Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Plenari de l'IME de 11/07/2005

Escoltar

Acta del Consell Plenari de l'IME de 11/07/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

.

Data: 11 de juliol de 2005

Núm: 40

Caràcter: Sessió ordinària

Hora: de les 19:18 a les 21,45 hores

Lloc: Sala de Reunions de l'IME

Hi assisteixen:

Josep Comas Valls President

J. Vicent Garcia Caurin Vocal (CiU)

Esteve Buscà Valdé Vocal (ICV-EuiA)

Maria Rosa Cuscó Alberó Vocal (ERC)

Sílvia Pont Munzó Vocal (Món empresarial)

Joaquim Vives Carós Vocal (CEM-estudiants)

Santiago Ortego Carazo Vocal (PSC)

Remigi Herrero Garcia Vocal (PSC)

Emili Muñoz Martínez Director

Joan Noè Roca Secretari

Joan Pérez Coll Vocal (CEM-famílies)

No assisteixen:

Josep Illa Ximenes Vocal (Central Sindical majoritària)

Saturnino Martín del Pozo Vocal (PP)

Josep Canal Codina Interventor municipal

Albert M. Geronés Llinarés Vocal (CIU)

Estrella Fernández Domínguez Vocal (PP)

Martí Casares Roca Vocal (CEM-directors)

M. Encarnació Safont-Tria Ximenes Vocal (Consell Municipal Cultura)

Jaume Aguilar Vallès Vocal (Membre de reconegut prestigi)

Carles Bailo Mompart Vocal (Membre de reconegut prestigi)

Excusa la seva presència

:

Oriol Batista Gàzquez Vicepresident (PSC)

Ordre del dia

1.

Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 26 d'abril de 2005 i de la sessió extraordinària de data 31 de maig de 2005.

S'aprovaren per unanimitat

2. Despatx oficial

No n'hi ha.

3. Línies d'actuació

3.1. Canvis organitzatius a les escoles bressol municipals pel curs escolar 2005-2006.

Emili Muñoz explica el canvis previstos pel curs següent, a les escoles bressol de l'IME, en els següents apartats:

 1. Plantilles
 2. Increment de mitja educadora a cinc escoles bressol i d'un quart de jornada al l'escola bressol La llàntia, per atendre l'espai de menjador.

 3. Presència d'educadores durant tot l'horari d'obertura de les escoles
 4. La coordinadora organitzarà la seva jornada laboral i la de les altres educadores de suport de manera que puguin cobrir la presència a l'escola de personal docent durant les hores de permanències de matí i tarda, de 8.15 a 8.45 i de 18 a 18.30 hores.

 5. Ràtio
 6. Pel proper curs 2005-2006 es mantindran les ràtios actuals (8, 13, 18). Les noves ràtios previstes en el nou Decret d'Educació de la Generalitat de Catalunya (8, 13, 20) s'aplicaran a partir de setembre de 2006.

 7. Reforços i suports

A l'inici de curs, s'amplia el reforç d'adaptació en els grups de 2-3 anys.

A l'escola Tabalet s'amplia en 2 hores el suport als matins durant tot el curs per atendre les necessitats organitzatives derivades dels grups intensius.

Necessitats específiques: es dotaran els vetlladors/es que indiquin els dictàmens pertinents.

J. Vicenç Garcia pregunta si l'equip de coordinació valora positivament els canvis proposats. El President contesta que s'han acceptat, amb alguns ajustos. També explica, que, per prudència, en el proper curs es mantindran les mateixes ràtios, però amb els increments de personal previstos. El nou Decret establirà 10 educadores per la composició més habitual de 7 aules. A diferents preguntes sobre el funcionament del menjador, el President informa que no hi

ha queixes ni per part de les famílies ni de les educadores i que les ràtios que aplica l'IME són les de 6-8-14, per 6-10-15 que apliquen les empreses.

4. Propostes al Consell

4.1 Aprovació inicial de la modificació de plantilla de l'any 2005

Es presenten alguns canvis, deguts al decalatge entre el curs i l'any:

 • Increment d'una plaça de conserge, per l'obertura del CEIP Mataró, mitjançant els mòduls del Parc Municipal.
 • Increment d'una plaça A i una plaça B a l'IES Miquel Biada, per adequació a la normativa horària del Departament d'Educació de la Generalitat i reforç a l'atenció a la diversitat.
 • Una plaça d'auxiliar administratiu, a jornada parcial, per a l'Escola d'Adults de Can Noè, fins el moment compartida amb l'IES Miquel Biada.
 • Increment de la dedicació fins a la jornada completa, de les mitges jornades dels conserges de les escoles d'adults Els Tarongers i Can Marfà.
 • Es redueix una plaça de netejadora d'escola bressol, per externalització del servei i promoció a conserge d'escola de la titular, i dues d'experts docents d'educació en el lleure, al passar l'activitat als centres cívics.

