Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IME. Ordre del dia Consell Plenari de l'IME de 15/07/2008

Escoltar

IME. Ordre del dia Consell Plenari de l'IME de 15/07/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

 CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

 Dia: 15 de juliol de 2008

1a Convocatòria: 19.00 hores

2a Convocatòria: 19.15 hores

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. 1a planta.

Per indicació de la presidenta de l'Institut Municipal d'Educació, us convoco a la reunió ordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l'encapçalament, amb l'ordre del dia següent:

1.  Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 29 d'abril de 2008.

2. Despatx oficial.

3.  Línies d'actuació:

3.1. Informació sobre la Mostra d'Entitats.

3.2. Informació sobre la signatura del Protocol de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament per a la corresponsabilització en el període 2008-2010.

3.3. Informació sobre l'Oferta formativa de PQPI per al curs 2008-2009

3.4. Informació sobre l'encàrrec de serveis a la Diputació de Barcelona sobre la tercera fase d'implementació de l'Escola municipal de Música a la ciutat de Mataró.

3.5. Informació sobre l'acabament del procés negociador del II Conveni col·lectiu de l'IME.

4. Propostes al Consell:

4.1. Aprovar inicialment el Reglament de la Taula de Coordinació de la Formació Professional a la ciutat de Mataró.

4.2. Aprovar l'adjudicació de la contractació, mitjançant concurs, d'una empresa de serveis per a la realització del servei de cuina a diferents Escoles Bressol de l'IME.

4.3. Ratificar el decret 632/2008, de 22 de maig, d'aprovació de les bases de selecció per a la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals o substitucions en places docents de l'IME

4.4. Ratificar el decret número 676/2008, de 27 de maig, de comunicació als centres educatius sufragats amb fons públics de la resolució de la subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat per al foment de la participació en activitats extraescolars per al curs 2007-2008.

4.5. Ratificar el decret 632/2008, de 22 de maig, d'aprovació de les Bases de selecció per la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions en places docents de l'IME mitjançant el sistema de concurs.

4.6. Ratificar el decret 634/2008, de 23 de maig, d'aprovació de les Bases de selecció de personal laboral amb contractació indefinida d'una plaça de professor/a titular A, en la modalitat d'accés lliure, mitjançant el sistema de concurs amb proves de l'IME.

4.7. Ratificar el decret 650/2008, de 26 de maig, d'aprovació de les bases de selecció de personal laboral, mitjançant el sistema de concurs amb proves, per cobrir una plaça de mestre/a d'adults amb contractació laboral indefinida de l'IME.

4.8. Ratificar el decret 651/2008, de 26 de maig, d'aprovació de les bases de selecció de personal laboral, mitjançant el sistema de concurs amb proves, per cobrir una plaça de professor/a titular A de secundària amb contractació laboral indefinida, en la modalitat d'accés per promoció interna, de l'IME.

4.9. Ratificar el decret 665/2008, de 27 de maig, d'aprovació de les Bases de selecció de personal laboral mitjançant el sistema de concurs amb proves per cobrir dues places de professor titular B de secundària amb contractació laboral indefinida de l'IME.

4.10. Ratificar el decret 711/2008, de 5 de juny, d'aprovació de les bases per a l'atorgament d'ajuts individualitzats per a l'assistència escolar, menjador i servei d'atenció als infants d'estiu dels nens/es matriculats/des a les Escoles bressol municipals per al curs 2008-2009.

4.11. Ratificar el decret 725/2008, de 9 de juny, de concessió d'ajuts econòmics als alumnes d'educació infantil de segon cicle i primària dels centres educatius públics i privats concertats, inscrits en casals d'estiu per al curs escolar 2007-2008.

4.12. Ratificar el decret 820/2008, de 25 de juny, d'aprovació del plec de clàusules per a la contractació del servei de treballs d'elaboració de nòmines, documentació contractual i liquidació de Seguretat Social del personal de l'IME per als exercicis 2008, 2009 i 2010.

4.13. Ratificar el decret 858/2008, de 30 de juny, d'aprovació del plec de clàusules per a la contractació de la gestió del servei públic de suport a l'estudi dins el Pla Educatiu d'Entorn per als cursos escolars 2008-2009 i 2009-2010.

4.14. Ratificar el decret d'abonament dels endarreriments del complement d'estadis de promoció docent al personal docent de l'IES Miquel Biada € període de l'1/09/2006 al 30/06/2008 €

4.15. Donar compte del decret d'Alcaldia d'aprovació de l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per al Pla Educatiu d'Entorn per al curs 2008-2009.

4.16. Donar compte del decret 484/2008, de 24 d'abril, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Vanesa Torrejón Zafra com a educadora de les escoles bressol per substitució d'una educadora en situació de permís retribuït.

4.17. Donar compte del decret 564/2008, de 14 de maig, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Marta Melendreras Mora com a educadora de les escoles bressol, per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

4.18. Donar compte del decret 677/2008, de 27 de maig, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Sílvia Clopés Esteban com a educadora de les escoles bressol, mitjançant contracte laboral temporal d'interinitat per substitució de la titular en situació de baixa per IT.

4.19. Donar compte del decret 715/2008, de 6 de juny, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Vanesa Torrejón Zafra, com a educadora de les escoles bressol, mitjançant contracte laboral temporal d'interinitat per substitució de la titular.

4.20. Donar compte del decret 810/2008, de 25 de juny, de contractació, per via d'urgència, de la Sra. Sílvia Clopés Esteban, com a educadora de les escoles bressol, mitjançant contracte laboral temporal d'interinitat per substitució de la titular.

4.21. Donar compte del decret d'Alcaldia 3455/2008, de 23 d'abril, d'acceptació de la subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat per al foment de participació en activitats extraescolars dels centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2007-2008.

4.22. Donar compte de l'acord de Ple de nomenament del Sr. Jaume Aguilar i del Sr. Carles Bailo com a vocals de reconegut prestigi del Consell Plenari de l'IME.

4.23. Donar compte del decret 582/2008, de 20 de maig, de nomenament de la Vicepresidència de l'IME.

4.24. Donar compte del decret d'Alcaldia 4911/2008, d'11 de juny, d'aprovació del Protocol de col·laboració entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la corresponsabilització en el període 2008-2010.

4.25. Donar compte del decret 782/2008, de 16 de juny, de sol·licitud de la subvenció per al sosteniment de les guarderies infantils laborals al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

4.26. Donar compte del decret 826/2008, de 25 de juny, de nomenament de la Direcció de l'IES Miquel Biada, de titularitat municipal.

5. Propostes al Ple:

5.1. Aprovació de l'autorització de sol·licitud de compatibilitat presentada pel senyor Lluís Riera Masjuan, docent de l'IES Miquel Biada.

6. Precs i preguntes

Mataró, 9 de juliol de 2008

La secretària

Montserrat Cabré i Roca

Notes:

S'adjunta el Protocol signat per a la corresponsabilització en el període 2008-2010.

S'adjunta el Reglament de la Taula de Coordinació de la Formació Professional a la ciutat de Mataró.

Els expedients es poden consultar a les oficines de l'IME, Baixada de les Figueretes, 1, 2n en horari de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores.

Es prega puntualitat i que, si no hi podeu assistir, comuniqueu a la presidenta els motius que ho justifiquin, abans de la data de la sessió.