Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts en forma de préstec a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de manteniment estructural, accessibilitat i eficiència energètica per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances

Escoltar

Ajuts en forma de préstec a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de manteniment estructural, accessibilitat i eficiència energètica per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances ofereixen ajuts en forma de préstecs per finançar les obres de manteniment estructural, accessibilitat i eficiència energètica en comunitats de veïns.

L’import total d’aquesta línia de préstecs és de 10 milions d’euros.

A qui van adreçats els ajuts? 

A les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5% (excepcionalment es podran valorar operacions per a comunitats amb morositat fins al 8%), que realitzin obres de conservació, per la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, o per a la millora de la seguretat i l’accessibilitat.

Quins tipus d’obres poden rebre l’ajut? 

 • Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació de l'edifici:
 • Les deficiències relatives a l'estat de conservació dels fonaments, l'estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i sanejament existents a l'edifici.
 • Les deficiències relatives a l'estat de conservació de les cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres, amb la finalitat de garantir l'estanqueïtat, l'aïllament i la seva estabilitat ( pot incloure els treballs d'eliminació d'amiant, instal·lacions de plom, fustes tractades amb creosota o treballs de mitigació del radó).
 • Obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • Obres per la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat, que consisteixen en adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l'edifici a la normativa vigent.

 Quan han d’estar fetes les obres? 

Es pot sol·licitar el préstec per a obres no iniciades i per a obres ja iniciades i no finalitzades.

Les obres no iniciades s’han de començar  en un Termini màxim de vuit mesos des de la data de notificació de concessió del préstec.

Quan es tracti d'obres ja iniciades, es pot sol·licitar EL préstec únicament per la part de l'obra pendent d'executar.

Quins requisits han de complir els edificis? 

 • Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge.
 • Com a mínim, el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
 • Els edificis han de disposar  de l'informe d'avaluació de l'edifici (IAE) que ha de contenir l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE)  i el certificat d'eficiència energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE)

Quina és la quantia de l’ajut? 

 • L'import serà d’un mínim de 30.000€ per comunitat de propietaris, i un màxim de 20.000€ per habitatge de la comunitat.
 • El termini màxim d’amortització serà de 15 anys i l'interès serà de tipus fix del 2%.
 • Les comissions són: la d’obertura, màxim del 0,25%, amb un mínim de 150€; la d’amortització anticipada total i parcial, del 0,25% més els costos de cancel·lació del swap (permuta).

Quan i on presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds de préstec s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició dels sol·licitants al web de l'ICF (www.icf.cat)  (encara no hi és)

Quina documentació cal presentar?  

Documentació jurídico-administrativa

 • Formulari de sol·licitud
 • Informació del número del CIF de la comunitat de propietaris.
 • Estatuts de la comunitat de propietaris i document constitutiu del règim de propietat  horitzontal de l'edifici.
 • Certificat de l'acta o acord de la comunitat de propietaris, segons model normalitzat per l'AHC, que es pot obtenir al portal de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, emès pel secretari o secretària que haurà de contenir:
 • L'autorització de la sol·licitud del préstec (import, entitat finançadora i termini).
 • L'autorització de la inversió per al tipus d'obres de rehabilitació que serà la finalitat del finançament.
 • La designació de la persona que haurà de signar l'operació de préstec i autoritzar-lo perquè actuï en nom i en representació de la comunitat de propietaris.

Aquest certificat d'acta o acord haurà d'estar aprovat amb el quòrum previst a la normativa reguladora del règim de propietat horitzontal i haurà de fer constar expressament si hi ha o no derrames aprovades amb anterioritat pendents de pagament. Aquest acord es formalitzarà mitjançant un certificat que haurà d'estar signat pel president i el secretari i caldrà que les signatures estiguin legitimades notarialment.

 • L'annex al certificat de l'acta o a l'acord amb la relació de persones propietàries o llogateres segons model normalitzat per l'AHC, que es pot obtenir al portal de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat, que pertanyen a la comunitat de propietaris que participen en la sol·licitud del préstec i coeficient de participació, de la que en podran quedar exclosos els locals, per acord de la comunitat de propietaris.
 • La persona designada com a representant de la comunitat de propietaris haurà d'emplenar i signar una declaració responsable, amb les dades personals corresponents, segons model de l'ICF, que es pot obtenir al web www.icf.cat.
 • Informació del numero del DNI o NIE vigent del representant designat per a la signatura del préstec.
 • Domiciliació bancària: document SEPA complimentat segons model ICF que es pot obtenir a la www.icf.cat.
 • Certificat del president o administrador de la comunitat de propietaris que haurà d'acreditar que les quotes impagades, com a mínim en el darrer exercici complert, representen menys del 5% del total de les quotes girades a cobrament en aquest exercici respecte de les entitats que participin en la despesa per la qual se sol·licita el préstec.

Documentació tècnica

 • Informació de les dades relatives a la inspecció tècnica prèvia dels documents descrits a la base 4.2 (IITE+CCE+EE).
 • Projecte bàsic i executiu de les obres de rehabilitació. En el cas que les actuacions no exigeixin projecte, es justificarà mitjançant una memòria tècnica, documents que s'hauran de redactar i signar pel tècnic o tècnica competent.
 • Oferta del pressupost de les obres de rehabilitació per part de l'empresa designada per realitzar-les.
 • Llicència municipal de les obres o justificació de la seva sol·licitud.

Fase inicial obres

 • Comunicat d'inici de les obres de rehabilitació, segons model normalitzat que es pot obtenir al portal Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.
 • Certificat o acta d'inici de les obres, signat per personal tècnic competent, segons el model oficial dels col·legis professionals respectius.
 • Llicència municipal de les obres o autoritzacions municipal i, si s'escau, les pròrrogues concedides. El permís de les obres ha d'estar vigent durant tota l'execució de les obres.
 • Pressupost de contracte de la empresa (o les empreses) que ha d'executar les obres, degudament signat per l'empresa i la comunitat de propietaris, segons les condicions que estableix la base 11.1.g).

Fase final obres

 • Certificat justificatiu del cost de les obres realitzades.
 • Comunicat de finalització de les obres de rehabilitació, segons model normalitzat que es pot obtenir al portat de Tràmits gencat, http://tramits.gencat.cat.
 • Certificat de finalització de les obres i els annexos A i B, signats pel personal tècnic competent, segons model oficials dels col·legis professionals respectius.
 • Documentació específica segons els tipus d'obres realitzades, detallada a la convocatòria corresponent.

Enllaços:

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-habitatge-social-comunitats

Bases reguladores per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya.

Convocatòria per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges.

 

Arxius adjunts