Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió del 19/02/2007

Escoltar

Junta de Govern Local sessió del 19/02/2007

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Decret

1624/2007 de 15 de febrer

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 19.2.2007

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 19 de febrer de 2007, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 5 de febrer de 2007

2. DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Aprovar el Conveni entre l'Ajuntament i la Fundació Tecnocampus, per a la regulació de l'aportació de l'exercici 2007, i ratificar els decrets núms. 10674 i 11211 d'aprovació dels protocols addicionals del conveni del 2006.

4. Ratificar el decret núm. 1055 de 31 de gener de 2007 d'aprovació de documents comptables de l'any 2006

-Servei de Compres i Contractacions-

5. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació el subministrament de hardware estàndard de microinformàtica per a l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2007, mitjançant procediment negociat.

6. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de les obres pel tancament de l'anella i estesa de fibra òptica entre els centres cívics de Molins i Rocafonda, mitjançant subhasta i procediment obert.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

7. Aprovació inicial de l'estudi de detall dels habitatges dotacionals del c/ Alarcon cantonada amb el c/Fortuny (UA-53 EL VERDET).

-Servei de Manteniment-

8. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a la reforma de la instal·lació elèctrica del CEIP La Llàntia situat al carrer Sant Josep de Calassanç, 2.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut i Dona-

9. Ratificar el decret núm. 1244/2007, de 5 de febrer d'aprovació de les bases particulars per a la concessió de subvencions per a casals d'estiu i la seva convocatòria

-Nova Ciutadania-

10. Ratificar el decret núm.1193/2007, de 2 de febrer d'acceptació de la subvenció per un import total de 200.000 euros, atorgada per la Direcció General d'Integració dels Immigrats, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor