Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament impulsa la creació del Consell de Ciutat i dels Consells Territorials dels Plans Integrals

Escoltar

L'Ajuntament impulsa la creació del Consell de Ciutat i dels Consells Territorials dels Plans Integrals

El Ple de l'Ajuntament té previst aprovar inicialment demà, 2 de desembre, els reglaments del Consell de Ciutat i dels Consells Territorials dels Plans Integrals.

L'alcalde, Joan Antoni Baron, i el regidor de Participació Ciutadana, Ivan Pera, acompanyats pels portaveus dels grups municipals, han presentat aquest matí en roda de premsa les dues propostes de reglament d'aquests òrgans consultius i de participació ciutadana.

Durant el període d'exposició pública dels reglaments està prevista una audiència pública temàtica (16 de desembre. Biblioteca Pública Pompeu Fabra, 20 h.) per presentar el Consell de Ciutat als membres dels consells de participació ciutadana i de les entitats. Per la seva part, també s'organitzaran presentacions específiques dels Consells Territorials dels Plans Integrals.

El Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat serà l'òrgan de participació i consulta de caràcter global que es crearà amb l'objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat.

Estarà constituït per unes 150 persones: 9 representants dels grups municipals, 2 de cadascun dels organismes autònoms, 2 de cadascun dels consells sectorials, 2 de cadascun dels consells territorials, 4 de les associacions empresarials, 2 de les organitzacions sindicals, 4 de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró (FAVM), 1 de l'Escola Universitària del Maresme (EUM), 1 dels mitjans de comunicació local, 35 residents a Mataró majors de 16 anys escollits aleatòriament, i 5 persones de reconegut prestigi. El secretari del consell serà el Secretari de la Corporació o persona en qui delegui.

Les funcions del Consell de Ciutat seran:

 1. Assessorar l'Ajuntament en les definicions de les grans línies de la política i els grans projectes de ciutat.
 2. Debatre el projecte de Programa d'Actuació Municipal (PAM) i els pressupostos municipals.
 3. Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi encarregat l'Ajuntament.
 4. Debatre i valorar les propostes de revisió o modificació global del Pla General d'Ordenació Urbana.
 5. Sol·licitar l'activació de qualsevol dels mecanismes de participació previstos al Reglament de Participació Ciutadana i impulsar nous processos participatius.
 6. Debatre i valorar els temes d'interès general que plantegin els consells territorials o sectorials.
 7. Seguiment de la Carta dels Drets Humans a la ciutat.
 8. Altres temes que li siguin encomanats per l'alcalde o el Ple de l'Ajuntament.

Els òrgans del Consell de Ciutat previstos són els següents:

-El Plenari (tots els membres), que es reunirà en sessió ordinària cada 6 mesos.

-La Presidència (alcalde).

-La Comissió permanent (màxim 20 persones), que es reunirà 2 cops a l'any.

Els Consells Territorials dels Plans Integrals

Els Consells Territorials dels Plans Integrals seran espais de relació dels diferents agents del territori, on s'afavorirà l'intercanvi d'informació, el debat i la participació de la ciutadania en aquells temes que afecten de forma directa al territori on viuen, treballen o desenvolupen una activitat social, econòmica, cultural, etc.

Es proposa constituir un Consell Territorial per a cada un dels Plans Integrals (Rocafonda, Cerdanyola i Centre), de manera que aquests esdevinguin els seus màxims òrgans de representativitat.

Estaran constituïts per: el regidor president del Pla Integral, 1 representant de cada grup municipal, 1 de cada una de les associacions de veïns del territori, 16 representants de la resta d'entitats del territori, 1 de la Federació d'Associacions de Veïns (FAVM), 15 ciutadans majors de 16 anys escollits aleatòriament entre els residents del territori, i 1 tècnic municipal que farà de secretari.

Les funcions de cada Consell Territorial del Pla Integral seran:

 1. Emetre informes i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis municipals als territoris corresponents.
 2. Debatre les prioritats d'actuació al territori i emetre un informe, si s'escau, amb vista a l'elaboració dels pressupostos i els programes d'actuació municipals.
 3. Vetllar pel bon ritme de les actuacions que es desenvolupen al territori promogudes per les diferents administracions, les entitats i els agents privats.
 4. Vetllar per les relacions i per la comunicació amb les entitats ciutadanes existents en els barris. Potenciar el diàleg entre l'Ajuntament, les entitats i els veïns sobre temes del territori i prendre consciència de les realitats generals del barri de la ciutat amb visió global.
 5. Altres temes que li siguin encomanats per l'alcalde o el Ple.

Els òrgans de cada Consell Territorial seran:

-El Plenari (tots els membres), que es reuniran en sessió ordinària cada 6 mesos.

-La Presidència (el regidor president del Pla Integral corresponent)

-La Comissió Executiva (10 membres), que es reunirà en sessió ordinària un cop al trimestre.

-Els grups de treball.