S'aprova per unanimitat.

Maria Rosa Cuscó abandona la sessió a les 20:07 hores.

4.2. Aprovació de les bases de provisió de lloc de diverses places d'educador/a, 1r. Cicle d'educació infantil entre el personal fix amb jornada parcial.

Glòria Carlos, professora del Miquel Biada, deixa una vacant d'escola bressol, i es concedeix una excedència, a una educadora que marxa fora de Mataró.

S'aproven per unanimitat.

4.3. Aprovació de les bases de selecció per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va de centre docent.

Es tracta d'una plaça al Miquel Biada, que passarà d'interinatge a provisió de plaça (oberta).

S'aproven per unanimitat.

4.4. Aprovació dels convenis entre diferents IES i l'Institut Municipal d'Educació per a la utilització de les instal·lacions dels IES.

J. Vicenç Garcia manifesta que els convenis s'haurien de fer extensius també al CEE Les Aigües, i Joan Perez Coll, també a altres escoles.

S'aproven per unanimitat.

4.5. Ratificació del decret núm. 597/2005, de 31 de maig de 2005, d'aprovació d'ajuts individualitzats per a la quota escolar dels infants matriculats a les escoles bressol municipals per al curs escolar 2005-2006.

Aquest punt havia quedat sobre la taula a la sessió del 31 de maig. Entre les dues sessions de Consell Plenari, es van rebre diferents aportacions dels senyors Ortego, Buscà i Geronés, que es van recollir.

Els ingressos familiars es justificaran mitjançant certificat de l'Agència Tributària, de les percepcions de renda de l'any 2004. Es valoraran les circumstàncies especials entre 2 i 4 punts i s'establirà un escalonat, entre 0,5 i 2,5 punts, per a nombre de fills/es menors de 16 anys en la unitat familiar, inclòs el nen/a escolaritzat.

Es ratifica per unanimitat.

4.6. Donar compte del decret núm. 622/2005, de 3 de juny, sobre contractació, per via d'urgència, del senyor Josep Ma Maymó Mas com a conserge de CEIP per substitució de la titular en situació de baixa per ILT (Titular Sra. Ma Pilar Carcia Pruna, CEIP Tomàs Viñas).

Es donaren per assabentats.

4.7. Donar compte del decret núm. 661/2005, de 9 de juny, sobre contractació, per via d'urgència, del senyor Miquel Fernández Luque com a conserge de CEIP per substitució del titular en situació de baixa per ILT (Titular Sr. Virgili Castelló Paricio, CEIP Rocafonda).

Es donaren per assabentats.

4.8. Donar compte de l'acceptació, per part del Ple Municipal, de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al qual s'otorguen subvencions a les corporacions locals titulars de centres d'educació preescolar per al curs 2004-2005.

Es tracta la subvenció de 621.500 €, per a 565 alumnes. Aquest serà el darrer curs en que s'aplicarà l'acord de 1.100 €/any. Es passarà a 1.800 €/any, sempre que es construeixin les escoles previstes i es creïn les 334 noves places possibles.

Es donaren per assabentats.

S'aprova per unanimitat incloure un nou punt, fora l'ordre del dia:

4.9. Nomenament de la senyora Magda Huguet i Maén, vocal de la Junta Educativa de l'IME, en representació del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

S'aprova per unanimitat.

5. Propostes al Ple de l'Ajuntament

5.1. Nomenament de la senyora Magda Huguet i Maén, en representació del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya i del senyor José Manuel López González, pel Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya, com a vocals del Consell Escolar Municipal.

5.2. Nomenament de Magda Huguet i Maén, com a vocal del Consell Plenari de l'IME, en representació del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.

S'aprova per unanimitat.

5. Informacions de la Presidència:

Campanya de matriculació a les escoles bressol de l'IME

Al tancar la campanya de preinscripció, s'havien produït 766 sol·licituds per un total de 309 places ofertes. La llista d'espera va ésser de 457 nens i nenes. Fins el dia d'avui ja s'havien donat 26 renúncies de places aconseguides.

