Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

28/06/2007

Escoltar

28/06/2007

Dia
Hora
Lloc
Acta Ple Municipal
Organisme

Ordre del dia

Decret

5647/2007 de 25 de juny

Assumpte: Ordre del dia Ple Municipal extraordinari que tindrà lloc el dijous 28 de juny de 2007.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 28 de juny de 2007, a les 19,15 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Moció d'Alcaldia sobre règim de sessions del Ple.

2. Moció d'Alcaldia sobre creació i constitució de les Comissions Municipals Informatives.

3. Moció d'Alcaldia sobre règim de retribucions i dedicació dels regidors.

4. Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

5. Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en diverses entitats.

6. Moció de l'Alcaldia sobre determinació del número, funcions i retribucions del personal eventual.

7. Moció de l'Alcaldia sobre delegacions a favor de la Junta de Govern Local.

8. Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres de Mataró Audiovisual EPE

9. Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres de Parc Tecnocampus EPE

10 Moció de delegació a l'Alcaldia per al nomenament de representants en els Consells Municipals.

11. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre el nomenament de Tinents d'Alcalde.

12. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia sobre delegació de competències a consellers delegats.

13. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre creació, composició i competències de la Junta de Govern Local.

14. Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre creació i composició de la Mesa de Contractació.

15. Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de la presidència de la Fundació de Sant Jaume i Santa Magdalena.

16. Donar compte del Decret de l'Alcaldia delegant les competències en matèria de Plans Integrals.

17. Donar compte del Decret de l'Alcaldia nomenant els membres del Consell Rector de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

ACTA NÚM. 10/2007 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 28 DE JUNY DE 2007.

=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-vuit de juny de dos mil set, essent les 19,15 h de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO TINENT D'ALCALDE (PSC)

MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA TINENT D'ALCALDE (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

CARME ESTEBAN SANCHEZ CONSELLERA DELEGADA (PSC)

ANA MARIA BARRERA SALCEDO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

CARLOS FERNANDEZ BAEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAN MORA BOSCH REGIDOR (CIU)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA REGIDOR (CIU)

CAROLINA SOLER SOTO REGIDORA (CIU)

ISABEL MARTINEZ CID REGIDORA (CIU)

FRANCESC MASRIERA ABELLA REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENÇ GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

PAU MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA REGIDOR (PP)

M LUISA COROMINAS LOZAR REGIDORA (PP)

ANTONI GUIRAO MOTIS TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

CONXITA CALVO LOMERO CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT TINENT D'ALCALDE (ERC)

SERGI PENEDES I PASTOR CONSELLER DELEGAT (ERC)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR (CUP)

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l'acte.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

No assisteix el Sr. Oriol Batista Gázquez, regidor del grup municipal Socialista. Per raons de salut.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínima suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

Una vegada oberta la sessió, el Sr. Alcalde explica que, tal com es va establir a la Junta de Portaveus, es faria un debat conjunt de tots els punts de l'ordre del dia del Ple, en quant tots es refereixen a l'aprovació dels diferents elements del cartipàs municipal pel mandat 2007-2011. Tot seguit es procedirà a la votació de cadascun dels punts de l'ordre del dia que la requereixin.

Prèviament celebrarem la Junta Extraordinària de les empreses municipals, en la que hi ha 3 punts en l'ordre del dia:

Primer punt: Proposta de cessament de l'actual consell d'administració.

Segon punt: Proposta de nomenament del president i dels membres del nou

consell d'administració.

Tercer punt: Nomenament dels Interventors d'Acta.

Junta General d'Aigües de Mataró

President: Antoni Guirao Motis.

Vicepresident: Francesc Melero Collado.

Vocals: Jaume Puigterrades.

Fermín Manchado Zambudio.

Miguel Rey i Castilla.

Francesc Casabella i Formatge.

Julio Nabeira Manteiga.

Sergi Penedès i Pastor.

Pere Aiter i Sacristán.

El Sr. Alcalde, pregunta si hi ha alguna consideració a fer a aquests nomenaments.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia que la seva posició serà d'abstenció, perquè fins ara no han conegut res d'això i no s'han pogut trobar.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, avança que la seva posició serà d'abstenció al punt 2 de l'ordre del dia.

Votacions del punt 2:

A favor: 14 vots.

Abstencions: 11 vots.

En contra: 1 vot.

Nomenament d'interventors d'acta:

Sra. Montserrat López.

Sra. Carolina Soler.

Junta General de PUMSA

President: Ramon Bassas Segura.

Vicepresident: Francesc Teixidor i Pont

Vocals: Francesc Melero i Collado.

Pilar González Agàpito.

Joan Mora Bosch.

Isabel Martínez Cid.

Agustí Valdevalls.

Aquiteria Guirao Abellan.

Agapit Borras i Planes.

El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna consideració a fer a aquests nomenaments.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, recorda que la seva formació ha estat crítica en la gestió de PUMSA i que han demanat que la seva gestió sigui més transparent. En aquest punt de l'ordre del dia s'abstindran i anuncien que en un futur tenen la intenció de plantejar en aquest ple una modificació d'estatuts de les empreses públiques per a una major participació de la societat civil. De la mateixa manera que existeix als organismes autònoms.

Votacions del punt 2:

A favor: 14 vots.

Abstencions: 12 vots.

En contra: 0 vot.

Nomenament d'interventors d'acta:

Sr. Sergi Penedès.

Sr. Xavier Safont-Tria.

Junta General de Prohabitatge

President: Francesc Teixidor i Pont.

Vicepresident: Anna Barrera i Salcedo.

Vocals: Francesc Goma Martín.

Maria del Carme Maltes Freixes.

Joaquim Fernández i Oller.

Pere Galbany i Duran.

Xavier Dòria i Cabot.

Arnau Vilardell i Fradera.

Maria Falonya i Saenz.

El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna consideració a fer a aquests nomenaments.

No hi ha cap intervenció.

Votacions del punt 2:

A favor: 14 vots.

Abstencions: 12 vots.

En contra: 0 vot.

Nomenament d'interventors d'acta:

Sra. Anna Barrera.

Sra. Isabel Martínez.

Junta General de GINTRA

President: Francesc Melero Collado.

Vicepresident: Juan de Aro i Marmolejo.

Vocals: Francesc Berjano Roncero.

Faustina Fernández González.

Josep Vicenç Garcia i Caurin.

Octavi Nonell i Carulla.

Joan Sabater i Virués.

Francesc Teixidor i Pont.

Jordi Morales i Rodríguez.

El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna consideració a fer a aquests nomenaments.

No hi ha cap intervenció.

Votacions del punt 2:

A favor: 14 vots.

Abstencions: 12 vots.

En contra: 0 vots.

Nomenament d'interventors d'acta:

Sr. Esteve Terrades.

Sr. José Manuel López.

Finalitzada la Junta General de les 4 empreses municipals, donem pas al Ple Extraordinari.

El Ple extraordinari tindrà un desenvolupament amb una explicació inicial del Sr. Alcalde i un debat únic dels grups municipals de tots els punts de tots els dictàmens, tant de les mocions d'alcaldia, com dels decrets a ratificar i després faríem la votació diferenciada de cada un dels punts de l'ordre del dia.

El Sr. Alcalde, Joan Antoni Baron, assenyala que respecte a aquest conjunt de mocions d'alcaldia de l'ordre del dia que avui es porten al Ple, ell voldria significar algunes coses:

Estem a un mes i un dia de les eleccions municipals i, per tant, durant tot aquest mes s'ha fet una intensa feina per configurar el Govern municipal i per poder avançar al màxim aquest Ple del Cartipàs, a fi i efecte que tant els regidors com les comissions informatives, com el conjunt de l'òrgan de govern de l'Ajuntament estiguessin a ple rendiment al més aviat possible. Per tant, es va treballar per configurar, en principi, un acord de govern, acord que es va signar el dia 15, entre les tres forces polítiques que formen el Govern municipal: el PSC, ICV-EUiA i ERC. Un acord tant polític com programàtic.

A continuació es va configurar el cartipàs, de manera que el mateix dia del Ple, tot just acabat el Ple de presa de possessió dels regidors i d'investidura de l'Alcalde, vaig procedir a firmar els decrets de delegacions que avui en donarem compte en aquest Ple municipal.

El Govern queda articulat al voltant de 6 àrees de govern; la de presidència, la de servei central de la via pública, la d'innovació, la de promoció de la ciutat, la de serveis personals i la de serveis territorials, que són les 6 àrees que configuren el cartipàs municipal i del qual pengen les diferents regidories i serveis municipals d'aquest Ajuntament. Tot plegat ens ha permès començar a treballar amb immediatesa a fi d'entendre el volum de feina que hi ha per fer.

Avui es porta en aquest Ple la constitució dels òrgans de govern i, per tant, totes les mocions d'alcaldia que són descrites i votades després de la intervenció dels diferents grups municipals.

Així doncs, a continuació, tal com es va acordar a la Junta de Portaveus, es dóna lloc a la intervenció dels grups municipals, començant de petit a gran, com és tradició en aquesta casa.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular, explica que des de la CUP es vol un govern que cerqui el diàleg amb la ciutadania deixant enrere posicions prepotents:

Creiem en la necessitat de tenir un govern que actuï amb una visió global de la ciutat, que entengui que hi ha diferents problemàtiques, però que cal integrar-la i donar respostes des d'un sol govern. Venim d'un tripartit que no ha sabut integrar aquestes diferents realitats que viuen els ciutadans de la ciutat.

Respecte a les remuneracions, estem a favor que hi hagi sous per als regidors, perquè ha permès a la classe treballadora formar part de l'Ajuntament, no només a les classes poderoses, però no han d'estar tan allunyats d'allò que cobren la gran majoria dels mataronins.

Discrepància, però, en el paper que juguen els càrrecs de confiança, ja que no són persones escollides pels mataronins i no han passat criteris de contractació transparents. Si realment fossin càrrecs necessaris al si del govern, aquests haurien de passar per una selecció oberta i transparent. El súmmum del tema és que precisament aquests càrrecs són els que tenen sous més elevats, per tant, des de la CUP pensem que és un càrrec que s'ha de posar en qüestió i reestudiar.

També posar de manifest el malestar que els grups de l'oposició no tinguin cap representació a la Junta de Govern Local. Això continuarà així? Gràcies.

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, expressa la seva satisfacció pel nou model organitzatiu i de gestió que avui es presenta:

Aquest és un equip de govern que durant els propers 4 anys, des d'una visió catalanista i d'esquerres, continuarà treballant per millorar les condicions de vida de la gent, combatre les desigualtats, fer funcionar l'economia, fer estendre la prosperitat, equilibrar el territori, fer saludable el medi ambient, fer que l'accés a la cultura i el coneixement sigui general i, en definitiva, que Mataró faci un pas endavant amb la seva modernització.

Estem globalment satisfets perquè l'estructura que presentem avui, recull els dos aspectes fonamentals que marcaran aquest mandat. El primer és el necessari aprofundiment i millora de la comunicació i també de la fonamentació de les grans decisions urbanístiques que afecten tota la ciutat, buscant el consens , el diàleg amb tothom. El segon és la sistematització de l'aprofitament de les oportunitats de nous projectes que diferenciïn Mataró en front de les ciutats que competeixen amb nosaltres, que no s'ha de restringir a la promoció de la ciutat, sinó que ha de potenciar la capitalitat de Mataró, tant en els sectors tradicionals com en els sectors emergents, i més transversalment, fent de Mataró un ens, un pol capitalitzador, catalitzador i promotor de negocis, posant les bases del benestar de futur a l'entorn d'un model consensuat de ciutat. Volem una ciutat catalana, compacta, equilibrada, socialment cohesionada i econòmicament pròspera.

El senyor Antoni Guirao, portaveu del regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa, considera que l'organització que es proposa aquesta tarda és l'adequada per fer front als reptes que ens proposa la ciutat.

Aquests reptes ens han de permetre aplicar millors polítiques socials, econòmiques, culturals; saber afrontar els reptes que ens plantegi el canvi climàtic, saber actuar localment per tal d'influir globalment... El nostre govern es vol implicar en un habitatge millor, un urbanisme més sostenible, amb unes millors polítiques socials, amb unes polítiques culturals que han de ser un eix vertebrador i de promoció de la ciutat; i, per tant, nosaltres creiem que la proposta que es presenta avui és la millor possible i la més adequada per a la ciutat.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, comença lamentant el canvi d'ubicació del seu grup municipal i demana al Sr. Alcalde que posi a revisió aquest tema.

El Sr. Mojedano expressa que no entén com, tant el Sr. Alcalde envestit, com el líder del primer partit de l'Ajuntament, que han mantingut sempre una primera trobada abans del Ple del Cartipàs amb els caps de l'oposició per tractar dels temes tant polítics com logístics, aquest cop no ho hagin fet.

En referència a l'acord de govern i l'estructura municipal que es presenten, val a dir que no aporten gaire cosa de nou; fet que es mostra en els rostres no tan satisfets dels portaveus d'ERC i d'ICV-EUiA malgrat les seves paraules no ho hagin revelat. Tot plegat sembla com un "retorn al passat" evocant la pel·lícula de Mitchum. Aquest acord de govern és un exercici de voluntarisme al servei d'un programa polític que no va més enllà del que ja s'ha vingut fent des de fa deu anys. Amb aquest full de ruta continuem sense saber cap on anem. És irreal pensar que estem en condicions d'afrontar, tal com estem ara, el futur que ens ve al damunt, i per tant, no podem seguir amb les mateixes polítiques que ens portaran als mateixos resultats. I amb el seu acord de govern i la seva estructura municipal continuarem anant allà mateix, és a dir, no sabem on anem.

La ciutat necessita una transformació profunda en les seves estructures econòmiques i culturals. Demanem al Sr. Alcalde que tingui la capacitat, la generositat i la visió de ciutat d'arribar a un segon acord de govern que permeti que aquelles propostes importants de ciutat que ha fet l'oposició, les puguin vostès incorporar en l'acció de govern.

D'altra banda, al PP ens ha sorprès no estar a la Junta de Govern; sembla que se'ns hagi exclòs amb el perjudici que això pot causar a l'hora d'assolir consensos, sobretot en els temes importants. Per primer cop en aquests 28 anys de municipalitat i de govern democràtic, el PSC més ICV-EUiA i ERC no sumen majoria i, per tant, es podrien haver plantejat altres escenaris. Ens preguntem per què no pot ser possible, que, si hi ha propostes de l'oposició que són bones per a la ciutat, no puguin ser assumides pel govern, pensant en l'interès de tots? Per què accepten Iniciativa i Esquerra un acord de govern que podria ser el d'un PSC amb majoria absoluta, en el qual difícilment es pot veure alguna incidència d'aquests dos partits?

Estem condemnant a la ciutat a quatre anys del mateix, perquè aquest acord de govern no té res de nou. No s'intueix que Mataró pugui iniciar la transformació econòmica i cultural que necessita, no sembla que la seva gestió urbanística i de la companyia PUMSA hagi de canviar massa, ni sembla que estiguin disposats a fer la reforma que necessita l'administració local per afrontar el futur d'aquesta ciutat.

D'entrada, el nou cartipàs planteja una estructura que en lloc de simplificar l'anterior, el complica; creen una nova àrea d'Innovació i Promoció de la Ciutat que veurem si li saben donar contingut; i recordem que en el mandat anterior es va crear la de Relacions Institucionals i Econòmiques que al final es va haver d'anular perquè no tenia contingut. Volen crear una Agència de Promoció de Ciutat i un Consorci per l'Habitatge amb els municipis de la riera d'Argentona, que ens hem de demanar si són veritablement necessaris, i no n'hi ha prou amb els organismes que tenim actualment a l'Ajuntament per poder-ho coordinar amb la resta de municipis. Això suposarà més càrrecs de confiança i una estructura més cara de l'ajuntament. Hi ha massa càrrecs de confiança i, a més, és del tot impresentable que cobrin per sobre del que cobra el Sr. Alcalde.

Tanmateix, hi ha massa regidors en dedicació exclusiva, quan amb l'alcaldia i 6 grans àrees es podria perfectament portar l'Ajuntament: una àrea de règim intern, de recursos humans i hisenda, una àrea d'urbanisme, habitatges, obres, serveis i manteniment, una àrea d'ensenyament, una àrea de promoció de ciutat, economia, cultura i coneixement, una àrea de seguretat i protecció civil i mobilitat i una altra de serveis personals, benestar social i salut, amb tres grans subàrees per esports, immigració i gent gran. Al marge d'això, el PPC sempre estarà disposat a defensar i a col·laborar en l'interès de Mataró, amb el govern, sigui el que sigui.

Tampoc no es pot oblidar que Mataró en els cicles dolents és una ciutat més feble que d'altres que tenen més capacitat industrial, d'innovació i de coneixement; culpa en gran part d'haver centralitzat massa en el sector de la construcció el creixement dels últims anys. La situació que es presenta pot ser una crisi o pot ser una oportunitat. El nostre èxit dependrà de que siguem capaços de ser atractius, de l'atracció de talent i de la inversió, de saber vendre la ciutat... i aquest acord de govern no sembla afavorir totes aquestes coses; tant de bo m'equivoqui.

Esperem que en lloc de potenciar, reformular, redefinir, estudiar, aprofundir, planificar, dissenyar, que són les paraules que s'eternitzen i repeteixen una vegada rere l'altre en el seu acord de govern, siguin capaços d'actuar, i posin Mataró al mapa, que, Sr. Alcalde, no hi és! Hi és en el geogràfic, però no en el de les ciutats importants.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia que malgrat la il·lusió amb què enceten aquesta nova etapa, CiU no podrà donar suport al govern, tal com voldrien, perquè ja des d'un bon inici ha quedat molt clar que aquest és un govern d'estricta continuïtat, que realment no es presenta gens engrescador.

D'entrada sobta que en 23 pàgines d'acord de govern, no s'esmenti en cap moment la paraula "austeritat", quelcom important per a totes les famílies de Mataró. Pensem que aquest govern ens sortirà més car, perquè a vostès no se'ls veu amb ganes d'aplicar els criteris d'estalvi i austeritat en el funcionament. Més car perquè ja creen una àrea nova, que nosaltres tampoc entenem. Aquesta forma de treballar, pensem que ens aboca a tenir un govern que continua cobrant i fent que els mataronins cada dia més paguin per tot €augmentant IBIs o augmentant valors cadastrals€, i continua recaptant en temes importants, com són multes i grues. Els mataronins al final ingressen a l'Ajuntament de la ciutat més de 1.100 milions de pessetes, 6 i escaig milions d'euros, que és moltíssim, i que necessita aquesta casa per continuar funcionant. A nosaltres ens dol que no haguem sabut començar tenint aquest diàleg que vostè ens va oferir al Ple de Constitució. Des del dia 27 ja han passat tres setmanes, i tres setmanes més fins la primera trobada. Tampoc estem d'acord en no formar part de la Junta de Govern; cosa que no havia passat en temps de l'alcalde Manuel Mas, i reiterem la voluntat de mantenir relacions cordials amb el tripartit al govern.

Vostès presenten un cartipàs on, si els mataronins van a l'última de les 23 pàgines, veuran què allà hi ha el repartiment del pastís, i per tant, aquest cartipàs no respon, res més que al fet de veure com es tallava i quina part del pastís es quedava cadascú. L'austeritat no hi és enlloc.

Tenim la sensació, llegint aquest acord de govern, que aquest és el programa del PSC a base de "còpia i enganxa"; és cert que hi ha pinzellades folklòriques que justifiquen el fet d'aquesta nova reedició afeblida del tripartit; però que recull un seguit d'ambigüitats paleses que no permeten saber què es farà realment. Ens hagués agradat una mica més de concreció, perquè, per exemple, si agafem el punt A.2.2, on diu que "dotarem de recursos econòmics i tècnics la regidoria d'habitatge per garantir el compliment de les accions en aquest àmbit", què es vol dir? Que no ho faran amb les altres? O és que estan reconeixent que pel que fa a aquesta regidoria, l'anterior mandat no tenia els recursos i, per tant, no podia fer la seva feina? Perquè el que sí que hi havia era un càrrec de confiança. I si la doten de recursos econòmics, ens agradaria saber d'on els trauran.

Totes aquestes coses fan que tinguem la sensació que allò que hem sentit durant tota la campanya, sobre que el programa socialista eren compromisos i no propostes, quan es transforma en aquest acord de govern, on es perd la concreció, tenim la sensació que serveix com a excusa per treure's de sobre tots aquells compromisos, que potser a l'hora de la veritat no es veuen en cor de tirar endavant.

Hem trobat a faltar, en una primera lectura, temes importants per a la ciutat, com és el tema del patrimoni, en el cas específic de Can Fàbregas i Caralt. Aquest és un dels motius pels quals a nosaltres ens hagués agradat parlar-ne amb vostès de seguida per veure que pensaven fer amb aquest tema i per veure si podien tenir un full de ruta clar que no fes fer el ridícul al govern.

Nosaltres els anunciem que per aquest tema, només els podem recolzar en el punt primer i en el punt desè, que en el 2, 3 i 7 votarem que no; i en el 4, 5, 8 i 9 ens abstindrem.

Acabo amb el desig que ens tingui en compte i que no ens tingui tan decantats com sembla que de moment ha estat.

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, diu que la posició del grup socialista serà de suport en aquests punts de l'ordre del dia, perquè l'acord de govern assolit entre els grups del tripartit és important i servirà per guiar la ciutat en els propers anys.

L'objectiu d'aquests dictàmens que portem avui és que el govern pugui exercir la seva voluntat de proximitat, amb regidors i regidores al peu del canó, escoltant la gent i solucionant problemes dia a dia, i que dóna estabilitat política en aquest govern i avança en el treball cooperatiu. L'objectiu del govern no és el propi govern, sinó bàsicament treballar des del primer dia a favor dels compromisos d'aquest pacte de govern que té 4 grans àmbits: l'atenció a l'habitatge i a la immigració, a l'espai públic net i segur, al desenvolupament de polítiques de benestar i fer aquest pas endavant en matèria d'innovació que la ciutat es proposa. I també permet començar a elaborar aquest pressupost i programa per a l'any 2008.

