Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Quina documentació cal aportar?

Escoltar

Quina documentació cal aportar?

 

 

 
Hipoteca
Lloguer amb grans tenidors
Lloguer Social Obligatori

Formulari de sol·licitud complimentada i signada

https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=13818&descarga=26786

SI
SI
SI

Autorització per la consulta de dades

https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=13818&descarga=26786

SI
SI
SI

DNI / NIE de la persona sol·licitant

SI
SI
SI

Documentació identificativa de la resta de membres de la unitat de convivència (DNI, NIE, Passaport o altres)

SI
SI
SI

Escriptura de compra de l’habitatge / Contracte de lloguer

SI
SI
NO

Escriptura de préstec o crèdit hipotecari

SI
NO
NO

Document de l'entitat financera amb l'estat del préstec: quotes pendents, capital inicial, capital pendent terminis del préstec, tipus d'interès actual i import de les quotes

SI
NO
NO

Notificació judicial/ Notificació judicial per part d'oferiment de lloguer social

SI*
SI*
SI

Altres comunicacions per part de l'entitat financera (carta, burofax, etc)

SI*
NO
NO

Altres comunicacions per part de la propietat

SI*
SI*
NO

Últim rebut pagat del préstec o crèdit hipotecari (o última quota de lloguer)

SI
SI
NO

Justificant d'ingressos de la persona sol·licitant i de totes les persones majors de 16 anys que formin la unitat de convivència

SI
SI
SI

En cas de persones treballadores per compte d'altre

 
 
 

Contracte Laboral

SI
SI
SI

3 últimes nòmines

SI
SI
SI

En cas de persones treballadores per compte propi

 
 
 

Altra documentació acreditativa dels ingressos en funció de les circumstàncies

SI
SI
SI
Extracte bancari on constin com a mínim els últims 6 mesos (Caixes/Bancs) de totes les persones de la unitat de convivència majors de 16 anys
SI
SI
SI

Sol·licitud signada d'informe municipal (decret 17/2019)

https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=13818&descarga=26786

NO
NO
SI
Llibre de família
NO
NO
SI
Documentació que acrediti la residència a l'habitatge abans de 01/06/2021
NO
NO
SI**

Sol·licitud signada per l'emissió de l'informe d'exclusió residencial

https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=13818&descarga=26786

SI
SI
NO
Sentència de separació o divorci
SI*
SI*
SI*
Pensió alimentària i custòdia de fills
SI
SI
SI
Denúncia judicial per no rebre la pensió d'aliments
SI
SI
SI
Sol·licitud de baixa de padró de persones que no resideixin a l'habitatge
SI*
SI*
SI*

*Si s'escau

**Només per persones que no figurin empadronades abans del 01/06/2021