lloc de venda al carrer denominat assemblea.cat

 21       Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació amb la reposició del material escolar robat durant l'onada de robatoris a l'Institut-Escola Mar Mediterrània.

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona