Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró Ciutat Educadora

PREINSCRIPCIÓ ALS CENTRES D'INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Curs 2024-2025

Portes Obertes Centres Públics  Portes Obertes Centres Concertats  Portes Obertes Escoles Bressol


CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA


1. Període de presentació de les sol·licituds de PREINSCRIPCIÓ: Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 6 al 20 de març de 2024, ambdós inclosos. Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març de 2024, ambdós inclosos.


2. Publicació de les llistes de sol·licituds amb les puntuacions provisionals: el 17 d’abril les escoles i instituts publicaran la llista de sol·licituds amb la indicació de la puntuació obtinguda. Podreu consultar la llista al centre que hagueu demanat en primer lloc o a l’OME.


3. Termini de reclamacions de la puntuació obtinguda: Comproveu que la vostra sol·licitud ha estat puntuada correctament i, si no és així, podeu presentar una reclamació electrònica del 17 al 22 d’abril, adjuntant la documentació fotografiada o escanejada que correspongui.


4. Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds sense assignació: si no obteniu cap de les places demanades a la sol·licitud, rebreu un correu electrònic informatiu de les vacants disponibles i podreu ampliar les peticions de la sol·licitud, en el cas d’alumnat amb alguna necessitat educativa específica els dies 14 i 15 de maig i l’alumnat ordinari del 29 al 31 de maig.


5. Publicació de les llistes definitives de l’alumnat admès i de les llistes d‘espera: el dia 10 de juny es farà pública la llista d’alumnes admesos a cada centre. Podeu consultar-la al centre que hagueu demanat en primer lloc o a l’OME. Gran part de les famílies obtenen alguna de les places que han demanat a la sol·licitud.


6. Reclamacions Comissió Garanties d’Admissió (CGA): En cas de no obtenir-ne cap, s’adjudica una plaça escolar en un altre centre. En el cas que la persona sol·licitant no estigui d’acord amb la plaça ofertada pot demanar, a la Presidència de la Comissió de Garanties d’Admissió (CGA), una plaça entre les vacants existents.


7. Període de MATRICULACIÓ: del 18 al 26 de juny cal formalitzar la matrícula al centre assignat. En cas de no fer-ho, es considerarà que es renuncia a la plaça adjudicada. El mateix centre us informarà de la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula.CRITERIS DE PRIORITAT

Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per odre: el criteri de prioritat específic d’adscripció, els criteris prioritaris i els criteris complementaris. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya estableix que s’ha d’efectuar un sorteig públic a fi d’ordenar les sol·licituds empatades un cop s’hagin aplicat els criteris de prioritat.


CRITERI ESPECÍFIC D’ADSCRIPCIÓ


1. Té preferència l’alumnat que procedeixi dels centres i ensenyaments que hi són adscrits.


CRITERIS PRIORITARIS


1. Tenir germans o germanes al centre – 50 PUNTS

Quan l’alumne/a tingui germans o germanes matriculats al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció.


2. Proximitat del domicili o del lloc de treball

Quan el domicili habitual de l’alumne/a sigui a la ciutat de Mataró 30 PUNTS.

Quan un dels pares, tutors, guardadors de fet o l’alumne/a major d’edat, demani que es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball en lloc del domicili i aquesta sigui Mataró – 20 PUNTS.


3. Renda anual de la unitat familiar – 15 PUNTS

Quan algun dels pares o tutors rebi la renda garantida de ciutadania.


CRITERIS COMPLEMENTARIS


1. Treballar al centre educatiu – 10 PUNTS

Quan el pare, mare o tutor/a legal treballi al centre educatiu en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció.


2. Família nombrosa – 10 PUNTS

Quan l’infant formi part d’una família nombrosa.


3. Família monoparental – 10 PUNTS

Quan l’infant formi part d’una família monoparental.


4. Ser bessó o trigemin – 10 PUNTS

Quan l’infant hagi nascut en un part múltiple.


5. Acolliment familiar – 10 PUNTS

Quan l’infant es trobi en situació d’acolliment familiar.


6. Discapacitat – 15 PUNTS

Quan l’infant acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan algun dels pares, tutors o germans acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.


7. Víctima de violència de gènere o terrorisme – 10 PUNTS

Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme d’acord amb el règim regulador.


La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat (es perden els punts) que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau queda acreditat després del 30 de setembre, l’alumnat perd el dret a la plaça al finalitzar el curs en el que queda acreditada la falsedat o el frau i ha de presentar una nova sol·licitud d’admissió per al següent curs escolar.ÀREA TERRITORIAL DE PROXIMITAT

Per determinar la proximitat dels domicilis als centres i, per tant, per obtenir els punts corresponents, es considera Mataró com a zona única d’inscripció escolar.

Aquest model de zona única ofereix a totes les famílies residents a Mataró el mateix nombre de punts per a qualsevol centre escolar, tant públic com concertat i a tots els nivells educatius de 2n cicle d’infantil, primària i ESO.


AJUTS DE MENJADOR I TRANSPORT

AJUTS DE MENJADOR

Cada curs escolar es poden sol·licitar els ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques (beques de menjador) que atorga el Consell Comarcal del Maresme.

Per a més informació sobre convocatòria i presentació de sol·licituds cal consultar ccmaresme.cat


T-MOBILITAT (abans T-16)

La T-Mobilitat és un títol de transport per als nens i nenes de 4 a 16 anys que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins de la mateixa zona tarifària on resideixen. La renovació de la targeta es realitzarà sense cost i de manera automàtica fins al 31 de desembre de l‘any en que el nen o la nena compleixi 16 anys.

Més informació a t-mobilitat.atm.cat/es/web/t-mobilitat/t-16Per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió, podeu contactar amb:


Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Baixada de les Figueretes 1, 2a planta
93 758 23 31


Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental
Carrer Churruca 90
93 693 18 90


Per a més informació sobre la preinscripció: preinscripcio.gencat.cat/ca/inici