Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procediments d'adjudicació tancats

Escoltar

Procediments d'adjudicació tancats

Data de publicació: 22/09/2020 - Finalització vigència llistes de reserva/conclusió del procediment d'adjudicació amb data d'avui es dona per finalitzada la vigència de les llistes de reserva conforme l'establert a l'article 29 del reglament del registre de sol·licitants amb protecció oficial de Mataró i, en conseqüència queda conclòs el present procediment d'adjudicació atès que en data d'avui es publica l'inici d'un nou procediment d'adjudicació.

Objecte

A) 5 habitatges actualment disponibles amb les següents característiques:

 • 1 habitatge a la zona de Vista Alegre (2n ) del contingent Llista A i estat Adjudicats
 • 1 habitatge a la zona de Vista Alegre (3r) del contingent Llista A i estat Adjudicat
 • 1 habitatge a la zona de l’Eixample (2r) del contingent Llista A i estat Adjudicat
 • 1 habitatge a la zona de l’Escorxador del contingent Llista B i estat Adjudicat
 • 1 habitatge a la zona del Centre del contingent Llista B i estat Adjudicat

B) Tots aquells habitatges de les diferents promocions gestionades per PUMSA que vagin quedant disponibles.

 • 1 habitatge a la zona de l’Havana del contingent Llista B i estat Adjudicat
 • 1 habitatge a la zona de l’Eixample (1r) del contingent Llista A i estat Adjudicat
 • 1 habitatge a la zona del Centre del contingent Llista C i estat Adjudicat
 • 1 habitatge a la zona de la Via Europa del contingent Llista C i estat Adjudicat

Tramitació:

1. Inici del procediment i aprovació de les bases:

Data de la publicació: 30/05/2017

2. Publicació de la llista provisional de participant

Data de la publicació: 31/05/2017

Llistes provisionals de participants:

 

El termini per la presentació d'alegacions és de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l'inici del procediment d'adjudicació

3. Resolució de les al·legacions i publicació de les llistes definitives de participants

Data de la publicació: 16/06/2017

Publicació de la resolució d’al·legacions

Llistes definitives de participants:

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)

Llista C: (habitatges amb 3 dormitori)

El termini per la presentació de recurs és d'1 mes des de la publicació de les llistes definitives de participants.

4. Convocatòria del sorteig

Data del sorteig: 20 de juny de 2017

Lloc i hora del sorteig: 11.30 hores a les oficines de PUMSA. C. de Pablo Iglesias, 63, segona planta, despatx 13

Notari: Sra. Carmen García Ortiz

5. Publicació de la llista de seleccionats en el sorteig.

Data de publicació: 21 de juny de 2017

Llista dels adjudicataris provisionals dels habitatges actualment disponibles

Llista de reserva pels habitatges que vagin quedant disponibles

Listes dels adjudicataris provisionals:

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)

Llistes de reserva:

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)

Llista C: (habitatges amb 3 dormitoris)

 

NOTA RELATIVA A LES LLISTES DELS ADJUDICATARIS PROVISIONALS

Data de publicació: 11/10/2017

Es fa constar que s’ha detectat un error de transcripció en la confecció de les paperetes que es van incloure en el sorteig en relació a l’habitatge de la Zona Centre i l’habitatge de la Zona Eixample, incloent-se erròniament l’habitatge de la zona Centre en la llista A (quan hauria d’haver correspost al contingent B, atenent que l’habitage disposava de 2 habitacions) i incloent-se l’habitatge de la Zona Eixample en la llista B (quan hauria d’haver correspost al contingent A, atenent que l’habitatge disposava d’1 habitació).

En aquest sentit, es procedeix a subsanar el referit error en les llistes d’adjudicació provisional publicades en data 21 de juny de 2017, sense que per aquest motiu es produeixi cap alteració en la relació i posició dels altres seleccionats i dels altres habitatges disponibles adjudicats provisionalment. A tals efectes, es publica la següent modificació:

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)
Posició
Codi
NIF sol.licitant
Zona habitatge
1
000255-2016-08121
38856386W
Eixample

 

 

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)
Posició
Codi
NIF sol.licitant
Zona habitatge
1
000219-2014-08121
39965081M
Centre

 

6. Adjudicació dels d’habitatges actualment disponibles i publicació de la llista definitiva d’adjudicataris.

La Borsa de Lloguer requerirà personalment a cada seleccionat, en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la publicació de les llistes de seleccionats, per tal que presenti la documentació que acrediti que segueix complint amb els requisits per ser adjudicatari.

El seleccionat, per tal de poder ser adjudicatari, haurà d’acreditar que compleix amb els requisits i realitzar la visita a l’habitatge dintre dels 10 dies hàbils a comptar des del requeriment.

La NO presentació de la documentació requerida dins el termini implica que la persona interessada renuncia a l’adjudicació.

 

NOTA RELATIVA A LES LLISTES DELS ADJUDICATARIS DEFINITIVES

Data de publicació: 17/10/2017

Davant la dificultat en el procés de notificar als seleccionats en el sorteig per confirmar:

 • Que compleixen els requisits exigits
 • Que continuen interessats en optar a l’arrendament dels habitatges actualment disponibles

Es fa constar que PUMSA publicarà resolucions parcials relatives a les adjudicacions definitives dels diferents habitatges

 
LLISTA DEFINITIVA DELS HABITATGES ACTUALMENT DISPONIBLES

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

Vista Alegre 3r:

 • Resolució amb data: 24/01/2018
 • Data de publicació: 25/01/2018

Resolució

Vista Alegre 2n:

 • Resolució amb data: 23/11/2017
 • Data de publicació: 24/11/2017

Resolució

Eixample 2n:

 • Resolució amb data: 28/06/2018
 • Data de publicació: 29/06/2018

Resolució

Eixample 1r:

 • Resolució amb data: 24/10/2018
 • Data de publicació: 26/10/2018

Resolució

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris)

Escorxador:

 • Resolució amb data: 07/03/2019
 • Data de publicació: 11/03/2019

Resolució

Centre:

