Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de la Gent Gran de 07/04/2005

Escoltar

Acta del Consell Municipal de la Gent Gran de 07/04/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

A la sala 1 del Teatre Municipal de l'Ajuntament de Mataró es reuneix el Consell Municipal de la Gent Gran el dia 7 d'abril del 2005, la primera convocatòria a les

9.30 h i la segona a les 10.00 h amb el següent ordre del dia:

Ordre del dia

 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
 2. Informació sobre el nou Projecte estratègic de la Fundació Hospital
 3. Informació sobre la constitució i posta en marxa del Consell de la Ciutat
 4. Programa Carnet Blau
 5. Constitució d'una comissió organitzadora pel Congrés de la Gent Gran 2006
 6. Informació sobre la creació de nous equipaments per la gent gran (L'Havana, i Rocafonda)
 7. Valoració de la Trobada de Consells Municipal de la Gent Gran
 8. Valoració del cicle d'activitats formatives
 9. Precs i preguntes

Les persones que han estat convocades són presents a la reunió en qualitat de membres del Consell Municipal de Gent Gran.

Hi assisteixen:

Sr. Oriol Batista Gàzquez, regidor de Benestar Social, Salut, Consum i Nova Ciutadania

Sr. Ivan Pera, regidor de Joventut i Esports

Sra. Asun Muñoz, cap de servei de Benestar social

Sra. Maria Gil cap de secció gent gran de Benestar social

Sra. Àngels Cantos, directora de la Fundació Hospital

Sra. Lola Ruiz i Lombardo, secretària tècnica del Consell Municipal de Gent Gran.

Sra. Mayra Botey, responsable dels casals municipals de gent gran

Sra. Esther Ventura, responsable dels casals municipals de gent gran

Sr. Pascual Fernández Pruñanosa, Grup Municipal Socialista

Sr. Romuald Grané Vilaseca, Grup Municipal IC-V

Sr. José Moya Padial, Grup Municipal PP

Sra. Teresa Bruguera Manté, Grup Municipal CIU

Sr. Francesc Soler, Federació d'AAVV

Sra. Guadalupe Angelina Gil, ABS de Cirera Molins

Sra. Maria Pilar Gracia, ABS de Gatassa

Sra. Roser Albert, ABS Riera

Sra. Marga Garcia, ABS 5 de Mataró

Sr. Josep Patricio, Associació Gent Gran de Cirera.

Sr. Francisco Melero, Associació Gent Gran de Cirera

Sr. Ignasi Baena, Centre geriàtric Maresme

Sr. Josep M Zapater Dolz, residència el Mirador

Sr. Josep Mª Gironès, Associació Patronat Local de la Vellesa de Mataró

Sra. Rosa Parés, Centre sociosanitari Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena

Sr. Miquel Salrach, Associació Gent Gran Gatassa.

Sr. Francesc Tristany Alsina, Associació Jubilats i Pensionistes d' UGT Maresme

Sr. Emilio Gimeno, CCOO

Sr. Luis Urzua, Vocalia de gent gran de Pla d'en Boet

Sra. Àngels Fradera, Associació familiars d'Alzheimer

Sr. Josep Sánchez, Casal Jaume Terrades

Sr. Joan Peradejordi, Associació Jaume Terrades

Sra. Begoña Monge, Casal Jaume Terrades

Sr. Joan Torres, Vocalia gent gran Rocafonda

Sra. Carme Carulla, Vocalia gent gran Rocafonda

Sra. Concepcion Fernández, Vocalia gent gran Rocafonda

Sr. Joan Roca, Aula Sènior

Sr. Joaquim Felipe, Associació de Jubilats i Pensionistes de la Caixa Laietana

Sra. Esther Valverde, PADES

Sra. Montse Alsina, residència Laia

Sra. Maria Pilar Gracia, ABS de Gatassa

Sra. Maite Lacruz, Centre Geriàtric del Maresme

Sra. Margarita Porqueres, residència d'avis de l'ICASS

Sr. Miquel Patuel, Associació Casal del Parc

Sr. Pep Llauder, Associació Casal del Parc

Sr. Ginés Teruel, Centre Geriàtric Cerdanyola

Sra. Anna Maria Colomer, CIM

 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. El Sr. Oriol Batista procedeix a l'obertura de la sessió del Consell Municipal de Gent Gran i dóna pas als punts de l'ordre del dia. Abans però es fa la lectura de l'acta de la sessió anterior a proposta de les persones del Consell de la gent gran i després es dona pas a la seva aprovació. No hi ha cap esmena.

