Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró tindrà un vial de vianants entre el camí de Santa Rita i La Cornisa

Escoltar

Mataró tindrà un vial de vianants entre el camí de Santa Rita i La Cornisa

Aquesta actuació potenciarà els itineraris entre mar i muntanya

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


La Junta de Govern d'avui 7 de gener ha aprovat inicialment la primera etapa del projecte per a la creació d'un vial de vianants a l'Eix Valldeix, que comunicarà el camí de Santa Rita amb la urbanització La Cornisa. L'objectiu d'aquest projecte, que es va donar a conèixer a la Comissió Informativa de Serveis Territorials del passat 23 de desembre, és potenciar els itineraris entre mar i muntanya.


El projecte actuarà en un tram de 335 metres que està comprès entre el camí de Santa Rita i l'inici de la urbanització de la Cornisa. Actualment la secció del vial comparteix traçat amb la riera, fet que no permet segregar el trànsit rodal del de vianants. D'altra banda, quan plou pot baixar fins a 1 metre d'aigua pel vial que té un pendent longitudinal mig del 6,3%.


Davant d'aquestes situacions, el Servei d'Obres de l'Ajuntament ha redactat un projecte que crearà  un vial per a vianants separat de l'actual eix, que permeti establir un itinerari de lleure i d'oci des de la ciutat cap al sòl forestal. La primera etapa del projecte, que s'inclou en el paquet d'actuacions que han rebut la subvenció del Fons Estatal d'Inversió Local, preveu el moviment de terres, la formació dels murs de contenció, la creació d'una nova xarxa de clavegueram i l'acabat superficial del passatge amb sauló.


La descripció de l'obra


En primer lloc està previst realitzar la demolició de les edificacions i dels murs així com desplaçar els serveis urbans afectats per l'actuació. A continuació es procedirà a netejar i desbrossar tot l'àmbit afectat per les obres i s'efectuaran els moviments de terres i treballs d'esplanació. Els moviments de terres permetran obtenir una rasant d'ampliació del vial i ampliar la calçada de l'eix actual fins a 6 metres d'amplada. El vial es crearà sempre al marge esquerra de l'Eix Valldeix, en el sentit de les aigües, amb una alçada variable d'1 a 1,5 metres respecte l'actual rasant de l'eix i amb un parterres de separació entre ells. Aquest parterre serà un talús enjardinat protegit per una escullera de base. En els trams on el parterre tingui poca amplada, es construirà un mur per sostenir la plataforma del vial.


De forma paral·lela al moviment de terres, es protegiran amb escullera els talussos que estan en contacte amb l'actual calçada per evitar que quan plogui s'erosioni la zona. També es construiran murs d'escullera en el parament situat pujant a la dreta per reduir l'àmbit de les afectacions produïdes pels desmunts.


Pel que fa al clavegueram, la recollida d'aigües pluvials s'efectuarà mitjançant unes cunetes que es van abocant a diferents punts de la riera de Can Bruguera. Es formarà una cuneta de 30 cm d'amplada per a la recollida de l'escorrentia del nou vial i una altra d'1 metre d'alçada que anirà segons el tram, ja sigui els trams pels vianants o pels que es crearan després del moviment de terres. Com a elements urbans, es preveu col·locar papereres i baranes en els trams on la verticalitat del talús provoqui la futura construcció de murs.


El pressupost d'aquesta primera fase de l'actuació és de 588.000,22 euros (dels quals 76.643,22 € corresponen a expropiacions i 511.357,00 € a obres) i el calendari d'actuació preveu un termini de 5 mesos. Abans però, el projecte ha de superar els tràmits d'aprovació definitiva, licitació i contractació i l'autorització de les obres per part de l'Agència Catalana de l'Aigua ja que les obres es troben dins de l'àmbit d'afectació hidràulica de la riera de Valldeix.