Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró demana que els llibres de text siguin gratuïts per l'alumnat

Escoltar

Mataró demana que els llibres de text siguin gratuïts per l'alumnat

El Ple va aprovar ahir per unanimitat una resolució per demanar que el material didàctic i els llibres de text d'ús corrent siguin gratuïts per l'alumnat. La proposta havia estat presentada pel grup municipal de CiU, que va acceptar retirar un dels punts per facilitar el consens.

El text definitiu de la resolució és el següent:

"La Constitució Espanyola de 1978, en el seu article 27-4, estableix literalment que "l'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït", i la Llei Orgànica d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) en el seu article 5 disposa que "l'educació primària i l'educació secundària obligatòria constitueixen l'ensenyament bàsic".

Atès que ningú no pot ser privat d'accedir al sistema educatiu per motius econòmics, i que per tant hem d'adequar un sistema de beques i ajuts als estudis capaç de donar resposta a les demandes immediates de la societat. I que per fer-ho, la millor manera és que el govern de l'Estat espanyol transfereixi l'actual sistema de beques i ajuts a la Generalitat de Catalunya, acompanyada dels recursos econòmics corresponents a la població escolar catalana.

Donat que les noves demandes socials i educatives que sorgeixen han de ser sufragades totalment o en part per recursos públics, i que actualment una d'aquestes demandes més reclamada, va encaminada a la gratuïtat dels llibres de text.

Pensant que hem d'avançar cap la consecució d'aquest objectiu específic de la gratuïtat dels llibres de text, encara que sigui de forma gradual, començant per les famílies amb menys recursos.

Entenent que la gratuïtat de l'ensenyament escolar obligatori a tots els nois i noies de Catalunya té com a objectiu la igualtat d'oportunitats. I que aquesta igualtat d'oportunitats ara s'ha d'aconseguir vetllant no només amb els llibres de text, sinó també amb l'accés a les noves tecnologies.

Atès que les competències en educació ho són de la Generalitat de Catalunya.

Atenent la campanya impulsada per la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) a favor d'una legislació que faci possible la gratuïtat dels llibres de text a l'ensenyament bàsic i obligatori.

En relació als antecedents exposats, EL Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l'adopció dels següents,

ACORDS

Primer.- Manifestar

que garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés al coneixement i molt especialment en allò que fa referència a l'educació considerada obligatòria cal que sigui un esforç permanent de l'Administració competent, i de tots els sectors implicats en l'educació dels infants i dels joves.

Segon.- Sol·licitar

que el material didàctic i els llibres de text d'ús corrent siguin gratuïts per l'alumnat i siguin propietat del centre educatiu i estiguin a disposició del conjunt de l'alumnat, i per tant, que s'estableixi com a dotació bàsica necessària per al funcionament dels centres educatius d'educació bàsica (primària i secundària obligatòria).

Tercer.- Manifestar

que la Generalitat de Catalunya és l'administració competent de l'educació obligatòria, i que això, inclou les beques i recursos econòmics que en aquests moments exerceix l'Estat. Per tant reclamem al Govern de l'Estat Espanyol la corresponent transferència a les Comunitats Autònomes de la gestió de les beques i dels recursos econòmics necessaris per a portar-ho a terme com també dels recursos econòmics necessaris per poder garantir la gratuïtat dels llibres de text.

Quart.- Comunicar

l'adopció d'aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya."