Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procediments d'adjudicació en curs

Escoltar

Procediments d'adjudicació en curs

El 31 de desembre de 2023 la Regidora delegada de Polítiques d’Habitatge: Promoció i Rehabilitació de l’Ajuntament de Mataró, ha dictat el decret núm. 12907, pel que s’acorda, iniciar el procediment d’adjudicació de 7 habitatges del parc públic d’habitatges, en règim de lloguer, mitjançant sorteig, aprovar la convocatòria i les bases i, la relació provisional de participants.


El procediment d’adjudicació dels habitatges s’entendrà iniciat el dia hàbil següent de la publicació de l’acord d’inici a la seu electrònica del registre de sol.licitants HPO, https://www.registresolicitants.cat/registre/


De conformitat a la base 8 del present procediment contra la publicació de la llista provisional de participants en el procés de selecció dels adjudicataris provisionals, els interessats poden presentar al.legacions, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals de participants. L’Ajuntament resoldrà les al.legacions formulades en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la finalització del termini del que disposen els sol.licitants per presentar al.legacions.

 

TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

  1. Inici del procediment i aprovació de les bases.
  2. Publicació de la llista provisional de participants.
  3. Termini de 10 dies hàbils (a comptar des de la publicació de l’inici del procediment) per a formular al·legacions a la llista provisional de participants).
  4. Aprovació de la llista definitiva de participants al sorteig i convocatòria del sorteig.
  5. Termini d’un mes per interposar recurs contra la llista definitiva de participants al sorteig. La interposició del recurs no suspèn l’eficàcia de l’aprovació de les llistes.
  6. Publicació de les llistes dels afavorits al sorteig com a possibles adjudicataris i les llistes de reserva.
  7. Requeriment als seleccionats com a possibles adjudicataris per tal que acrediten que segueixen complint els requisits per ser adjudicataris presentant la documentació requerida.
  8. Publicació de les llistes definitives d’adjudicataris i dels habitatges que han quedat deserts.
  9. Signatura del contracte d’arrendament en el termini d’un mes des de la publicació de les llistes definitives d’adjudicataris.

 

PUBLICACIÓ EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT:

1. Inici del procediment i aprovació de les bases:

Data de la publicació etauler: 2/01/2024

Accés a la publicació

Data de la publicació seu registre de sol·licitants: 10/01/2024

Accès a la publicació

Termini al·legacions: 24/1/2024

 

2. Aprovació de la llista definitiva d'unitats de convivència participants

Data de publicació: 31/1/2024

Anunci i llistes

* Les llistes inclouen el número aleatori de priorització que servirà per ordenar la llista a partir del nombre de tall. Per si sol no suposa cap prioritat en l'adjudicació.

 

3. Publicació de l'aprovació del llistat de participants seleccionats/des per a ser adjudicataris provisionals i llistat de participants que conformaran les llistes de reserva de cada contingent

Data de publicació: 5/2/2024

Anunci i llistes