Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

Escoltar

Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

Què són?

Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Aquestes actuacions, a més de l’estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.

 

Qui pot accedir a les subvencions?

  • Propietaris d'immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris
  • Arrendataris (en el cas que assumeixin el cost de les obres)

 

Quins requisits cal complir?

L’inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.

No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure en el certificat energètic de projecte i final.

Els habitatges pels quals se sol·liciti l'ajut d’aquest programa han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de presentar la sol·licitud. Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant certificació o volant d’empadronament.

En el cas que el sol·licitant sigui l’arrendatari, caldrà que acrediti haver arribat a un acord amb el propietari pel qual l’arrendatari assumeix el cost de les obres de rehabilitació.

El termini d’execució de les obres no pot superar els 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajut i hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.

La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.

L’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.

 

Actuacions subvencionables:

Són subvencionables aquelles actuacions realitzades en aquests habitatges, sempre i quan, almenys, compleixin una de les següents condicions:

  • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys un 7%.
  • Reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.
  • En el cas que modifiqui o substitueixi elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.

En tots els casos les reduccions de demanda o consum es tindran en compte per comparativa del Certificat d'Eficiència Energètica existent abans de l'actuació i el mateix certificat posterior a l'actuació.

 

Quantia dels ajuts:

El cost mínim de l'actuació ha de ser de 1.000 €. L'import de la subvenció és d'un 40 % del cost de les obres amb un màxim de 3.000 €.

La quantia màxima subvencionable és de 7.500 euros per habitatge i la inversió mínima és de 1.000 euros/habitatge.

 

Compatibilitats i incompatibilitats:

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin.

Seran compatibles amb qualsevol altre ajut públic de fons europeus per a diferents actuacions.

Són compatibles amb els ajuts del programa 1, ajuts a les actuacions de rehabilitació de barris, o el programa 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis, de la mateixa convocatòria, sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost.

 

Quan es pot sol·licitar?

Del 7 de juny de 2022 fins al 31 de desembre (ambdós inclosos) o fins exhauriment dels fons.

 

Com es pot sol·licitar?

La realitzarà el sol·licitant de la subvenció, o persona degudament autoritzada, o l’agent o gestor de la rehabilitació en aquest enllaç.

En aquesta sol·licitud s’indicarà les actuacions de rehabilitació objecte del programa per a les quals es sol·liciten les ajudes.

La sol·licitud ha de contenir les dades degudament formalitzades, i s’adjuntarà la documentació juridicoadministrativa d'acord amb el punt 3.1.1 de l'annex 2 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.

 

Documentació a aportar?

Podeu consultar la documentació necessària a l'Annex 2 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.

Descàrrega de documents:

  • RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació  PDF
  • RESOLUCIÓ DSO/1147/2022, de 20 d'abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març PDF

 

Per a més informació:

habitatge@ajmataro.cat