Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari. 13/12/2007

Escoltar

Ple municipal ordinari. 13/12/2007

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

10059/2007 de 10 de desembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 13 de desembre de 2007.

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 13 de desembre de 2007, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions extraordinària de 30 d'octubre de 2007 i ordinària de 8 de novembre de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya per donar suport a la candidatura de la ciutat de Tarragona com a capital europea de la Cultura 2016.

4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya pel dret a decidir.

5 Proposta de Declaració Institucional presenten els grups municipals de Partit dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Popular de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya de condemna a l'atemptat contra dos guàrdies civils a Capbreton.

6 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Candidatura d'Unitat Popular relativa a l'atemptat d'ETA a Capbreton (Occitània).

7 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la compatibilització de la presència de turistes en les embarcacions pesqueres durant la seva jornada de treball.

8 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a les compensacions globals promeses pel President del Govern de l'Estat als afectats pel tall de rodalies.

9 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals amb motiu del Dia Internacional contra la violència vers les dones

10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la limitació de velocitat a les ciutats de l'entorn de Barcelona.

11 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Esquerra Republicana de Catalunya i Candidatura d'Unitat Popular contra el tancament de TV3 al País Valencià.

12 Proposta de Declaració Institucional de tots els grups municipals en defensa de la salut dels ciutadans europeus.

ALCALDIA

13 Nomenament vocals del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

14 Designació de patrons de la Fundació Privada Unió de Cooperadors de Mataró pel foment de l'economia social i la rehabilitació urbana.

15 Canvi representant del grup municipal Partit Popular de Catalunya en l'entitat pública empresarial EPE Mataró Audiovisual.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

16 Modificació bases d'execució 2007 per incorporació subvenció nominativa proposada pel Patronat Municipal de Cultura.

17 Modificació bases d'execució del pressupost 2007

18 Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA a la concertació dues operacions de crèdit: una d'import 916.483,00 euros per al finançament de la construcció de 12 habitatges de protecció oficial al C/ Núñez de Balboa,12; i una altre d'import 1.554.403,00 euros per al finançament de la construcció d'un local i 48 places d'aparcament al mateix C/ Núñez de Balboa,12.

19 Constitució d'un usdefruit a favor de PROHABITATGE, SAU, en relació als pisos 1r D i 4t C, de l'escala A, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30, de Mataró

-Servei de Secretaria General-

20 Acceptar la donació gratuïta efectuada per la família Tuñí i Vancells a favor de l'Ajuntament de Mataró dels fons documentals corresponents als segles XVII al XIX de les famílies Llauder i Tuñí.

-Servei d'Ingressos-

21 Aprovació Tarifes "El Sorrall"

22 Aprovació preu públic Servei Conciliació Familiar "Minuts Menuts"

-Servei de Recursos Humans-

23 Declaració de segona activitat concurrent amb el lloc de treball principal.

-Servei de Compres i Contractacions-

24 Prorrogar el contracte de concessió de l'us privatiu de l'immoble de la Peixateria, situat al núm. 50 del C/ Barcelona, de Mataró, adjudicat a la Fundació Privada Grup Tercer Mon-Mataró, per un termini de cinc anys addicionals, a comptar des del 23/12/2007 al 22/12/2012.

25 Prorrogar el contracte de concessió de l'ús privatiu domini públic per a la construcció i explotació d'un centre d'exàmens per a l'obtenció del carnet de conduir, adjudicat a Autoescuelas de Mataró y Comarca, SA per, com a màxim, un termini d'un any addicional, fins el 20/01/2009.

26 Modificació del contracte de concessió del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, adjudicat a l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, en el sentit d'incloure el servei de recollida de les fraccions de selectiva de paper-cartró, envasos lleugers i vidre procedents dels residus de domiciliària i de paper-cartró de la comercial, i dels serveis de recollida de desbordaments i neteja de contenidors, així com el canvi de contenidors del tipus iglú pels del tipus easy amb recollida robotitzada.

