Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Calendari fiscal

Escoltar

Calendari fiscal

2020

CONCEPTE

DE
 
A
Impost de béns immobles naturalesa rústica

04/09/2020
 
05/11/2020
Imposts/béns immobles naturalesa urbana NO DOM

04/05/2020
 
 
06/07/2020
Imposts/béns immobles naturalesa urbana 1ª FRACCIÓ

 
04/05/2020
 
Imposts/béns immobles naturalesa urbana 2ª FRACCIÓ

 
01/07/2020
 
Imposts/béns immobles naturalesa urbana 3ª FRACCIÓ

 
01/10/2020
 
Imposts/béns immobles naturalesa urbana 4ª FRACCIÓ

 
01/12/2020
 
Imposts/béns immobles especials

04/05/2020
 
06/07/2020
Imposts/vehicles de tracció mecànica

03/04/2020
 
05/06/2020
Imposts/activitats econòmiques

04/09/2020
 
05/11/2020
Taxa per entrada de vehicles

04/09/2020
 
05/11/2020
Taxa prestació servei de llotges, mercats i cambra frig. 1r Semestre

03/02/2020
 
05/11/2020
Taxa prestació servei de llotges, mercats i cambra frig. 2n Semestre

04/09/2020
 
05/11/2020
Taxa ocupació via pública

04/09/2020
 
05/11/2020
Taxa per ús horts urbans

04/09/2020
 
05/11/2020
Taxa cens animals domèstics

04/09/2020
 
05/11/2020
Taxa per recollida escombraries domiciliària

04/09/2020
 
05/11/2020
Taxa de cementiris

04/09/2020
 
05/11/2020
Preu públic brossa comercial
 
04/09/2020
 
05/11/2020

Formes de pagament i modalitat d'ingrés

La modalitat d'ingrés serà la prevista a l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament, podeu fer l'ingrés en les següents modalitats:

  • Dirigir-se a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores juntament amb el document d'ingrés.
  • Pagament a través de caixers automàtics en aquells documents que contenen codis de barres.
  • Per domiciliació bancària.
  • A través d'Internet mitjançant targeta bancària o banca electrònica si es disposa dels documents cobratoris o firma electrònica accedint a l'adreça: http://orgt.diba.cat
  • Telefònicament mitjancant targeta bancària.

Anunci d'exposició al públic de cada padró

L’exposició pública dels padrons és de vint dies naturals a comptar des de l’inici del període voluntari de pagament.

Aquest tràmit d’informació pública el realitza l’Oficina de Recaptació de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) mitjançant anunci publicat al BOP i per mitjans electrònics amb la publicació a la seva seu electrònica, on es poden consultar les dades. La consulta es pot realitzar de forma presencial a les oficines de l’ORGT.

Durant aquest període d’informació pública dels padrons qualsevol persona pot consultar l’expedient en les oficines municipals i en les de l’ORGT, o per mitjà de la seu electrònica de l’ORGT.

Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es pot interposar recurs de reposició previ al contenciós-administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de la data de finalització dels termini d’exposició pública dels corresponents padrons.

Exposició pública de la matrícula de l’IAE

La matrícula de l’IAE es trobarà a disposició de les persones interessades al Servei d’ingressos de l’Ajuntament ( El Carreró, 13 primer pis) on els subjectes passius la podran consultar en la part que els afecta entre els dies 1 i 15 d’abril. Durant la primera quinzena de març s’anunciarà a la Vanguardia l’exposició pública de la matrícula.

Advertir que transcorregut el termini d'ingrés anunciat, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i acreditaran el corresponent recàrrec i interessos de demora, i en el seu cas, les costes que es produeixin.

Donar trasllat d’aquesta resolució a l’ORGT per que procedeixi a publicar-la al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes pertinents.

Exposar el present calendari fiscal al Tauler d’Edictes Electrònic (E-Tauler): https://serveisweb.mataro.cat/etauler/buscador.do

Contra els actes de liquidació derivats de l’aprovació del padró, que posen fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs de reposició en el termini d’un mes des de l’exposició al públic del padró corresponent. Aquest recurs es formularà davant l’Alcalde, i cas que no es resolgui en el termini d’un mes s’entendrà desestimat als efectes d’interposar el corresponent Recurs Contenciós-Administratiu complint els requisits previstos a l’article 44 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre.

Tot això sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui oportú per a la defensa del seu dret.