 3. Informació sobre el nou Projecte estratègic de la Fundació Hospital

El Sr. Oriol Batista fa la presentació del nou projecte de la Fundació Hospital i de la nova directora la Sra. Àngels Cantos anterior cap de servei de Benestar Social. S'informa que ara la nova cap del servei és la Sra. Asun Muñoz.

La Sra. Àngels Cantos explica el nou projecte de la Fundació Hospital i comenta que la Fundació serà un referent important en el temes de les dependències tenint en compte tres elements:

 • L'envelliment
 • La discapacitat
 • La malaltia i
 • La vulnerabilitat.

El Sr. Francisco Melero comenta que és un projecte de molta envergadura i vol saber en quin edifici s'ubicarà la Fundació Hospital.

El Sr. Oriol Batista diu que la Fundació està ubicada al C/ Pelegrí, darrera l'Hospital de St. Jaume i Sta. Magdalena.

El Sr. Francisco Melero pregunta quin serà el sistema de finançament.

El Sr. Oriol Batista respon que la Fundació gaudeix d'autonomia financera. A part de fer un conveni Ajuntament/ Fundació aquesta ha de treballar per fer diferents convenis amb altres administracions com la Diputació i la Generalitat. Així mateix amb entitats financeres com la Caixa. És un projecte molt positiu per donar resposta a l'envelliment de la població i a les dependències.

S'explica que la Fundació disposa d'un patrimoni immobiliari molt important i que ara estan llogats per preus molt baixos. Es tractaria d'optimitzar aquest patrimoni.

El Sr. Francisco Melero comenta que és necessari buscar altres vies de finançament i que tot el pes econòmic no sigui exclusivament de l'Ajuntament.

La Sra. Àngels Cantos comenta que la Fundació rep finançament del propi patrimoni i de diferents empreses públiques i privades.

Es comenta que el projecte és viable i que s'ha de continuar en la mateixa línia.

El Sr. Francesc Soler comenta que com a usuari de la Fundació esta molt agraït. L'Hospital d'abans era molt depriment i ara ha fet un canvi espectacular. Comenta que és un servei sociosanitari i que en aquests moments està ofertant serveis que la sanitat no cobreix.

El Sr. Lluís Rabassa pregunta si la Fundació depen de l'Hospital general de Mataró.

S'informa que són entitats independents (cadascuna té la seva pròpia junta) però si que existeix un treball conjunt. Es pretén crear una finestra única d'atenció.

El Sr. Josep M. Zapater pregunta sobre la finestra única. I si serà una prova pilot.

El Sr. Oriol Batista respon que l'Ajuntament té un paper molt important en el tema de les dependències per tant és lògic que agafi el lideratge d'aquest tema. A finals de l'any 2006 està prevista la creació del sistema estatal de dependències. Això significa que els ciutadans tindran dret a rebre diferents serveis. I l'Ajuntament de Mataró ha d'estar preparat.

El Sr. Josep M. Zapater comenta que l'assistència domiciliària no ha de ser precària, i vol saber que s'ha pensat sobre aquest tema.

El Sr. Oriol Batista diu que el Servei d'atenció a domicili és competència Municipal. En comparació a altres ciutats de Catalunya a Mataró en el 2004 tenim una cobertura d'un 7% igual que la cobertura presentada a França. Altres ciutats de Catalunya tenen només un 2%.

La Sra. Asun Muñoz informa que en dos anys hem arribat al 7% i que la previsió era arribar a aquest percentatge en el 2006.

 1. Informació sobre la constitució i posta en marxa del Consell de la Ciutat
 2. El Sr. Ivan Pere conseller delegat de Joventut i Esports informa sobre la posta en marxa del Consell de la Ciutat. Es tracta de crear un espai de participació. El Consell estarà format per persones d'altres Consells Municipals i vol ser un espai de propostes i de presa de decisions.

  El Consell estarà format per representants d'altres consells de la ciutat, per sindicats, per organismes autònomes, per cinc persones de prestigi de la ciutat, per representants de la comunicació local€

  Es demana la col·laboració de dos representants del Consell Municipal de la Gent Gran. El Consell de la ciutat funcionarà durant un període de quatre anys i les reunions seran bianuals.

  El Sr. Francesc Soler s'ofereix voluntari per participar en el Consell de la ciutat. S'informa que manca una altra persona i si alguna persona més està interessada que es posi en contacte amb la Sra. Lola Ruiz, la secretària tècnica del Consell de la Gent Gran.

 3. Programa Carnet Blau

S'informa que s'ha fet una comissió tècnica i que s'està treballant una nova proposta.

Quan aquesta nova proposta del carnet blau estigui definida, s'informarà en una sessió del Consell Municipal de la gent gran.

