Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bonificació de l'ICIO per a obres d'accessibilitat o eficiència enrgètica

Escoltar

Bonificació de l'ICIO per a obres d'accessibilitat o eficiència enrgètica

De conformitat amb l’article 103.2, lletra B) de la Llei d’hisendes locals, l’Ajuntament bonificarà fins el 95% de la quota de l’impost, les construccions, instal·lacions i obres (ICIO), en què s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar o altres energies alternatives quina incorporació no sigui obligada per la normativa vigent. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre el cost de l’obra concreta que fomenti l’estalvi energètic.

L’Ajuntament també bonificarà fins un 90% de la quota de l’impost en favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb minusvalidesa. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre l’import de l’obra necessària per a afavorir aquest accés i habitabilitat.

 

Ordenances Generals dels ingressos de dret públic municipal i Ordenances reguladores dels impostos, taxes, preus públics, tarifes i prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari (Actualització Juny 2020) PDF