Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Servei de Participació Ciutadana dóna a conèixer a les entitats el nou reglament d'ús dels equipaments cívics

Escoltar

El Servei de Participació Ciutadana dóna a conèixer a les entitats el nou reglament d'ús dels equipaments cívics

El Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró ha començat a enviar a prop de 430 entitats de la ciutat una còpia del nou reglament d'ús dels equipaments cívics, que va entrar en vigor el passat 5 de juliol després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). El document s'envia a totes les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats de Mataró.

El document, que es va aprovar provisionalment al Ple municipal del 13 de març i va quedar aprovat de forma definitiva en no presentar-se al·legacions, té com a finalitat regular el funcionament i l'ús dels equipaments cívics que gestiona el Servei de Participació Ciutadana. A més, i en concordança amb els objectius de l'Ajuntament, el reglament també pretén potenciar l'associacionisme de la ciutat com a element de cohesió social, mitjançant la cessió d'espais i locals a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de les seves activitats.

Per a la seva elaboració, es va constituir una comissió integrada per representants de tots els grups municipals i ha comptat amb el consens d'entitats i de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró (FAVM).

Tipus d'equipament i usos

La diversitat d'equipaments fa necessària la seva regulació per tal d'optimitzar-ne els usos i adequar-los a les noves necessitats ciutadanes. Segons això, el reglament especifica quatre tipologies bàsiques d'equipament cívic i en descriu unes normes generals d'ús i unes d'específiques per a cadascun d'ells, detallant-ne el tipus d'activitats que es poden dur a terme, els procediments per sol·licitar una autorització d'ús, els horaris en què se'n pot fer ús o la normativa pel que fa a la retolació i senyalització en els equipaments. El nou reglament defineix per tant els següents quatre tipus d'equipament:

Centre Cívic

És un equipament sociocultural amb la possibilitat de realitzar algunes tasques de descentralització administrativa. La seva finalitat és apropar els serveis municipals als ciutadans i ciutadanes i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general impulsant la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure o destinades a cobrir necessitats en l'àmbit de la comunicació, la creació, etc. La gestió és municipal, independentment dels òrgans consultius o de coordinació que s'hi puguin acordar en cada cas.

Pel que fa a les activitats que s'hi poden desenvolupar, es distingeixen entre les permanents i les esporàdiques. Com a novetat, es crea la Taula coordinadora del Centre Cívic. Un òrgan consultiu i participatiu que servirà per coordinar les activitats de les diferents entitats i vetllar pel bon funcionament del centre.

Hotel d'Entitats

Es tracta d'un equipament d'abast de ciutat i gestió municipal, amb una funció de suport a associacions i entitats sense ànim de lucre, d'àmbit de ciutat, a través de diferents línies de col·laboració com la cessió d'espais, sales de reunions i de conferències i la utilització de serveis comuns per aprofitar i optimitzar recursos. La gestió de l'Hotel d'Entitats és municipal. Per fer-ne ús caldrà que l'entitat estigui inscrita o en procés d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats de Mataró.

Centre Social

Fa referència a un local, edifici o espai cedit en ús a entitats sense ànim de lucre, de caràcter genèric i d'interès social, per tenir-hi la seu social i desenvolupar-hi la seva programació d'activitats. S'hi poden realitzar activitats formatives, de difusió d'informació, culturals o lúdiques, entre d'altres. La gestió d'aquest equipament serà a càrrec de l'entitat o entitats cessionàries, i el seu ús queda regulat en una llicència d'ús, i en contacte amb el Servei o Organisme Autònom municipal, de l'àmbit específic.

Casal de Barri

És un equipament cívic estretament lligat al territori on s'ubica. El gestionen un grup d'entitats sense ànim de lucre. Té la finalitat de dinamitzar prioritàriament el territori de referència, alhora que es potencia la relació entre les entitats i s'aprofiten les sinergies que es creen. Per tal de poder reunir diferents activitats i serveis, que puguin satisfer les necessitats socials, culturals i de lleure del territori de referència, el Casal haurà de disposar de les dimensions adequades. El seu ús està regulat en un conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament i les entitats. Al conveni consten, entre d'altres, la creació d'una comissió de seguiment, formada per les entitats i representants de l'Ajuntament, per fer el seguiment de l'assoliment dels objectius que figuren al conveni.

Tipus d'usuaris dels equipaments

Pel que fa als tipus d'usuaris que poden realitzar algun tipus d'activitat, el nou reglament en diferencia les associacions o entitats, que han de ser sense ànim de lucre; els usuaris puntuals o temporals que poden ser entitats o ciutadans particulars i que hauran de demanar la corresponent autorització; i totes aquelles persones que a títol particular puguin participar en qualsevol de les activitats que s'hi organitzen. També en considera usuàries les persones de l'organització municipal que hi treballen o participen en activitats.

Difusió del reglament

A banda de les còpies del reglament que s'envia a les entitats, el text es pot consultar a tots els equipaments cívics i també està disponible a l'apartat de Normativa municipal del web de l'Ajuntament de Mataró.