També aquests punts del dictamen d'avui permeten que l'Ajuntament sigui més professional a tots els nivells i en la forma de treballar. Ja saben que el govern s'estructura en àrees, que basa el diàleg polític en els seus òrgans de govern, especialment en les comissions municipals informatives, que és on s'ha de fer el debat polític i també les empreses que hem aprovat avui, i l'hem de fer a fons, i per tant necessitem que hi siguin, que estiguin ben constituïdes, que tinguin la capacitat per poder arribar a acords amplis amb tots plegats. Inclou també un nivell directiu que ha demostrat, sobradament, la seva professionalitat. A Mataró no hem utilitzat aquest nivell directiu per altres coses que no siguin estrictament la professionalitat i l'eficàcia, com així serà també en aquest mandat; per cert, nivell directiu, que està previst a la llei.

Hem sentit crítiques, al nostre parer, infundades, respecte la composició de la Junta de Govern. De fet, en cap ajuntament de Catalunya hem trobat que hi hagi aquesta composició com la que hi ha aquí, especialment en els ajuntaments on governa CIU i el PP €composats estrictament pels grups del govern€, etc., per tant es tracta d'un òrgan purament administratiu que dura 5 minuts i que, sobretot, els debats dels acords que es prenen en aquest òrgan han estat fets a les comissions municipals informatives, que és l'àmbit de debat que hem de potenciar. No es pot oblidar tampoc que només el PP ha utilitzat aquest òrgan un 50% de les vegades que hi ha hagut sessió; cal ser sincers.

També hem sentit crítiques a la Junta de Govern, en aquesta proposta que portem avui €feta a la Junta de Portaveus€ però que no havia tingut cap mena d'oposició en el moment que va ser plantejada; és a la Junta de Portaveus on caldria haver fet aquest debat.

Hem sentit també crítiques al fet que els socialistes haguem triat al Sr. Joan Antoni Baron per ser diputat a la Diputació de Barcelona; és una feina que ha de fer un alcalde. La Diputació és un òrgan d'electes locals, bàsicament d'alcaldes, i a la Diputació, l'alcalde, ha de fer d'alcalde i, per tant, no és en absolut cap marxa enrere en els compromisos que té l'alcalde Joan Antoni Baron de dedicar tot el seu temps a fer d'alcalde de la ciutat de Mataró. No hi ha cap problema a dedicar unes horetes a una altra activitat ben legítima. Se'ns ha demanat que anem arreu de les administracions, que aconseguim el màxim consens també més enllà de Mataró, i és aquesta la feina que creiem que pot fer, ningú millor, que el nostre alcalde.

Acabo recollint, en nom del nostre grup socialista, l'oferta de diàleg que han fet els grups de l'oposició, perquè ens sembla que són ofertes sinceres i que convé aprofitar. De fet, en el mandat passat s'ha arribat a pactes molt importants utilitzant aquesta via del diàleg, amb el Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social, amb el Front de Mar o amb el Pla d'Habitatge que hem de desenvolupar sobretot en aquest mandat. Per tant, ens sembla que és possible arribar també a acords d'aquestes característiques en el futur. Treballarem, per això, de valent; deixem-nos de pel·lícules i de folklore, comencem a treballar en aquests òrgans que constituïm avui i oferim a la ciutat el fruit d'aquest treball que, en definitiva, és allò que compta.

El senyor Joan Mora comenta que en referència al tema de la Junta de Govern, malgrat el tripartit potser no li dóna tanta importància, CiU creu que representa una possibilitat que es produeix cada parell de setmanes, o cada quan sigui, de poder tenir tot el govern al davant i poder-hi discutir temes; per tant, això és important:

Els demano que es consideri l'opció d'entrar-hi a formar part. I en tot cas, si vostès mantenen la seva posició, els hi demanaria que aquesta delegació de competències del Ple que fan a la Junta de Govern, ja que no hi serem, doncs també la replantegin, perquè no tindria massa sentit.

Crec que el Sr. Alcalde ha de ser un persona valenta i que ha de sortir a buscar per Mataró el que faci falta, on faci falta. Però haurem d'estar atents si aquell alcalde 24 hores, aquell alcalde amb dedicació complerta, aquell alcalde que havia d'estar amb dedicació a la ciutat el 100% i que impedia potser amb això, que hi hagués algú que pogués tenir alguna altra activitat paral·lela, amb alguna dedicació, en aquests moments haurem d'estar atents si el que va a fer a la Diputació és realment a gestionar temes de Mataró o a gestionar temes que no siguin de Mataró, perquè en tot cas, això potser voldria dir que durant aquesta campanya hem estat com a mínim una mica frívols.

El senyor Pau Mojedano diu al Sr. Bassas que no hi ha programa de govern. El seu acord de govern no és un programa de govern, és una repetició de moltes coses que ja sonen, que són velles. El que sí hi ha és una assignació de matèries de competències delegades a una sèrie de regidors, en funció d'uns interessos de partit i d'un repartiment de quotes de poder.

Respecte al tema de la Junta de Govern, només he fet una breu referència, és un tema simbòlic i que és competència de l'Alcalde, però, si a Mataró volem ser a l'avantguarda de la participació i del diàleg, ja que el Sr. Manuel Mas va obrir a l'oposició aquesta possibilitat, estarà vostè d'acord amb mi, en què té el seu simbolisme i la seva importància des del punt de vista de les formes, haver exclòs l'oposició de la Junta de Govern en aquest nou mandat, que teòricament ha de ser el del consens.

El que sí que és realment important i denotar molt a les clares quin serà el seu tarannà en aquest mandat és el fet que abans del Ple del Cartipàs, per primera vegada, l'Alcalde no hagi rebut als caps de grup de l'oposició; potser l'Alcalde tindrà la seva justificació, però des del punt de vista polític, no la té.

El senyor Antoni Guirao, portaveu del regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa, demana la paraula per desmentir les paraules de l'oposició que qualifiquen l'acord de govern com una mostra del que seria només el programa socialista. Nosaltres creiem que l'acord de govern és una mostra de la pluralitat de les esquerres i del catalanisme a Mataró, i considerem, doncs, que nosaltres tenim un paper en aquest govern, sinó no en formaríem part.

També he de dir a l'oposició que no entenem el govern com un pastís, sinó com un exercici de responsabilitat; pensem que aquest exercici de responsabilitat l'hem de traspassar a l'acció, i aquesta serà l'acció del nostre govern.

També demanem que es produeixi aquest diàleg entre el govern i l'oposició, però que es produeixi en aquells llocs on sigui possible, i sobretot, afrontar aquells problemes reals que té la ciutat i no de forma generalística i sense aportar gaires més coses que debat.

El senyor Xavier Safont-Tria, en referència a aquestes declaracions, només matisa que no tota la pluralitat de les forces catalanistes i d'esquerres estan per aquest pacte de govern, la CUP som una força d'esquerres, però d'una esquerra crítica, que no estem d'acord amb aquest actual pacte de govern, que entenem que és un pacte molt basat en un programa d'intencions, i que nosaltres vetllarem per tal que realment les polítiques catalanistes i d'esquerres es tirin endavant.

El senyor Alcalde, a fi de concloure aquesta part del debat i entrar a les votacions, es refereix a algunes de les afirmacions fetes pels portaveus dels diferents grups municipals:

Sr. Safont-Tria, el diàleg amb la ciutadania, és una constant. Compartirem l'objectiu, segurament tindrem matisos diferents, perquè estem en forces polítiques diferents, però aquesta ha estat una constant. Vostè feia esment a la discrepància respecte al fet que ha estat una conquesta a la democràcia que els electes locals tinguin un sou, i per tant, tothom pugui arribar a ser-ho. Discrepa quant a les quantitats.

També el Sr. Mora parlava d'austeritat. Tinc dues dades que penso que són prou significatives. L'any 2003 quan es va constituir aquest govern, el cos dels electes locals representava el 0,75% del pressupost consolidat de l'Ajuntament de Mataró, avui el cost d'aquests electes locals és del 0,48% del pressupost consolidat de l'Ajuntament de Mataró. L'estudi de la Fundació Pi i Suñé, que fa una comparativa entre els sous de diferents alcaldes del país, diu que per trams de població, l'alcalde de Mataró hauria de cobrar 84.997 euros anuals, i en cobra 60.000; i que els regidors haurien de cobrar 54.000, i en cobren 35.000, per tant, tenim uns sous molt a la baixa de la mitjana que s'està pagant en aquest país. Aquest és un tema que cal revisar. Per tant, som un govern auster, ho hem estat tradicionalment: una ciutat austera, amb un govern auster, que gasta poc en coses que els altres ajuntaments gasten molt, que tenim una estructura organitzativa molt ajustada a les necessitats de la novena ciutat de Catalunya i que, per tant, les despeses són les que són, perquè la ciutat és la que és.

Pel que fa a la Junta de Govern local; ja s'ha parlat del caràcter absolutament resolutiu que té aquest òrgan de govern que actua en el 99% de les seves competències per delegació de l'alcalde i on, per tant, no hi ha hagut mai debat polític. El debat polític s'ha de fer als plens i a les comissions informatives, on hi ha els expedients sencers, on hi ha el temps necessari per poder-ho fer. I això no crec que exclogui cap voluntat de diàleg, sinó de situar les coses on han de ser.

La voluntat de l'Alcalde ha estat posar el govern a treballar des del primer dia, i això és el que m'ha ocupat tots els minuts d'aquests 10 dies escassos que van des de la investidura, fins a aquest moment. Per tant, una vegada el govern està en marxa €perquè la ciutat ni es para, ni espera i les coses quotidianes demanen pressa€cobrirem el temps necessari per poder fer el diàleg polític, per cercar els acords, per poder treballar, per fer, en definitiva, el consens que vostè reclama i que espero que puguem arribar al màxim d'acords possibles. Recordo que la setmana passada, arran d'una carta meva, ja s'ha pogut concretar una primera entrevista amb cadascun dels caps dels grups municipals, que tindrem la setmana vinent, i per tant, serà el moment de començar a veure sobre quines coses podem articular consensos, si és possible articular consensos, que jo espero i desitjo que sigui així.

El Sr. Mojedano parla de música vella i diu: "el grup popular estima que l'Ajuntament de Mataró s'hauria d'estructurar en 6 àrees; règim intern, recursos humans i hisenda, urbanisme, habitatge i serveis públics, ensenyament, seguretat i mobilitat, serveis personals i alcaldia". Miri Sr. Mojedano, és el mateix que va dir el Sr. Joan López fa 4 anys, paraula per paraula; la seva música l'hem sentida durant molts i molts mandats i molts debats d'investidura i durant molts anys.

