Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

10/12/2007

Escoltar

10/12/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Junta de Govern
Organisme

Ordre del dia

Decret

10014/2007 de 5 de desembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 10 de desembre de 2007

Òrgan: ALCALDIA

 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 10 de desembre de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 26 de novembre de 2007.

 

 

2         DESPATX OFICIAL

 

 

           CMI SERVEIS CENTRALS

           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

           -Servei de Compres i Contractacions-

          

3         Ratificació decret d'Alcaldia núm. 9586/2007 de 21 de novembre per el qual s'acorda iniciar l'expedient de contractació dels treballs de reparació de la xemeneia "Tintex", situada a la plaça Assemblea de Catalunya, aprovar el plec de clàusules i adjudicar per motius d'urgència a favor de l'empresa Servicios y Obras Barcelona, SL.

 

4         Acordar la modificació per ampliació del contracte del servei de manteniement d'aplicacions a mida en Java

 

5         Adjudicació del concurs celebrat per a la contractació de l'organització tècnica i la gestió de les Fires de l'Infant de Mataró a favor de l'empresa Paités Jocs, SL, per un import de 38.230,00 EUR, IVA inclòs.

 

6         Aprovar l'adjudicació mitjançant subhasta de les obres incloses al Projecte executiu d'arranjament d'accessos i talussos a Can Boada.

 

 

 

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

           -Servei d'Obres-

 

7         Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda.

 

8         Aprovació de la relació d'actuacions municipals seleccionades per a participar en la convocatòria 245/2007 de 6 de novembre del Departament  de Governació i Administracions Publiques relativa a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012.

 

9         Donar compliment de la Sentència número 798/2007  de data  20 de setembre, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  desestimant el recurs d'apel·lació promogut per l'Associació de Propietaris de la urbanització  Santa Maria de Cirera " Les Sureres"

 

           -Servei d'Urbanisme-

 

10        Donar compliment de la Sentència que la Secció Tercera de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat el 8 d'octubre de 2007 en el recurs núm. 216/2006, interposat per Joaquim Bartra Soler contra Resolució del Jurat d'Expropiació de Catalunya de 27/11/2001 que fixa el justipreu per l'expropiació de la finca "Masia de Sant Salvador".

 

           -Servei de Manteniment-

 

11        Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "MA", que compren els carrers Ronda del Cros i Mare de Deu de la Cisa.

 

12        Aprovació inicial del projecte de substitució de fusteria exterior del CEIP J.M. Peramas

 

13        Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "AS", que compren els carrers Cristina, Prat de la Riba, Rierot i plaça Forn del Vidre.

 

14        Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "OB" que compren els carrers  passeig Carles Padrós, Pau Casals, Creu Roja, Nicolau Guanyabens, Mare de Deu dels Angels i Lluís Millet.

 

           -Habitatge-

 

15        Donar compte de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona que declara inadmissible el recurs núm. 662/2006, interposat per Caixa d'Estalvis Laietana contra la notificació de 04.10.2006 referent a la suspensió de la sol·licitud de llicència d'adequació de local a oficines a La Riera, 92-94.

 

16        Donar compte de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona que declara acabat el procediment i l'arxiu del recurs núm. 369/2007, interposat per Caixa d'Estalvis Laietana contra el decret de 06.03.2007 que desestima les al·legacions formulades a la notificació de suspensió de la sol·licitud de llicència d'adequació de local a oficines a La Riera, 92-94.

 

17        Ordre de retirada de rètol al c. Sant Cugat, núm. 1, 1r i 2.

 

18        Ordre de retirada de rètol a l'Avinguda Puig i Cadafalch, 12, bx

 

 

           CMI VIA PÚBLICA

 

19       Aprovació i encàrrec d'execució a GINTRA del Pla d'Aparcaments 2007-2011.

 

 

           CMI SERVEIS PERSONALS

           -Servei de Benestar Social-

 

20        Aprovació de la signatura de l'annex 3 al conveni de col·laboració signat amb la Creu Roja, per tal de donar suport a les activitats de caire social.

 

21        Aprovació del pagament avançat de l'aportació al Consorci Sanitari del Maresme, per garantir la continuïtat del servei que realitza la Residència Sant Josep

 

22        Ratificació del decret número 9493/2007, de 19 de novembre de la signatura de l'annex 13, programes innovadors, desplegament de "Minuts Menuts" del protocol addicional per a l'any 2007 al conveni entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró.

 

23        Ratificació del decret número 9701/2007, de 26 de novembre d'aprovació de la signatura de l'annex 1.1 d'atenció social primària, del protocol addicional per a l'any 2007 al conveni entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró.

 

           -Servei de Joventut i Dona-

 

24        Ratificació del decret  9388/2007 de 15 de novembre, d'aprovació de la disminució de l'import de les subvencions atorgades dins de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu (convocatòria 11/07)

 

 

           PRECS I PREGUNTES

 

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

 

 

 

ACTA NÚM. 22/2007 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 10  DE  DESEMBRE  DE 2007.

=================================================================

 

 

A la ciutat de Mataró, el deu de desembre de dos mil set, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde - president

          

Hi concorren els Senyors:

 

En Joan Antoni Baron Espinar           Alcalde

En Ramon Bassas Segura                   1r Tinent d'Alcalde

Na Quiteria Guirao Abellán                 2na Tinent d'Alcalde

En Francesc Teixidó i Pont                 3r Tinent d'Alcalde

Na Montserrat López i Figueroa          5èna Tinent d'Alcalde

En Esteve Terradas Yus                     7è Tinent d'Alcalde                                         

 

 

Assistits del Secretari General  Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

 

Excusen la seva assistència la senyora  Alícia Romero Llano, 4ta Tinent d'Alcalde i el senyor Oriol Batista Gázquez, 6è Tinent d'Alcalde.

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

 

 

1 € És aprovat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 26 de novembre de 2007.

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

 

 

 

 

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

           

3          RATIFICACIÓ DECRET D'ALCALDIA NÚM. 9586/2007 DE 21 DE NOVEMBRE PER EL QUAL S'ACORDA INICIAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE REPARACIÓ DE LA XEMENEIA "TINTEX", SITUADA A LA PLAÇA ASSEMBLEA DE CATALUNYA, APROVAR EL PLEC DE CLÀUSULES I ADJUDICAR PER MOTIUS D'URGÈNCIA A FAVOR DE L'EMPRESA SERVICIOS Y OBRAS BARCELONA, SL.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Per Decret 9586/2007 de 21 de novembre de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró es va acordar iniciar l'expedient de contractació dels treballs de reparació de la xemeneia "Tintex", i adjudicar-lo a favor de Servicios y obras Barcelona, SL, per import de fins a 66.397,24 €, IVA inclòs, i es disposava en el mateix Decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local.

 

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent ACORD:

 

Únic.- Ratificar el Decret 9586/2007 de 21 de novembre, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

 

"Antecedents de fet

 

1. Mitjançant informe del cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment d'aquesta Corporació de data 14 de novembre de 2007 es comunica que la xemeneia "Tintex", situada a la plaça Assemblea de Catalunya de Mataró, ha patit despreniments de materials, i que l'estat del conjunt fa que sigui molt probable que es produeixin més despreniments, per la qual cosa s'ha procedit a tancar la zona al seu voltant, i és urgent iniciar treballs de reparació.

 

2. Així mateix comunica que han estat consultades tres empreses- Promotora Fax, SL, Vertisub, i Servicios y obras Barcelona, SL- i que proposa l'adjudicació a aquesta última, tenint en compte que ha realitzat feines de forma satisfactòria per a l'Ajuntament en ocasions anteriors, els preus ofertats, la definició desglossada dels treballs valorats en nombre i hores d'operari que permetrà ajustar el preu dels treballs a la realitat de l'obra, l'abast de la qual resulta difícil de determinar, a causa de la dificultat d'accés a la torre.

 

3.  Consta oferta econòmica efectuada per Servicios y obras Barcelona, SL, per un import de fins a 66.397,24 €, IVA inclòs, sense perjudici de la valoració definitiva dels treballs, una vegada s'hagi accedit a la xemeneia.

 

4. Consta, igualment, informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractació de data 21/11/2007, respecte de la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei que promou la contractació.

 

Fonament de dret

 

1. L'art. 141.c) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, estableix que es podrà utilitzar el procediment negociat sense publicitat quan una imperiosa urgència, resultant d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació i no imputables a aquest, demandi una ràpida execució que no pugui assolir-se pel procediment d'urgència.

 

2. A la partida 40543/51112T/61100 del pressupost aprovat per a l'any en curs existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es preveu meriti l'adjudicació dels treballs abans esmentats.

 

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local  de Catalunya, RESOLC:

 

1. Iniciar l'expedient de contractació dels treballs de reparació de la xemeneia "Tintex", situada a la plaça Assemblea de Catalunya de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per quedar justificat l'interès públic, tal i com indica l'art.67.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

 

2. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament expressat en el punt anterior.

 

3. Adjudicar el contracte a favor de Servicios y obras Barcelona, SL, per import de fins a 66.397,24 €, IVA inclòs, sense perjudici de la valoració definitiva dels treballs, una vegada s'hagi accedit a la xemeneia

 

4. Atendre la despesa de fins a 66.397,24 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 40543/51112T/61100 del pressupost aprovat per la present anualitat 2007 (op. tipus AD núm. 200700061052).

 

5. Requerir l'adjudicatari perquè dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la rebuda de la notificació del present acord dipositi en la Tresoreria de Fons Municipal l'import de 2.655,89 €, en concepte de garantia definitiva per l'adjudicació efectuada mitjançant el present acord.

 

6. Ratificar el present decret en la propera sessió de la Junta de Govern Local."

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

4          ACORDAR LA MODIFICACIÓ PER AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIEMENT D'APLICACIONS A MIDA EN JAVA

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2007 es va adjudicar el contracte del servei de manteniment d'aplicacions a mida en Java a favor de l'empresa SERTEC, Soluciones Informáticas, SAU, per un import de fins a 33.000,00.-EUR, IVA, inclòs.

 

Mitjançant informe de data 19/10/2007, el cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions sol·licita la modificació del contracte esmentat en el sentit d'augmentar-lo en 12.500,00.-EUR, IVA, inclòs, per causa de les millores que s'han introduït a l'aplicació de gestió del pressupost i a les de gestió d'avisos i de la bústia d'avisos, que han anat més enllà del manteniment que s'havia previst inicialment.

 

Aquesta modificació contractual suposa un augment del 37,88 % respecte el contracte inicial.

 

Consta l'acceptació d'aquesta modificació per part de l'adjudicatari amb data d'entrada al registre a 19/11/2007.

 

Consta informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 22/11/2007, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

 

Atès el previst als arts. 101, . 212 i 214.c) del RDL 2/2000 , de 16 de juny , pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques.

 

Tenint en compte que a la partida 30610/121310/21600 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007 qui subscriu, Consellera Delegada de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar l'ampliació del contracte del servei de manteniment d'aplicacions a mida en Java, adjudicat a favor de SERTEC, Soluciones Informáticas, SAU, la qual comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 12.500  €, IVA inclòs.

 

Segon.- Autoritzar i disposar l'import de 12.500 €, IVA inclòs, a favor de SERTEC, Soluciones Informáticas, SAU, el qual anirà a càrrec de la partida 30610/121310/21600 del pressupost municipal aprovat per la present anualitat (operació ADC núm. 50907)

 

Tercer.- Requerir a l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 500.-EUR."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

5          ADJUDICACIÓ DEL CONCURS CELEBRAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ TÈCNICA I LA GESTIÓ DE LES FIRES DE L'INFANT DE MATARÓ A FAVOR DE L'EMPRESA PAITÉS JOCS, SL, PER UN IMPORT DE 38.230,00 EUR, IVA INCLÒS.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei d'organització tècnica i gestió de les Fires de l'Infant de Mataró.

 

Atès l'informe emès per la tècnica del Servei de Joventut i Dona de l'Ajuntament de Mataró, amb el vistiplau de la Cap del mateix Servei, de data 30 de novembre de 2007, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei esmentat a favor de la mercantil "Paités Jocs, SL" fins un import global de 38.230,00 €, IVA, inclòs.

 

Tenint en compte que a la consignació de la partida 60300/313120/22706 del pressupost municipal per a l'any 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa i es preveu consignar crèdit adequat i suficient del pressupost que s'aprovi pel 2008.

 

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei d'organització tècnica i gestió de les Fires de l'Infant de Mataró, a favor de l'empresa "Paités Jocs, SL", fins un import global de 38.230,00 €, IVA, inclòs.

 

Segon.- Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la partida 60300/313120/22706, de la següent manera:

 

Any 2007: 35.554,57.-EUR, IVA, inclòs (operació D núm. 64705)

Any 2008: 2.675,43.-EUR, IVA, inclòs (operació ADFUT núm. 64720)

 

Tercer.- Autoritzar les anotacions comptables inverses, corresponents a la diferència entre la previsió de la licitació i l'import real de l'adjudicació, següents:

 

Any 2008        3.000 € (doc. AFUT/ núm. 64719)

 

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança definitiva d'un import de 1.529,2 €, i  pagui l'import de 299,43 €, corresponent a la publicació de l'anunci de licitació.

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

6          APROVAR L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT D'ACCESSOS I TALUSSOS A CAN BOADA.

 

La senyora Montserrat López i Figueroa, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

 

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant subhasta i procediment obert, de les obres incloses al projecte executiu d'arranjament d'accessos i talussos a Can Boada.

 

Atesa l'Acta de la Mesa de Contractació del dia 29 de novembre de 2007, en la qual consta la proposta d'adjudicació de les obres esmentades a l'empresa "Jardineria Moix, SL", fins un import de 87.142,51 €, IVA inclòs.

 

Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 30 de novembre de 2007, mitjançant el qual manifesta la seva conformitat a la proposta de la Mesa de Contractació.

 

Tenint en compte que a la partida 40220/43231D/60104 del pressupost municipal de 2007 hi ha crèdit adequat i suficient per a tendre la despesa que es proposa.

 

Qui subscriu, Presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

Primer.- Adjudicar la subhasta celebrada per a la contractació de les obres incloses al projecte executiu d'arranjament d'accessos i talussos a Can Boada a favor de l'empresa "Jardineria Moix, SL", fins un import de 87.142,51 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Supeditar l'efectivitat de l'adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària aporti, en el termini màxim de tres dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la data de recepció de la notificació del present acord, la següent documentació:

 

-          Documentació que acrediti que està al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (certificats positius).

 

Tercer.- Atendre la despesa que es proposa amb càrrec a la consignació de la partida 40220/43231D/60104 del pressupost municipal de 2007 (doc. compt. D núm. 64504).

 

Quart.- Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 3.485,70 € i pagui l'import de 342,70 € corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

 

Cinquè.- Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

 

7          APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PARC DE ROCAFONDA.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

 

"Dins de programa municipal de millores previstes per al barri de Rocafonda, s'incorpora  l'actuació relativa a la urbanització del Parc de Rocafonda,  la cual s'afegeix a les recientment executades per l'Ajuntament  de Mataró en aquest indret, com  la reurbanització de la ronda Rafael  Estrany i la construcció de dos aparcaments públics, un en superfície i un altre soterrat.

 

Examinat  el "Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda", redactat per l'arquitecte municipal Marc de la Parra Álvaro, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte ordenar i recuperar l'espai situat entre la ronda Rafael Estrany i  la Riera de Sant Simó com espai verd de la ciutat, amb un pressupost d'execució per contracte de 3.599.929,31 €, IVA inclòs.

 

El projecte pretén potenciar aquest espai com un passeig verd continu, com  element  unitari que lligui  tot el recorregut, enllaçant  el carrer de la Foneria i la riera de Valldeix amb la carretera de Mata pel costat de la riera.

 

La superfície de l'àmbit del projecte és de 24.736,67 m2,  definida  per la  ronda Rafael  Estrany, carrer de la  Foneria i  carretera de Mata.

 

Es tracta d'un espai públic de forma allargada seguint la llera de la riera de Sant Simó, que presenta un desnivell de 29,80 metres entre el punt més alt (carrer de la Foneria, cota +85,20 m) i el punt més baix (carretera de Mata, cota +55,40 m). En l'actualitat és un solar erm que antigament s'havia fet servir com abocador.

 

 Actualment  s'està construint un aparcament de dues plantes soterrades amb capacitat per 267 vehicles que ocupa pràcticament tota la superfície de l'únic punt del solar en contacte amb la ronda Rafael Estrany.

 

 A l'hora de licitar aquest projecte s'haurà de tenir en compte aquesta circumstancia per tal de no interferir en les obres de construcció de l'aparcament.

 

 Igualment, l'execució d'aquestes obres no hauran d'incidir en la normal activitat del camp de futbol de Rocafonda.

 

Segons es descriu en el projecte, el parc estarà format per zones diferents:

 

-          Una plaça d'accés sobre l'aparcament soterrat de la ronda Rafael Estrany

-          Un camí perimetral als equipaments educatius, assistencials i esportius

-          Un camí de llera paral·lel a la riera de Sant Simó

-          Els espais enjardinats que queden delimitats pels camins

 

La plaça d'accés des de la Ronda Rafael Estrany fa de preàmbul al parc, a sota de la qual  s'està executant l'aparcament soterrat. Aquesta plaça combina paviments durs i tous i permet, mitjançant l'ús de diferents nivells, els quals no superen els 40 cm d'alt, una fàcil permeabilitat i accessibilitat des de la Ronda.

 

El camí perimetral als equipaments educatius, assistencials i esportius existents permet un recorregut accessible paral·lel a la ronda Rafael Estrany. Aquest camí comença a la Carretera de Mata, a l'extrem del Parvulari de les Germanes Bartomeu on aquest i la Riera de Sant Simó el fan més estret i acaba a la Plaça d'accés de l'aparcament soterrat.

Es tracta d'un camí de paviment dur el qual permet una accessibilitat continua en tot el seu recorregut.

 

El camí paral·lel a la riera de Sant Simó s'inicia a la bifurcació del camí perimetral, amb una pendent més suau que l'anterior. Es tractarà amb elements constructius més naturals: el "via verda", els murs de gabions de protecció i la passera de  fusta.

 

La futura  passera peatonal  que comunica els dos marges de la riera i  es definirà a partir de l'estudi hidràulic i de les directius que l'Agència Catalana de l'Aigua indiqui. Serà objecte d'un projecte específic. .

 

Els diferents espais, que es van generant a partir dels camins que configuren el parc,  es tractaran  amb plantacions arbòries i arbustives i entapissats amb prat sec.

 

El termini d'execució de les obres es de 12 mesos.

 

Aquesta actuació està inclosa dins del Projecte d'intervenció integral de Rocafonda i  en el marc de la quarta convocatòria dels ajuts  previstos en  la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una especial atenció.

 

Atès que el projecte reuneix el requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'obres i serveis dels ens locals, pel que fa a la documentació mínima que han de contenir el projectes d'obres locals ordinàries.

 

Atès que l'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar els projectes municipals d'obres locals ordinàries.

 

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local,  per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

 

Primer.-  Aprovar inicialment el "Projecte d'urbanització del Parc de Rocafonda", redactat per l'arquitecte municipal Marc de la Parra Álvaro, amb el suport dels serveis tècnics municipals, que té per objecte la descripció i valoració dels treballs que s'han d'executar per tal d'ordenar i  recuperar  com espai verd els terrenys  situats entre la ronda Rafael Estrany, el carrer de la Foneria i la Carretera de Mata, amb un pressupost d'execució per contracte de 3.599.929,31 €, IVA inclòs.

 

Segon.- Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 15 d'abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

 

Tercer.- Notificar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat i Gestió Econòmica, a la societat municipal  GINTRA, al Patronat Municipal d'Esports, a la Presidenta del Pla integral de Rocafonda-El Palau, a l'IME i a la gerència del CAP de Rocafonda als seus efectes."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

8          APROVACIÓ DE LA RELACIÓ D'ACTUACIONS MUNICIPALS SELECCIONADES PER A PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA 245/2007 DE 6 DE NOVEMBRE DEL DEPARTAMENT  DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PUBLIQUES RELATIVA A LA FORMULACIÓ DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2008-2012.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

 

 


"En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5005, del dia 9 de novembre de 2007, el Departament de Governació i Administracions Públiques publica el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al quinquenni 2008-2012.

 

Mitjançant aquest decret s'obre la convocatòria del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, que permetrà finançar als municipis per a realitzar inversions en obres i serveis de competència municipal durant les properes anualitats 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.

 

L'objectiu de les ajudes previstes en aquesta convocatòria és impulsar les inversions en l'àmbit local per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i millorar l'equilibri territorial en la prestació dels serveis municipals.

 

Així el PUOSC subvenciona actuacions destinades als serveis públics, obres de rehabilitació, obres i serveis que ampliïn el seu àmbit d'actuació i les adquisicions de béns que serveixin per al foment d'activitats de les entitats locals.

 

Les actuacions objecte de la convocatòria han de correspondre a la programació d'inversions dels ens beneficiaris per cobrir dèficits en obres i serveis de titularitat municipal.

 

El títol III de la convocatòria faculta als ajuntaments perquè incloguin  les actuacions municipals seleccionades en els diferents programes previstos.

 

En base a l'esmentada normativa, l'Ajuntament de Mataró ha seleccionat els programes següents:

 

Programa General, a aquest efecte la dotació econòmica s'atribueix inicialment a les actuacions presentades i assenyalades amb la màxima prioritat municipal.

 

Programa específic de dinamització i equilibri territorial, destinat a la cooperació en el finançament d'equipaments de caràcter economicosocial que dinamitzin el territori, així com actuacions singulars que aportin un valor afegit d'ordre qualitatiu a l'obra pública local i incideixin positivament en la millora de la prestació de serveis públics i la qualitat de vida dels ciutadans.