Taula mixta de planificació

Es va constituir el passat dia 9 de juny. La Taula mixta de planificació és un espai de trobada entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació de la Generalitat, per planificar, conjuntament, les necessitats educatives de la ciutat, a tots nivells, tant pel que fa a escolarització immediata com a la planificació futura, incloïnt noves construccions, noves necessitats, propostes al Departament, etc. Està presidida pel l'Alcalde, que ha delegat en el regidor d'educació, seyor Josep Comas, amb la vicepresidència del Director de Serveis Territorials, o qui delegui, en aquest cas la Directora adjunta, senyora Carme Zapater..

El règim de trobades serà normalment pel mesos de juny, octubre i gener/febrer, més les reunions intermitges, a nivell tècnic, que facin falta.

Amés a més d'ésser la constitució de la Taula, a l'ordre del dia va tractar sobre obres, escolarització i planificació de noves construccions.

El Departament aportarà en concepte d'obres RAM la quantitat de 180.304 €, per dur a terme les següents obres, pressupostades amb 229.957,54 €, assumint la diferència l'Ajuntament.

Les obres que es durant a terme, seran les següents:

 • Construcció del nou menjador del CEIP Cirera
 • Mur de separació entre els CEIP Tomàs Viñas i Josep Montserrat
 • Supressió de barreres arquitectòniques en el CEIP Rocafonda.

A més a més, l'Ajuntament destinarà 195.968,99 €, per altres obres, tal com Arranjament de la pista poliesportiva del CEIP Tomàs Viñas, escomeses del mòduls provisionals del CEIP Mataró, renovacions de calefaccions, etc.

A diferents intervencions dels assistents sobre la supressió de dos grups d'ESO1, als IES A. Satorras i Thos i Codina, el President manifesta que ha sigut un tema prou desgraciat, tant pel fons com les formes, havent-nos queixat al màxim nivell. A la Taula es va quedar que en aquest moments seria contraproduent qualsevol mesura que es prengués, prenent no obstant el Departament el compromís de revisar les dades a l'inici de curs, pel setembre, i prendre, de forma consensuada amb totes els parts implicades, les decisions que calguin.

Pel que fa a les noves construccions, el calendari del Departament i el nostre, en virtut de les necessitats reals, no s'ajusten, pel que s'hauran d'emprendre mesures d'urgència, a concretar en properes trobades amb el Departament.

Pla educatiu d'entorn.

El passat 29 de juny, es va fer la constitució de Comissió operativa, formada per Serveis Educatius del Departament, representants de les direccions del centres, de les associacions de veïns i entitats del barris, d'entitats esportives, el MEM, bressol i adults, col·lectius d'estrangers i el Centre Sant Pau.

S'està fent una hora de suport escolar a totes les escoles de primària de l'àmbit del mateix, s'ha organitzat una activitat de vacances: "aprendre llengua catalana a l'estiu", per a nois i noies de 12-14 anys, incorporats de nou al sistema educatiu i amb desconeixement d'aquesta llengua, s'està elaborant un projecte d'algunes activitats extraescolars compartides pels CEIP de l'àmbit del pla i es coordinarà la formació d'adults, mitjançant la Comissió de la llengua, des de l'Escola d'Adults de Can Noè.

Cara el curs 2005-2006, a tall d'anunciat, està previst consolidar la dinamització als IES, el suport a l'estudi i reforç escolar, tallers de llengua, formació per a monitors de lleure, activitats de vacances, projecte d'extraescolars, biblioteca oberta, contractació d'un mestre/a d'acompanyament, constitució de les comissions socio-educatives del centres, suport familiar, assessorament i activitats per ales famílies, projecte de pares/mares acollidors i projecte de mediació.

Tots aquest projectes es presentaran en una reunió de la Comissió operativa, inicialment prevista pel 21 de setembre proper.

6. Precs i preguntes

J. Vicenç Garcia pregunta sobre el tema de l'Espai Musical, perquè el conveni no havia passat per l'IME, etc. El President contesta que l'IME no ha signat cap conveni ni ha subvencionat cap activitat de sensibilització i iniciació a la música. La Casa de la Música Popular, ha mantingut en tot cas contactes amb els centre educatius per endegar activitats extraescolars, de la mateixa forma que ho faria qualsevol altra entitat. J. Vicenç suggereix que l'Ajuntament convoqui les escoles de música afectades, i que es clarifiqui la qüestió, per tal d'evitar el malestar que manifesten.

Com a secretari del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del president.

El president

Josep Comas i Valls

El secretari suplent

Joan Noè i Roca