L'Alcalde va a la Diputació a fer d'alcalde, ho ha dit el Sr. Bassas i vull remarcar-ho. Per tant, està les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, fent d'alcalde; com fa d'alcalde quan va al consorci de LOCALRED, o quan presideix el Consorci de Residus Sòlids Urbans del Maresme, o quan ha presidit durant un temps €tot i que ara ho fa el vicepresident€ el Consorci Sanitari del Maresme, o quan va a Madrid a pactar amb el ministre Sevilla el finançament dels organismes locals; doncs aquestes coses són les que ha de fer un alcalde. Per tant, la voluntat d'anar a la Diputació a fer d'alcalde de Mataró i a fer d'electe local del partit judicial de Mataró, és perquè a la Diputació es decideixen coses importants, entre altres coses, un pressupost de 780 milions d'euros per a l'any 2007. És a dir, ser als llocs on es prenen decisions importants que afecten les ciutats, els pobles i les viles de Catalunya, i també la nostra comarca, i per suposat, la nostra ciutat, és també important. L'Alcalde de Mataró ha d'estar d'una manera potent als llocs on realment es prenen decisions.

Per tant, reafirmar la voluntat d'un govern auster, ajustat, d'una estructura ajustada a les necessitats de la ciutat, que segurament s'haurà d'anar modificant si surten algunes disfuncions, i sobretot, reafirmar aquesta voluntat, que més gràcia o menys gràcia, però amb la voluntat de mantenir el diàleg obert amb totes les forces polítiques, i per suposat, amb la ciutadania, per intentar avançar en els processos de consens.

El senyor Joan Mora, sense cap desig d'entrar en polèmica, diu al Sr. Alcalde que si estava tan enfeinat, amb una trucada dient no ens podem veure, ho haguéssim arreglat.

Però he demanat la paraula pel tema de l'austeritat. Jo quan parlava d'austeritat, no em referia a l'austeritat en el govern en si, en els sous del govern. Jo estic d'acord amb vostè que cada vegada és més difícil trobar gent, si a un càrrec de confiança vostè li paga més del que cobra vostè, o una de dos, o les capacitacions són diferents, o vostè s'està restringint, o s'està dedicant a alguna cosa més.

En el tema de la Diputació, el que passa és que ja teníem a algú de Mataró a la Diputació, que jo suposo que vetllava per Mataró, el fet que ara hi vagi l'Alcalde, fa pensar que alguna cosa deu haver canviat, sense desig de polèmica.

El senyor Pau Mojedano també aprofita el torn de paraula per aclarir que quan el Sr. Joan López parlava de 6 àrees hi incloïa l'alcaldia. Jo li he dit 7 àrees incloent-hi l'alcaldia, però si aquest Ajuntament es pot portar amb 6 àrees i l'alcaldia, es podia portar així fa 4 anys, i es pot portar així ara. El que jo li dic és que Mataró, parlant d'austeritat, no necessita tants regidors amb dedicació exclusiva, sinó que, amb 6 i l'alcalde n'hi hauria suficient, això ho pensàvem fa 4 anys i ho continuem pensant ara.

El senyor Alcalde admet que sempre estarem en discrepància en aquest tema, perquè entre d'altres coses el que cal és atendre des del punt de vista polític als ciutadans i ciutadanes. Això requereix que els electes estiguin molt a l'abast i, per tant, disponibles, i els sous que paguen als directius no són per tirar coets, comparant-los amb els que hi ha en el mercat. D'altra banda, també costa trobar directius capacitats per poder estar al davant i gestionar el pressupost d'un Ajuntament com aquest. També penso que aquest esperit d'austeritat es transmet en el conjunt de l'organització, em sembla que no és només una qüestió de sous dels electes, que ho és, sinó també que som un Ajuntament que fa pocs dispendis, perquè acostumem a tenir fama de ser de la "mare de déu del puny".

Conclòs el debat, el Sr. Alcalde procedeix a obrir les votacions de les mocions que s'han inclòs en l'ordre del dia i dispensa al Secretari de la seva lectura.

1 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE

"Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 27 de maig de 2007, i havent-se constituït la Corporació el dia 16 de juny de 2007, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:

a) Periodicitat de sessions del Ple.

b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.

c) Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.

L'article 46.2 de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL), en la nova redacció donada per Llei 11/99 de 29 d'abril obliga als Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants a celebrar sessió ordinària com a mínim cada mes; així mateix el Ple celebrarà sessió extraordinària quan així ho decideixi el President o ho sol·licitin un mínim de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- L'Ajuntament Ple celebrarà sessió ordinària, en primera convocatòria, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda.

En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, se celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.

Segon.- De conformitat amb allò que assenyala l'article 90.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, se celebraran en segona convocatòria, un dia després a la mateixa hora, i si aquest dia fos festiu, el següent hàbil.

Tercer.- En casos excepcionals, l'Alcalde -previ acord de la Junta de Portaveus- podrà traslladar el dia de celebració de la sessió ordinària en primera convocatòria, convocant-la com a mínim amb 2 dies d'antelació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

2 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS MUNICIPALS INFORMATIVES.

"Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 27 de maig de 2007, i havent-se constituït la Corporació el dia 16 de juny de 2007, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:

e) Periodicitat de sessions del Ple.

f) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.

g) Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

h) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.

La legislació de règim local configura les Comissions Informatives com òrgans complementaris de les entitats locals territorials, integrades exclusivament per Regidors, sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin d'ésser sotmesos a la decisió del Ple o a la de la Junta de Govern Local quan aquesta actua amb competències delegades pel Ple.

Les Comissions Informatives poden ésser permanents o especials. Les permanents es constitueixen amb caràcter general, distribuint-se entre elles les matèries que s'han de sotmetre a la decisió del Ple.

El seu nombre i denominació serà acordat pel Ple a proposta de l'Alcalde, procurant que hi hagi correspondència entre elles i les àrees en què s'estructuren els serveis municipals.

Les Comissions Informatives especials les crea el Ple per a un assumpte concret i s'extingeixen automàticament, quan han dictaminat o informat sobre l'assumpte en qüestió.

L'Alcalde n'és el President nat, presidència que pot delegar en un Regidor.

Les Comissions Informatives estan integrades per membres de tots els grups polítics de la Corporació. El nombre de membres de cada Comissió serà proporcional a la seva representativitat en l'Ajuntament..

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Existiran a l'Ajuntament de Mataró 5 Comissions Informatives Municipals permanents amb la denominació de:

§ Serveis Centrals

§ Serveis Territorials

§ Serveis Personals

§ Via Pública

§ Innovació i Presidència

El contingut material de cadascuna de les Comissions Informatives serà el següent:

§ SERVEIS CENTRALS

Tots els temes referits a l'àmbit de l'Àrea de Serveis Centrals.

§ SERVEIS TERRITORIALS

Els temes referits a l'àmbit de l'Àrea de Serveis Territorials.

§ SERVEIS PERSONALS

Els temes referits a l'àmbit de l'Àrea de Serveis Personals.

Les propostes procedents dels Patronats de Cultura, Esports i Institut Municipal d'Educació, que siguin objecte de consideració pel Ple seran tractats en aquesta Comissió.

§ VIA PÚBLICA

Compren els assumptes referits a l'àmbit de l'Àrea de Via Pública.

§ INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

Compren els assumptes referits a l'àmbit de l'Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat i a l'Àrea de Presidència.

Les propostes procedents de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica, del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, de Mataró Audiovisual i del Parc Tecnocampus, que siguin objecte de consideració pel Ple seran tractats en aquesta Comissió.

Segon.- Les Comissions Informatives han d'estar compostes amb participació de tots els grups polítics presents en el Consistori, en nombre de 9 cada una, i en la següent proporció:

3 membres del Grup Municipal Socialista

2 membres del Grup Municipal de Convergència i Unió

1 membre del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya

1 membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

1 membre del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

1 membre del Grup Municipal de Candidatura d'Unitat Popular

Tercer.- En relació a les propostes dels Grups Polítics Municipals les Comissions queden integrades de la següent manera:

§ SERVEIS CENTRALS

Presidenta : Montserrat López Figueroa (PSC)

Vicepresident : Francesc Teixidó i Pont (ERC)

Vocals : Ana Barrera Salcedo (PSC)

Carmen Esteban Sanchez (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Carolina Soler Soto (CiU)

Juan Carlos Ferrando Casaseca (PPC)

Antoni Guirao Motis (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)

§ SERVEIS TERRITORIALS

President: Francesc Teixidó i Pont (ERC)

Vicepresident : Ramon Bassas Segura (PSC)

Vocals: Francesc Melero Collado (PSC)

Alicia Romero Llano (PSC)

Joan Mora i Bosch (CiU)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Pau Mojedano i Singla (PPC)

Antoni Guirao Motis (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)

§ SERVEIS PERSONALS

President: Conxita Calvo Lomero (ICV-EUiA)

Vicepresident : Ivan Pera Itxart (PSC)

Vocals: Ana Barrera Salcedo (PSC)

Carmen Esteban Sanchez (PSC)

J. Vicent Garcia Caurin (CiU)

Francesc Masriera i Abella (CiU)

José Manuel López González (PPC)

Sergi Penedès i Pastor (ERC)

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)

§ VIA PÚBLICA

President: Ramon Bassas Segura (PSC)

Vicepresident : Antoni Guirao Motis (ICV-EUiA)

Vocals: Francesc Melero Collado (PSC)

Carlos Fernández Báez (PSC)

Isabel Martínez Cid (CiU)

J. Vicent Garcia Caurin (CiU)

Mª Luisa Corominas Lozar (PPC)

Francesc Teixidó i Pont (ERC)

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)

§ INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

Presidenta : Alicia Romero Llano (PSC)

Vicepresident : Sergi Penedès i Pastor (ERC)

Vocals: Esteve Terradas Yus (PSC)

Carlos Fernández Báez (PSC)

Joan Mora i Bosch (CiU)

Marcel Martínez i Bruguera (CiU)

Pau Mojedano i Singla (PPC)

Conxita Calvo Lomero (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)

Quart.- Les Comissions Informatives Municipals es reuniran per convocatòria per escrit del seu President, feta amb 2 dies hàbils d'antelació, amb la periodicitat i dia i hora fixes que s'acordi en el si de la Comissió, i se'ls assignen les següents funcions, que determina l'article 52 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), dins de l'àmbit de la seva àrea respectiva, i concretament:

a) Control de les tasques de Govern i Gestió de les Conselleries que integren la Comissió.

b) Informe i debat sobre els temes proposats per la Presidència de la Comissió.

c) Debat de les línies d'actuació de les Conselleries que integren la Comissió.

d) Emissió de dictamen previ sobre els assumptes competència de la Comissió que hagin de ser sotmesos a l'aprovació del Ple de la Corporació i de la Junta de Govern Local.

e) Rebre informació sobre els decrets signats per l'Alcalde i els seus delegats.

Aquestes Comissions restaran obertes als Regidors de l'Ajuntament que no en formin part, els quals podran assistir amb veu però sense vot (art. 55 del ROM).

Cinquè.- Aprovar la creació de Comissions Informatives especials. Participaran en la Comissió tots els grups polítics presents en el Consistori amb una composició de 9 membres i en la proporció establerta en l'apartat segon d'aquesta Resolució::

§ Comissió Especial de Comptes. Tindrà com a finalitat l'anàlisi i censura dels comptes de la Corporació.