 

La subvenció màxima que en conjunt pot rebre cada ens beneficiari per a cada programa és de 650.000,00 € en tot el quinquenni, total 1.300,000,00 €.

 

Les actuacions municipals que han estat seleccionades i que s'ajusten a les exigències  i requisits dels programes esmentats són:

 

 

1.- Programa General,

 

 

1

Casal d'Avis al Parc Central

anualitat 2008

100.000,00 €

2

Escola bressol Figuera Major *

anualitat 2009

350.000,00 €

4

Equipament cívic al carrer Muntanya

anualitat 2010

130.000,00 €

6

Renovació dels carrers Cristina i Sant Bru

anualitat 2009

  70.000,00 €

 

Total programa general

............................

650.000,00 €

 

 

* Ja contractada i en fase d'execució per imperatiu del Conveni de col·laboració signat amb

la Generalitat de Catalunya. S'adjunta un exemplar del conveni. 

 

 

2.- Programa Específic de Dinamització i Equilibri Territorial

 

7

Rehabilitació mercat municipal plaça de Cuba

anualitat 2009

350.000,00 €

3

Rehabilitació de la Casa Capell al Parc Central

anualitat 2010

50.000,00 €

8

Rehabilitació mercat municipal plaça Gran

anualitat 2011

200.000,00 €

5

Sala Museística Can Fullerachs

anualitat 2011

50.000,00 €

 

Total programa específic

........................

650.000,00 €

 

 

Les actuacions relacionades en el programa específic, són construccions ja existents, catalogades i incloses en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

 

Les actuacions seleccionades han d'estar aprovades per l'òrgan municipal competent segons les bases de la convocatòria.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 27 de desembre de 2007.

 

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local,  per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar les sol·licituds de les actuacions municipals que han estat seleccionades per l'Ajuntament de Mataró per a la seva inclusió en la convocatòria prevista en el Decret  245/20007, de 6 de novembre, per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012 (DOGC núm. 5005, de 9 de novembre) i que són:

 

1.- Programa General, per ordre prioritari

 

 

1

Casal d'Avis al Parc Central

anualitat 2008

100.000,00 €

2

Escola bressol Figuera Major *

anualitat 2009

350.000,00 €

4

Equipament cívic al carrer Muntanya

anualitat 2010

130.000,00 €

6

Renovació dels carrers Cristina i Sant Bru

anualitat 2009

  70.000,00 €

 

Total programa general

..........................

650.000,00 €

 

 

2.- Programa Específic de Dinamització i Equilibri Territorial

 

7

Rehabilitació mercat municipal plaça de Cuba

anualitat 2009

350.000,00 €

3

Rehabilitació de la Casa Capell al Parc Central

anualitat 2010

50.000,00 €

8

Rehabilitació mercat municipal plaça Gran

anualitat 2011

200.000,00 €

5

Sala Museística Can Fullerachs

anualitat 2011

50.000,00 €

 

Total programa específic

........................

650.000,00 €

 

 

Segon.- Complimentar el formulari de sol·licituds PUOSC Convocatòria 2008-2012, que la Generalitat de Catalunya ha aprovat a l'efecte ( www.eacat.net), i presentar aquestes sol·licituds dins del termini establert, abans del 27 de desembre de 2007.

 

Tercer.- Notificar els anteriors acords al Departament de Governació i Administracions públiques, així com als serveis municipals d'Ingressos, Gestió Econòmica, Manteniment, Mobilitat, Urbanisme, Participació Ciutadana, i a l'Institut Municipal d'Educació, al seus efectes."

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

9          DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 798/2007  DE DATA  20 DE SETEMBRE, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA  DESESTIMANT EL RECURS D'APEL·LACIÓ PROMOGUT PER L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE LA URBANITZACIÓ  SANTA MARIA DE CIRERA " LES SURERES"

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

 

"El Jutjat Contenciós Administratiu Núm. 5 de Barcelona en data 2 de maig 2006 dicta la sentència núm. 117/2006 en el recurs contenciós administratiu 445/2004 interposat per la Associació de Propietaris de la Urbanització Santa Maria de Cirera " Les Sureres", contra  l'acord del Ple de l'Ajuntament de Mataró del 17 de juny de 2004, que aprova definitivament el Projecte constructiu d'implantació de la xarxa de clavegueram a la urbanització  de Santa Maria de Cirera "Les Sureres"  la  imposició  de contribucions especials per raó de les obres.

 

En la seva resolució el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona declara desestimat  el recurs de la associació de propietaris  contra la actuació municipal i la confirma per resultar la mateixa ajustada a dret.

 

Es a dir, la sentencia dictamina que la decisió municipal resulta conforme a dret  i es poden aplicar contribucions especials amb motiu de l'execució de les obres contemplades en el projecte aprovat.

 

Amb posterioritat  la Associació de Propietaris de la Urbanització Santa Maria de Cirera " Les Sureres", apel·la la  sentencia davant el Tribunal Superior de Justícia

 

En data 20 de setembre de 2007 el Tribunal Superior de Justícia ha dictat la Sentencia número 798 que desestima el recurs de reposició i confirma la sentencia del jutjat, amb expressa imposició de les costes causades per les actuacions seguides amb motiu de l'apel·lació.

 

Atès que la sentència és favorable als interessos de l'Ajuntament, procedeix acceptar-la i donar-se per assabentats.

Per tot el que s'acaba d'exposar i  el contingut de l'anterior  Sentència, el conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny, proposo l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Acceptar i donar-se per assabentats del contingut de la Sentència  798/2007 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la qual confirma la número 117/2006 de 2 de maig del Jutjat contenciós administratiu Núm.5 de Barcelona, en el recurs administratiu 445/20044 interposat per la Associació de Propietaris de la Urbanització Santa Maria de Cirera " Les Sureres", contra l'acord municipal de data 17 de juny de 2004 que acordava la imposició de contribucions especial per raó de les obres Projecte constructiu d'implantació de la xarxa de clavegueram a la urbanització  de Santa Maria de Cirera "Les Sureres".

 

Segon.- Comunicar el precedent acord al Jutjat Contenciós administratiu Núm. 5 de Barcelona,   al Gabinet Jurídic de Secretaria General  i als serveis municipals  de  Gestió Econòmica  i Ingressos."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

-Servei d'Urbanisme-

 

10        DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA QUE LA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA HA DICTAT EL 8 D'OCTUBRE DE 2007 EN EL RECURS NÚM. 216/2006, INTERPOSAT PER JOAQUIM BARTRA SOLER CONTRA RESOLUCIÓ DEL JURAT D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA DE 27/11/2001 QUE FIXA EL JUSTIPREU PER L'EXPROPIACIÓ DE LA FINCA "MASIA DE SANT SALVADOR".

 

En relació a aquest punt, el senyor Manuel Monfort Pastor,  secretari general, informa que el passat divendres 5 de desembre, arribà un auto Secció Tercera de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel que es rectifica la Sentència núm. 856 de 8 d'octubre de 2007 degut a un error aritmètic. Per això demana que aquest punt quedi sobre la taula.

 

 

Es deixa sobre la taula

 

 

-Servei de Manteniment-

 

11        APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR "MA", QUE COMPREN ELS CARRERS RONDA DEL CROS I MARE DE DEU DE LA CISA.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

 

"Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "MA" que compren els carrers  Ronda del Cros i Mare de Deu de la Cisa, redactat per l'enginyer Industrial Josep Ibañez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 128.546,46 EUR., IVA inclòs.