 • Resolució amb data: 17/10/2017
 • Data de publicació: 17/10/2017

Resolució

L’Havana:

 • Resolució amb data: 22/11/2018
 • Data de publicació: 26/11/2018

Resolució

Llista C: (habitatges amb 2 dormitoris)

Centre:

 • Resolució amb data: 20/06/2019
 • Data de publicació: 21/06/2019

Resolució

Via Europa:

 • Resolució amb data: 20/02/2020
 • Data de publicació: 21/02/2020

Resolució

7. Llista de reserva definitiva pels habitatges que vagin quedant disponibles.

Llista A: (habitatges amb 1 dormitori)

Data de publicació: 26/11/2018

Llista

Llista B: (habitatges amb 2 dormitoris):

Data de publicació: 26/11/2018

Llista

Llista C: (habitatges amb 3 dormitoris):

Data de publicació:26/11/2018

Llista

NOTA RELATIVA A LA DISPONIBILITAT DE NOUS HABITATGES SEGONS DATES DE PUBLICACIÓ:

NOTA 1:

Data de publicació: 19/04/2018

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent B.

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
L’Havana General llista B (2 habitacions) Propietat 47,50 232,75 €/mes 32 €/mes

 

Atenent que a data d’avui no ha estat possible publicar les llistes definitives d’espera donat les dificultats en practicar les notificacions als adjudicataris provisionals requerides en el procediment, el referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 de les bases amb la llista d’espera provisional.

Data de publicació: 26/11/2018

Havent-se realitzat els tràmits previstos a les bases, l’habitatge ha estat adjudicat mitjançant la llista provisional de reserva per al contingent general B (2 habitacions), segons resolució.

NOTA 2:

Data de publicació: 02/07/2018

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent B.

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
Eixample General llista B (2 habitacions) Propietat 36,88 300 €/mes 52,41 €/mes
 

Atenent que a data d’avui no ha estat possible publicar les llistes definitives d’espera donat les dificultats en practicar les notificacions als adjudicataris provisionals requerides en el procediment, el referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 de les bases amb la llista d’espera provisional.

NOTA 3:

Data de publicació: 26/10/2018

Es fa constar que per un error en l’anterior publicació realitzada en data 02/07/2018 s’indicava el que nou habitatge disponible de la zona Eixample era integrant del contingent B (2 habitacions) quan hauria d’indicar que era integrant del contingent A (1 habitació), motiu pel qual s’ha procedit a esmenar aquest defecte, d’acord amb el següent redactat:

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent A.

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
Eixample General llista A (1 habitació) Propietat 36,88 300 €/mes 52,41 €/mes

 

Data de publicació: 26/10/2018

L’Habitatge situat a la zona Eixample va quedar lliure amb posterioritat a la celebració del sorteig motiu pel qual en data 02/07/2018 es va procedir a donar publicitat de la seva disponibilitat integrant-lo dins del contingent general A (1 habitació).

Havent-se realitzat els tràmits previstos a les bases, l’habitatge ha estat adjudicat mitjançant la llista provisional de reserva per al contingent general A (1 habitació), segons resolució.

 

NOTA 4:

Data de publicació: 21/12/2018

En relació a les llistes de reserva publicades, tant les provisionals com les definitives, relatives als contingents B i C, es fa constar que per error van resultar afavorits sol·licitants que no complien amb el requisit establert a les bases relatiu a l’acreditació de la residència al municipi de Mataró indispensable per poder participar en el procediment d’adjudicació.

En aquest sentit s’ha procedit a esmenar aquest error i a excloure de les llistes de reserva dels contingents B i C aquells afavorits que no complien amb el requisit d’acreditar la residència al Municipi de Mataró.

Llista provisional de reserva

 

Contingent B

Llista

Llista provisional de reserva

 

Contingent C

Llista

Llista definitiva de reserva
 

Contingent C

Llista

NOTA 5:

Data de publicació: 22/05/2019

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent C.

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Renda Despeses comunitat
Centre General llista C (3 habitacions) Adscripció 70 430 €/mes 21,02 €/mes
 

El referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 amb la llista d’espera definitiva per el contingent C.

NOTA 6:

Data de publicació: 13/11/2019

Ha quedat disponible l’habitatge que a continuació es detalla, integrant del contingent

Habitatge zona Contingent Títol de PUMSA M2 útils Aparcament Annex m2 Renda Despeses Comunitat
Via Europa General llista C
(3 habitacions)
Propietat 69,9 22 400 €/mes 56,19 €/mes
 

El referit habitatge s’adjudicarà conforme l’establert al punt 11 amb la llista d’espera definitiva per el contingent C.

 

8. Formalització de l’adjudicació

La signatura del contracte d’arrendament s’efectuarà en el termini màxim d’1 mes a comptar des de la publicació de la llista definitiva d’adjudicataris.

Arxius adjunts

Data de publicació: 03/12/2021 - Finalització vigència llistes de reserva/conclusió del procediment d'adjudicació.
Amb data d'avui es dona per finalitzada la vigència de les llistes de reserva conforme l'establert a l'Article 29 del Reglament del registre de sol·licitants amb protecció oficial de Mataró i, en conseqüència queda conclòs el present procediment d'adjudicació atès que en data d'avui es publica l'inici d'un nou procediment d'adjudicació.

OBJECTE

13 habitatges actualment disponibles amb les següents característiques

CONTINGENT GENERAL 

 • 1 Habitatge a la zona Eixample
 • 1 habitatge a la zona Palau-Escorxador
 • 1 habitatge a la zona Centre

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

 • 2 habitatges zona la Llantia
 • 2 habitatges zona Eixample

CONTINGENT ESPECIAL MAJORS 65 ANYS

 • 1 habitatge a la zona Eixample

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES AMB VULNERABILITAT ECONÒMICA

 • 3 habitatges zona Cerdanyola
 • 1 habitatge zona Rocafoda
 • 1 habitatge zona Plà d’en Boet.

TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

 1. Inici del procediment i aprovació de les bases.
 2. Publicació de la llista provisional de participants.
 3. Termini de 10 dies hàbils (a comptar des de la publicació de l’inici del procediment) per a formular al·legacions a la llista provisional de participants).
 4. Aprovació de la llista definitiva de participants al sorteig i convocatòria del sorteig.
 5. Termini d’un mes per interposar recurs contra la llista definitiva de participants al sorteig. La interposició del recurs no suspèn l’eficàcia de l’aprovació de les llistes.
 6. Publicació de les llistes dels afavorits al sorteig com a possibles adjudicataris i les llistes de reserva.
 7. Publicació de les llistes d’adjudicataris provisionals i llistes de reserva un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència d’afavorits en varies llistes.
 8. Requeriment als seleccionats com a possibles adjudicataris per tal que acrediten que segueixen complint els requisits per ser adjudicataris presentant la documentació requerida per PUMSA en un termini de 10 dies hàbils.
 9. Publicació de les llistes definitives d’adjudicataris i dels habitatges que han quedat deserts (són aquells habitatges actualment disponibles que no s’han pogut adjudicar per manca d’interès dels adjudicataris provisionals o per manca d’acreditació de les condicions requerides).
 10. Signatura del contracte d’arrendament en el termini d’un mes des de la publicació de les llistes definitives d’adjudicataris.

NOTA: Respecte dels habitatges que vagin quedant lliures d’arrendataris o que s’incorporin al patrimoni de PUMSA durant la tramitació del procediment es publicarà la seva disponibilitat i s’adjudicaran mitjançant la llista d’espera.


PUBLICACIÓ EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT


1. Inici del procediment i aprovació de les bases:

Data de la publicació: 25/09/2020

Resolució

Bases

Esmena de les bases segons publicació 13 de data 18/6/2021. Bases noves

2. Publicació de la llista provisional de participants:

Data de la publicació: 25/09/2020

CONTINGENT GENERAL

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

CONTINGENT ESPECIAL MAJOR 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES VULNERABLES

El termini per la presentació d’al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de l’inici del procediment d’adjudicació.

 

3. Resolució de les al·legacions i publicació de les llistes definitives de participants

Data de la publicació: 19/10/2020

Resolució

Publicació de les llistes definitives de participants

CONTINGENT GENERAL

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

CONTINGENT ESPECIAL MAJOR 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES VULNERABLES

El termini per la presentació de recurs és d’1 mes des de la publicació de les llistes definitives de participants.

 

4. Convocatòria del sorteig

Data del sorteig: 22/10/2020

Lloc i hora del sorteig: a les oficines de PUMSA a les 11 hores

Notaria: Sra. Carmen Garcia Ortiz

 

5. Publicació de la llista de seleccionats com a possibles adjudicataris i llistes de reserva, resultants del sorteig davant de notari efectuat el 22 d’octubre de 2020. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Data de publicació: 3/11/2020

Llista dels adjudicataris provisionals dels habitatges actualment disponibles resultant del sorteig:

 

CONTINGENT GENERAL

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

CONTINGENT ESPECIAL MAJOR 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES VULNERABLES

Llista de reserva pels habitatges que vagin quedant disponibles resultant del sorteig:

 

CONTINGENT GENERAL

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

CONTINGENT ESPECIAL MAJOR 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES VULNERABLES

6. Publicació de l’aprovació de les llistes de seleccionats com a possibles adjudicataris i de l’aprovació de les llistes de reserva homogeneïtzades després de l’aplicació dels criteris de prevalença en casos de coincidència en varis contingents. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Data de publicació: 3/11/2020

Resolució

Llista dels adjudicataris provisionals dels habitatges actualment disponibles un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència en varis contingents:

 

CONTINGENT GENERAL

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

CONTINGENT ESPECIAL MAJOR 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES VULNERABLES

LLista de reserva pels habitatges que vagin quedant disponibles un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència en varis contingents:

 

CONTINGENT GENERAL

CONTINGENT ESPECIAL JOVES

CONTINGENT ESPECIAL MAJOR 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES VULNERABLES

 

7. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges per a ser adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 17/11/2020

Han quedat disponibles 8 habitatges les característiques dels quals es detallen a continuació:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunitat
CE4.2.22 Rocafonda Contingent especial 4.2 53,49 400 €/mes 24 €/mes
CE3.26 Cerdanyola Contingent especial 3 51,23 212,75 €/mes 45 €/mes
CE3.21 Cerdanyola Contingent especial 3 51,13 212,75 €/mes 45 € /mes
CE3.18 Cerdanyola Contingent general 3 37,87 153,04 € / mes 45 € /mes
CG1.2.55 Centre Contingent general 1.2 70 428,98 € / mes 21,02 € /mes
CE4.2.2 Rocafonda Contingent especial 4.2 51,3 400 €/mes *
CE3.17 Cerdanyola Contingent especial 3 49,11 198,40 €/mes 45 €/mes
CG1.1.62 Cirera Contingent general 1.1 100 440 €/mes 60 €/mes

 

*A data de la present publicació no es disposa de l’import estimat de les despeses comunitàries, atenent a la recent incorporació d’aquest habitatge al patrimoni gestionat per PUMSA. Aquest import es concretarà a la signatura del contracte d’arrendament. Aquests habitatges s’adjudicaran a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases.

8. Publicació referent a l’adjudicació dels habitatges inclosos al sorteig

Data de publicació: 22/02/2021

Resolució

Llista definitiva d’Adjudicataris dels habitatges disponibles inclosos en el sorteig

Llista d’habitatges deserts per adjudicar mitjançant la llista de reserva

9. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges (atenent que han estat declarats deserts d’adjudicataris en el procediment de sorteig), per adjudicar mitjançant llista de reserva de cada contingent

Data de publicació: 22/02/2021

Respecte dels habitatges declarats deserts d’adjudicataris referits en la publicació anterior, s’informa que els mateixos passen a tenir la condició d ‘habitatges disponibles, i es procedirà a la seva adjudicació a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases.