Presidenta: Montserrat López Figueroa (PSC)

Vicepresident : Francesc Teixidó i Pont (ERC)

Vocals: Ana Barrera Salcedo (PSC)

Carmen Esteban Sanchez (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Carolina Soler i Soto (CiU)

Juan Carlos Ferrando Casaseca (PPC)

Antoni Guirao Motis (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)

§ Comissió Especial d'Organització. Tindrà com a finalitat l'anàlisi, debat i proposta de totes aquelles qüestions relatives a l'organització institucional i a la participació ciutadana.

President : Joan Antoni Baron Espinar (PSC)

Vicepresident : Sergi Penedès i Pastor (ERC)

Vocals: Montserrat López Figueroa (PSC)

Carlos Fernández Báez (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Marcel Martínez i Bruguera (CiU)

Pau Mojedano i Singla (PPC)

Antoni Guirao Motis (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)

Sisè.- La Junta de Portaveus, establerta en el Reglament Orgànic Municipal, queda facultada per resoldre en la forma que estimi oportú, els problemes organitzatius no contemplats en el present acord."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 14, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 12, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular (1) .

Abstencions: Cap.

3 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE RÈGIM DE RETRIBUCIONS I DEDICACIÓ DELS REGIDORS.

"Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 27 de maig de 2007, i havent-se constituït la Corporació el dia 16 de juny de 2007, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat.

D'altra banda cal establir el règim dels drets econòmics dels membres de la Corporació, que, d'acord amb el que preveu l'art. 75 LBRL, tenen dret a percebre, a càrrec del Pressupost municipal, les retribucions i indemnitzacions que els corresponguin.

L'article 13.4 ROF assenyala que el Ple municipal, a proposta de l'Alcalde, determinarà la relació de càrrecs de la Corporació que s'exerciran en règim de dedicació exclusiva o parcial, i per tant amb dret a retribució fixa, així com les quanties que els corresponguin en atenció al seu grau de responsabilitat.

En aquest sentit, es mantenen el mateix règim i condicions establertes per al mandat anterior, actualitzant les quanties referides a retribucions i assignacions per assistència amb l'increment del 3% respecte de l'any 2006 corresponent al mateix increment del personal funcionari establert a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2007; i s'actualitzen les assignacions als grups municipals d'acord amb la variació registrada en IPC que correspon a un increment del 2,7 %.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar una retribució anual per a l'Alcalde de 60.442,44 euros bruts, repartides en catorze pagues. Les retribucions de la resta de membres del Consistori serà la següent:

a) La retribució del 1r. Tinent d'Alcalde serà del 80% de l'establerta per l'Alcalde.

b) La retribució dels altres Tinents d'Alcalde serà del 75% de l'establerta per l'Alcalde.

c) La retribució dels Consellers Delegats amb dedicació exclusiva serà del 65% de l'establerta per l'Alcalde.

d) La retribució dels Portaveus dels Grups Municipals -o Regidor/Regidora en qui delegui- amb dedicació exclusiva serà del 65% de l'establerta per l'Alcalde.

e) La retribució dels Consellers Delegats i Portaveus dels Grups Municipals -o Regidor/Regidora en qui delegui- amb dedicació parcial serà del 55,714% de l'establerta per l'Alcalde.

Els Regidors que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial tindran dret a 14 pagues anuals i a ser donats d'alta a la Seguretat Social.

Segon.- Fixar una assignació per assistència efectiva a sessions plenàries de 639,97 euros per sessió. Aquesta quantia compren tant la mateixa assistència a la sessió plenària, com la dedicació preparatòria dels assumptes de cada sessió: participació en comissions informatives, estudi dels assumptes, reunions de grup municipal, etc.

Pel concepte d'assistència, els regidors no podran percebre una quantia superior a 7.679,64 euros anuals.

Tercer.- Els conceptes retributius per dedicació exclusiva o parcial i per assistències seran incrementats automàticament amb efectes de l'1 de juliol de cada any, d'acord amb les variacions registrades en les lleis de pressupostos per a les retribucions dels funcionaris pel període anual corresponent. Els efectes econòmics de les retribucions i assistències aprovades es meritaran des del dia 16 de juny de 2007.

Quart.- Els grups municipals degudament constituïts tindran dret a percebre per despeses de funcionament, en els termes previstos a l'art. 77.3 de la LBRL i altra legislació concordant, una assignació anual de 37.206,11 euros més una quantitat producte de multiplicar un mòdul de 2.037,15 euros/any pel nombre dels seus components. Aquests imports s'incrementaran automàticament cada any d'acord amb la variació registrada en IPC.

Els regidors que durant el mandat abandonen el grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals queden com a regidors no adscrits a cap grup polític municipal. Aquests regidors, de conformitat amb el que estableix l'article 50.7 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya no percebran cap assignació com a grup, sens perjudici dels drets econòmics que els corresponguin com a regidors.

Cinquè.- Com a resultat dels apartats anteriors el quadre d'assignacions previstes pels Regidors és el següent:

COGNOMS, NOM

G.M.

CÀRREC

CONCEPTE

RETR.BRUT ANUAL

ASSIST.

(màxims)

SEG.

SOCIAL

BARON ESPINAR, JOAN ANTONI

PSC

ALCALDE

DEDIC.EXCL.

60.442,44

1.436,82

BASSAS SEGURA, RAMON

PSC

1 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL

48.353,87

11.918,48

ROMERO LLANO, ALICIA

PSC

4 TINENT ALC

DEDIC.EXCL.

45.331,72

11.918,48

LOPEZ FIGUEROA, MONTSERRAT

PSC

5 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL.

45.331,72

11.918,48

BATISTA GÀZQUEZ, ORIOL

PSC

6 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL

45.331,72

11.918,48

TERRADAS YUS, ESTEVE

PSC

7 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL.

45.331,72

11.918,48

MELERO COLLADO, FRANCESC

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.PARC.

33.674,74

11.163,14

ESTEBAN SANCHEZ, CARME

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL.

39.287,43

9.509,62

BARRERA SALCEDO, ANA

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL

39.287,43

11.918,48

FERNANDEZ BAEZ, CARLOS

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL.

39.287,43

11.918,48

PERA ITXART, IVAN

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL.

39.287,43

11.918,48

MORA BOSCH, JOAN

CIU

CONSELLER

ASSISTÈNC.

7.679,64

FERNANDEZ OLLER, JOAQUIM

CIU

PORTAVEU

DEDIC.PARC.

33.674,74

11.163,14

MARTINEZ BRUGUERA, MARCEL

CIU

CONSELLER

ASSISTÈNC.

7.679,64

SOLER SOTO, CAROLINA

CIU

CONSELLERA

ASSISTÈNC.

7.679,64

MARTINEZ CID, ISABEL

CIU

CONSELLERA

ASSISTÈNC.

7.679,64

GARCÍA CAURÍN, JOSEP VICENÇ

CIU

CONSELLER

ASSISTÈNC.

7.679,64

MASRIERA ABELLA, FRANCESC

CIU

CONSELLER

ASSISTENC.

7.679,64

MOJEDANO SINGLA, PAULÍ

PP

PORTAVEU

DEDIC.EXCL.

39.287,43

11.918,48

FERRANDO CASASECA, J.CARLOS

PP

CONSELLER

ASSISTÈNC.

7.679,64

LÓPEZ GONZÁLEZ, J. MANUEL

PP

CONSELLER

ASSISTÈNC.

7.679,64

COROMINAS LOZAR, M. LUISA

PP

CONSELLERA

ASSISTÈNC.

7.679,64

GUIRAO MOTIS, ANTONI

ICV

2 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL.

45.331,72

11.918,48

CALVO LOMERO, CONXITA

ICV

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL.

39.287,43

1.436,82

TEIXIDO PONT, FRANCESC

ERC

3 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL.

45.331,72

11.918,48

PENEDES PASTOR, SERGI

ERC

CONSELL.DEL

DEDIC.EXCL.

39.287,43

11.918,48

SAFONT-TRIA RAMON, XAVIER

CUP

PORTAVEU

DEDIC.PARC.

33.674,74

11.163,14

TOTALS

756.822,86

69.116,76

188.894,44

TOTAL GENERAL

1.014.834,06

Sisè.- El Ple Municipal fa declaració formal de compatibilitat a les activitats remunerades dels Regidors amb dedicació exclusiva o parcial que s'esmenten a continuació:

· MELERO COLLADO, FRANCESC. Compatibilitat amb activitat remunerada a l'empresa "Grafiques ARGRA, S.C.C.".

· FERNANDEZ OLLER, JOAQUIM. Compatibilitat amb activitat comercial a l'empresa "TECHNOS, Papereria, SCP".

· SAFONT-TRIA I RAMON, XAVIER Compatibilitat amb activitat econòmica com a autònom en règim agrari.

Setè.- Com a resultat dels apartats anteriors, el quadre d'assignacions previstes pels Grups Municipals és el següent:

GRUP MUNICIPAL

MÒDUL FIXE ANUAL

MÒDUL VARIABLE ANUAL

TOTAL ANUAL GRUP

PSC

37.206,11

22.408,65

59.614,76

CIU

37.206,11

14.260,05

51.466,16

PPC

37.206,11

8.148,60

45.354,71

ICV-EUIA

37.206,11

4.074,30

41.280,41

ERC

37.206,11

4.074,30

41.280,41

CUP

37.206,11

2.037,15

39.243,26

TOTALS

223.236,66

55.003,05

278.239,71

Vuitè.- Adquirir el compromís d'habilitar crèdit pressupostari adequat i suficient per atendre les despeses de referència."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 14, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 12, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular (1) .

Abstencions: Cap.

4. MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN L'INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE MATARÓ.

"Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 27 de maig de 2007, i havent-se constituït la Corporació el dia 16 de juny de 2007, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:

i) Periodicitat de sessions del Ple.

j) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.

k) Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

l) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.

L'Ajuntament de Mataró té constituït l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, Organisme Autònom de gestió directa que té encomanades les tasques relatives a la matèria de promoció econòmica, promoció de ciutat, mercats, empresa i ocupació i universitat. Els Estatuts disposen que l'òrgan plenari de l'Institut serà el Consell, integrat pel President de l'Institut, 8 vocals designats lliurement pels grups municipals en la proporció que tinguin en el Ple de l'Ajuntament, així com 6 vocals més representants de sectors ciutadans. En conseqüència, una vegada constituït el nou Ajuntament, cal procedir a la renovació dels càrrecs de designació municipal. D'una banda el President, que serà l'Alcalde o regidor en qui delegui; en aquest sentit per Decret d'Alcaldia nº 5433/2007 de 16 de juny, l'Alcalde ha delegat aquesta presidència en la regidora Alicia Romero Llano. D'altra banda els vocals, que seran lliurement designats pels grups municipals en la proporció que hem esmentat abans, i nomenats pel Ple de l'Ajuntament.