 

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

 

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

 

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "MA" que compren els carrers Ronda del Cros i Mare de Deu de la Cisa, redactat per l'enginyer Industrial Josep Ibañez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 128.546,46 EUR., IVA inclòs

 

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

12        APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIA EXTERIOR DEL CEIP J.M. PERAMAS

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

 

"Vist el "Projecte de substitució de la fusteria exterior del C.E.I.P J.M. Peramàs", redactat per Jodar-Garcia arquitectes s.c.p., amb un pressupost per contracte de 546.308,03 EUR., IVA inclòs.

 

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

 

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de substitució de la fusteria exterior del C.E.I.P J.M. Peramàs", redactat per Jodar-Garcia arquitectes s.c.p., amb un pressupost per contracte de 546.308,03 EUR., IVA inclòs.

 

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

13        APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR "AS", QUE COMPREN ELS CARRERS CRISTINA, PRAT DE LA RIBA, RIEROT I PLAÇA FORN DEL VIDRE.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

 

"Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "AS" que compren els carrers  Cristina, Prat de la Riba, Rierot i Plaça Forn del vidre, redactat per l'enginyer Industrial Josep Ibañez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 120.152,20 EUR., IVA inclòs.

 

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

 

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

 

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "AS" que compren els carrers  Cristina, Prat de la Riba, Rierot i Plaça Forn del vidre, redactat per l'enginyer Industrial Josep Ibañez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 120.152,20 EUR., IVA inclòs.

 

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

14        APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR "OB" QUE COMPREN ELS CARRERS  PASSEIG CARLES PADRÓS, PAU CASALS, CREU ROJA, NICOLAU GUANYABENS, MARE DE DEU DELS ANGELS I LLUÍS MILLET.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, president de la comissió municipal informativa de Serveis Territorials, presenta la proposta següent:

 

"Vist el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "OB" que compren els carrers  passeig Carles Padrós, Pau Casals, Creu Roja, Nicolau Guanyabens, Mare de Deu dels Àngels i Lluís Millet, redactat per l'enginyer Industrial Josep Ibañez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 171.117,11 EUR., IVA inclòs.

 

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

 

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 d'aquest.

 

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte de renovació de l'enllumenat públic del sector "OB" que compren els carrers  passeig Carles Padrós, Pau Casals, Creu Roja, Nicolau Guanyabens, Mare de Deu dels Àngels i Lluís Millet, redactat per l'enginyer Industrial Josep Ibañez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 171.117,11 EUR., IVA inclòs.

 

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Habitatge-

 

15        DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA QUE DECLARA INADMISSIBLE EL RECURS NÚM. 662/2006, INTERPOSAT PER CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA CONTRA LA NOTIFICACIÓ DE 04.10.2006 REFERENT A LA SUSPENSIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ADEQUACIÓ DE LOCAL A OFICINES A LA RIERA, 92-94.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat Interlocutòria, el 30 d'octubre de 2007, que declara inadmissible el recurs núm. 662/2006, interposat per Caixa d'Estalvis Laietana contra la notificació de 04.10.2006 referent a la suspensió de la sol·licitud de llicència d'adequació de local a oficines a La Riera, 92-94, en motiu de l'aprovació inicial de modificació puntual del Pla general relativa, entre d'altres, a la regulació de l'ús d'oficines en planta baixa de carrers comercials.

 

La interlocutòria és favorable als interessos municipals al acordar la inadmissibilitat del recurs en haver-se interposat contra activitat no susceptible d'impugnació, d'acord amb l'article 69.c) de la Llei reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. L'acte recorregut és de tràmit i no compleix els requisits perquè sigui impugnable de decidir directa o indirectament el fons de l'assumpte, ni determina la impossibilitat de continuar el procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable.

 

Vist l'article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

 

Primer.- Donar-se per assabentats de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, de 30 d'octubre de 2007, que declara inadmissible el recurs núm. 662/2006, interposat per Caixa d'Estalvis Laietana contra la notificació de 04.10.2006 referent a la suspensió de la sol·licitud de llicència d'adequació de local a oficines a La Riera, 92-94, en motiu de l'aprovació inicial de modificació puntual del Pla general relativa, entre d'altres, a la regulació de l'ús d'oficines en planta baixa de carrers comercials.

 

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

16        DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA QUE DECLARA ACABAT EL PROCEDIMENT I L'ARXIU DEL RECURS NÚM. 369/2007, INTERPOSAT PER CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA CONTRA EL DECRET DE 06.03.2007 QUE DESESTIMA LES AL·LEGACIONS FORMULADES A LA NOTIFICACIÓ DE SUSPENSIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'ADEQUACIÓ DE LOCAL A OFICINES A LA RIERA, 92-94.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat Interlocutòria, el 16 de novembre de 2007, que declara acabat el procediment i l'arxiu del recurs núm. 369/2007, interposat per Caixa d'Estalvis Laietana contra el decret de 06.03.2007 que desestima les al·legacions formulades a la notificació de suspensió de la sol·licitud de llicència d'adequació de local a oficines a La Riera, 92-94, en motiu de l'aprovació inicial de modificació puntual del Pla general relativa, entre d'altres, a la regulació de l'ús d'oficines en planta baixa de carrers comercials.

 

L'Ajuntament havia al·legat la inadmissibilitat del recurs per:

 

a)      Haver-se interposat fora de termini.

b)      Ser un acte de tràmit no recurrible per no decidir el fons de l'assumpte, ni impossibilitar la continuació de l'expedient, ni produir un perjudici irreparable.

c)      Haver estat, el mateix acte, prèviament recorregut i declarat inadmissible per acte de tràmit en Interlocutòria de 07.06.2007 també del mateix Jutjat.

 

La interlocutòria és favorable als interessos municipals al acordar la inadmissibilitat del recurs en base als apartats  c) i d) de l'article 51.1 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Vist l'article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo els següents acords:

 

Primer.- Donar-se per assabentats de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, de 6 de novembre de 2007, que declara acabat el procediment i l'arxiu del recurs núm. 369/2007, interposat per Caixa d'Estalvis Laietana contra el decret de 06.03.2007 que desestima les al·legacions formulades a la notificació de suspensió de la sol·licitud de llicència d'adequació de local a oficines a La Riera, 92-94, en motiu de l'aprovació inicial de modificació puntual del Pla general relativa, entre d'altres, a la regulació de l'ús d'oficines en planta baixa de carrers comercials.

 

Segon.- Comunicar l'acord al Tribunal als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

17        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL AL C. SANT CUGAT, NÚM. 1, 1R I 2.

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

"Per provisió de 19 d'octubre de 2007 ha estat incoat a Ana Maria Hidalgo Martínez expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols il·legalitzables, al c. Sant Cugat, 1, 1r i 2n, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

 

La persona interessada no ha presentat escrit d'al·legacions. 

 

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables  per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

 

Els rètols instal·lats sobre el balcó de les plantes 1a i 2a infringeixen l'article 20 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que no els permet de fons opac, han de ser de lletres i signes retallats o sobre fons transparents sense sobresortir del pla de la façana i situats dins els orificis de les finestres o d'altres elements arquitectònics.