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunitat
CE2.26 Llàntia Contingent especial 2 50 250 €/mes 37 €/mes
CG1.1.32 Eixample Contingent especial 1.1 66,28 375,14 €/mes 60 €/mes
CE4.1.4 Cerdanyola Contingent especial 4.1 55,04 400 €/mes *
CE2.6 Eixample Contingent general 2 36,7 300 € / mes 52,41 € /mes
CE4.1.2 Rocafonda Contingent general 4.1 43,13 350 € / mes *
CE4.1.8 Cerdanyola Contingent especial 4.1 49,06 375 €/mes *
CE2.46 Eixample Contingent especial 2 38 450 €/mes *
CE4.2.14 Cerdanyola Contingent general 4.2 44,41 380 €/mes *

 

10. Publicació dels d’adjudicataris definitius de 3 dels habitatges disponibles adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent:

Data de publicació: 22 de març de 2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE3.26 Cerdanyola Contingent especial 3 000199-2013-08121 40249373V
CG1.1.32 Eixample Contingent especial 1.1 000158-2019-08121 X4030556J
CE2.46 Eixample Contingent especial 2 000076-2020-08121 39401616V.

 

11. Publicació dels d’adjudicataris definitius de 2 dels habitatges disponibles adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent:

Data de publicació: 05/05/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE2.6 Eixample Contingent especial 2 000464-2019-08121 38872701X
CE4.1.2 Rocafonda Contingent especial 4.1 000206-2010-08121 39402562C

 

12. Publicació relativa a la disponibilitat d’habitatges (que han quedat lliures d’arrendataris amb posterioritat al sorteig o s’han incorporat al parc d’habitatges gestionats per PUMSA) per a ser adjudicats mitjançant la llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 05/05/2021

Hi ha 5 habitatges disponibles les característiques dels quals es detallen a continuació:

Contingent Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunitat
CE3.39 Centre Contingent especial 3 41,84 325,91 € 74,09 €
CE2.16 Eixample Contingent especial 2 45 226,41 € 32,00 €
**CG1.1.36 Cerdanyola Contingent general 1.1 41 200,90 € 50,00 €
**CG1.1.41 Cerdanyola Contingent general 1.1 41 200,90 € 50,00 €
CG1.1.21 Cirera Contingent general 1.1 57,56 282,04 € 70,00 €

 

Aquests habitatges s’adjudicaran a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases

**NOTA: Habitatges actualment pertanyents al Contingent Especial 2 segons punt 13 i 14

13. Publicació relativa a l’esmena de l’Annex incorporar a les bases corresponent als habitatges a adjudicar quan quedin disponibles.

Data de publicació: 18/06/2021

Resolució

S’ha detectat un error produït a l’hora de classificar 7 dels habitatges que formen part de l’Annex de les Bases com a habitatges a adjudicar quan quedin disponibles en un futur, que segons la seva topologia (1 habitació) van ser inicialment classificats com habitatges integrants del Contingent General 1.1 (per tant destinats a famílies de 2 o 3 membres) quan haurien d’haver format del contingent Especial 2 (destinat a joves). En aquest sentit es procedeix a recodificanr-los en el següent sentit:

Zona Contingent 1.1
General
  Contingent 2
Especial Joves
Cerdanyola CG1.1.36 Passa a ser CE2.48
Cerdanyola CG1.1.41 Passa a ser CE2.49
Cerdanyola CG1.1.42 Passa a ser CE2.50
Cerdanyola CG1.1.47 Passa a ser CE2.51
Cerdanyola CG1.1.48 Passa a ser CE2.52
Cerdanyola CG1.1.53 Passa a ser CE2.53
Cerdanyola CG1.1.57 Passa a ser CE2.54

En aquest sentit es procedeix a publicar l’annex esmenat

Bases Noves

14. Publicació relativa a l’esmena del punt 12 en relació a al canvi de contingent dels habitatges CG 1.1.36 i CG 1.1.41

Data de publicació: 18/06/2021

Resolució

Arran de l’esmena efectuada al punt 13, els habitatges CG 1.1.36 i CG 1.1.41 dels que s’informava de la seva disponibilitat en la publicació de data 5 de maig de 2021 (punt 12) s’incorporen al llistat del Contingent Especial 2 per a Joves amb la següent codificació:

Codi Habitatge   Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunicat
CG.1.1.36 Passa a ser CE 2.48 Cerdanyola Contingent especial 2 41 200,90 € 50,00 €
CG.1.1.41 Passa a ser CE 2.49 Cerdanyola Contingent especial 2 41 200,90 € 50,00 €

 

15. Publicació del l’adjudicatari de l’habitatge del Contingent Especial 2.16 especial per a joves mitjançant llista de reserva:

Data de publicació: 18/06/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE2.16 Eixample Contingent especial 2 000118-2020-08121 39949691W

 

16. Publicació del l’adjudicatari de l’habitatge del Contingent Especial 4.1 especial per famílies amb vulnerabilitat mitjançant llista de reserva:

Data de publicació: 18/06/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE4.1.4 Cerdanyola Contingent especial 4.1 000068-2019-08121 39410921F
CE4.1.8 Cerdanyola Contingent especial 4.1 000358-2018-08121 X2927065Q

 

17. Publicació de l’adjudicatari definitiu d’1 habitatge disponible mitjançant llista de reserva del contingent Especial 2:

Data de publicació: 22/07/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE2.26 Llàntia Contingent especial 2 000593-2019-08121 38882626E

 

18. Publicació relativa a la disponibilitat d’habitatges (que han quedat lliures d’arrendataris amb posterioritat al sorteig o s’han incorporat al parc d’habitatges gestionats per PUMSA) per a ser adjudicats mitjançant la llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 22/07/2021

Hi ha 9 habitatges disponibles les característiques dels quals es detallen a continuació:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Despeses Comunitat
CE3.33 Eixample Contingent especial 3 33,88 191,77 € 75,00 €
CE4.2.33 Cerdanyola Contingent especial 4.2 56,75 350,00 € 20,00 €
CG1.2.66 Centre Contingent general 1.2 69,2 428,98 € 21,02 €
CE4.2.37 Palau-Escorxador Contingent especial 4.2 65,8 380,00 €
CE4.2.36 Cerdanyola Contingent especial 4.2 78,22 370,00 € 20,00 €
CG1.2.67 Centre Contingent general 1.2 69,2 428,98 € 21,02 €
CG1.1.56 Cerdanyola Contingent general 1.1 50 245,00 € 50,00 €
CE3.9 Cerdanyola Contingent especial 3 37,87 118,00 € 45,00 €
CG1.1.29 Eixample Contingent general 1.1 54,64 309,26 € 60,00 €

Aquests habitatges s’adjudicaran a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases.

19. Publicació de l’adjudicatari definitiu de 5 habitatges disponible mitjançant llista de reserva dels contingent General 1.2, Contingent Especial 2 i Contingut Especial 3:

Data de publicació:23/09/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE 3.21 Cerdanyola Contingent Especial 3 000237-2017-08121 38763289D
CE 3.17 Cerdanyola Contingent Especial 3 000140-2020-08121 38782095R
CE 2.49 Cerdanyola Contingent Especial 2 000267-2020-08121 39965454X
CE 3.39 Centre Contingent especial 3 000312-2011-08121 38008190T
CG 1.2.67 Centre Contingent General 1.2 000259-2020-08121 X6767392X

 

20. Publicació dels adjudicataris definitius de 3 habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingent General 1.1, Contingent Especial 2 i Contingut Especial 3:

Data de publicació: 18/10/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.62 Cirera Contingent General 1.1 000410-2019-08121 39414464P
CE 2.48 Cerdanyola Contingent Especial 2 000335-2020-08121 39416355J
CE 3.33 Eixample Contingent Especial 3 000045-2019-08121 17993466Z

 

21. Publicació de l’adjudicació d’1 habitatge disponible mitjançant llista de reserva del contingent Especial 3:

Data de publicació: 3/12/2021

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE 3.18 Cerdanyola Contingent especial 3 000081-2010-08121 17426025Y

Arxius adjunts

OBJECTE

A) 13 habitatges actualment disponibles amb les següents característiques:

CONTINGENT GENERAL

 • 2 Habitatges a la zona de Cerdanyola
 • 1 habitatge a la zona de Cirera
 • 1 habitatge a la zona de l’Eixample
 • 1 habitatge a la zona del Centre

CONTINGENT ESPECIAL MAJORS 65 ANYS

 • 2 habitatges a la zona de Cerdanyola

CONTINGENT ESPECIAL FAMÍLIES AMB VULNERABILITAT ECONÒMICA

 • 3 habitatges zona Cerdanyola
 • 2 habitatges zona Rocafoda
 • 1 habitatge zona Palau-Escorxador

 

TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

 1. Inici del procediment i aprovació de les bases.
 2. Publicació de la llista provisional de participants.
 3. Termini de 10 dies hàbils (a comptar des de la publicació de l’inici del procediment) per a formular al·legacions a la llista provisional de participants).
 4. Aprovació de la llista definitiva de participants al sorteig i convocatòria del sorteig.
 5. Termini d’un mes per interposar recurs contra la llista definitiva de participants al sorteig. La interposició del recurs no suspèn l’eficàcia de l’aprovació de les llistes.
 6. Publicació de les llistes dels afavorits al sorteig com a possibles adjudicataris i les llistes de reserva.
 7. Publicació de les llistes d’adjudicataris provisionals i llistes de reserva un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència d’afavorits en varies llistes.
 8. Requeriment als seleccionats com a possibles adjudicataris per tal que acrediten que segueixen complint els requisits per ser adjudicataris presentant la documentació requerida per PUMSA en un termini de 15 dies hàbils.
 9. Publicació de les llistes definitives d’adjudicataris i dels habitatges que han quedat deserts (són aquells habitatges actualment disponibles que no s’han pogut adjudicar per manca d’interès dels adjudicataris provisionals o per manca d’acreditació de les condicions requerides).
 10. Signatura del contracte d’arrendament en el termini d’un mes des de la publicació de les llistes definitives d’adjudicataris.

NOTA: Respecte dels habitatges que vagin quedant lliures d’arrendataris o que s’incorporin al patrimoni de PUMSA durant la tramitació del procediment es publicarà la seva disponibilitat i s’adjudicaran mitjançant la llista d’espera.

 

PUBLICACIÓ EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT:

1. Inici del procediment i aprovació de les bases:

Data de la publicació: 3/12/2021

Resolució

Bases

2. Publicació de les llistes provisionals de participants.

Data de la publicació: 10/12/2021

CONTINGENT GENERAL 1

CONTINGENT ESPECIAL 2 PER A JOVES

CONTINGENT ESPECIAL 3 MAJORS 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL 4 FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

El termini per la presentació d'al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals de participants

 

3. Resolució de les al·legacions i publicació de les llistes definitives de participants

Data de la publicació: 10/01/2022

Resolució

 

Publicació de les llistes definitives de participants

CONTINGENT GENERAL 1

CONTINGENT ESPECIAL 2 PER A JOVES

CONTINGENT ESPECIAL 3 MAJORS 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL 4 FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

El termini per la presentació de recurs és d'1 mes de la publicació de les llistes definitives de participants

4. Convocatòria del sorteig

Data de la publicació: 10/01/2022

Data del sorteig: 18/01/2022

Lloc i hora del sorteig: a les oficines de PUMSA a les 9 hores

Notari: Sr. Pere Albiol Marés

5. Publicació de la llista de seleccionats com a possibles adjudicataris i llistes de reserva, resultants del sorteig davant de notari efectuat el 18 de gener de 2021.

Data de publicació: 24/01/2021.

