Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari. 08/11/2007

Escoltar

Ple municipal ordinari. 08/11/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

9052/2007 de 5 de novembre

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 8 de novembre de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de novembre de 2007, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària de 11 d'octubre de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i del Partit Popular de Catalunya per tal que l'Ajuntament de Mataró expressi el seu rebuig a l'actual traçat del TGV pel centre de Barcelona.

4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al caos de RENFE i el col·lapse a les carreteres.

CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

5 Donar compte del decret d'alcaldia 7666/2007, de 19 de setembre de 2007, relatiu al nomenament dels membres del Consell de Ciutat.

6 Donar compte del decret d'alcaldia 7878/2007, de 26 de setembre de 2007, relatiu al nomenament i a les baixes dels membres del Consell de Ciutat.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

7 Aprovació de modificació del pressupost de l'exercici 2007 de

- L'Ajuntament

- Patronat municipal d'Esports

- Patronat Municipal de Cultura

- Institut municipal de Promoció Econòmica

-Servei de Recursos Humans-

8 Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Mataró.

-Servei de Compres i Contractacions-

9 Autoritzar la subrogació de l'empresa Lasal del Varador. SL, en els drets i obligacions de l'empresa Lasal, SCCL dimanants del contracte de la concessió demanial per a la construcció i explotació d'un mòdul de bar-restaurant de tipus fix al passeig Marítim de Mataró (àmbit 1, davant del c. Sant Agustí).

10 Ratificació decret d'Alcaldia núm. 7062/2007, de 27 d'agost pel qual s'aprova les tarifes per minut per als aparcaments de rotació de titularitat municipal.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació inicial de diverses modificacions puntuals del Pla General d'Ordenació Municipal: "ús d'aparcament al subsòl dels equipaments", "ús d'aparcament al subsòl de zones verdes", "agilització de la tramitació per a la construcció d'alguns equipaments".

12 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal relativa als usos de les plantes baixes en carrers comercials

13 Aprovació definitiva de l'estudi de detall de l'Hospital de Mataró (centre de Salut Mental , Hospital de Dia i Drogodependència).

14 Aprovació provisional de la modificació del Pla General d'Ordenació Municipal àmbit "Lepanto.-Churruca".

15 Aprovació del Text Refós del PMU Iveco-Renfe/Farinera/Veïnat de Valldeix (PMU 03d).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

16 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal, d'un professor de l'IES Miquel Biada.

CMI DE VIA PÚBLICA

-Servei de Policia Local-

17 Modificació de l'article 105 del Reglament de la Policia Local en relació a la possibilitat d'adscriure arma de foc als policies en pràctiques.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18 Moció conjunta que presenten tots els grups municipals sobre declarar Mataró zona lliure de transgènics.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a què el Servei Territorial d'Educació del Maresme-Vallès Oriental tingui la seu a la ciutat de Mataró.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a què Mataró sigui Subseu del Museu del Rock de Barcelona.

21 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del Partit Popular de Catalunya i del Partit dels Socialistes de Catalunya per la celebració d'un acte institucional en ocasió del dia de la Constitució.

22 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals en suport al reconeixement a totes les víctimes de bombardejos durant la guerra civil.

PRECS I PREGUNTES

23 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la retirada de vehicles de la via pública.

24 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la nova escola d'educació especial L'Arboç.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les Fires de Mataró.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el Reglament d'Usos dels equipaments cívics.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació en què es troba el Casal de Can Feliu de la Penya, més conegut com a Can Sisternes.

28 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal que el govern estudiï com millorar els ajuts per a la preservació del centre històric de la nostra ciutat.

29 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al Front de Mar de Mataró.

30 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el procés participatiu del PAM i el pressupost municipal.

31 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'informe : "Aternativa al tractament que s'ha de donar a la nau catalogada de la fàbrica Fàbregas i de Caralt".

32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la creació a Mataró d'una nova escola d'Hostaleria.

33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la contractació d'exregidors de l'Ajuntament de Mataró.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al compliment del Pla de millora del futbol de Mataró. El Pacte pel Futbol.

35 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el funcionament del servei de grua municipal.

36 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les molèsties de les obres a l'Avinguda del Perú.

L'ALCALDE Acctal.,

Ramon Bassas Segura

En dono fe,

La Secretaria Acctal.,

Elisabeth Massó Sanabre