Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta sessió ordinària Consell Plenari de l'IME de 30/01/2007

Escoltar

Acta sessió ordinària Consell Plenari de l'IME de 30/01/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ.

Data: 30 de gener de 2007

Núm: 1/07

Caràcter: Sessió ordinària

Hora: de les 19,35 a les 20,50 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró

Hi assisteixen:

Josep Comas Valls President

Oriol Batista Gàzquez Vicepresident (PSC)

Santiago Ortego Carazo Vocal (PSC)

Remigio Herrero García Vocal (PSC)

J. Vicent Garcia Caurin Vocal (CiU)

Albert M. Geronés Llinarés Vocal (CIU)

Saturnino Martín del Pozo Vocal (PP)

Esteve Buscà Valdé Vocal (ICV-EUiA)

Joan Pérez Coll Vocal (CEM-famílies)

Pere Manzanos González Vocal (Comitè d'empresa)

Carme Reboreda Jiménez Vocal (Comitè d'empresa)

Josep Illa Ximenes Vocal (Central Sindical majoritària)

Carles Bailo Mompart Vocal (Reconegut prestigi)

Jaume Aguilar Vallès Vocal (Reconegut prestigi)

M. Encarnació Safont-Tria Ximenes Vocal (Consell Municipal Cultura)

Emili Muñoz Martínez Director

Montserrat Cabré Roca Secretària

Excusen la seva absència:

Magda Huguet Maén Vocal (ERC)

Joan Puig Llaudó Vocal (CEM-directors)

Anna Maria Martínez Rosselló Vocal (CEM-estudiants)

Josep Canal Codina Interventor municipal

No assisteixen:

Sílvia Pont Munzó Vocal (Món empresarial)

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 17 d'octubre de 2006.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

2. Despatx oficial.

No hi hagué cap assumpte.

3. Propostes al Consell:

3.1. Aprovació de la convocatòria i bases particulars de les subvencions per a projectes educatius de l'IME de l'any 2007:

- Per a activitats extraescolars i/o complementàries.

- Per a colònies escolars.

- Per a menjador escolar.

- Per a intercanvis escolars.

S'informa que s'ha aplicat un increment del 3% en relació a les consignacions de les diferents convocatòries de l'any 2006, resultant les següents quantitats: per activitats extraescolars (53.560,00 €), per colònies escolars (11.420,00 €), per menjadors escolars (70.070,61 €) i per intercanvis escolars (3.000,00 €) que complementa l'assignació que té a l'efecte la Secció de Civisme i Cooperació (7.300,00 €).

S'aprovaren per unanimitat dels assistents.

3.2. Aprovació de la llista d'espera definitiva per cobrir possibles vacants o substitucions en places de tècnic/a mitjà/ana.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

3.3. Aprovació de la llista d'espera definitiva per cobrir possibles vacants o substitucions en places d'educador/a 1r cicle d'educació infantil.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

3.4. Aprovació de la llista d'espera definitiva per cobrir possibles vacants o substitucions en places docents.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

3.5. Aprovació dels convenis amb els diferents IES de Mataró per a la utilització de les seves instal·lacions.

El Sr. Emili Muñoz explica que es proposa tornar a formalitzar convenis per a l'ús social amb centres d'ensenyament secundari, en concret, els IES Alexandre Satorras, Thos i Codina, Josep Puig i Cadafalch i Damià Campeny. En els annexos dels respectius convenis es recullen les activitats programades en cadascun dels centres.

El Sr. Josep Vicent Garcia considera que les escoles de primària haurien de tenir protocols o instruments d'empara per a l'ús de les seves instal·lacions.

El Sr. Josep Comas informa que la comissió mixta de la Federació de Municipis ha plantejat al Departament d'Educació quina hauria de ser la fórmula concreta per donar cobertura a les múltiples casuístiques que es plantegen especialment en temes de possibles responsabilitats.