A la vista de l'exposat, i d'acord amb les propostes realitzades pels grups municipals es proposa per aquesta Alcaldia a l'Ajuntament Ple, l'adopció dels següents acords :

Primer.- Designar com a membres del Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica la següent representació de nomenament municipal :

President : Alicia Romero Llano (PSC)

Vocals : Javier Naya (PSC)

Ma Angels Ruiz (PSC)

Marcel Martínez Bruguera (CiU)

Mario Francesco Randazzo (CiU)

Antonio de Gea Abril (PP)

Antonio Ortiz Olmedo (ICV-EUiA)

Sergi Penedès i Pastor (ERC)

Jordi Canal i Codina (CUP)

Segon.- Facultar provisionalment als membres designats per formar part del Consell per tal que puguin constituir-se com a tals plenaris i prendre els acords necessaris per a la gestió de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró. En conseqüència a partir d'aquest moment, el Consell, constituït amb els membres de designació municipal, pot exercir les funcions estatutàries que el correspon, sense perjudici de què es vagi completant la composició d'aquest òrgan."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 18, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (2), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4),.

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 8, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular (1) .

5. MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSES ENTITATS.

"Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 27 de maig de 2007, i havent-se constituït la Corporació el dia 16 de juny de 2007, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:

a) Periodicitat de sessions del Ple.

b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.

c) Nomenaments representants municipals en òrgans col.legiats que siguin de la competència del Ple.

d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.

En conseqüència cal procedir als nomenaments dels representants de la Corporació en diverses entitats públiques o privades en les quals l'Ajuntament participa en els seus òrgans de govern.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Designar representants de l'Ajuntament de Mataró als senyors que es relacionen a continuació pels següents organismes i entitats:

CONSORCI DEL PORT DE MATARÓ

Nombre de representants: 4

Alicia Romero Llano

Ramon Bassas Segura

Antoni Guirao Motis

Sergi Penedès i Pastor

CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME

Nombre de representants: 1

Alcalde

CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA

Nombre de representants: 1

Alcalde

CONSORCI SANITARI DE MATARÓ

Nombre de representants: 1

Alcalde

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Nombre de representants: 1

Esteve Terradas Yus

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL MARESME

Nombre de representants : 3

Esteve Terradas Yus

Mercè Colomer

Francesc Teixidó i Pont

CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Nombre de representants : 3

Alcalde

Miquel Ponce (ICV-EUiA)

Margarita Ibañez (PPC)

CONSORCI LOCALRET

Nombre de representants: 1

Alicia Romero Llano

CONSORCI CRID (rec. i documentació autonomia personal)

Nombre de representants: 1

Carme Esteban Sanchez

CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA "COSTA DEL MARESME"

Nombre de representants: 1

Alícia Romero Llano

CONSORCI GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES DE CATALUNYA

Nombre de representants: 3

Alcalde

Antoni Guirao Motis

Rafael Montserrat Bartra

FUNDACIÓ GIMM

Nombre de representants: 1

Carme Esteban Sanchez

FUNDACIÓ CETEMMSA

Nombre de representants: 1

Alícia Romero Llano

CETEMMSA, SA

Nombre de representants: 1

Alícia Romero Llano

FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME

Nombre de representants: 1

Carme Esteban Sanchez

ASSOCIACIÓ MUNICIPAL DEL TRANSPORT URBÀ

Nombre de representants: 1

Francesc Melero Collado

COMITÈ LOCAL DE LA CREU ROJA

Nombre de representants: 1

Carme Esteban Sanchez

PARC MONTNEGRE - CORREDOR

Nombre de representants: 1

Antoni Guirao Motis

AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL SERRA DE MARINA

Nombre de representants: 1

Ramon Bassas Segura

PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA

Nombre de representants: 2

Alcalde

Alícia Romero Llano

CONSELL CATALÀ DEL MOVIMENT EUROPEU

Nombre de representants: 1

Carlos Fernàndez Báez

CONSORCI TDT

Nombre de representants: 1

Alcalde.

XARXA LOCAL RECURSOS PER DONES

Nombre de representants: 1

Ana Barrera Salcedo

FUNDACIÓ TIC I SALUT

Nombre de representants: 1

Alcalde.

GOVERN TERRITORIAL DE SALUT

Nombre de representants: 1

Alcalde

CONSORCI COMUNICACIÓ LOCAL

Nombre de representants: 1

Esteve Terradas Yus

FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ COOPERADORS

Alcalde

Ramon Bassas Segura

Alicia Romero Llano

Antoni Guirao Motis

Francesc Teixidó i Pont

Joan Ribas i Tarrus

Adam Alonso Bennett

Joan Jubany i Lorente

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ

Nombre de representants: 1

Carlos Fernández Báez

XARXA CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

Nombre de representants : 1

Antoni Guirao Motis

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DEL MARESME

Nombre de representants : 1

Alícia Romero Llano

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 18, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents als membres del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (2), corresponents al membres del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4).

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular.

Abstencions: 7, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

6. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE DETERMINACIÓ DEL NÚMERO, FUNCIONS I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL.

"L'article 10.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals, disposa que el personal eventual cessarà automàticament sense observança de cap més formalitat, en el moment de l'expiració del mandat de l'autoritat o entitat que el va nomenar.

L'article 9 del Decret abans esmentat, disposa que és personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l'entitat local. El personal eventual al que fa referència aquest expedient té la condició de personal de confiança o assessorament especial i el seu nomenament correspon a l'Alcalde.

Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual els han de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, dels crèdits pressupostaris consignats o que s'habilitin a aquest efecte. El nomenament i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s'han de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d'anuncis de l'entitat, de conformitat amb el que disposa l'article 10.1, del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

A la vista de les anteriors consideracions es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords :

Primer.- Establir l'existència de personal eventual de confiança o d'assessorament especial a l'Ajuntament de Mataró amb les següents responsabilitats.

Càrrecs

Cap de l'Àrea de Presidència

Cap de l'Àrea de Via Pública

Cap de l'Àrea de Serveis Personals

Cap de l'Àrea de Serveis Territorials

Cap de l'Àrea de Serveis Centrals

Cap de l'Àrea d'Innovació i Promoció de Ciutat

Segon.- Els Caps de les Àrees tindran al seu càrrec la comunicació de l'impuls polític a cada una de les Àrees esmentades, amb facultats de comandament sobre les mateixes.

Tercer.- Modificar la relació de llocs de treball en l'apartat de personal eventual en els termes fixats a l'apartat primer d'aquest acord.

Quart.- Les retribucions per cada un dels llocs de personal eventual esmentats seran els següents:

Cap d'àrea de Serveis Centrals: 78.135,82 € bruts anuals

Cap d'àrea d'Innovació i Promoció de la Ciutat: 78.135,82 € bruts anuals

Cap d'àrea de Serveis Personals: 78.135,82 € bruts anuals

Cap d'àrea de Presidència: 73.421,46 € bruts anuals

Cap d'àrea de Serveis Territorials: 73.885,42 € bruts anuals

Cap d'àrea de Via Pública: 74.492,04 € bruts anuals

Cinquè.- El nomenament de les persones que ocuparan els càrrecs esmentats correspon a l'Alcalde."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 14, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 12, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular (1) .

Abstencions: Cap.

7. MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE DELEGACIONS A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

"Entre les competències que la legislació atribueix al Ple de l'Ajuntament, en concret a la legislació especial, hi ha quatre les quals convé delegar a la Junta de Govern Local per tal d'evitar demores en l'execució d'aquests assumptes. Ens referim a la competència per ordenar l'enderroc d'obres il·legals, competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos, cessions per qualsevol títol (arrendaments precaris, etc), de l'ús de béns patrimonials i l'atorgament de concessions demanials per a instal·lar ascensors en edificis plurifamiliars.

L'article 51 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, contempla la possibilitat de què el Ple de l'Ajuntament delegui les seves atribucions en la Junta de Govern Local, excepte les considerades indelegables per la mateixa Llei, circumstància que no concorre en les tres delegacions esmentades.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències següents :

· Ordenar l'enderroc de les obres efectuades sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les condicions de llicència concedida, a càrrec de l'interessat.

· Competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos.

· Cessions per qualsevol títol (arrendaments precaris, etc), de l'ús de béns patrimonials.

· Atorgament de concessions demanials per a instal·lar ascensors en edificis plurifamiliars.

Segon.- Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor jurídic que les dictades pel Ple de l'Ajuntament com a titular de la competència originària, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat.

Els acords de la Junta de Govern Local hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text :

"En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2007, proposo el següent acord"

Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 14, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 7, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular (1) .

8. MOCIÓ DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE MATARÓ AUDIOVISUAL EPE

"Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 27 de maig de 2007, i havent-se constituït la Corporació el dia 16 de juny de 2007, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat.

L'entitat pública empresarial Mataró Audiovisual estableix en el seu article 9 que el Consell d'Administració assumirà el govern, l'alta direcció i la determinació de les línies d'actuació de l'entitat pública empresarial. Estarà format per 10 membres amb veu i vot, que seran el President de l'entitat i 9 vocals representants dels grups polítics de l'Ajuntament de Mataró; el President és l'Alcalde de Mataró, i els 9 vocals han de nomenar-se d'acord amb la proporcionalitat establerta per les Comissions Informatives. En aquest sentit aquesta proporcionalitat ha estat acordat per aquest mateix Ple de la forma següent : 3 PSC, 2 CiU, 1 PP, 1 ICV-EUiA, 1 ERC, 1 CUP. Els esmentats grups polítics han fet la proposta de representació dels seus membres d'acord amb la proporcionalitat anterior.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Nomenar com a membres del Consell d'Administració de l'entitat pública empresarial Mataró Audiovisual, les següents persones :

President : Joan Antoni Baron Espinar (PSC)

Vocals : Esteve Terradas Yus (PSC)

David Bote (PSC)

Sergi Bonamusa (PSC)

M José Recoder i Sellarés (CiU)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Miquel Cuadros Alcántara (PP)

Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Anna Salicrú i Maltas (ERC)

Joan Jubany i Lorente (CUP)

Segon.- Notificar el present acord a les persones nomenades i a l'entitat Mataró Audiovisual. Així mateix aquest acord serà publicat al Butlletí Oficial de la Província. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 14, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 12, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular (1) .

9. MOCIÓ DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE PARC TECNOCAMPUS EPE

"Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 27 de maig de 2007, i havent-se constituït la Corporació el dia 16 de juny de 2007, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat.