 

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

 

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.- Ordenar a Ana Maria Hidalgo Martínez que en el termini màxim de dos mesos, retiri els rètols instal·lats sobre el balcó de les plantes 1a i 2a, al c. Sant Cugat, 1, 1r i 2n.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

18        ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L'AVINGUDA PUIG I CADAFALCH, 12, BX

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent:

 

"Per provisió de 5 de novembre de 2007 ha estat incoat a José Barroso Giménez expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d'un rètol en banderola i els dos rètols enquadrats en fons opac tipus pancarta il·legalitzables, a l'Av. Puig i Cadafalch, 12, bx, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.

 

La persona interessada ha al·legat que en cap moment ha volgut incomplir cap normativa i que retirarà els elements que no compleixen la normativa en menor temps possible, que els rètols informatius de lona a on anuncia una setmana gratis de tractament és una promoció puntual que termina el 14 de febrer de 2008 i que se li permeti exhibir fins aquella data.

 

Respecte a la manifestació de voluntat de complir la normativa es pren en consideració, no obstant això convé continuar amb la tramitació de l'expedient i fixar un termini pel seu compliment, a fi d'evitar dilacions innecessàries.

Respecte a al·legació de que es permeti exhibir el rètol d'una promoció puntual resulta que no desvirtua el fet d'infringir la normativa aplicable, més quan aquesta preveu varis tipus de rètols per poder adaptar-se a diferents circumstàncies, l'Ordenança de publicitat no preveu cap dispensa en la seva aplicació amb motiu de la provisionalitat d'una instal·lació, si un rètol no compleix s'ha de retirar i ajustar-lo a la normativa tant si es va preveure la seva instal·lació com provisional com per temps indefinit.

 

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables  per no complir amb l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.

 

Els rètols instal·lats en planta baixa tipus banderola infringeixen l'article 19.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix, en especial tots els logotips o similars de marques comercials.

 

Els rètols instal·lats en planta baixa i adossats a façana infringeixen l'article 19.1.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, que els prohibeix en fons opac o transparent sobre la paret de la façana, els quals s'han de situar dins els orificis de les portes, finestres o d'altres elements arquitectònics, a excepció d'aquells que puguin entendre's com a plaques per estar situades a l'alçada de la vista, executades amb materials nobles i amb una superfície màxima d'1 m2. O sobre paret o vidre de façana permet instal·lar lletres, signes o logotips retallats amb unes dimensions màximes.

 

En els supòsits d'obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el termini concedit o manifestament il·legals, l'ajuntament ha d'acordar l'enderroc de les obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes emesos en els expedients; l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró; i els articles 179, 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2005, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007,  proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

 

Primer.- Ordenar a José Barroso Giménez que en el termini màxim de dos mesos, el rètol instal·lat en banderola i els dos rètols enquadrats en fons opac tipus pancarta, a l'Av. Puig i Cadafalch, 12, bx.

 

Segon.- Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

CMI VIA PÚBLICA

 

19        APROVACIÓ I ENCÀRREC D'EXECUCIÓ A GINTRA DEL PLA D'APARCAMENTS 2007-2011.

 

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

 

"L'any 2001 el Ple de l'Ajuntament de Mataró aprovà el Pacte per la Mobilitat a Mataró com a una eina que pretén fixar els criteris que han d'orientar les actuacions de les administracions, especialment la municipal, en matèria de mobilitat i que hauran de quedar reflectits en els Plans d'Actuació Municipals que anualment elabora el govern municipal.

 

La formulació dels objectius del Pacte per la Mobilitat de Mataró es fonamenta sobre 7 grans línies d'actuació:

 

1.      El transport públic.

2.      Les infraestructures bàsiques i l'urbanisme.

3.      Distribució i ús de la xarxa viària.

4.      Polítiques d'aparcament.

5.      La gestió dels transport i la distribució de mercaderies.

6.      Seguretat viària.

7.      Desenvolupar la sisena línia estratègica de l' "Agenda 21"

 

Pel que respecta a les polítiques d'aparcament, el Pacte per la Mobilitat, integrant els principis configurats en el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) aprovat pel Ple de la Corporació l'any 2005 € i com a document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya-, estableix com a finalitats l'augmentar el nombre de places d'aparcament i millorar-ne la qualitat, crear les places d'aparcament per a residents i de rotació suficients que permetin alliberar espai públic als carrers i recuperar-lo per als vianants i les places d'aparcament que permetin i facilitin l' intercanvi modal en el transport interurbà.

 

Atès que per acord del Ple de l'Ajuntament de Mataró, de data 5 d'abril de 2001, s'aprovà la el Reglament del servei d'aparcaments, zones d'estacionament sotmeses a control horari i tarifari, i recolzament a la circulació, determinant-se la prestació d'aquest servei a través de la fórmula de gestió directa per una societat municipal de capital íntegrament municipal.

 

Atès que l'esmentat Reglament te, com a objectius a curt termini, la provisió d'oferta d'aparcament en zones on hi ha mancances, distingint necessitats en funció de l'entorn que exigeixen afavorir l'estada de curta duració i la d'estacionament de residents i transeünts, així com la construcció i explotació dels aparcaments en subsòl que la iniciativa municipal i de la societat gestora a través d'estudis i projectes que es considerin adients. I que aquest mateix Reglament reconeix a la societat municipal gestora, mitjançant els seus estudis i projectes, la capacitat qualificada d'iniciativa i proposta en matèria de polítiques d'aparcament a fi de millorar la mobilitat de la ciutat i el nivell de servei que es presta als ciutadans.

 

Atès que GINTRA, SL (Gestió Integral del Trànsit) és la societat municipal que s'encarrega de la gestió de la política municipal sobre mobilitat urbana, i té com a objectiu la promoció, construcció, edificació i condicionament d'aparcaments, així com la seva explotació directa i indirecta, la gestió de les zones blaves i el servei de grua a tot el terme municipal.

 

Atès el contingut del Pla d'Aparcaments 2007-2011 elaborat per l'empresa municipal Gintra que s'annexa a la present proposta i en el que es concreten objectius, calendaris, costos i pla de finançament en relació a l'aparcament.

 

Atès l'informe favorable emès pel servei de mobilitat de data 29 de novembre de 2007 en el sentit que aquest Pla d'Aparcaments 2007/2011 contempla els objectius establerts en el Pacte per la Mobilitat.

 

En virtut de les competències que la Ley 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases de Règim Local, reconeix als municipis i, en concret, d'acord amb el que disposa el seu article 25, per quan aquests podran promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer  les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal que els correspon en exercici d'aqueixes competències.

 

El Regidor-Delegat de Mobilitat, en exercici de les funcions delegades per Decret d'Alcaldia de 18 de juny de 2007, PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l'adopció del següent ACORD:

 

 

Únic.-  Aprovar el Pla d'Aparcaments 2007-2011 que s'annexa a la present proposta i encarregar la seva execució a l'empresa municipal GINTRA, SL."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Benestar Social-

 

20        APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DE L'ANNEX 3 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT AMB LA CREU ROJA, PER TAL DE DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS DE CAIRE SOCIAL.

 

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

 

"Relació de fets

 

Dins les formes d'activitat de les administracions públiques hi ha la de foment de les activitats que porten a terme les entitats i les persones físiques que complementin o supleixin els serveis de competència municipal o que siguin d'interès públic local.