27 Modificació del pressupost per a l'exercici 2007 del servei de transport urbà col·lectiu -Mataró Bus.

28 Modificació del plec de condicions del contracte de gestió del servei de transport urbà col·lectiu -Mataró Bus.

29 Aprovar el pressupost provisional per a l'exercici 2008 del servei de transport urbà col·lectiu -Mataró Bus.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

30 Aprovació inicial de la modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró de 1999 "Obrador de gerrer a la Muralla de la Presó"

31 Aprovació definitiva de l'estudi de detall de regularització de la profunditat edificable de les finques del carrer Iluro 40-42-46 - c/Unió 27.

32 Aprovació definitiva de l'estudi de detall d'ordenació de volums de l'edifici administratiu del Cementiri de Les Valls.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

33 Ratificar el decret d'Alcaldia 9016/2007, de 31 d'octubre, d'acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya a les corporacions locals titulars de llars d'infants que no van rebre subvenció per la Resolució EDU/419/2007, per al curs 2006-2007.

-Patronat Municipal de Cultura-

34 Nomenament del Sr. Josep Pena Sant com a director del Patronat Municipal de Cultura.

-Servei de Benestar Social-

35 Aprovació inicial de la modificació del estatuts dels Casals Municipals de Gent Gran de Mataró.

CMI DE VIA PÚBLICA

36 Aprovació inicial de l'Ordenança de Via Pública.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

37 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges.

38 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular per catalanitzar i substituir les plaques dels carrers que encara estan en castellà.

39 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè l'Ajuntament participi en la celebració del Mil.lenari de la Basílica de Santa Maria.

40 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència sobre la possible vinguda a la nostra ciutat del Museu d'Art Contemporani del publicista Lluís Bassat.

41 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a la construcció d'un aparcament d'autocaravanes.

42 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè Mataró aculli un festival de la Rumba Catalana.

43 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular a favor del programari lliure i formats oberts al municipi de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

44 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la constitució del Consells Territorials dels Plans Integrals.

45 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre la prohibició feta al regidor de la CUP, d'entrar al primer pis de l'Ajuntament.

46 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el mapa escolar de la ciutat.

47 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la instal·lació de megafonia als autobusos i altres mesures d'integració per persones amb discapacitats.

48 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'Spotbus.

49 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el programa d'intercanvis amb les ciutats agermanades amb Mataró.

50 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la neteja de l'espai on s'ubiquen els contenidors de la brossa.

51 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les inundacions que pateix el conjunt de la comunitat de veïns del Portal del Mar.

52 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la nova il·luminació del carrer Jaume Isern i voltants.

53 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la descatalogació de la nau de Can Fàbregas i de Caralt.

54 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Televisió Digital Terrestre al Maresme i la situació de TVM.

55 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les obres de millora de l'estadi municipal d'atletisme.

56 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els ajuts de la Llei de Dependència.

57 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la posada en marxa de tràmits interadministratius relacionats amb trànsit a la web municipal.

58 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre irregularitats comeses en la constitució del Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola.

59 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a les instal.lacions del camp de futbol municipal de Carles Padrós.

60 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l'execució del projecte de millora de l'estadi municipal d'atletisme.

61 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre l'antena de telefonia mòbil que l'operadora Xfera -Yoigo vol instal·lar al barri de Cirera.

62 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental.

63 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació actual de manca de pluges.

64 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la creació d'un Pla d'Igualtat d'Oportunitats en el sí de l'Ajuntament.

65 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre joguines infantils i el consum responsable.

66 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'ampliació del port i el futur marítim de Mataró.

67 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es faci una campanya informativa sobre el nou Estatut del Treballador Autònom.

68 Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre els impediments que troben les persones de mobilitat reduïda per accedir al servei de transport públic de Mataró Bus.

69 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent als estudis universitaris a Mataró.

70 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre el procés de debat i millora del funcionament dels Consell Municipals.

71 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a l'estat de les instal·lacions del CEIP Josep M Peramàs.

72 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre el conjunt catalogat de Can Fàbregas i de Caralt.

73 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular referent a les irregularitats de dos policies municipals en arrencar cartells de solidaritat amb els joves jutjats per la crema de fotos del Rei d'Espanya.

74 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular sobre regals nadalencs de les empreses municipals.

75 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la 4a. Edició dels cercles de comparació intermunicipal d'esports.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor