Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cèdula d'habitabilitat

Escoltar

Cèdula d'habitabilitat

Què és una cèdula d'habitabilitat?

 La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Les dades que consten a la cèdula són:

 • L’adreça i ubicació de l’habitatge
 • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
 • Les estances i els espais que componen l’habitatge
 • El llindar màxim d’ocupació
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. És un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

Qui pot sol·licitar la cèdula?

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

Per a què serveix?

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). Per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis. I/o per a altres tràmits relacionats amb habitatge.

Quina tipologia de cèdules d’habitabilitat podem trobar?

Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació

 1. Primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció
 2. Primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació

Podeu consultar tota la informació del tràmit, aquí

Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

 Habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984

 1. Habitatges construïts de l'11 d'agost de 1984 fins al 3 de novembre de 2012
 2. Habitatges que ja han tingut una cèdula d'habitabilitat prèvia o una qualificació d'habitatge protegit

Podeu consultar tota la informació del tràmit, aquí

Quin cost té?

La gestió del servei és a càrrec de l’Oficina Local d’Habitatge de Mataró, i és gratuïta.

La Taxa de la Generalitat de Catalunya s'ha d'abonar en el termini de 7 dies naturals des de l'emissió de la carta de pagament. Els imports dela taxa són els següents:

Cèdula d’habitabilitat de primera ocupació:

1 habitatge: 42,60 euros per habitatge
2-5 habitatges: 26,25 euros per habitatge
6 o més habitatges : 19,65 euros per habitatge

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació:

Sol·licitud presencial: 19,65 euros per habitatge
S'estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics. 13,75 euros per habitatge
Queden exempts de taxa els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

Com es pot sol·licitar?

TELÈMATICAMENT: clicant aquí.

Via obligatòria per a: Autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

PRESENCIALMENT: A l'Oficina Local d'Habitatge, demanant cita prèvia aquí o per teléfon al  93 741 31 99 (de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores)

Via vàlida, només, per a persones físiques.

Quina documentació que cal aportar:

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació:

 • Model de sol·licitud normalitzat PDF
 • Fotocòpia de la Comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge o document equivalent (Llicència municipal de primera ocupació).
 • Original del Certificat final d’obres i habitabilitat amb antiguitat inferior a 12 mesos o amb document tècnic de ratificació en cas de ser anterior
 • Original de la Relació de les Modificacions del Projecte (CTE Annex II 3.3.a).
 • Original dels Controls d’Obra i Resultats (CTE Annex II 3.3.b).

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges que ja han obtingut amb anterioritat cèdula d'habitabilitat:

 • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges preexistents amb anterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació:

 • Certificat d’habitabilitat subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF
 • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge PDF

Per a la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació d'habitatges preexistents amb posterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació:

 • Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i les condicions de solidesa i seguretat actuals subscrit per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació PDF
 • Document acreditatiu de l’antiguitat de l’habitatge PDF

SOL·LICITUD DUPLICAT DE CÈDULA VIGENT

TELEMÀTICAMENT: Clicant aquí a la opció SOL·LICITAR

Via obligatòria per a: Autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

PRESENCIALMENT: A l'Oficina Local d'Habitatge, demanant cita prèvia aquí o per teléfon al  93 741 31 99 (de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00 hores)

Via vàlida, només, per a persones físiques.

La documentació a aportar és el full de sol·licitud normalitzat (model RE-906), PDFque incorpora la declaració responsable que acredita la vinculació del sol·licitant amb l'habitatge en qüestió: propietari, llogater i apoderat o representant.

 

Enllaços d'interès i normativa:

GENERALITAT DE CATALUNYA clica aquí

DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (DOGC núm.6245 publicat el 02/11/2012) PDF