Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. Sessió del 18/02/2008

Escoltar

Junta de Govern Local. Sessió del 18/02/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

 DecreT 1356/2008 de 14 de febrer

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 18 de febrer de 2008

Òrgan: ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  18 de febrer de 2008, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1            Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinària que tingué lloc el dia 4 de febrer i extraordinaria de l'11 de febrer de 2008.

2         DESPATX OFICIAL

            CMI SERVEIS CENTRALS

            SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

            -Servei de Gestió Econòmica-

3         Ratificar el Decret 719/2008, de 23 de gener que aprova la relació de documents comptables ADO núm. 2879 de despeses diverses, per import de 58.981,11 euros, a favor de Prohabitatge Mataró SA

            -Servei de Secretaria General-

4         Donar compliment de la  Sentencia número 309/07, de data 12 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Abreujat número 340/06, interposat per     la Sra. Dolors Bonamusa Ferrer. (Expedient: AGC5/06).

            -Servei de Compres i Contractacions-

5         Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, amb la forma de concurs i procediment obert, del subministrament, instal·lació i configuració d'equips TETRA per a la Policia Local de Mataró, i convocar licitació.

6         Arrendar el local situat al Camí Ral,159, planta baixa, propietat de la mercantil Rosa Maza, SL , per proporcionar més espai al casal de la gent gran de l'Havana.

7         Homologació dels serveis fotogràfics de l'Ajuntament de Mataró en tres lots.

            -Servei de Recursos Humans-

8         Convocatòria per cobrir 1 plaça d'arquitecte/a, escala d'administració especial, subescala tècnica, grup A1, nomenament funcionari/ària de carrera.

9         Aprovació bases específiques i convocatòria del procés per cobrir una plaça de tècnic/a mitjà/na arxiver/a, de l'escala administració especial, grup A2, nomenament funcionari/ària de carrera.

           CMI SERVEIS TERRITORIALS

            -Servei d'Obres-

10        Aprovació definitiva del Projecte  constructiu  de la millora de l'estadi d'atletisme  de Mataró, promogut per l'empresa pública municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, a resultes de la addenda presentada.

            -Servei d'Urbanisme-

11        Donar compliment de la sentencia 10/2008-D de 15/1/2008 del Jutjat contenciós administratiu nº 9 de Barcelona per la que no s'admet i desestima el RCA interposat per Teresa Maltas Escorsa en relació al Projecte de Reparcel€lació de Les Hortes del Camí Ral.

12        Donar compliment de la sentència 961 de 26/10/2007 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el RCA interposat per Narciso i Teresa Martí Barnusell en relació a la resolució de 19/2/2003 desestimatoria  de la petició de reversió de la finca expropiada en execució del Pla especial del Sector "Can Soleret".

13        Segregació i adquisició a la Congregació Salesiana, de la finca de la seva propietat situada al carrer Joan Maragall / Rda. Dr. Turró.

           -Servei d'Habitatge-

14        Ratificació del decret d'Alcaldia de 24 de gener de 2008 sobre l'execució subsidiària de les obres de rehabilitació de l'edifici del c. Pietat, 8.

           PRECS I PREGUNTES

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor