Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró Ciutat Educadora

Escoles Bressol

Portes Obertes Escoles Bressol

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS


1. Període de presentació de les sol·licituds de preinscripció: de les 9.00 hores del dia 2 de maig a les 19 h del dia 21 de maig de 2024, ambdós inclosos.

  1. Preinscripció telemàtica: del 2 al 21 de maig
  2. Preinscripció presencial: del 6 al 21 de maig, a les Oficines d’Atenció i Assistència a la Ciutadania

2. Publicació de les llistes de sol·licituds amb les puntuacions obtingudes: 27 de maig de 2024, a partir de les 15 h


3. Termini de reclamacions a la puntuació obtinguda: del 27 al 29 de maig de 2024, ambdós inclosos


4. Sorteig del número de desempat: 30 de maig de 2024 a les 10 h, a les oficines del Servei d’Educació


5. Publicació de les llistes definitives: de l’alumnat admès en primera opció: 10 de juny de 2024, a partir de les 15 h 

6. Període de matrícula: a partir del 13 de juny de 2024, a les Escoles Bressol Municipals


7. Publicació de les llistes de l’alumnat admès en segona i tercera opció: 5 de juliol de 2024


8. Preinscripcions fora de termini: a partir del 15 de juliol de 2024.


SOL·LICITUDS DE BECA D’ESCOLA BRESSOL del 13 de juny al 5 de juliol de 2024

Sol·licitud telemàtica, a través de la seu electrònica

Sol·licitud presencial a les Oficines d’Atenció i Assistència a la Ciutadania


 

QUI POT FER LA PREINSCRIPCIÓ


Poden accedir a una escola bressol els infants nascuts els anys 2022 i 2023 i els infants nascuts fins al 20 de maig de 2024, inclòs, ja que l’edat mínima que han de tenir tots els infants per accedir a una escola bressol és de 16 setmanes el dia de l’inici del curs. Si el centre té vacants, pot atendre al llarg del curs nens i nenes a partir que compleixin les 16 setmanes.


COM FER LA PREINSCRIPCIÓ


• La sol·licitud de preinscripció l’haurà de presentar el pare, mare o tutor/a.

• Es podran sol·licitar fins a un màxim de tres escoles bressol, indicant l’ordre de preferència.

• Només es podrà fer una sol·licitud de preinscripció per infant. Si es presenta més d’una, s’invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre.

• La sol·licitud s’haurà de presentar preferentment de forma telemàtica.

• El codi de la preinscripció (IEB-2024/000xxx) serà l’identificatiu en la publicació de les llistes.


TELEMÀTICAMENT


A través de https://seu.mataro.cat  Utilitzant qualsevol identificació electrònica reconeguda (idCat Mòbil, Cl@ve, idCat, DNIe, etc.). Si no disposeu d’identificació electrònica, al mateix moment podeu donar-vos d’alta a idCat Mòbil.

Documentació:

Pel fet de fer la preinscripció per aquest canal esteu autoritzant l’Ajuntament a la consulta de les dades necessàries per completar el tràmit. Caldrà adjuntar els documents, fotografiats o escanejats, que justifiquin els criteris i que no es poden consultar electrònicament

- Informe de necessitats educatives

- Si el domicili al·legat dins el municipi a efectes d’influència és el del lloc de treball

- Custòdia, si s'al·lega aquesta situació.

- Si s’al·lega part múltiple

- Si s’al·lega situació d’acolliment familiar

- Si s’al·lega violència de gènere o terrorisme


PRESENCIAL


Cal demanar cita prèvia: Telèfon d’atenció ciutadana 010 (gratuït) - https://mataro.cat/citaprevia

Es farà a les Oficines d’Atenció i Assistència a la Ciutadania.

Documentació:

- Original del DNI/NIE del pare, mare o el tutor/a sol·licitant, per a la seva identificació

- Originals dels documents que acrediten els criteris que s’al·leguen i no es poden consultar electrònicament


TRIA D’ESCOLA BRESSOL


Podeu triar les escoles que siguin del vostre interès, fins a un màxim de tres centres. Es considera Mataró com a zona única d’inscripció escolar. Aquest model de zona única ofereix a totes les famílies residents a Mataró els 30 punts per a qualsevol escola bressol municipal.


 

CRITERIS DE PRIORITAT

La Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer del Departament d’Educació estableix uns criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars dels centres quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta. Les sol·licituds s’ordenen en primer lloc d’acord amb la suma de puntuació corresponent als criteris prioritaris. En segon lloc, en igualtat de puntuació de criteris prioritaris, d’acord amb la suma de la puntuació corresponent als criteris complementaris. Per desfer les situacions d’empat que es produeixen després d’aplicar els criteris de prioritat, l’ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant el procediment de desempat.

 

A) CRITERIS PRIORITARIS


1. Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre – 50 PUNTS

Documentació: es comprovarà directament.


2. Proximitat del domicili habitual o del lloc de treball

Quan el domicili habitual de l’alumne/a sigui a la ciutat de Mataró 30 PUNTS.

Documentació: Les dades de residència s’obtenen electrònicament del padró municipal, on ha de constar que l’alumne/a conviu amb la persona sol·licitant, pare/mare o tutor/a.

Pel lloc de treball a Mataró d’un dels pares, tutors o guardadors de fet 20 PUNTS.

Documentació: còpia escanejada del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En cas d’autònoms còpia escanejada del formulari de la declaració censal d’alta a l’Agència Tributària (model 036 o 037).


3. Renda anual de la unitat familiar – 15 PUNTS

Quan algun dels pares o tutors sigui beneficiari de la Renda Garantida de Ciutadania.

Documentació: Documentació acreditativa de ser beneficiari/a.


B) CRITERIS COMPLEMENTARIS


1. Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans – 15 PUNTS

Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació acreditativa: Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials.


2. Quan el pare/mare, tutor/a legal treballa en el centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció – 10 PUNTS

Documentació acreditativa: el centre ho comprovarà directament.


3. Pel fet de formar part d’una família nombrosa – 10 PUNTS

Documentació acreditativa: Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials.


4. Pel fet de formar part d’una família monoparental – 10 PUNTS

Documentació acreditativa: Es consulten electrònicament les dades del Departament de Drets Socials


5. Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple – 10 PUNTS

Documentació acreditativa: El llibre de família o certificat de naixement.


6. Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar – 10 PUNTS

Documentació acreditativa: la Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials


7. Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme – 10 PUNTS

Documentació acreditativa: la condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.


La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat (es perden els punts) que puguin correspondre en relació al criteri afectat.


 


LA MATRÍCULA a les Escoles Bressol Municipals


CURS 2024 - 2025

A les llistes definitives publicades el 10 de juny de 2024 sabreu si heu obtingut plaça a l’escola demanada en primera opció, i el dia, hora i lloc per formalitzar la matrícula.

L’adjudicació de places i de les modalitats de jornada s’atorguen en funció de l’ordre de les llistes definitives. Segons normativa, a tots els grups es fa reserva d’una plaça per a infants amb necessitats educatives (NEE). A partir del 13 de juny de 2024 s’inicia el període de matrícula. Si hi ha renúncies, les places s’ofereixen seguint l’ordre de la llista.

GRATUÏTAT I2

Per als infants nascuts l’any 2022, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya finança la part del cost del servei escolar que han de satisfer les famílies.

Aquest servei escolar inclou la franja horària de les 9 a les 12.30 h i de les 15 a les 16.30 h Els serveis complementaris de menjador, acollida i serveis de vacances són opcionals, per fer-ne ús les famílies hauran d’abonar el preu públic corresponent.

 

Per a formalitzar la matrícula cal aportar la següent documentació:

Per a tots els infants

1. Original i fotocòpia del NIF, NIE o passaport del pare, mare, tutor/a sol·licitant de la preinscripció.

2. En el cas que el/la sol·licitant de la preinscripció no sigui qui formalitza la matrícula, caldrà aportar una autorització signada de la persona sol·licitant.

3. Certificat electrònic de la inscripció de naixement o fotocòpia del llibre de família de les pàgines on apareixen els progenitors i l’infant.

4. Original de la targeta sanitària de l’infant.

5. Fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant on constin les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

6. Imprès d’autorització de les dades personals degudament complimentat i signat per ambdues persones tutores.

 

Per als infants nascuts l’any 2023 o 2024

7. Imprès de sol·licitud de jornada per al curs 2024-2025.

8. Autorització de domiciliació bancària degudament complimentada i signada pel titular, acompanyada del certificat de titularitat. Si el titular del compte no és el/la tutor/a de l’infant, cal adjuntar fotocòpia del NIF/NIE /passaport.

La matrícula dels infants nascuts el 2023 o 2024 quedarà confirmada amb el pagament de la primera mensualitat. En cas de no efectuar-se aquest pagament dins del termini, es perdrà la plaça.

Per als infants nascuts l’any 2022

Per fer ús del servei de menjador fix i/o del servei d’acollida s’haurà de presentar l’autorització de domiciliació bancària degudament complimentada i signada pel titular, acompanyada del certificat de titularitat. Si el titular del compte no és el/la tutor/a de l’infant, cal adjuntar fotocòpia del NIF/NIE. La matrícula quedarà condicionada a l’aportació de la documentació requerida, a la signatura dels dos tutors/es o d’altres.


MATRÍCULA AL LLARG DEL CURS

Si es produeixen vacants al llarg del curs, s’oferiran segons l’ordre de les llistes d’espera, vigents fins al 31 de març de 2025. Un cop exhaurides aquestes llistes, s’informarà de les vacants en aquest web, a la cartellera del Servei d’Educació i a les Escoles Bressol. A partir del 15 de juliol de 2024 s’acceptaran sol·licituds fora de termini. Les sol·licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica a https://seu.mataro.cat

El procés de preinscripció i matrícula a les Escoles Bressol Municipals per al curs 2024-2025 és regulat per la Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i per la normativa específica de preinscripció i matrícula a les Escoles Bressol Municipals de Mataró.


 

Més informació:

 

Servei d’Educació
937 582 331