Llista dels ADJUDICATARIS PROVISIONALS dels habitatges actualment disponibles resultant del sorteig:

CONTINGENT GENERAL 1

CONTINGENT ESPECIAL 3 MAJORS 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL 4 FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

 

Llista de RESERVA pels habitatges que vagin quedant disponibles resultant del sorteig:

CONTINGENT GENERAL 1

CONTINGENT ESPECIAL 2 PER A JOVES

CONTINGENT ESPECIAL 3 MAJORS 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL 4 FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

Les llistes de reserva dels contingents CE 3.1, CE 3.2 i el CE 4.3 estant integrades per menys de 60 membres donat que les llistes de participants al sorteig d'aquest contingents eren inferiors als 60 sol·licitants

Atenent la coincidència d'un mateix sol·licitant en diversos contingents aquestes llistes seran objecte d'homogeneïtzació d'acord amb els criteris establerts a l'Article 10 de les Bases.

 
6. Publicació de l’aprovació de les llistes de seleccionats com a possibles adjudicataris i de l’aprovació de les llistes de reserva homogeneïtzades després de l’aplicació dels criteris de prevalença en casos de coincidència en varis contingents. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Data de publicació: 26 de gener de 2022
 

Llista dels ADJUDICATARIS PROVISIONALS dels habitatges actualment disponibles un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència en varis contingents:

CONTINGENT GENERAL 1

CONTINGENT ESPECIAL 3 MAJORS 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL 4 FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

Als afavorits com a adjudicataris provisonals seran requerits per tal que en un termini de 10 dies hàbils acreditin que segueixen complint amb els requisits per ser adjudicataris. En cas de detectar alguna incidència seran requerits per tal que l'esmenin en el termini de 5 dies hàbils

Llista de RESERVA pels habitatges que vagin quedant disponibles un cop aplicats els criteris de prevalença en cas de coincidència en varis contingents:

CONTINGENT GENERAL 1

CONTINGENT ESPECIAL 2 PER A JOVES

CONTINGENT ESPECIAL 3 MAJORS 65 ANYS

CONTINGENT ESPECIAL 4 FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ECONÒMICA

7 – Publicació referent a l’adjudicació dels habitatges inclosos al sorteig

Data de publicació: 22/02/2022

Resolució

Llista definitiva d’Adjudicataris dels habitatges disponibles inclosos en el sorteig

Llista d’habitatges deserts per adjudicar mitjançant la llista de reserva

8. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges (atenent que han estat declarats deserts d’adjudicataris en el procediment de sorteig), per adjudicar mitjançant llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 22/02/2022

Respecte dels habitatges declarats deserts d’adjudicataris referits en la publicació anterior, s’informa que els mateixos passen a tenir la condició d ‘habitatges disponibles, i es procedirà a la seva adjudicació a partir de la llista de reserva del contingent al que pertanyen i conforme amb l’establert a l’article 11 de les Bases.

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda mínima Renda màxima Despeses Comunitat
     
CE4.2.22 Rocafonda Contingent especial 4.2 53,49 199,19 € 478,74 € 24,00 €
CE4.2.33 Cerdanyola Contingent especial 4.2 56,75 199,00 € 490,64 € 20,00 €
CG1.1.52 Cerdanyola Contingent general 1.1 50 285,51 € 285,51 € 50,00 €
CE3.2.9 Cerdanyola Contingent especial 3.2 51,13 239,57 € 239,57 € 45,00 €
CG1.1.21 Cirera Contingent general 1.1 57,56 252,69 € 252,69 € 70,00 €
CE4.2.37 Palau-Escorxador Contingent especial 4.2 65,8 199,19 € 588,91 €
CG1.1.29 Eixample Contingent general 1.1 54,64 298,79 € 342,34 € 60,00 €
CG1.2.66 Centre Contingent general 1.2 69,2 348,59 € 619,34 € 21,02 €

 

9. Publicació relativa a la disponibilitat d’habitatges (que han quedat lliures d’arrendataris amb posterioritat al sorteig o s’han incorporat al parc d’habitatges gestionats per PUMSA) per a ser adjudicats mitjançant la llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 24/02/2022

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Mínima Renda màxima Despeses Comunitat
CE2.2.8 Eixample Contingent especial 2.2 47,50 204,91 € 204,91 € 32,00 €
CE4.2.16 Palau – Escorxador Contingent especial 4.2 47,88 199,19 € 348,59 € 10,00 €
CE4.2.38 Cerdanyola Contingent especial 4.2 44,66 199,19 € 348,59 € 20,03 €
CG1.2.59 La Llàntia Contingent general 1.2 66,93 348,59 € 599,02 €
CG1.2.20 Cirera Contingent general 1.2 70,00 307,31 € 307,31 € 70,00 €
CG1.1.8 Palau – Escorxador Contingent general 1.1 64,00 298,79 € 306,07 € 20,00 €
CG1.1.28 Eixample Contingent general 1.1 66,28 298,79 € 415,27 € 60,00 €
CE2.2.37 Llàntia Contingent especial 2.2 50 200,25 € 200,25 € 37,00 €

10. Publicació del l’adjudicatari de l’habitatge del Contingent General CG 1.2.20 mitjançant llista de reserva

Data de publicació: 14/03/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.2.20 Cirera Contingent General 1.2 000299-2019-08121 38.886.912-F

 

11. Publicació dels adjudicataris definitius de 4 habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingents Especial 2.2, Contingut Especial 3.2 i Contingent Especial 4.2:

Data de publicació: 23/03/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE4.2.16 Palau / Escorxador Contingent Especial 4.2 000452-2016-08121 X4943473Z
CE2.2.8 Eixample Contingent Especial 2.2 000724-2021-08121 38875711F
CE3.2.9 Cerdanyola Contingent Especial 3.2 000287-2015-08121 36897807B
CE2.2.37 Llàntia Contingent Especial 2.2 000290-2021-08121 38838681F

 

12. Publicació de l’adjudicatari definitiu d’1 habitatge disponible mitjançant llista de reserva del Contingent Especial 4.2:

Data de publicació: 12/04/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant Codi Sol·licitant
CE 4.2.33 Cerdanyola Contingent Especial 4.2 000348-2019-08121 X5341408A

 