 

En aquest sentit, la Creu Roja porta a terme un seguit d'activitats tant de caire social com serveis de prevenció, salvament, socorrisme i recuperació, així com temes relacionats amb nova ciutadania.

 

En data deu de maig de dos mil set, l'Ajuntament de Mataró i l'Assemblea Local de la Creu Roja a Mataró, van signar el conveni de col·laboració per a donar suport, entre d'altres, al programa d'activitats de caire social de l'entitat, amb una aportació de 47.246,67 euros.

 

L'activitat de transport adaptat que realitza l'entitat ha sofert un increment de la demanda i del nombre de rutes, així com la incorporació del transport adaptat individualitzat, que fa palesa la necessitat d'incrementar l'aportació econòmica atorgada a l'entitat en 16.000 euros.

 

L'Ajuntament de Mataró considera convenient continuar fomentant el transport adaptat.

 

A la partida 60550 313410 48900 de subvencions i convenis de Serveis Socials, hi ha crèdit suficient  per fer front a la despesa.

L'efectivitat de l'aportació queda condicionada a la modificació de les bases d'execució del pressupost de despeses de l'exercici 2007.

 

Es compleixen totes les condicions necessàries per a la signatura del conveni i annexos, objecte d'aquest expedient, tal i com es pot comprovar amb la documentació que hi consta.

 

Per tot el que s'ha exposat el sotasignat proposa que la Junta de Govern Local adopti la resolució següent:

 

Primer.- Aprovar la signatura de l' Annex 3 al conveni signat en data deu de maig de 2007 amb la Creu Roja, per a donar suport al transport adaptat.

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 16.000 euros amb càrrec a la partida 60550 313410 48900, per a l' activitat de transport adaptat, del pressupost de despeses del 2007.

 

Tercer.- Condicionar l'aportació de 16.000 euros a la modificació de les bases d'execució del pressupost de despeses de l'exercici 2007.

 

Quart.- Facultar  a l'Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i de la resta de documentació necessària.

 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la creu Roja per tal de procedir a la signatura de l'annex al conveni."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

21        APROVACIÓ DEL PAGAMENT AVANÇAT DE L'APORTACIÓ AL CONSORCI SANITARI DEL MARESME, PER GARANTIR LA CONTINUÏTAT DEL SERVEI QUE REALITZA LA RESIDÈNCIA SANT JOSEP

 

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

 

Antecedents

 

1.      L'Ajuntament de Mataró va signar l'any 1993 un conveni amb el Consorci Sanitari de Mataró per al traspàs dels serveis de la Residència Sant Josep.

 

2.      La clàusula 7a de l'esmentat conveni, que es refereix al finançament de l'activitat traspassada, diu que a fi de garantir la continuïtat del servei, l'Ajuntament aportarà directament als Serveis de Prevenció, Assistencials i Sociosanitaris del Consorci Sanitari de Mataró, la quantitat anual de 120.020,42 euros, quantitat que serà revisada cada any d'acord amb l'increment del cost de la vida i de les previsions pressupostàries de l'entitat.

 

3.       En data 20 d'abril de 2005, el president del Consorci Sanitari del Maresme (CSM) i el president del PASS -Serveis de Prevenció, Assistencials i Sociosanitaris- van signar un conveni de traspàs de la gestió de serveis que venia realitzant el PASS al CSM, amb efectes a data 1 de gener de 2005.

 

4.       D'acord amb l'article 25.7.e de les bases d'execució del pressupost municipal per l'any 2007, "Si la subvenció té per objecte cobrir dèficits, com ara la prestació de determinats serveis, estructurals o d'altres, el beneficiari ha de portar els estats comptables de l'exercici corresponent a la subvenció: balanç de situació, compte de resultats i l'informe d'auditoria quan sigui obligatori."

 

5.      A data d'avui no consta que el Consorci Sanitari del Maresme hagi aportat la documentació justificativa a què fa referència l'apartat anterior.

 

6.      En el pressupost municipal per l'any 2007 hi ha la partida 60540 313340 46700, per import de 130.000 euros, destinada a aquesta finalitat.

 

Fonaments de dret

 

-          Article 224 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

-          Article 118 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals

-          Bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms de 4 de desembre de 1997

-          Bases d'execució del pressupost municipal per l'any 2007, article 25.7.e)

-          Resolució d'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, de delegació de competències.

 

Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, que adopti la següent resolució:

 

Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació i el pagament de l'operació ADOPFJ 55685 en concepte de pagament avançat, pendent de justificar, de l'aportació al Consorci Sanitari del Maresme, per un import de 130.000 (cent trenta mil) euros, amb càrrec a la partida 60540 313340 46700, destinada a garantir la continuïtat del servei que realitza la Residència Sant Josep, per l'any 2007.

 

Segon.- Condicionar el pagament de l'aportació a la presentació per part del Consorci Sanitari del Maresme de la documentació justificativa, d'acord amb l'article 25.7.e de les bases d'execució del pressupost per l'any 2007."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

22        RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚMERO 9493/2007, DE 19 DE NOVEMBRE DE LA SIGNATURA DE L'ANNEX 13, PROGRAMES INNOVADORS, DESPLEGAMENT DE "MINUTS MENUTS" DEL PROTOCOL ADDICIONAL PER A L'ANY 2007 AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

 

"Relació de fets

 

L'alcalde president de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant decret de data 19 de novembre de 2007 ha resolt aprovar la signatura de l'annex 13 al protocol addicional per a l'any 2007 al conveni per a la cooperació interadministrativa entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de Mataró, en matèria de serveis socials, infància i família i immigració, subscrit l'any 2005.

 

L'esmentat annex es refereix a la col·laboració de la Generalitat de Catalunya en la posada en funcionament i desenvolupament del programa "Minuts Menuts", servei de conciliació per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.

 

El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2007.

 

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

 

Primer.- Ratificar el decret número 9493/2007, de data 19 de novembre de 2007, que disposa el següent:

 

" El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar en data 19 d'abril de 2005 el finançament dels serveis socials d'atenció primària als ens locals mitjançant aportació plurianual 2005-2008.

 

En data 23 d'abril de 2007, l'Oficina Territorial del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya va comunicar les aportacions econòmiques atorgades per a l'exercici 2007 dins el protocol addicional i annexos al conveni signat l'any 2005.

 

En data 12 de novembre de 2007, el Departament d'Acció Social i Ciutadania -projectes estratègics- de la Generalitat de Catalunya ha tramès un annex 13, programes innovadors, desplegament de "Minuts Menuts", serveis de conciliació per a famílies amb infants de 0 a 3 anys, del Protocol addicional per a l'any 2007 al conveni per a la cooperació interadministrativa entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de Mataró, en matèria de Serveis Socials, infància i família i immigració, subscrit l'any 2005.

 

En aquest annex s'estableixen les condicions per a l'atorgament de la subvenció i la posterior justificació.

 

Aquest projecte de "Minuts Menuts" és un espai de guarda puntual d'infants de 0 a 3 anys per un temps màxim de 3 hores continuades i de 2 dies per setmana, que permeti a les mares i pares la realització de gestions i activitats puntuals, per tal d'afavorir la conciliació del temps personal familiar i laboral de les famílies.

 

Mitjançant la signatura d'aquest annex, la Generalitat aportarà l'import total de 6.725 euros per a la posada en funcionament i desenvolupament de l'esmentat projecte.

