Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cèdula d'habitabilitat

Escoltar

Cèdula d'habitabilitat

Què és una cèdula d'habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

 

Qui pot sol·licitar la cèdula?

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

 

Per a què serveix?

La cèdula d’habitabilitat és necessària per: 

 • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.
 • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 

Quina tipologia de cèdules d’habitabilitat podem trobar?

De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció.

De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (augment del nombre d’habitatges, canvi d’ús per crear un habitatge, redistribució total de l’habitatge: ampliacions, remuntes i enderrocament de tot l’edifici en què es deixen únicament les façanes).

De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.

 

Quin cost té?

La gestió del servei és a càrrec de l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró, i és gratuïta.

La Taxa de la Generalitat de Catalunya s'ha d'abonar en el termini de 7 dies naturals des de l'emissió de la carta de pagament. Els imports dela taxa són els següents:

Cèdula d’habitabilitat de primera ocupació:

1 habitatge: 42,60 euros per habitatge
2-5 habitatges: 26,25 euros per habitatge
6 o més habitatges : 19,65 euros per habitatge

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació:

Sol·licitud presencial: 19,65 euros per habitatge
S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics. 13,75 euros per habitatge
Queden exempts de taxa els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

 

Com es pot sol·licitar?

Els tràmits de cèdules d'habitabilitat es poden fer de manera presencial, telemàtica o electrònica.

Per fer el tràmit presencial cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge per un dels següents canals:

 • Per telèfon al 93 757 85 38 (de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores).
 • Per correu electrònic a cedules@pumsa.cat

Només es pot tràmitar telemàticament la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació. La resta de tràmits han de ser presencials o per la nova via electrònica.

Per a fer el tràmit per la nova via electrònica (NO presencial) cal disposar de signatura digital. Es disposa de la bústia de correu cedules@pumsa.cat on s'enviarà tota la documentació signada digitalment. En cas de resposta a requeriments, caldrà indicar el número d'expedient CHB al que fa referència. La recollida de les cèdules atorgades, de moment i mentre duri la situació actual, el rebreu per correu electrònic i caldrà que retorneu l’acús de rebut també signat digitalment (adjunt al mateix correu electrònic amb la cèdula).

 

Quina documentació que cal aportar:

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació:

 • Model de sol·licitud normalitzat PDF
 • Fotocòpia de la Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge o document equivalent (Llicència municipal de primera ocupació).
 • Original del Certificat final d’obres i habitabilitat amb antiguitat inferior a 12 mesos o amb document tècnic de ratificació en cas de ser anterior
 • Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (CTE Annex II 3.3.a).
 • Original dels Controls d’Obra i Resultats (CTE Annex II 3.3.b).

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges que ja han obtingut amb anterioritat cèdula d'habitabilitat:

 • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges preexistents amb anterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació:

 • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF
 • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge PDF

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges preexistents amb posterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació:

 • Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i les condicions de solidesa i seguretat actuals subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF
 • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge PDF

Per a la sol·licitud de còpia d'una cèdula d'habitabilitat vigent:

 • Model de sol·licitud normalitzat PDF
 • Si el sol·licitant és el propietari: escriptura de compravenda i DNI.
 • Si el sol·licitant és el llogater: contracte d’arrendament vigent, 3 darrers rebuts de lloguer pagats i DNI.
 • Si el sol·licitant és un representant del propietari: fotocòpia escriptura de compravenda, DNI del representant i fotocòpia del DNI del propietari i autorització del propietari.

 

Enllaços d'interès i normativa:

PUMSA. Oficina Local d'Habitatge de Mataró. Cèdules d'habitabilitat.

GENERALITAT DE CATALUNYA. Preguntes frequents de cèdules d'habitabilitat.

DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (DOGC núm.6245 publicat el 02/11/2012) PDF