Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Marc normatiu

Escoltar

Marc normatiu

El marc legal i normatiu en referència a les polítiques d’igualtat dona – home a l’Estat espanyol és el següent:

. Constitució espanyola del 1978:
Recull com a drets i llibertats fonamentals vinculats al desenvolupament de la igualtat de gènere els següents articles:

  • En el títol I, capítol II, l’article 14: els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
  • En el títol preliminar, l’article 9.2: correspon als poders públics de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives.

. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes:
Sorgeix de la necessitat d’establir accions normatives dirigides a combatre totes les formes de discriminació, directa i indirecta, per raó de sexe i a potenciar la igualtat real entre dones i homes. Com a novetat, cal destacar que aquesta llei reconeix que la igualtat formal no és suficient i posa l’accent en la prevenció de conductes discriminatòries i a fer polítiques actives per garantir el principi d’igualtat.


A Catalunya la normativa és la següent:

. Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’autonomia:
El nou Estatut regula, a l’article 19, els drets civils i socials, entre els quals hi ha els drets de les dones:

  • Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació.
  • Les dones tenen dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats.

D’acord amb l’article 41 de l’Estatut, contingut dins l’apartat de "Principis", reconeix que els poders públics han de garantir la incorporació de la perspectiva de gènere. L’Estatut també incorpora la paritat en la composició i el règim electoral del Parlament (article 56).

. Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes:
L’objectiu principal és establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Així mateix, indica que s’han de "dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat a què fa referència aquesta llei que afecten els ens locals".