Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions Rehabilitació Ajuntament 2018 (Període de Justificació de finalització de les obres fins el 31 d'octubre de 2020)

Escoltar

Subvencions Rehabilitació Ajuntament 2018 (Període de Justificació de finalització de les obres fins el 31 d'octubre de 2020)

Convocatòria tancada

Totes les comunitats que hagin obtingut la subvenció disposen d'un termini màxim d’acabament de les obres fins el 31 d’octubre de 2020 (després de modificació de les Bases).

La justificació de la finalització s’ha de presentar en el termini màxim d’un mes des de l’acabament de les obres.(màxim 30 de novembre de 2020).

Un cop finalitzades les obres, i presentada la documentació justificativa, l’òrgan competent per a la concessió de la subvenció, podrà reduir l’import de la subvenció concedida, en funció de les variacions introduïdes en el projecte i del cost final de l’actuació subvencionable.

Documentació que caldrà aportar al final de les obres:

 • Comunicat de final de les obres de rehabilitació (segons model normalitzat). S’ha de presentar en el termini màxim d’un mes des de l’acabament de les obres.
 • Còpia de totes les factures i rebuts degudament emesos, que justifiquin la despesa realitzada, que seran les úniques que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció. Les factures que justifiquin l’import subvencionat han de reunir els requisits següents:
  • ser original o fotocòpia compulsada.
  • amb data de l’any en què s’atorgui la subvenció.
  • anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.
  • fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció.
  • reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l’expedidor i dels destinatari, NIF, descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data d’emissió).
 • Certificat final d’obra signat pel tècnic competent, segons el model oficial del col·legi professional respectiu.
 • En el cas d’instal·lació d’ascensors o altres dispositius per assolir l’accessibilitat de l’edifici es podran demanar la documentació justificativa conforme els elements instal·lats s’ajusten a la normativa d’aplicació.
 • Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), en cas no haver estat presentat en el moment de la sol·licitud.
 • Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici (CEEE) i Etiqueta Energètica diligenciada per l’ICAEN (en el cas de sol·licitar ajuts per eficiència energètica). En el cas d’actuacions de rehabilitació energètica caldrà incloure també els resultants després de les actuacions.
 • Fotografies en color de les obres de rehabilitació realitzades en les quals s’ha de visualitzar la col·locació del logotip i l’expressió en els termes establerts en aquestes bases. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona beneficiària per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies. 

 

Arxius adjunts