13. Publicació dels adjudicataris definitius de 3 habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingents General 1.1 i Especial 4.2:

Data de publicació: 28/04/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.21 Cirera Contingent General 1.1 000776-2021-08121 38877370X
CE 4.2.37 Palau/Escorxador Contingent Especial 4.2 000447-2020-08121 39446249F
CE 4.2.22 Rocafonda Contingent Especial 4.2 000358-2011-08121 38880422A

 

14. Publicació dels adjudicataris definitius de 2 habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingents General 1.1 i General 1.2:

Data de publicació: 04/05/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Contingent DNI
CG 1.1.29 Eixample Contingent General 1.1 000352-2021-08121 38844192K
CG 1.2.59 La Llàntia Contingent General 1.2 000360-2021-08121 Y7341420H

 

15. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges per a ser adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 20/05/2022

Han quedat disponibles 2 habitatges les característiques dels quals es detallen a continuació:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Mínima Renda Màxima Despeses Comunitat
CE3.2.25 Eixample Contingent especial 3.2 65,17 298,79 € 416,43 € 75,00 €
CE2.2.27 La Llàntia Contingent especial 2.2 50,00 200,25 € 200,25 € 37,00 €

 

16. Publicació dels adjudicataris definitius de 2 habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingents General 1.1 i Especial 4.2

Data de publicació: 20/05/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.8 Palau-Escorxador Contingent General 1.1 000564-2021-08121 38864428V
CE 4.2.38 Cerdanyola Contingent Especial 4.2 000496-2020-08121 Y1302181G

 

17. Publicació dels adjudicataris definitius de 3 habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingents General 1.1 i 1.2

Data de publicació: 01/06/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.52 Cerdanyola Contingent General 1.1 000460-2021-08121 45639806D
CG 1.1.28 Eixample Contingent General 1.1 000444-2019-08121 Y2962446Z
CG 1.2.66 Centre Contingent General 1.2 000440-2019-08121 39412502R

 

18. Publicació de l’adjudicatari definitiu d’1 habitatge disponible mitjançant llista de reserva del contingent Especial 2.2

Data de publicació: 14/07/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CE 2.2.27 La Llàntia Contingent Especial 2.2 000255-2020-08121 Y3782451T

 

19. Publicació en relació a la disponibilitat d’un habitatge per renúncia de l’adjudicatari.

Data de publicació: 15/09/2022

En data 20/05/2022 es va publicar la disponibilitat de l’habitatge CE 2.2.27 integrant del Contingent Especial 2 (punt 15) i en data 14/07/2022 es va publicar la seva adjudicació al sol·licitant 000255-2020-08121 (punt 18) que ha renunciat al mateix amb posterioritat a la referida publicació, motiu pel qual l’habitatge torna a estar disponible per a ser adjudicat mitjançant la llista de reserva del seu contingent.

Codi Habitatge  Zona Habitatge  Contingent  m2 útils  Renda Mínima  Renda Màxima  Despeses Comunitat 
CE2.2.27  La Llàntia  Contingent especial 2.2  50,00  200,25 €  200,25 €  37,00 € 

 

20. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges per a ser adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 15/09/2022

Han quedat disponibles 3 habitatges les característiques dels quals es detallen a continuació:

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Mínima Renda Màxima Despeses Comunitat
CG1.1.30 Eixample Contingent general 1.1 49,35 298,79 € 309,20 € 60,00 €
CG1.1.22 Cirera Contingent general 1.1 55,00 241,46 € 241,46 € 70,00 €
CG1.2.4 Palau-Escorxador Contingent general 1.2 70,00 334,76 € 334,76 € 20,00 €

21. Publicació dels adjudicataris definitius de 2  habitatges disponibles mitjançant llista de reserva dels contingents General 1.1 i Especial 3.2

Data de publicació: 21/10/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.30 Eixample Contingent General 1.1 000317-2021-08121 39411130D
CE 3.2.25 Eixample Contingent Especial 3.2 000592-2021-08121 38762930H

 

22. Publicació de l’adjudicatari definitiu d’1 habitatge disponible mitjançant llista de reserva del Contingent General 1.1.

Data de publicació: 22/11/2022

Resolució

 

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.22 Cirera Contingent General 1.1 000170-2019-08121 46521654Z

 

23. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges per a ser adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 22/11/2022

Han quedat disponibles 2 habitatges de les característiques que es detallen a continuació:  

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Mínima Renda Màxima Despeses Comunitat
CG1.1.35 Eixample Contingent general 1.1 60,65 298,79 € 379,99 € 93,46 €
CG1.1.20 Cirera Contingent general 1.1 57,56 298,79 € 252,69 € 111 €

 

24. Publicació en relació a la disponibilitat d’habitatges per a ser adjudicats mitjançant llista de reserva de cada contingent.

Data de publicació: 02/12/2022

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda Mínima Renda Màxima Despeses Comunitat
CG1.2.57 La Llàntia Contingent general 1.2 66,93 348,59 € 581,12 €
CE2.1.16 Cerdanyola Contingent especial 2.1 41,05 199,19 € 234,12 €

 

A la data de publicació de la disponibilitat d'aquests habitatges no es disposa de l'import estimat de totes les despeses comunitàries. Aquest import es concretarà a la signatura del contracte d'arrendament.

 

25. Publicació dels adjudicataris definitius de dos habitatges disponibles mitjançant llista de reserva del Contingent General 1.1.

Data de publicació: 28/12/2022

Resolució

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent Codi Sol·licitant DNI
CG 1.1.35 Eixample Contingent General 1.1 000729-2021-08121 Y7445283J
CG 1.1.20 Cirera Contingent General 1.1 000412-2017-08121 X2948060N

Arxius adjunts

El 8 de setembre de 2023 la Regidora delegada de Polítiques d’Habitatge: Promoció i Rehabilitació de l’Ajuntament de Mataró, ha dictat el decret núm. 8684, modificat per un altre decret de data 28 de setembre de 2023, núm. 9311, pel que s’acorda, iniciar el procediment d’adjudicació de 14 habitatges del parc públic d’habitatges, en règim de lloguer, mitjançant sorteig, aprovar la convocatòria i les bases i, la relació provisional de participants.

D’acord amb la base 3 el procediment d’adjudicació dels habitatges s’entendrà iniciat el dia hàbil següent de la publicació de l’acord d’inici al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament de Mataró.

De conformitat a la base 8 del present procediment contra la publicació de la llista provisional de participants en el procés de selecció dels adjudicataris provisionals, els interessats poden presentar al·legacions, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals de participants. L’Ajuntament resoldrà les al·legacions formulades en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la finalització del termini del que disposen els sol·licitants per presentar al·legacions.

 

TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

 1. Inici del procediment i aprovació de les bases.
 2. Publicació de la llista provisional de participants.
 3. Termini de 10 dies hàbils (a comptar des de la publicació de l’inici del procediment) per a formular al·legacions a la llista provisional de participants).
 4. Aprovació de la llista definitiva de participants al sorteig i convocatòria del sorteig.
 5. Termini d’un mes per interposar recurs contra la llista definitiva de participants al sorteig. La interposició del recurs no suspèn l’eficàcia de l’aprovació de les llistes.
 6. Publicació de les llistes dels afavorits al sorteig com a possibles adjudicataris i les llistes de reserva.
 7. Requeriment als seleccionats com a possibles adjudicataris per tal que acrediten que segueixen complint els requisits per ser adjudicataris presentant la documentació requerida.
 8. Publicació de les llistes definitives d’adjudicataris i dels habitatges que han quedat deserts.
 9. Signatura del contracte d’arrendament en el termini d’un mes des de la publicació de les llistes definitives d’adjudicataris.

 

PUBLICACIÓ EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT:

1. Inici del procediment i aprovació de les bases:

Data de la publicació: 4/10/2023

Accés a la publicació

 

2. Aprovació de la llista definitiva d'unitats de convivència participants

Data de publicació: 27/10/2023

Anunci i llistes 

* Les llistes inclouen el número aleatori de priorització que servirà per ordenar la llista a partir del nombre de tall. Per si sol no suposa cap prioritat en l'adjudicació.

 

3. Publicació de l'aprovació del llistat de participants seleccionats/des per a ser adjudicataris provisionals i llistat de participants que conformaran les llistes de reserva de cada contingent

Data de publicació: 14/11/2023.

Anunci i llistes

 

4. Publicació d'adjudicacions definitives

 

5. Publicacions d'adjudicacions provisionals per mitjà de les llistes de reserva

 

6. Altres publicacions

Arxius adjunts

OBJECTE

L’Ajuntament de Mataró és propietari de 8 habitatges integrats al parc públic d’habitatges per a ser adjudicats procedents de segones adjudicacions.

El procediment d’adjudicació ve regulat per la secció 3era del capítol III del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Mataró.

Codi Habitatge Zona Habitatge Contingent m2 útils Renda màxima Despeses Comunitat Disponibilitat
CE2.1.16 Cerdanyola Contingent especial 2.1 41,05 256,70 € 25,00 € Disponible
CG1.2.3 Palau-Escorxador Contingent general 1.2 70 341,46 € 20,60 € Disponible
CG1.2.4 Palau-Escorxador Contingent general 1.2 70 341,46 € 20,60 € Disponible
CG1.1.14 Palau-Escorxador Contingent general 1.1 70 341,46 € 20,60 € Disponible
CE3.2.28 Centre Contingent especial 3.2 41,84 381,96 € Pendent regularització 2023 Disponible
CE3.1.11 Eixample Contingent especial 3.1 32,65 228,39 € 77,25 € En obres d’arranjament
CE2.2.27 La Llàntia Contingent especial 2.2 50 235,25 € 38,11 € Disponible
CG1.2.57 La Llàntia Contingent
general 1.2
66,93 592,75 € Pendent regularització
2023
Disponible

 

TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT

 1. Inici del procediment i aprovació de les bases.
 2. Publicació de la llista provisional de participants.
 3. Termini de 10 dies hàbils (a comptar des de la publicació de l’inici del procediment) per a formular al·legacions a la llista provisional de participants).
 4. Aprovació de la llista definitiva de participants al sorteig i convocatòria del sorteig.
 5. Termini d’un mes per interposar recurs contra la llista definitiva de participants al sorteig. La interposició del recurs no suspèn l’eficàcia de l’aprovació de les llistes.
 6. Publicació de les llistes dels afavorits al sorteig com a possibles adjudicataris i les llistes de reserva.
 7. Requeriment als seleccionats com a possibles adjudicataris per tal que acrediten que segueixen complint els requisits per ser adjudicataris presentant la documentació requerida.
 8. Publicació de les llistes definitives d’adjudicataris i dels habitatges que han quedat deserts.
 9. Signatura del contracte d’arrendament en el termini d’un mes des de la publicació de les llistes definitives d’adjudicataris.

 

PUBLICACIÓ EN RELACIÓ A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT:

1. Inici del procediment i aprovació de les bases:

Data de la publicació: 26/04/2023

Anunci, resolució, bases i llistes

 

2. Aprovació de la llista definitiva d'unitats de convivència participants

Data de publicació: 18/5/2023

Anunci i llistes 

* Les llistes inclouen el número aleatori de priorització que servirà per ordenar la llista a partir del nombre de tall. Per si sol no suposa cap prioritat en l'adjudicació. 

El sorteig del nombre de tall es realitzarà el dia 23 de maig de 2023 a les 10:00 hores, comptarà amb l’assistència del senyor Víctor J. Asensio Borrellas com a fedatari públic i tindrà lloc al despatx de la Notaria situada al c. de la Riera, núm. 96, 1r pis de Mataró (Barcelona)

 

3. Publicació de l’aprovació del llistat de participants seleccionats/des per a ser adjudicataris provisionals i llistat de participants que conformaran les llistes de reserva de cada contingent

Data de publicació: 25/05/2023.

Anunci i llistes

Acta notari

Arxius adjunts