Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal ordinari. 11/12/2006

Escoltar

Ple Municipal ordinari. 11/12/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

10523/2006 de 4 de desembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 11 de desembre de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dilluns 11 de desembre de 2006, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinària del dia 2-11-2006 i ordinària del dia 7-11-2006.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONAL

3 Proposta de Resolució dels grups municipals d'Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA, Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya en suport al dret de vot de les persones immigrades residents a l'Estat en les properes eleccions municipals.

4 Moció dels grups municipals Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Convergència i Unió de suport a la campanya mundial per a una profunda reforma del sistema d'institucions internacionals.

DICTAMENS

-Alcaldia-

5 Canvi representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya al Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

6 Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre canvi representat sindical al Consell Rector del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

7 Adscripció a favor de l'entitat pública empresarial MATARO AUDIOVISUAL d'una part de l'edifici municipal situat al carrer Juan Sebastián Elcano, 2, (Centre Cívic Pla d'en Boet), per al compliment dels seus fins.

8 Procedir a la venda de parcel·la sobrera municipal situada al carrer Almeria, 39, de Mataró, als veïns confrontants.

9 Renovació de la cessió d'ús a precari d'una zona verda privada municipal, situada a la plaça del Gas, a favor de diverses comunitats de veïns confrontants.

10 Aprovació expedient de modificació de crèdit de l'exercici 2006: ratificar els decrets 5795/2006 i 7584/2006.

11 Desafectació de la finca de propietat municipal situada a la riera de Figuera Major, cantonada carrer Joan Oliver de Mataró, per a la seva permuta amb una finca de la Parròquia de Sant Josep, de Mataró, situada al carrer Muntanya.

12 Creació del servei públic de gestió del Parc Tecnocampus.

13 Concessió demanial del subsòl d'una finca de propietat municipal situada a la Ronda Rafael Estrany, de Mataró, a favor de GINTRA, per a la construcció i explotació d'un aparcament.

14 Permuta de l'ús dels panyols i amarraments del Port de Mataró, de titularitat de l'Ajuntament de Mataró , per a l'ús d'una base nàutica de titularitat del Consorci Port Mataró.

-Servei d'Ingressos-

15 Aprovació de preus públics de la publicitat al butlletí municipal Més Mataró.

16 Aprovació de tarifes del servei públic de la zona esportiva municipal el Sorrall per al 2007.

-Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions-

17 Aprovació del Reglament Intern d'ús dels Sistemes d'Informació Municipals.

-Servei de Recursos Humans-

18 Aplicació nova política retributiva i adequació llocs de treball del Patronat Municipal d'Esports.

 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

19 Ratificar la resolució 10165/2006 de 23 de novembre, dictada per la consellera delegada d'Obres, que aprova l'Addenda al Conveni, formalitzat en data 17 de novembre de 2004 entre el Departament d'Educació i Universitats i l'Ajuntament de Mataró, relativa a la dotació d'aparells i mobiliari de cuina al CEIP Anxaneta

-Servei d'Urbanisme-

20 Aprovació definitiva de l'estudi de detall d'ordenació de volums de l'edifici terciari del Port (illa VII i part illa I).

21 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal "Colon-Toló".

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Salut Pública i Consum-

22 Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 27-11-2006 d'aprovació del Pa d'Actuació VIH/SIDA a Mataró.

-Servei de Benestar Social-

23 Acceptar la delegació de competències de gestió dels serveis prestats en el Casal de Gent Gran Jaume Terradas

-Patronat Municipal de Cultura-

24 Inclusió de nous carrers al nomenclator de la ciutat.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Popular sobre l'antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.

PRECS I PREGUNTES

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els usos de la nau Gaudí.

27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els aldarulls denunciats per un grup de veïns de la Plaça Montserrat Roig.

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'exposició Mataró millora, millora Mataró. El Front de Mar.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió davant diverses situacions i comportaments a la via pública.

30 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Consell de Joventut.

31 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el compliment de l'al.legació per a la millora qualitativa dels equipaments escolars.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les queixes de veïns de la zona de Can Xammar.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les obres de l'aparcament en superfície de la Ronda Pintor Estrany.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la finalització de les obres de la nova escola Anxaneta.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la venda dels pisos protegits del Pla d'en Boet.

36 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el jurat de la Mostra de Curtmetratges de cinema.

37 Pregunta que presenta el grup municipal Popular sobre el futur del Teatre Monumental.

38 Pregunta que presenta el grup municipal Popular per les queixes de la Policia Local per manca de recursos humans i la política de relacions laborals de l'Ajuntament.

39 Pregunta que presenta el grup municipal Popular sobre el nou informe que dubta sobre la rigurositat dels estudis de la incineradora de Mataró.

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agàpito

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL

 

Manuel Monfort Pastor