L'entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró (Parc TCM) estableix en el seu article 8 que el Consell d'Administració assumirà el govern, l'alta direcció i la determinació de les línies d'actuació de l'entitat pública empresarial. Estarà format per 9 membres amb veu i vot, que seran el President de l'entitat i 8 vocals representants dels grups polítics de l'Ajuntament de Mataró, d'acord amb la proporcionalitat establerta per les Comissions Informatives. En aquest sentit la proporcionalitat dels 9 membres del Consell d'Administració ha estat acordada per aquest mateix Ple de la forma següent : 3 PSC, 2 CiU, 1 PP, 1 ICV-EUiA, 1 ERC, 1 CUP. Els esmentats grups polítics han fet la proposta de representació dels seus membres d'acord amb la proporcionalitat anterior.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Nomenar com a membres del Consell d'Administració de l'entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró, les següents persones :

President : Joan Antoni Baron Espinar (PSC)

Vocals : Alicia Romero Llano (PSC)

Ramon Bassas Segura (PSC)

Joan Mora i Bosch (CiU)

Pedro Gómez Fernández (CiU)

Javier Viaño Garcia (PP)

Josep Manté i Spà (ICV-EUiA)

Sergi Penedès i Pastor (ERC)

Josep Manuel Martínez i de Arcos (CUP)

Segon.- Notificar el present acord a les persones nomenades i a l'entitat Parc TCM. Així mateix aquest acord serà publicat al Butlletí Oficial de la Província. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 14, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (10), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 12, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular (1) .

10. MOCIÓ DE DELEGACIÓ A L'ALCALDIA PER AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ELS CONSELLS MUNICIPALS.

"L'Ajuntament de Mataró té constituïts en l'actualitat 16 consells municipals de participació de caràcter sectorial, que són els següents:

- Consell Municipal de Joventut

- Consell Municipal de la Gent Gran

- Consell Municipal de Seguretat i Prevenció

- Consell Municipal Escolar

- Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental

- Consell Municipal de la Salut

- Consell Municipal de Consum

- Consell Municipal per la Solidaritat i la Cooperació Internacional

- Consell Municipal de Convivència

- Consell Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats

- Consell Municipal de Cultura

- Consell Municipal de Circulació i Transports

- Consell Municipal de Medi Ambient

- Consell Educatiu Institut Municipal d'Educació

- Consell de Ciutat

- Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda-El Palau

- Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola

- Consell Territorial del Pla Integral de Centre- Eixample- L'Havana

Les previsions estatutàries de cada consell pel que fa a la seva composició són heterogènies (veure annex 1) la qual cosa dificulta molt la gestió dels canvis en el sí, dels consells.

Mentre s'adopten els necessaris canvis estatutaris, és convenient agilitar el procediment seguit fins ara en alguns consells en els que calien acords del Ple Municipal per nomenar els seus membres, facultant a l'Alcaldia per portar-los a terme substituint a més l'obligació que hi havia en alguns casos de donar compte al Ple per la de donar compte a la Comissió Informativa corresponent.

Per tot això, al Ple, PROPOS

Primer.- Delegar a l'Alcaldia, amb caràcter general, el nomenament dels membres de tots els Consells Municipals així com dels canvis en les persones que els composen, a proposta del col·lectiu al qual els estatuts hagin atorgat representació.

Segon.- Substituir, si s'escau, l'obligació de donar compte al Ple Municipal dels nomenaments que es facin per decret de l'alcaldia, per la de donar compte a la Comissió Informativa competent.2

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

11. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA SOBRE EL NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE.

"Decret

5432/2007 de 16 de juny

Assumpte: Nomenament Tinents d'Alcalde.

Òrgan: ALCALDIA

Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals celebrades el dia 27 de maig de 2007 es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la designació dels Tinents d'Alcalde.

La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu article 21.2 atribueix a l'Alcaldia el nomenament dels Tinents d'Alcalde, i en el seu article 23.3 expressa que aquest nomenament ha de recaure en membres de la Junta de Govern Local.

L'article 46 del ROF determina que el nombre de Tinents d'Alcalde no podrà excedir del nombre de membres de la Junta de Govern Local.

En compliment d'aquests preceptes i en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,

RESOLC:

Primer.- Nomenar Tinents d'Alcalde per l'ordre que tot seguit es relaciona, els següents Regidors i Regidores:

1r. Tinent d'Alcalde Ramon Bassas Segura (PSC-PM)

2n. Tinent d'Alcalde Antoni Guirao Motis (ICV-EUiA- EPM)

3r. Tinent d'Alcalde Francesc Teixidó i Pont (ERC-AM)

4t. Tinent d'Alcalde Alicia Romero Llano (PSC-PM)

5è. Tinent d'Alcalde Montserrat López Figueroa (PSC-PM)

6è. Tinent d'Alcalde Oriol Batista Gázquez (PSC-PM)

7è. Tinent d'Alcalde Esteve Terradas Yus (PSC-PM)

Segon.- Els Tinents d'Alcalde, pel seu ordre, substituiran l'Alcalde en els casos de vacant, absència o malaltia d'aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. També exerciran les atribucions que l'Alcaldia els confereixi, mitjançant les oportunes resolucions.

Tercer.- Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri i particularment a tots els Regidors afectats pel seu contingut i publicar-lo en el BOP."

Es donaren per assabentats.

12. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A CONSELLERS DELEGATS.

"Decret

5433/2007 de 16 de juny

Assumpte: Delegació de competències a consellers delegats.

Òrgan: ALCALDIA

Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 27 de maig de 2007, i havent-se constituït la Corporació el dia 16 de juny de 2007, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:

a) Periodicitat de sessions del Ple.

b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.

c) Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.

L'article 43.3 del ROF estableix que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que per a comeses específiques pugui realitzar a favor de qualsevol Regidor.

Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades, i podran comprendre tant la facultat de dirigir el servei corresponent com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. Aquestes delegacions genèriques són les que a l'organització interna de l'Ajuntament de Mataró corresponen als Consellers-Delegats.

En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local,

RESOLC:

Primer.- Efectuar a favor dels Consellers-Delegats que a continuació es relacionen delegació genèrica d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a les seves respectives competències:

CONSELLERS-DELEGATS COMPETÈNCIES

MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA Serveis Centrals (Secretaria General, Sotsdirecció Econòmica, Estudis i Planificació Estratègica, Compres i Contractacions, Recursos Humans, Informàtica i Telecomunicacions, Atenció Ciutadana)

SERGI PENEDÈS I PASTOR Cultura.

ALICIA ROMERO LLANO Innovació i Promoció de Ciutat (IMPEM, Llicències d'Activitats, Promoció de Ciutat, Mercats, Empresa i Ocupació, Universitat).

FRANCESC MELERO COLLADO Obres, Serveis i Manteniment.

ESTEVE TERRADAS YUS Presidència (Comunicació, Política Lingüística, Pacte de Civisme i Nova Ciutadania)

ORIOL BATISTA GÁZQUEZ Via Pública (Policia Local, Protecció Civil, Mobilitat)

RAMON BASSAS SEGURA Urbanisme.

CARME ESTEBAN SANCHEZ Benestar Social, Gent Gran, Salut i Consum.

IVAN PERA ITXART Esports.

CARLOS FERNANDEZ BAEZ Participació Ciutadana (Agència de Suport a l'Associacionisme, Cooperació i Desenvolupament, i Agermanament)

ANA BARRERA SALCEDO Joventut i Dona.

ANTONI GUIRAO MOTIS Medi Ambient i Sostenibilitat (Agenda Local 21 i Medi Ambient)

CONXITA CALVO LOMERO Educació.

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT Habitatge (Habitatge i Llicències Urbanístiques)

Segon.- Delegar la Presidència dels Organismes Autònoms Municipals a favor dels següents Consellers-Delegats.

ORGANISMES AUTÒNOMS PRESIDÈNCIA DELEGADA

Patronat Municipal de Cultura Sergi Penedès i Pastor

Patronat Municipal d'Esports Ivan Pera Itxart

Institut Municipal de Promoció Econòmica Alicia Romero Llano

Patronat Municipal Escola Universitària Alicia Romero Llano

Institut Municipal d'Educació Conxita Calvo Lomero

Tercer.- Les competències delegades per aquesta resolució abastaran de forma genèrica les matèries compreses a la Delegació. Els límits de l'abast genèric de la delegació seran els següents:

a) Competències del Ple

b) Competències indelegables de l'Alcalde:

· Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidint els empats amb el vot de qualitat.

· Concertacions d'operacions de crèdit.

· Comandament superior de tot el personal.

· Separació del servei dels funcionaris.

· Acomiadament del personal laboral.

· Dictar Bans.

· Iniciativa per a la proposta al Ple de la declaració de lesivitat en matèries de competència de l'Alcalde.

· Adoptar mesures urgents en casos de catàstrofe.

c) Competències delegades a la Junta de Govern Local.

· Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost.

· Aprovar Oferta Pública d'Ocupació.

· Aprovar Bases i convocar proves selectives d'accés a l'Administració.

· Aprovar Bases i convocar concursos de provisió de llocs de treball.

· Nomenament de personal funcionari i laboral de plantilla.

· Plans Parcials. Aprovació inicial.

· Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial.

· Estudi de Detall. Aprovació inicial.

· Projectes d'urbanització. Aprovació inicial.

· Projectes d'urbanització complementaris. Aprovació.

· Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. Aprovació inicial.

· Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i compensació per concertació. Aprovació inicial.

· Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial.

· Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en les quanties següents:

- A partir del límit màxim previst per al procediment negociat en cada classe de contractes, fins el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons la quantia indicada a les Bases d'Execució.

- Contractes plurianuals inferiors a 4 anys, la quantia dels quals sigui, en la suma d'anualitats, inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons l'import indicat a les Bases d'Execució. En aquest cas la despesa a imputar a cadascun dels exercicis haurà de respectar el previst a l'article 155.3 de la Llei d'Hisendes Locals, sens perjudici de què el Ple pugui variar els límits de periodificació (art. 155.5 LHL).

· En els contractes adjudicats per la Junta de Govern Local, les atribucions que li corresponen com a òrgan de contractació es limiten a la interpretació del contracte, les modificacions superiors al 20% de l'import d'adjudicació i la resolució dels mateixos. La resta d'atribucions correspondran al regidor delegat competent per raó de la matèria.

· Adquisició de béns i drets per quantia compresa entre 30.000 i 3.000.000 euros.

· Venda de béns immobles per quantia inferior a 3.000.000 euros, i aquesta estigui prevista al Pressupost.

· Cessions per qualsevol títol de l'ús de béns patrimonials.

· Accions judicials i administratives en matèries de competències originàries de l'Alcalde.

· Interposició de recursos contra resolucions judicials.

· Assabentat i acatament de resolucions judicials.

Quart.- Els titulars de la competència delegada ostentaran totes les facultats que l'ordenament jurídic concedeix a l'Alcalde com a òrgan administratiu de la Corporació, potestat sancionadora inclosa.

Cinquè.- Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència originària, i en conseqüència esgotaran la via administrativa.

Sisè.- Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si de l'òrgan delegant.

Setè.- Els acords adoptats pels Consellers-Delegats en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran resoltes pel mateix conseller delegat.

Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text:

"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2007, RESOLC:"

Vuitè.- La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions municipals i l'ordenació de tots els pagaments derivats de compromisos de despesa legalment adquirits es delega en el conseller delegat de Serveis Centrals.

Novè.- La competència general per a concedir llicències d'obres i ocupació de via pública per a guals correspondrà al regidor d'Urbanisme, sense perjudici del pertinent informe del servei de Mobilitat.

Desè.- La competència general per a concedir llicències d'obres per a la realització de rases o canalitzacions a la via pública correspondrà al regidor d'Obres, Serveis i Manteniment.

Onzè.- S'estableix a efectes de coordinació unes Àrees que agrupen les Delegacions conferides:

Àrea de Presidència President : Esteve Terradas Yus

Vicepresidenta: Conxita Calvo Lomero

Àrea de Via Pública President : Oriol Batista Gázquez

Vicepresident : Antoni Guirao Motis

Àrea de Serveis Personals President : Conxita Calvo Lomero

Vicepresident : Ivan Pera Itxart

Àrea de Serveis Territorials President : Francesc Teixidó i Pont

Vicepresident : Ramon Bassas Segura

Àrea de Serveis Centrals Presidenta : Montse López Figueroa

Vicepresident : Francesc Teixidó i Pont

Àrea d'Innovació i Promoció

de Ciutat Presidenta : Alicia Romero Llano

Vicepresident : Sergi Penedès i Pastor

Dotzè.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement."

Es donaren per assabentats.

13. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA SOBRE CREACIÓ, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

"Decret

5440/2007 de 18 de juny

Assumpte: Creació, composició i competències de la Junta de Govern Local.

Òrgan: ALCALDIA

Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 27 de maig de 2007, i havent-se constituït la Corporació el dia 16 de juny de 2007, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:

a) Periodicitat de sessions del Ple.

b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.

c) Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.

La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en els seus articles 20 i 23 institueix com a òrgan municipal l'existència preceptiva en els municipis superiors a 5.000 habitants, la Junta de Govern Local. Aquesta Junta estarà integrada per l'Alcalde i un nombre de regidors no superiors al terç del nombre legal dels que integren la Corporació, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local assistir a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions i adoptar els acords que, per delegació expressa de l'Alcalde o el Ple siguin de la seva competència.

En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local,

RESOLC:

Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, Òrgan Col·legiat Municipal de caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:

- President: L'Alcalde-President

- Vocals : Els Tinents d'Alcalde següents :

Ramon Bassas Segura (PSC-PM)

Antoni Guirao Motis (ICV-EUiA- EPM)

Francesc Teixidó i Pont (ERC-AM)

Alicia Romero Llano (PSC-PM)

Montserrat López Figueroa (PSC-PM)

Oriol Batista Gázquez (PSC-PM)

Esteve Terradas Yus (PSC-PM)

Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries en dilluns alterns a les 9 hores. El President podrà suspendre la celebració de la sessió ordinària en la cadència esmentada per raó de períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraordinàries que decideixi convocar.

Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació, les competències següents:

GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA

a) Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost.

RECURSOS HUMANS

a) Aprovar Oferta Pública d'Ocupació.

b) Aprovar Bases i convocar proves selectives d'accés a l'Administració.

c) Aprovar Bases i convocar concursos de provisió de llocs de treball.

d) Nomenament de personal funcionari i laboral de plantilla.

URBANISME

a) Plans Parcials. Aprovació inicial.

b) Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial.

c) Estudi de Detall. Aprovació inicial.

d) Projectes d'urbanització. Aprovació inicial.

e) Projectes d'urbanització complementaris. Aprovació.

f) Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. Aprovació inicial.

g) Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i compensació per concertació. Aprovació inicial.

h) Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial.

CONTRACTACIÓ

a) Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en les quanties següents:

- A partir del límit màxim previst per al procediment negociat en cada classe de contractes, fins el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons la quantia indicada a les Bases d'Execució.

- Contractes plurianuals inferiors a 4 anys, la quantia dels quals sigui, en la suma d'anualitats, inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons l'import indicat a les Bases d'Execució. En aquest cas la despesa a imputar a cadascun dels exercicis haurà de respectar el previst a l'article 155.3 de la Llei d'Hisendes Locals, sens perjudici de què el Ple pugui variar els límits de periodificació (art. 155.5 LHL).

b) En els contractes adjudicats per la Junta de Govern Local, les atribucions que li corresponen com a òrgan de contractació es limiten a la interpretació del contracte, les modificacions superiors al 20% de l'import d'adjudicació i la resolució dels mateixos. La resta d'atribucions correspondran al regidor delegat competent per raó de la matèria.

PATRIMONI

a) Adquisició de béns i drets per quantia compresa entre 30.000 i 3.000.000 euros.

b) Venda de béns immobles per quantia inferior a 3.000.000 euros, i aquesta estigui prevista al Pressupost.

c) Cessions per qualsevol títol de l'ús de béns patrimonials.

ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS

a) Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l'Alcalde.

b) Interposició de recursos contra resolucions judicials.

c) Assabentat i acatament de resolucions judicials.

Quart.- Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran resoltes per la mateixa Junta de Govern Local.

Els acords de la Junta de Govern Local hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text:

"En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 2007, proposo el següent acord:".

Cinquè.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement."

Es donaren per assabentats.

14. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA SOBRE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ.

"Decret

5772/2007 de 27 de juny

Assumpte: Creació i composició de la Mesa de Contractació.

Òrgan: ALCALDIA

Atès el que disposa l'article 81 de la Llei 2/2000, de 16 de juny, de Contractes de les Administracions Públiques, pel que fa a la constitució de la Mesa de Contractació i assistència a l'Òrgan de Contractació per a l'adjudicació dels contractes.

Atès el que disposa l'article 276 de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 113.3 del Text Refós de disposicions vigents en matèria de règim local de 1986.

Atès el que disposen els Plecs de Condicions Administratives Generals per a les contractacions i aprovats pel Ple Municipal d'aquest Ajuntament el dia 14 de setembre de 1995.

Atès que es preveu, com a conseqüència de l'aplicació de l'esmentada nova Llei, un considerable augment en l'activitat de la Mesa de Contractació i amb la finalitat d'agilitar i evitar la reiteració d'actes administratius.

En virtut de les facultats que m'atorga l'article 21 de la LBRL,

RESOLC :

Primer.- Constituir, amb caràcter fix, l'esmentada Mesa, que quedarà composta de la següent manera:

Presidència: Montserrat López Figueroa (PSC)

Vice-presidència : Francesc Teixidó i Pont (ERC)

Vocals: Ana Barrera Salcedo (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Juan Carlos Ferrando Casaseca (PP)

Antoni Guirao Motis (ICV-EUiA)

Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)

Secretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui

L'Interventor de Fons Municipals o funcionari en qui delegui, amb veu però sense vot.

Secretari: El Cap del Servei de Compres i Contractacions.

Segon.- La Mesa de Contractació desenvoluparà les funcions que li atribueixen els articles 81 i concordants de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. "

Es donaren per assabentats.

15. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA FUNDACIÓ DE SANT JAUME I SANTA MAGDALENA.

"Decret

5687/2007 de 26 de juny

Assumpte: Delegació de la presidència de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

Òrgan: ALCALDIA

En sessió de data 4 de desembre de 2003, el Ple de l'Ajuntament de Mataró va aprovar la composició del Patronat de la "Fundació Privada Sant Jaume i Santa Magdalena".

En data 16 de juny de 2007 s'ha constituït el nou Ajuntament de Mataró, i el mateix dia es va dictar el Decret núm. 5433/2007 de 16 de juny, pel qual l'alcalde va atribuir competències a favor de consellers delegats. En aquest decret va delegar a favor de la Sra. Carme Esteban Sanchez les competències en matèria de Benestar Social, Gent Gran, Salut i Consum.

L'article 9 dels Estatuts de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena disposen que el President del Patronat serà l'Alcalde de la ciutat, o bé el tinent d'alcalde, regidor o altra persona a qui delegui.

A la vista de l'exposat, RESOLC:

Primer.- Delegar la presidència de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena a la Sra. Carme Esteban Sanchez.

Segon.- Donar compte d'aquesta Resolució en el proper Ple que se celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement."

Es donaren per assabentats.

16. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DELEGANT LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE PLANS INTEGRALS.

"Decret

5773/2007 de 28 de juny

Assumpte: Delegació de competències en matèria de Plans Integrals.

Òrgan: ALCALDIA

Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 27 de maig de 2007, i havent-se constituït la Corporació el dia 16 de juny de 2007, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat.

En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,

RESOLC:

Primer.- Atribuir a favor de les regidores i regidors següents, la delegació específica d'atribucions d'impuls i definició dels Plans Integrals :

- Pla Integral Centre-Eixample-L'Havana : Montserrat López Figueroa

- Pla Integral de Barris de Sud-Oest

(Peramàs-Pla d'en Boet) : Francesc Teixidó i Pont

- Pla Integral Barri de Rocafonda-El Palau : Antoni Guirao Motis

- Pla Integral de Cerdanyola : Carmen Esteban Sanchez

- Pla Integral de Barris Nord-Est (La Llàntia- Via Europa-

Cirera- Molins- Camí de la Serra- Vista Alegre) : Carlos Fernández Báez

Segon.- Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència originària i, en conseqüència esgotaran la via administrativa.

Tercer.- Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si de l'òrgan delegant.

Quart.- Els acords adoptats per les regidores i regidors delegats en relació a la matèria delegada tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat.

Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, insertant al final de la part expositiva el següent text: " en virtut de les competències delegades per resolució d'alcaldia de data 28 de juny de 2007, resolc".

Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que tingui lloc. Així mateix, s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement."

Es donaren per assabentats.

17. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NOMENANT ELS MEMBRES DEL CONSELL RECTOR DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ.

"Decret

5774/2007 de 28 de juny

Assumpte: Nomenament membres del Consell Rector de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

Òrgan: ALCALDIA

Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 27 de maig de 2007, i havent-se constituït la Corporació el dia 16 de juny de 2007, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat.

Els estatuts de l'escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPM) disposen que l'òrgan superior serà el Consell Rector, el qual estarà composat per un President, -que serà l'Alcalde de Mataró o persona en qui delegui- un Vicepresident que serà el regidor o regidora en competències a l'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament, i per Vocals nomenats per Decret de l'Alcaldia en representació dels grups municipals.

La Presidència del Patronat EUPM ha estat delegada per Decret d'Alcaldia 5433/2007 de 16 de juny, a favor de la regidora Sra. Alicia Romero Llano. La Vicepresidència correspon a la Sra. Conxita Calvo Lomero, nomenada pel mateix decret d'alcaldia com a consellera delegada d'Educació. La resta de vocals han estat designats pels grups municipals.

En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, RESOLC:

Primer.- Nomenar en la representació municipal els següents membres del Consell Rector de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró :

Presidenta : Alicia Romero Llano (PSC)

Vicepresidenta : Conxita Calvo Lomero (ICV-EUiA)

Vocals : Pedro Gómez Fernández (CiU)

Juan Manuel Moraleda Cacho (PP)

Anna Salicrú i Maltas (ERC)

Antoni Delgado i Sanchez (CUP)

Segon.- Notificar el present acord a les persones nomenades i a l'escola Universitària Politècnica de Mataró. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement."

Es donaren per assabentats.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, dóna compte de la carta que ha enviat al Ministre de Defensa manifestant el condol del consistori per la mort dels 6 soldats espanyols en missió de pau al Líban.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les deu del vespre el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi. Certifico.