Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aprova inicialment la nova ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal

Escoltar

Mataró aprova inicialment la nova ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal

La normativa es va aprovar per unanimitat en el Ple de juliolLa nova Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal es va aprovar inicialment per unanimitat en el Ple de juliol. L’objecte d’aquesta normativa és regular la protecció, control i tinença d’animals en la seva interacció amb el medi urbà i les persones, preservar la salut pública i la seguretat assolint un bon nivell de protecció i benestar dels animals en l’esfera física i psíquica, garantir la tinença responsable i reduir al màxim les pèrdues i els abandonaments d’animals. 
La nova ordenança també vol contribuir a fomentar la convivència, el civisme i el benestar col·lectiu, facilitant que totes les persones, ja siguin posseïdores o no d’animals, puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats amb ple respecte a la dignitat i als drets de tothom.
La Taula de Benestar Animal ha revisat la normativa que un cop aprovada inicialment passa a període d’al•legacions.
Les principals novetats respecte l’ordenança vigent fan referència als següents aspectes:


Benestar animal
Els propietaris d’animals han de disposar d’un espai amb ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc adequats i necessaris per evitar cap patiment i per satisfer les necessitats vitals i el benestar físic i psíquic de les seves mascotes. Es calcula un espaí mínim de 20 m² per cada animal de més de 25 kg, llevat de centres veterinaris o refugis. I pel que fa als cans, no es poden deixar sols durant més de 12 hores.
Els animals han de rebre atenció veterinària i els propietaris han de treure a passejar als seus gossos un mínim de dos cops al dia. La nova normativa també recorda l’obligatorietat de registrar els gossos, gats i fures al cens municipal. Abans d’incorporar-lo al cens municipal, cal que l’animal tingui implantat un microxip.
Els animals no poden estar més de 20 minuts a l’interior d’un vehicle estacionat i han d’anar sempre lligats en la via pública. L’ordenança prohibeix l’ús dels collars que funcionen provocant l'asfixia del gos; les corretges, fixes o flexibles, i les cadenes han de tenir una extensió d’entre 1,5 i 2 metres i es prohibeix l’ús de corretges extensibles per a gossos de més de 15 kg.
Els centres d’acollida i els establiments dedicats a la venda han d’exigir la declaració responsable conforme el client o la persona adoptant no ha estat sancionada per infraccions que impliquin maltractament o abandonament de l’animal, ni administrativament, ni penalment, en els darrers cinc anys.


Convivència i civisme
Les persones posseïdores o propietàries d’animals domèstics estan obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil•litat del veïnat sigui alterada pel comportament dels seus animals, tant si es troben a l’interior com a l’exterior de l’habitatge, i tant en horari diürn com nocturn.
Es prohibeix des de les 21 h fins a les 8 h deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans del veïnat.
Per intentar resoldre de forma senzilla, ràpida i gratuïta els conflictes derivats de la convivència ciutadana i els animals de companyia o domèstics, les comunitats de propietaris o veïns afectats es poden dirigir al Servei de Mediació Ciutadana de manera presencial o bé telefònicament.
Pel que fa a les deposicions i miccions, una de les novetats d’aquesta ordenança és que estableix que l’orina s’haurà de diluir amb aigua per tal d’assegurar la salubritat de la via i espais públics i evitar la degradació del mobiliari urbà. En cap cas es permet l’ús per part dels particulars de productes com sofre o llegiu per repel•lir les miccions en les façanes dels edificis i a les voreres. Només s’admet l’ús de productes comercials específics destinats a aquesta finalitat.
Les persones que passegen un gos o qualsevol altre animal pel carrer, han d’adoptar les mesures necessàries perquè aquests no embrutin amb les seves deposicions fecals, o residus alimentaris les vies i/o espais públics i especialment per evitar les miccions en parcs i jardins d’ús per a infants, zones d’esbarjo, façanes d’edificis, mobiliari urbà i elements arquitectònics d’ornat de la ciutat i monuments.

A la via pública i als espais públics els gossos han d’anar lligats, es poden portar 4 gossos a passejar per ciutadà i cal portar les seves targes censals.


Colònies de gats
La nova ordenança regula per primer cop les colònies de gats ferals amb un seguit d’articles que estipulen, entre d’altres, que els gats ferals que conviuen en el municipi agrupats en colònies formen part de la fauna urbana i com a tals, se’ls ha de respectar la forma de viure i, sempre que sigui tècnicament possible, se’ls ha de mantenir en l’espai que ocupen.

L’Ajuntament identificarà, a través de recursos propis o d’associacions protectores o d’entitats cíviques sense ànim de lucre, les agrupacions de gats ferals no identificats i sense propietari conegut, amb la finalitat de procedir a la seva esterilització, control sanitari i retornar-los al mateix lloc.
L’Ajuntament tindrà una base de dades de les colònies de gats controlades del municipi i en cap cas es pot utilitzar la colònia de gats ferals per dipositar o abandonar gats domèstics. En la normativa també s’indica altres aspectes relacionats amb les colònies de gats salvatges com el manteniment i el procediment quan el solar sigui de titularitat privada.


Correcans
L’Ajuntament podrà establir per al passeig, socialització, lliure circulació i esbarjo dels gossos, els espais següents:
-Espais tancats d'ús exclusiu de mascotes canines i acompanyants.
-Espais oberts de lliure circulació per a gossos amb horari limitat.
-Espais oberts de lliure circulació per a gossos sense limitació horària.


En tots els casos, hi ha l’obligació de les persones posseïdores de vigilar els seus animals de companyia i evitar molèsties a les persones i a d’altres animals que comparteixen l’espai.
Sancions


Les sancions van en funció del tipus d’infraccions que es tipifiquen en lleus, greus o molt greus. Les multes per infraccions lleus van dels 100 fins als 750 €; per les infraccions greus de 751 € fins als 1.500 €; i les molt greus arriben fins als 3.000 €.