S'informa però que la nova proposta tindrà en compte els criteris següents:

 1. Per aconseguir el carnet blau actual, es demanarà la declaració de la renda i es tindrà en compte la unitat de convivència, així afavorirem a la majoria de la població.
 2. Carnet de copagament. Aquest carnet no serà gratuït sinó de copagament. Hi ha diferents Ajuntaments que el tenen. Les persones grans en paguen una part i l'Ajuntament l'altre. Es una forma de que moltes persones grans gaudeixin d'aquest carnet.

Es valora que aquesta actuació tindrà una repercussió econòmica important per l'Ajuntament.

Aquesta mesura repercutirà en aquest dos àmbits de població: gent gran i persones que pateixen una disminució.

Es pregunta si es tindrà dos carnets.

Es contesta que es tindrà un o l'altre mai els dos. Es comenta que el carnet blau continuarà i en aquest cas el que farem serà afegir-ne un altre de copagament. S'evitaran possibles irregularitats.

 1. Constitució d'una comissió organitzadora pel Congrés de la Gent Gran 2006
 2. El Sr. Oriol Batista informa que es vol organitzar un Congrés de gent gran a nivell de ciutat. Per aquest motiu es proposa crear un comitè format per membres de diferents entitats i tècnics del servei de Benestar Social. Aquesta comissió estarà liderada pel Sr. Pep Llauder. L'objectiu d'aquest congrés és recollir diferents propostes creatives orientades a la millora de la qualitat de vida de les persones grans.

 3. Informació sobre la creació de nous equipaments per la gent gran (L'Havana, i Rocafonda)
 4. La Sra. Maria Gil informa que està previst la creació del Casal de Gent Gran de l'Havana. S'estan buscant nous locals per la seva ubicació. Per l'altra banda en relació a la vocalia de gent gran de Rocafonda, s'estan treballant els estatuts per formalitzar-la com associació i s'està treballant per aconseguir els espais de St. Jordi de la Caixa de Catalunya. El resultat d'aquestes negociacions són positives. Es pretén que la Caixa faci una cessió gratuïta del local i només mancaria, fer-ne la rehabilitació.

  El Sr. Joan Roca es queixa que és urgent fer aquesta negociació, ja que estan compartint espais amb altres entitats del centre cívic de Rocafonda. Necessiten un espai per ells.

 5. Valoració de la Trobada de Consells Municipal de la Gent Gran

S'explica la Trobada de Consells Municipals de la Gent Gran de Mataró. Han assistit un total de 13 Consells de diferents ciutats de la província de Barcelona, amb un total de 74 persones, tenint en compte que es va posar un límit de participació. Van sortir-ne moltes propostes i va haver-hi un bon nivell de participació. Entre els temes tractats cal rescatar els següents:

 • Fomentar projectes intergeneracionals
 • Crear més recursos per les persones amb dependència
 • Potenciar el voluntariat
 • Crear una regidoria exclusiva per a la gent gran
 • Potenciar la participació de les persones grans que no estan representades en entitats o associacions.
  • Altres€

 

 1. Valoració del cicle d'activitats formatives

De la valoració de les enquestes passades de cada conferència s'han arribat a les conclusions següents:

 • Promig de participació de 80 persones per sessió.
 • L'horari i la ubicació (Can Palauet) el 100% l'han valorat positivament
 • Bon nivell del contingut de les conferències i dels ponents.
 • Es fan diferents propostes entre els quals cal destacar:
 • "les al·lèrgies"
 • "la fibromialgia"
 • "les depressions
 • "el parkinson"
 • " les malalties hepàtiques"

La Sra. Maria Gil informa que el cicle d'activitats formatives per l'any 2005 es continuarà fent, però es proposa realitzar les conferències un cop al mes. Aquesta proposta es fruït de la valoració feta per la mateixa comissió de Qualitat de Vida.

 

Precs i preguntes

El Sr. José Moya pregunta quan començaran les obres del casal de Cerdanyola.

El Sr. Oriol Batista informa que començaran al mes de juny

El Sr. Francesc Soler comenta que s'està donant molta importància als bens materials però ell valora que s'haurien de fer activitats on es contemplés també l'aspecte espiritual, musical, teatral€ no es fan prou activitats d'aquesta mena.

La Sra. Maria Gil respon que hi ha moltes activitats en tots els casal, relacionades amb la música, el cant, el ioga € i que aquestes activitats estan organitzades, la majoria de les vegades, tenint en compte les propostes dels mateixos interessats.

A les dotze es dona per finalitzada la reunió.