Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial

Escoltar

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial

Registre de sol·licitants d'HPO de Catalunya

És un registre de sol·licitants propi de Mataró, que depèn del Registre de sol·licitants de Catalunya.

Per poder optar a un habitatge amb protecció oficial o de la borsa de lloguer, és un requisit imprescindible estar inscrit en aquest Registre.

L’Oficina Local d’Habitatge recull la sol·licitud i la documentació necessària. Posteriorment tramita l’expedient, fa els requisits necessaris i dicta les resolucions d’inscripció.

La vigència de la inscripció en el Registre és d’un any.

Quins son els requisits dels sol·licitants?

 • Ser major d’edat o estar emancipat
 • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Reglament del Registre de Sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Mataró. (enllaç al Reglament)
 • Estar empadronat a Mataró.
 • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial
 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Reglament
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria
 • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència

 

Com es pot sol·licitar?

Els tràmits de registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial es poden fer de manera telemàtica o presencial.

Per fer el tràmit telemàtic podeu fer-ho seguint les següents instruccions.

Per fer el tràmit presencial cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge.

 • Per telèfon al 93 741 31 99 (de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores).

 

Quins documents cal aportar? (Original i fotocòpia)

 • Sol·licitud registre correctament emplenat (Només original)
 • DNI / NIE
 • Vida Laboral
 • Renda exercici en curs o certificats d'ingressos*
 • Pensió (Any en curs)
 • Llibre de família
 • Certificat d'empadronament individual*
 • Sentència de separació
 • Grau de discapacitat*
 • Carnet monoparental*
 • Carnet família nombrosa*

* Aquesta documentació es pot obtenir a través de l’Administració si es signa la corresponent autorització.

 

Notificacions i anuncis relatius als procediments d'adjudicació d'habitatges amb Protecció oficial al municipi de Mataró publicats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya


Instruccions Registre Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Instruccions Renovació Registre d'Habitatges amb Protecció Oficial

Arxius adjunts