El Sr. Emili Muñoz explica que la responsabilitat de l'ús d'un edifici de secundària recau en el director i els serveis educatius territorials, en canvi en un edifici de primària la responsabilitat dels usos fora de l'horari escolar és de l'Ajuntament, com a titular de l'edifici. Caldrà disposar d'un reglament que reguli els possibles usos i les entitats usuàries hauran de disposar de pòlissa d'assegurança. Quedarien pendents de regulació les activitats aprovades pel Consell escolar del centre doncs en aquestes la responsabilitat seria compartida.

S'aprovaren per unanimitat dels assistents.

3.6. Aprovació del plec de clàusules econòmiques i administratives particulars per a la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a la substitució de la fusteria exterior de l'IES Miquel Biada.

S'informa que el pressupost de licitació ascendeix a 514.221,99 euros i que es preveu un termini d'execució de quatre mesos (dos per a la fabricació i dos per a la instal·lació), els dos darrers, de finals de juny a finals d'agost, aprofitant el període de vacances escolars. El projecte executiu, que es porta a ratificar a continuació, l'ha redactat un equip d'arquitectes especialitzat en edificis escolars i s'adequa als stàndards establerts per aquest tipus d'equipaments.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

S'incorpora a la reunió el Sr. Santiago Ortego.

3.7. Aprovació de l'atorgament d'ajuts per a l'escolarització d'infants matriculats a partir del 16 de setembre de 2006 a les EB municipals per al curs 2006/2007.

S'aprovà per unanimitat dels assistents.

3.8. Ratificar el decret número 10/2007, de 18 de gener, d'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de substitució de la fusteria exterior de l'IES Miquel Biada.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.9. Ratificar el decret número 1565/2006, de 31 de desembre, d'acceptació de la subvenció del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya destinada al sosteniment de guarderies infantils laborals corresponent a la convocatòria per a l'any 2006.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.10. Ratificar el decret número 1443/2006, de 14 de desembre, d'ampliació del contracte per a l'execució de la fase II del projecte de rehabilitació de la instal·lació elèctrica de l'IES Miquel Biada.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.11. Ratificar el decret número 1445/2006, de 14 de desembre, d'ampliació del contracte de la direcció tècnica de les obres de rehabilitació de la instal·lació elèctrica de l'IES Miquel Biada.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.12. Ratificar el decret número 1386/2006, de 29 de novembre, de resolució del procés de selecció per cobrir una plaça d'administratiu/va, grup C, amb contractació laboral indefinida mitjançant modalitat d'accés lliure i sistema de concurs oposició de l'IME.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.13. Ratificar el decret número 1442/2006, de 14 de desembre, d'atorgament de beques d'ajuts individualitzats per assistència escolar, menjador i servei d'atenció als infants d'estiu de dos nens d'escola bressol.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.14. Ratificar el decret número 1510/2006, de 22 de desembre, d'atorgament de beques d'estudi per ajudar als alumnes matriculats a l'Aula de Teatre per al curs 2006-2007.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

S'incorpora a la reunió el Sr. Albert Geronés.

3.15. Ratificar el decret número 1529/2006, de 29 de desembre, de concessió d'ajuts econòmics als alumnes d'educació infantil de segon cicle i primària dels centres educatius públics i privats concertats, inscrits en activitats extraescolars per al curs escolar 2006-2007.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.16. Ratificar el decret número 1532/2006, de 29 de desembre, d'atorgament de les beques d'estudi TRABAL.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.17. Ratificar el decret número 1/2007, de 10 de gener, d'aprovació d'una nova convocatòria de presentació de sol·licituds per a l'atorgament d'ajuts per a l'escolarització d'infants matriculats a partir del 16 de setembre de 2006 a les EB municipals per al curs 2006/2007.

Es ratificà per unanimitat dels assistents.

3.18. Donar compte del decret 1214/2006, de 26 d'octubre, de contractació per via d'urgència de la senyora Núria Garriga Segura com a professora titular A de l'IES Miquel Biada per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

Es donaren per assabentats.

