Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 08/09/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 08/09/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

7048/2008 de 4 de setembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 8 de setembre de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  8 de setembre de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 21 de juliol de 2008

2 DESPATX OFICIAL

   CMI D'INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

   -Llicències d'Activitats-

3 Acceptar la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 57/2007, interposat per Kernhoa Food, SL.

   CMI SERVEIS CENTRALS

   SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

   -Servei de Compres i Contractacions-

4 Modificació del contracte de subministrament de vestuari per a la Policia Local de Mataró, adjudicat a favor de l'empresa El Corte Inglés, SA, el que comporta un augment en el preu del contracte per import de 38.805,00 €, IVA inclòs.

5 Disposar l'import de 63.759,17 euros, IVA inclòs, a favor de l'empresa ID GRUP SA per a l'adquisició de diverses llicències Microsoft.

6 Modificació del contracte del servei de gestió d'expedients sancionadors per infraccions en matèria de trànsit, adjudicat a favor de l'empresa Ródenas de Paladella & Asociados, SL,

7 Adjudicació provisional obres de reurbanització del carrer de Sant Agustí (tram comprès entre el carrer Gravina i el Camí Ral) i el carrer de Jaume Ibran (tram comprès entre els carrers de Sant Agustí i Jaume Balmes)

  -Servei de Recursos Humans-

8 Donar-se per assabentada de la Sentència número 28/2008, de data 21 d'abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Abreujat número 133/2008-A, interposat pel Sr.Damián Miranda Gomáriz.

   CMI SERVEIS TERRITORIALS

   -Servei d'Obres-

9 Aprovació  inicial del  Projecte del clavegueram del carrer  Burriac i ronda Cerdanya, promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró i autorització per executar les obres.

10 Aprovació definitiva del Projecte bàsic i d'execució de remodelació del Mercat Municipal de la Plaça de Cuba.

    -Servei d'Urbanisme-

11 Aprovació inicial del Pla Especial d'assignació d'usos i ajust de límits als equipaments de l'illa situada al passeig de Ramon Berenguer III entre els carrers d'Aragó i de l'Estadi.

12 Aprovació inicial del canvi en el sistema d'actuació en la gestió de la Unitat d'Actuació Ua-08 Carrer Ferrer Dalmau (de cooperació a compensació) condicionada a la tramitació simultània de la constitució de la Junta de Compensació.

13 Aprovació inicial del estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació Ua-08 Carrer Ferrer Dalmau - condicionada a la tramitació simultània del canvi de sistema d'actuació

  -Servei de Manteniment i Serveis-

14 Aprovació del Projecte de millora dels paviments dels carrers Sagrada Família, Santa Semproniana, Moratín, Caramelles i els passatges Pare Josep Rius i Antoni Regàs.

15 Proposta d'aprovació inicial del projecte de les obres de rehabilitació pendents de fer a curt i mig termini del cementiri dels Caputxins (II Fase).

  -Servei d'Habitatge-

16 Aprovació del Conveni marc de col€laboració amb la Diputació de Barcelona d'oferta d'un programa complet de cooperació en matèria d'urbanisme, habitatge i activitats productives.

17 Desestimació del recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 d'abril de 2008, que li ordena retirar del pati l'estructura metàl·lica que servei de suport de tendal, a la rda. Alfonso XII, 61-63, 1r 1a.

18 Ordre d'enderroc del cobert en pati al c. Josep Pla, 22.

19 Rectificació de l'ordre d'enderroc dels coberts en planta terrat a l'av. Corregiment, 86, per error en la incorporació de les respostes a totes les al·legacions prèvies.

20 Estimació del recurs de reposició contra l'ordre retirada de rètol adossat al c. Churruca, 57 bxs.

   CMI SERVEIS PERSONALS

   -Servei de Benestar Social-

21 Acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona per a projectes de serveis socials.

22 Ratificar el decret d'Alcaldia número 6459/2008, de data 23 de juliol d'aprovació de signatura del Contracte programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i col€laboració amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social per a l'exercici 2008.

     CMI VIA PÚBLICA

23 Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentència 36/2008, de 23 d'abril de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 169/2008 interposat pel senyor Marcos Manjarin Miras.

24 Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentència 100/08, de 16 de juny de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació  al recurs contenciós administratiu 265/2008-B interposat pel senyor Ernest Peñalba Beckmann.

25 Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de la sentencia núm. 223/2008, de 23 de maig de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 117/2007-I, interposat per la senyora Ramona Parés Rifà.

26 Donar-se per assabentada i acceptar el contingut de les sentències 213 de 10 de juliol de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 474/2006-F i núm. 302 de 30 d'octubre de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 478/2006-A interposats pel senyor Oriol Gil Parés.

   PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor