Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Accés a l'habitatge

Escoltar

Accés a l'habitatge

La borsa de lloguer és un servei de mediació entre propietaris i llogaters que té com a objectiu incrementar l'oferta d'habitatges de lloguer assequible a preus moderats per a col·lectius amb dificultats per accedir als habitatges del mercat lliure.

Requisits per obtar a un pis

 • Estar inscrit al Registre de Sol·licitants de la Generalitat de Catalunya
 • Tenir capacitat plena per contractar
 • Tenir ingressos anuals ponderats per unitat de convivència iguals o inferiors a 4 vegades l’IRSC
 • Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball (pensions, jubilacions, …)
 • No tenir cap habitatge en propietat (cap membre de la unitat de convivència)
 • Els llogaters han d’acceptar les condicions de seguiment de les entitats gestores pel que fa l’ús de l’habitatge, pagament de rendes, així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l’arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària
 • No destinar més d’una 30-35 % del total d’ingressos de la unitat de convivència al pagament de la renda de lloguer.

 

Pasos a seguir

 1. Dirigir-se a la Borsa de lloguer social (amb cita prèvia): on una persona informarà del programa de Xarxa de Mediació i ajudarà a perfilar l’habitatge adequat per cobrir les necessitats del demandant.
 2. Inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’habitatges amb Protecció Oficial.
 3. Trobar l’habitatge adequat: L'oficina Local d'Habitatge buscarà l’habitatge que s’ajusti a les necessitats de cada sol·licitant, sempre en estricte ordre d’antiguitat d’inscripció.
 4. Formalitzar el contracte i aportar la documentació: per a formalitzar el contracte es necessita aportar la següent documentació:
 • Fotocòpia del DNI de totes les persones que consten en el contracte
 • Fotocòpia dels contractes laborals
 • Fotocòpia de les 3 últimes nòmines (o alternatius)
 • Fotocòpia vida laboral
 • Compte bancari des d’on es faran efectius els pagaments i les factures d’aigua, llum i gas

5. Mentre duri el contracte:un cop formalitzat el contracte, la Borsa de lloguer social intervindrà solsament com a mediador entre la propietat i l’arrendatari, en el cas que sorgeixin incidències o discrepàncies.

 

 

 

Més informació aquí.