3.19. Donar compte del decret 1244/2006, de 27 d'octubre, de nomenament dels coordinadors/es i tutors/es del CFA Can Noè a partir del curs 2006-2007.

Es donaren per assabentats.

3.20. Donar compte del decret 1368/2006, de 28 de novembre, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Núria Garriga Segura com a professora titular A de l'IES Miquel Biada per substitució de la titular en situació de baixa per maternitat.

Es donaren per assabentats.

3.21. Donar compte del decret 1391/2006, de 4 de desembre, de contractació, per via d'urgència, del senyor Carles Mitjà Olivares com a professor titular A de l'IES Miquel Biada per substitució del titular amb reducció de jornada per guarda legal.

Es donaren per assabentats.

3.22. Donar compte del decret 1500/2006, de 22 de desembre, d'atorgament del complement de tutoria a la Sra. Àngela Guerrero Brullet i a la Sra. Iolanda Herrera Peiró, professores de l'IES Miquel Biada.

Es donaren per assabentats.

3.23. Donar compte del decret d'Alcaldia 9660/2006, de 3 de novembre, de designació de representants de l'Ajuntament de Mataró als Consells Escolars de centres docents públics.

Es donaren per assabentats.

3.24. Donar compte del decret d'Alcaldia 10692/2006, de 12 de desembre, de designació de representants de l'Ajuntament de Mataró als Consells Escolars de centres docents privats concertats.

Es donaren per assabentats.

3.25. Donar compte del decret d'Alcaldia 175/2007, d'11 de gener, d'acceptació de subvenció per a l'escolarització d'infants de 0 a 3 anys en situacions socioeconòmiques desfavorides. Curs 2006-2007.

Es donaren per assabentats.

3.26. Donar compte del decret 3/2007, de 16 de gener, de contractació, per via d'urgència, del senyor Iván Grañén Galera com a mestre taller de PGS amb un contracte d'obra o servei determinat.

Es donaren per assabentats.

4. Propostes al Ple:

4.1. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la delegació de competències en relació al primer cicle d'educació infantil.

El Sr. Josep Comas explica que al tractar-se d'un tema de competència del Ple Municipal, per raons de calendari de la Comissió Informativa de Serveis Personals prèvia a la celebració del Ple de febrer, ell mateix ja ha informat d'aquest punt en el sí de la referida Comissió.

Exposa que el Decret 282/2006 pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres, en desenvolupament de la Llei 5/2004, de creació de llars d'infants de qualitat, estableix que es poden delegar, entre d'altres, les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants i amb els consells de participació de les llars d'infants.

L'Ajuntament de Mataró ha considerat interessant sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la delegació de les referides competències com a titular de les escoles bressol municipals.

El Sr. Josep Vicent Garcia vol deixar constància de la disconformitat amb el tràmit seguit.

Es dictaminà favorablement per unanimitat dels assistents.

5. Precs i preguntes.

1. La Sra. Encarnació Safont-Tria pregunta pel Consell de Formació Professional.

El Sr. Josep Comas explica que, fruit d'una reflexió compartida entre l'IMPEM, l'IME, els centres que imparteixen FP a la nostra ciutat i la Direcció General de Formació Professional de la Generalitat, s'ha encarregat un estudi a una consultora externa per analitzar experiències en aquest camp en altres poblacions similars a Mataró i s'està a l'espera de les conclusions que en resultin.

2. El Sr. Joan Pérez pregunta si les obres del CEIP Maria Mercè Marçal han començat.

El Sr. Josep Comas respon que dins el primer quatrimestre del 2007 s'aprovarà el projecte executiu i està previst poder iniciar les obres dins el segon semestre del 2007.

Com a secretària del Consell, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del president.

El president

Josep Comas i Valls

La secretària

Montserrat Cabré i Roca