 

En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 21 de la Llei de Bases de Règim Local, RESOLC:

 

1.- Aprovar la signatura de l'annex 13, programes innovadors, desplegament de "Minuts Menuts", servei de conciliació per a famílies amb infants de 0 a 3 anys, al protocol addicional per a l'any 2007 al conveni per a la cooperació interadministrativa entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de Mataró, en matèria de Serveis Socials, infància i família i immigració, subscrit l'any 2005.

 

2.- Facultar la Sra. Carme Esteban Sánchez, consellera delegada de Benestar Social, Gent Gran, Salut i Consum per a la signatura de l'esmentat annex 13.

 

3.- Acceptar l'aportació econòmica de 6.725 euros per a la posada en funcionament i el desenvolupament del projecte "Minuts Menuts" a Mataró.

 

4.- Ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local.

 

5.- Notificar aquesta resolució al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la signatura de l'annex esmentat."

 

Segon.- Notificar aquest acord al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

 

 

23        RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚMERO 9701/2007, DE 26 DE NOVEMBRE D'APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DE L'ANNEX 1.1 D'ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA, DEL PROTOCOL ADDICIONAL PER A L'ANY 2007 AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

 

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

 

"Relació de fets

 

L'alcalde president de l'Ajuntament de Mataró, mitjançant decret de data 23 de novembre de 2007 ha resolt aprovar la signatura de l'annex 1.1 d'atenció social primària del protocol addicional per a l'any 2007 al conveni per a la cooperació interadministrativa amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania, corresponent a l'aportació del SAD extraordinària compensatòria dels anys 2006 i 2007.

 

L'esmentat annex es refereix a la col·laboració de la Generalitat de Catalunya en el finançament destinat a la promoció de l'atenció domiciliària, dins els serveis socials d'atenció primària, a fi d'ampliar aquesta atenció.

El mateix decret disposa que ha de ser ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per l'any 2007.

 

En conseqüència, el sotasignat proposa a la Junta de Govern local l'adopció del següent acord:

 

Primer.- Ratificar el decret número 9701/2007, de data 26 de novembre de 2007, que en la seva part resolutiva diu:

 

"1.- Aprovar la signatura de l'annex 1.1, d'atenció social primària, del protocol addicional per a l'any 2007 al conveni de cooperació interadministrativa amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l'aportació del SAD extraordinària compensatòria dels anys 2006 i 2007.

 

2.- Facultar la Sra. Carme Esteban Sánchez, consellera delegada de Benestar Social, Gent Gran, Salut i Consum per a la signatura de l'esmentat annex 1.1.

 

3.- Acceptar l'aportació econòmica d'11.137,70 euros com aportació extraordinària compensatòria de l'any 2006, per l'any 2007, per al finançament de la promoció de l'atenció domiciliària.

 

4.- Ratificar aquest decret per la Junta de Govern Local.

 

5.- Notificar aquesta resolució al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la signatura de l'annex esmentat."

 

Segon.- Notificar aquest acord al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya."

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

-Servei de Joventut i Dona-

 

24        RATIFICACIÓ DEL DECRET  9388/2007 DE 15 DE NOVEMBRE, D'APROVACIÓ DE LA DISMINUCIÓ DE L'IMPORT DE LES SUBVENCIONS ATORGADES DINS DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A CASALS D'ESTIU (CONVOCATÒRIA 11/07)

 

El senyor Joan Antoni Baron Espinar, alcalde president, presenta la proposta següent:

 

"Per decret número 9388/2007 de 15 de novembre,  la consellera delegada de Joventut i Dona va resoldre per urgència aprovar la disminució de l'import de les subvencions atorgades a diverses entitats en el marc de la convocatòria 11/07 de subvencions per a Casal d'Estiu, a causa de la menor ocupació real de places en relació a la previsió inicial i d'acord amb el que s'estableix a les bases particulars d'aquesta convocatòria.

 

En el mateix decret es justificaven les raons d'urgència que van portar a l'acord encara que la matèria en qüestió fos competència de la Junta de Govern Local, i es disposava que seria ratificat per la Junta de Govern Local, que és l'òrgan a qui correspon la seva aprovació, segons les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Mataró per a l'any 2007.

 

En conseqüència, aquesta consellera delegada proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:

 

Únic.- Ratificar el decret número 9388/2007 de 15 de novembre, que en la seva part resolutiva estableix el següent:

 

"1. Aprovar la disminució de l'import de les següents subvencions, atorgades dins de la convocatòria de subvencions per a casals d'estiu (convocatòria 11/07) , a causa de la  menor ocupació de places en relació amb la previsió inicial i que es va tenir en compte per a la concessió de les subvencions, segons el detall següent:

 

a) AMPA CEIP J.M Peramàs: aplicació d'una reducció del 30% respecte de l'import concedit (5.113,05 euros), per una ocupació real de 39 places del casal d'estiu en lloc de les 80 previstes en el projecte inicial, de la qual resulta una subvenció de 3.579,14 euros.

 

b) AMPA CEIP Josep Montserrat: aplicació d'una reducció del 15% respecte de l'import concedit (4.948,11 euros), per una ocupació real de 70 places del casal d'estiu en lloc de les 100 previstes en el projecte inicial, de la qual resulta una subvenció de 4.205,89 euros.

 

c) Associació de Lleure i Cultura Enlleura't: aplicació d'una reducció del 20% respecte de l'import concedit (6.432,54 euros), per una ocupació real de 48  places del casal d'estiu en lloc de les 75 previstes en el projecte inicial, de la qual resulta una subvenció de 5.146,03 euros.

 

d) AMPA CEIP Rocafonda: aplicació d'una reducció del 15% respecte de l'import concedit (10.391,03 euros), per una ocupació real de 130 places del casal d'estiu en lloc de les 170 previstes en el projecte inicial, de la qual resulta una subvenció de 8.832,38 euros.

 

e) AMPA CEIP Àngela Bransuela: aplicació d'una reducció del 10% respecte de l'import concedit (6.267,61 euros), per una ocupació real de 84  places del casal d'estiu en lloc de les 100 previstes en el projecte inicial, de la qual resulta una subvenció de 5.640,85 euros.

f) AMPA CEIP La Llàntia: aplicació d'una reducció del 10% respecte de l'import concedit (6.267,61 euros ), per una ocupació real de 84  places del casal d'estiu en lloc de les 100 previstes en el projecte inicial, de la qual resulta una subvenció de 5.640,85 euros.

 

2. Notificar a les entitats interessades aquest acord per tal que procedeixin al reintegrament de les següents quantitats:

 

a) AMPA CEIP J.M Peramàs:  1.533,91 euros.

b) AMPA CEIP Josep Montserrat:  742,22 euros.

c) Associació de Lleure i Cultura Enlleura't:  1.286,51 euros.

d) AMPA CEIP Rocafonda:  1.558,65 euros.

e) AMPA CEIP Àngela Bransuela:  626,76 euros.

f) AMPA CEIP La Llàntia:  626,76 euros.

 

El pagament del reintegrament s'haurà de realitzar en el termini màxim de de 10 dies a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació a la Tresoreria de l'Ajuntament de Mataró  (c/ El Carrero, 13-15, 08301 Mataró) mitjançant algun els següents mitjans: transferència bancària (Caixa Laietana c/c 2042-0000-79-5210937734),  taló bancari o en metàl·lic

 

3. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació."

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:          Unanimitat. (6).

 

 

Precs i Preguntes :  No se'n formulen.

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a  dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.