Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple reinicia els tràmits per a la reconversió urbanística dels entorns del carrer de Miquel Biada

Escoltar

El Ple reinicia els tràmits per a la reconversió urbanística dels entorns del carrer de Miquel Biada

La nova proposta manté l’objectiu de transformar sòls industrials en desús i contribuir a crear una nova centralitat de la ciutat potenciant el caràcter comercial. Es preveu mantenir la nau Fontdevila i Torres com a equipament i preservar altres edificacions com a record del passat industrial de Mataró.

Imatge general del nou planejament
Imatge general del nou planejament

El Ple municipal celebrat dijous 5 de novembre va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació que preveu refer el planejament urbanístic de les dues illes situades sobre el carrer de Miquel Biada. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dificultar l’any passat l’ordenació prevista per a aquest àmbit davant la impossibilitat de reconstruir la nau catalogada de Can Fàbregas i de Caralt a la cantonada dels carrers de Miquel Biada i de Tetuan.

L’àmbit afectat comprèn la major part de les parcel·les delimitades pels carrers de Miquel Biada, Tetuan, Diego de Velázquez i la ronda de Joan Prim, separades en dues illes pel carrer de Francisco de Goya. Es delimita un polígon d’actuació urbanística (UA-87) de 16.977 m2 de superfície de sòl. L’àmbit també inclou algunes parcel·les fora del polígon d’actuació on només es fan petits ajustos de planejament, com les finques situades a la cantonada del carrer de Miquel Biada amb la ronda de Joan Prim i la finca del xamfrà de la ronda de la República amb el carrer d’Hernán Cortés.

La proposta vol transformar sòls industrials en desús a usos residencials i terciaris, igual que contemplaven els planejaments urbanístics anteriors del sector impulsats per l’Ajuntament. L’objectiu principal és crear, junt amb l’àmbit veí de l’illa de Can Fàbregas i de Caralt, una nova centralitat per a la ciutat en sintonia amb les directrius del Pla d’Impuls del Centre. Així, el Centre s’estira, creant una porta d’entrada des del creuament del carrer de Miquel Biada amb les rondes i la Via d’Europa, potenciant l’eix Sant Benet – Plaça de les Tereses – Sant Josep i aprofitant la proximitat amb els entorns del mercat de la plaça de Cuba.

Són també objectius de la nova ordenació integrar l’àmbit en l’entorn i en el desenvolupament futur de l’illa de Fàbregas i de Caralt, on el projecte inicial per implantar un centre comercial està en fase de revisió; aconseguir més sòl públic per a parcs, jardins i equipaments; generar habitatge protegit, i propiciar el manteniment, rehabilitació i noves funcions d’alguns dels edificis industrials existents, que quedaran integrats amb les noves edificacions per generar un paisatge urbà que recordi el passat industrial de la ciutat.

En aquest sentit, la proposta preveu la preservació de la nau Fontdevila i Torres, catalogada pel Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic amb nivell de protecció A, i que es destinarà a equipament públic, amb ús pendent de concretar: la diagnosi elaborada en el marc dels treballs del nou Pla d’equipaments de Mataró 2020-2030 descarta la necessitat d’un nou centre escolar en aquest punt de la ciutat, tal i com sí preveien els planejaments anteriors. Però també contempla la preservació o restitució fidedigna de la nau situada a la ronda de Joan Prim (número 56), i de la façana i crugia frontal de l’antiga fàbrica del carrer de Miquel Biada (números 3-5). Totes dues es destinaran a nous usos terciaris i d’habitatge. Aquestes edificacions industrials tenen els mateixos valors constructius de l’arquitectura industrial del segle XIX i inicis del XX –les obertures verticals, els pilars de forja, les voltes atirantades o les encavallades, entre d’altres–, i admeten la seva rehabilitació integral o en part per acollir nous usos i conviure amb les noves edificacions.

El sostre terciari s’ubicarà principalment en planta baixa, en contacte amb els carrers de Miquel Biada i la ronda de Joan Prim per reforçar el caràcter comercial dels dos eixos.

Quant als espais lliures, es preveu una plaça enjardinada al centre de l’illa nord, al carrer de Francisco de Goya i integrant la nau Fontdevila i Torres, i un nou espai públic a l’illa sud, a la cantonada dels carrers de Miquel Biada i de Tetuan, que ha de servir de connector amb l’eix Sant Benet – Tereses – Sant Josep.

La reurbanització dels carrers de Francisco de Goya, Tetuan i el tram del carrer de Miquel Biada comprés en el sector preveu arbrat i vegetació en superfície, així com la pacificació de la mobilitat mitjançant calçades úniques amb preferència per a vianants i bicicleta, bancs per al descans i il·luminació adequada. Així, el tractament del carrer de Miquel Biada com a eix cívic d’entrada al Centre tindrà característiques similars a l’actuació aprovada per l’Ajuntament al tram del Camí Ral de la Mercè.


Nous habitatges protegits

La nova proposta manté l’índex d’edificabilitat dels anteriors planejaments i la distribució d’usos: un 75% per a usos residencials (19.136 m2 de sostre) i un 25% a usos terciaris (6.378 m2 de sostre). El 30% dels nous habitatges estaran destinats a protecció oficial i s’ubicaran en una nova edificació amb façana al carrer de Francisco Goya.

L’execució del planejament es desenvoluparà mitjançant el sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació. Els propietaris afectats hauran d’assumir les càrregues urbanístiques vinculades a la transformació de l’àmbit, així com fer la cessió gratuïta i lliure de càrregues del 10% de l’aprofitament del polígon d’actuació i del sòl dels sistemes urbanístics de nova creació corresponents.

Després de l’aprovació inicial per part del Ple, el nou planejament ha de superar un període  d’exposició pública de 30 dies des de la publicació al BOP. El document tornarà al Ple per a la seva aprovació provisional i el vistiplau definitiu correspondrà a la Generalitat. 


Galeria d'Imatges

Publicat a