Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 19/04/2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 19/04/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2804/2004 de 15 d'abril

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 19 d'abril de 2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 d'abril de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 22 de març de 2004

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte de subministrament de material informàtic durant l'any 2004.

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars; i convocatòria de licitació que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del contracte d' obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer Sant Pau.

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars; i convocatòria de licitació que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del contracte d' obres de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004.

6 Aprovació de la proposta d'arrendament a PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, de dues naus del total conjunt industrial situat al Veïnat de Mata, s/n, de la seva propietat, amb referència cadastral 001007000DG50A0001JZ, per un termini de quatre anys, en les condicions consignades al model de contracte d'arrendament que s'adjunta a la present proposta

7 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars; i convocatòria de licitació que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del contracte de servei de telecomunicacions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms.

8 Aprovar l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MI" a favor d'Electricitat Boquet, SL" per un import de 76.127,00 €, IVA inclòs.

9 Aprovar l'adjudicació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OC" a favor d'Istem, SL per un import de 82.804,65 €, IVA, inclòs.

10 Ratificar el Decret de la Consellera Delegada d'Interior i Hisenda núm. 2596 de 2 d'abril de 2004, s0bre l'adjudicació de la renovació de l'enllumenat públic del quadre "OK" a favor d'Electricitat Boquet, SL, per un import de 76.998,00 EUR., IVA inclòs.

11 Ratificar el Decret de la Consellera Delegada d'Interior i Hisenda núm. 2598 de 2 d'abril de 2004, s0bre l'adjudicació de la renovació de l'enllumenat públic del quadre "OG" a favor d'Electricitat Boquet, SL, per un import de 85.797,00 EUR., IVA inclòs.

-Servei de Recursos Humans-

12 Ratificació del decret d'alcaldia 2244/2004, de 23 de març, relatiu al procés selectiu per a contractar dos/dues delineants/tes.

13 Aprovació de l'Oferta Publica d 'Ocupació pel 2004.

14 Aprovació de les bases generals que regularan els processos selectius de l'oferta pública, així com les fitxes tècniques específiques de cada convocatòria.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

15 Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de l'espai públic resultant de les edificacions del Camí Ral 254-266.

16 Aprovació inicial del Projecte de consolidació de la muralla de Mataró, tram entre el carrer de l'Hospital i Baixada de les Escaletes.

17 Aprovació inicial del Projecte executiu de trasllat de camp de Futbol-07 de Cirera i urbanització de l'entorn

18 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització del carrer del Cos, tram compres entre el carrer Sant Francesc de Paula i Sant Joan.

-Servei d'Urbanisme-

19 Donar compte del Decret d'aprovació inicial de l'operació jurídica complementària al projecte de reparcel.lació del Pla parcial del sector VALLVERIC.

-Servei de Llicències-

20 Ordre de retirada de rètols, aparells d'aire condicionat i antenes, en diverses finques de la ciutat

21 Ratificació del decret del Conseller Delegat d'Urbanisme de 29.03.04, d'ordre de retirada als diversos titulars dels cartells que anuncien activitats del port al pg. Marítim, col·locats a la paret que fa de tanca de la via fèrria i en tanca metàl·lica al final del port.

-Servei de Manteniment-

22 Aprovació inicial projecte enllumenat del quadre "E" (trams de la ronda de Francesc Macià, carrer de Sant Cugat, dels passatges Comptes Mir i Borrell, Alfons IV el Magnànim, Jaume II el Just, Ferran II el Catòlic i la zona de petanca i de davant el polisportiu Eusebi Millán)".

23 Aprovació inicial projecte enllumenat quadre "B" (trams de l'avinguda de Lluís Companys, dels carrers de Sant Cugat, de Roma i de l'aparcament situat al final del carrer Roma)".

CMI SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

24 Ratificar el decret d'Alcaldia 2184/2004, de 22 de març, d'aprovació del Protocol d'adhesió al Programa "Anem al Teatre" per als cursos 2004-2008, organitzat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró.

-Servei de Benestar Social-

25 Aprovar el conveni per a la formalització d'ajudes econòmiques destinades a la Fundació Privada el Maresme, per al manteniment del servei que realitza a favor de les persones amb disminució psíquica, per un import de 89.634,43 euros.

26 Aprovar el conveni per a la formalització d'ajudes econòmiques destinades al Centre de Formació i Prevenció per al manteniment del servei que realitza a favor d'infants, joves i adults amb dificultats d'integració, per import de 95.785,74 euros.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agàpito

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor